Sovjetunionen: Stressad situation awareness åren föregripande transformation till demokrati genom konkretiserad verkligheten

2015-06-09

Händelser i och runt vad som kallas Able Archer 83 inkl. President Reagans kommentarer senare har jag ej tidigare betraktat i perspektiv från just detta mer "händelse-lokalt" och är ej heller tidigare vad jag minns familjär med begreppet:Emellertid har det roat mig att mappa upp ett större antal händelser utifrån information primärt (nära nog helt) från USA under dessa år såväl som precis före och efter inkl. analyser och rapporter intelligense, forskning relaterat information såväl som mer tekniskt närmare krigföring, förutom faktiska händelser som existerat i nyheter.


Slutsatserna och idéerna presenterande i Wikipedia ligger ganska långt från den tanke det gav mig vilket snarare var att:


  • USA systematiskt och genomtänkt skapande en bild av att vara mycket aggressiv.
  • Byggande på ett antal år innan realiserat ytterst aggressiv politik (jfr Vietnam) här ej längre lika faktiskt sedd som trolig från kostnad till "subjektiv risk" upplevd där jag med subjektiv risk menar att man omvärderade vikten av faktorer utan att man såg mening i att göra det tydligt (snarare kanske tvärt om även om det är vad som är svårt att egentligen se när man ej bra har en tänkt feedback tolkning kanske möjlig av USA på personer hos Sovjetunionen på hur information uppfattats).
  • Inkluderat här är bl.a. divergens mellan perspektiv kommunicerat av tämligen högt uppsatta strategiskt påverkande militär kontra en något mindre "krigisk" militär.

Syftet kanske mindre var att just ge intryck av en väldigt motiverad och krigisk militär. Utan mer en önskan hos gruppering att gå i krig just preventivt. Tangerande för önskat intryck en närmast litet av och till "vansinnig" nivå hos enskilda i citat. Just sådant tycker jag nog att man kan fästa viss tolknings-vikt vid även om man så klart kan tänka sig att effekten av sådant var vad man skulle ha felbedömt ordentligt (men vetande rörande sådant när det kommer till hur information påverkar finns i delar dom här åren ganska god substans - ibland kan jag tycka inte otroligt på praktiskt högre nivå än motsvarande idag).


Samtidigt dom här åren är Sovjetunionen ansträngt ytterst mer än konkret mätbart påverkande så många aspekter av samhället man valt att kraftigt prioritera. Livsmedel, produktion av nya generationer vapen (och här förutom mer välkända domäner som relaterat "rymden" också mycket relevant förmåga att processa och bedöma en växande mängd information från omvärlden som radikalt kommer också i de klassiska mät-områdena såsom vad som flyger i luften kommer i kraftigt växande intensitet), hållande befintliga tekniska system fungerande o.s.v.


Rörande:Kan man också tänka sig att detta (även en händelse faktiskt ny för mig troligt därför att den ej förekom i information publicerad för de år jag betraktat som ej ligger aktuell tid nu och bakåt ett tag även om jag ej minns när i början i slutet av 1980-talet eller i på 1990-talet jag bryt) är ett bland också fler exempel på hur man ansträngs i kanaler man söker bibehålla situation awareness. Intensiteten information är högre än systemen klarar och man har växande svårighet att se och tolka världen.


Lämnande diverse mindre händelse har vi en till nyhetsintensiv händelse tidsmässigt näraliggande 1983 Soviet nuclear false alarm incident:


Om första ej tar upp det addera till som uttryck för det nerskjutning ac Korean Air Lines Flight 007:Av ovan förstår vi att vi kan lära av "non-science / soft science" forskning - lära av historien: När diktaturer av kommunistiskt typ är på väg att ge upp skjuter de ner ett flygplan fullt med civila.Självklart var ingenting riskfritt i detta i mening av större problem än att de som dog när Korean Air Lines Flight 007 sköts ner men åren innan var också väldigt farligt. Närmast mer så kan man argumentera möjligt när större tilltro till den egna krigsmaktens förmåga fanns: Åren fram tills problemet relativt upplevda behov var mer begränsade och om man ej hade prövat krigsmakten praktiskt i Afghanistan vilket jag kan tänka mig precis som för USA i Vietnam var en avstämning för många. Precis som för USA begrep man innan att det hela skulle kosta men precis som för USA räknade man med att kostnad tagen faktiskt skulle leverera resultat istället för att ständigt kräva att kostnaden togs igen gång på gång.


Vidare gäller ju här vilket hela diskussionen åtminstone i Able Archer 83 tycks blind för att historik verklighet för Sovjetunionen rörande händelser och incidenter arbetades upp kontinuerligt från befintlig stress passerad såväl av hur deras situation awareness uttryckte dem pågående kontra hur de i efterföljande djupare korrektare analys när möjlighet visade sig egentligen vara (oavsett om vi menar att det var ett övergripande syfte med riktad information från USA såväl som hur man skapande information i luften, på haven o.s.v.). Man fick en snabb serier av händelser inträffade som just visade vad det var: ej skarpa angrepp. Jag är heller inte övertygad om att 1983 Soviet nuclear false alarm incident var unikt: Den tekniska förklaringen låter ju väldigt speciell (jag kan inte bedöma den domänen) men övergripande situationen awareness handlar ju om en mängd kanaler laggande efter i förmåga att leverera.


Så vid en tidpunkt när vi är etablerat en bit in från en mjukare start har inflygning mot gräns m.m. redan inträffat många gånger innan över en utsträckt tidsperiod. Detta är ytterst fundamentalt för påverkan på hur vi resonerar och förstår världen. Vi kommer alltid tendera att (och ofta nog sundare så) värdera det mer än den om realiserat upplevt större risken fodrande ett annat agerande när ingen historik av realisering av denna finns eller att sådan realisering upplevs konceptuellt distansierad (skedde långt bak i tiden, handlade om folk man ej upplever sig ha något gemensamt med, på en plats man aldrig hört talas om, är vad som diskuteras med en massa begrepp som verkar konstiga och inkluderande en massa händelser som tros ligger tiotals år framåt i tiden - det sista kan vi jämföra med klimatföränderingarna som ju märks allt mer nu: New temperature records | CNN och i år förväntas också El Nino komma, såväl som möjligen svår torka och andra väderproblem i Nordkorea indikerande hög risk för omfattande svält om ej livsmedel levereras utifrån).


Det finns en god förståelse av hur vi resonerar och tolkar denna typ av information etablerad i allt väsentligt innan dom här åren. Och även om jag inte menar att Sovjetunionen kontinuerligt upplevd en relevant risk här tror jag emellertid inte att man egentligen i en enskild punkt (där jag åtminstone ännu inte har läst mer om 1983 Soviet nuclear false alarm incident än Wikipedia-sidan). Det är ständigt pågående upplevt men aldrig indikerat realiserat avvikande. Istället får vi reaktionerna och uttrycken av information overload:


  • Feltolkningar.
  • Försök att markera linjer för att avskräcka med buffert / marginal utåt vad som skapar överdriven information från att fortsätta.
  • Allmän små-irritation.

Och samtidigt har vi ju också långsammare koncept som introduceras vilka ej stressar situation awareness men påverkar genom att tydliggöra - och göra överdrivet tydligt - de begränsningar faktisk verklighet redan visats i den ekonomiska uppföljningen sedan några år och som under stress av situation awareness blev konkretiserat. Mest känt är Star Wars:Trots att jag knappast kan varit särskilt gammal åren detta lilla konstverk i information presenterades minns jag ännu hur avvikande bättre konceptuella skisser och illustrationer av hur tjusigt funktionellt det skulle vara eller skulle bli när svenska tidningar visade det (och som man nu förstår från amerikanska pressbilder). Nedan en tidstypisk skiss från 1984 (ev. 1983) vi idag kanske inte imponeras av men då var mycket mer än förväntat normalt:


U.S. Air Force. Hittad via Strategic Defense Initiative, Wikipedia.

Visst att man återanvänt befintlig brand building såväl försvarat initial mer "konceptuellt" riktad information inte riktigt i närheten av korrekt uttrycka verklighet under överskådlig framtid som nära stående genom att humpa samman man diverse fortsatta projekt som idag kan konstaterats levererats närmare en som vi också idag kan förstå mer rimlig effektnivå genom åren. Idag är man kanske närmare var som när presenterades kunde ske intryck av att vara bara ett fåtal år borta (så flygplan och ubåtar har istället kanske blivit lite populärare).


Vad Bruce D. Berkowitz menar var fallet U.S. Intelligence Estimates of the Soviet Collapse: Reality and Perception | CIA.gov (publicerad i International Journal of Intelligence and CounterIntelligence 2008) tycks för mig av allt att döma varit korrekt från diverse andra dokument som numera ej längre är hemliga utan publicerade (minns jag rätt ger artikeln dessutom i sin helhet en vettig sammanfattning för några av källorna om än färre än vad som i alla nu är realitet):


A commonly belief is that the United States Intelligence Community (IC) failed to anticipate the collapse of the Soviet Union. Indeed, many of the U.S. officials who received intelligence about the Soviet Union, its decline in the late 1970s and 1980s, and its final crises in the 1989–1991 period, believe to this day that they were not warned—that they were, in effect, ‘‘blindsided.’’

This is odd, because the documented record shows that the Intelligence Community performed much better than most people seem to think.

Indeed, this record suggests that U.S. intelligence provided about as good a product as one could reasonably expect. It detected the slowdown in the Soviet economy; it noted that the Soviet leadership was running out of options to save the country; it stipulated a set of conditions that might signal the crisis had reached a tipping point; and it notified top U.S. leaders when these conditions were met.

Excellent kompletterande i denna domän utanför mer grundläggande analyser, riktad forskning, bedömning teknik m.m. är sammanfattad analys levererad President Reagan där jag minns två särskilt intressanta refererat (en om jag minns rätt levererad av övergripande chef eller jämförbart andra man eller vad det nu kallades för CIA) vilka jag troligen länkad bakåt i tiden någon gång och just nu ej letar rätt på. De kan emellertid hittas via declassified information på CIA.gov och jag tror följande sida i struktureringen ger var resp. dokument sedan kan hittas (sedan får man ta att resp. ej är särskilt beskrivet: det är verkligen vad man bäst tar buntvis och söker efter vad som intresserar en med hjälp av en dator):Så vi vet därför att under förutsättning (ytterst rimligt givet en faktiskt mycket god situation awareness från den amerikanska sidan) man kan bedöma hur mycket ungefär USRR falerar i sin förmåga att hantera informationen kan man också sätta kostnaden för att hantera det i relation till hur ekonomin övergripande kan hantera det. D.v.s. kan man alls tekniskt orka upp och i så fall behöver man ge upp andra saker?


Verklighet konkretiseras möjliggörande förståelse och inlärning av vad problematiken befintlig innebär i en av de tyngsta symboldomänerna sedan många år: Krigsmakten. Görande tydligt att man verkligen måste börja ta ner kostnaden här för att hantera andra problem där istället ökade investeringar ej är vad som ändå orkar upp till att hantera den intensitet uttryckt resp. från indikerande gigantiska projekt med mest media-uttryckta vid tiden Star Wars i spetsen.


Så då förhandlar om man om nedrustningen. Viss avslappning och viktigare accepterande av verkligheten i dom problem tydliga mer allmänt inför och under dessa förhandlingar med sin här relevanta effekt-uttrycks topp av det latent 1985 - 1988:President Reagan och President Gorbachev, Höfði 12 oktober 1986.

Hanterande problem tydliggör dem. Hur kan du hantera dem om du ej ser dem väl? Att ställa om ett ekonomiskt system så abnormt icke-flexibelt som detta skapar i sig intensitet:Mycket information behöver växlas mellan folk, organisationer, entiteter från olika delar av samhället. Detta är nu en annan typ av intensitet - självförändrande, potentiellt transformerande, där man kan försöka ta kreativa impulser, förståelse av varandra upplevelsers av verklighet befintliga, problem verkliga men som kan vara onödiga, in i en process av förändring.


Själva mängden av information som kommer lös i försök att förändra kanske mer avgränsat bibehållande övergripande ramverk är i sig vad jag tror var förutsättning för att förändring skulle få fart och nå längre. Och också en förutsättning för att "statskuppen" (begreppen rörande sådant finner jag problematiska för diktaturer: Hur kan en diktatur när ej vald vara något annat än att makten är för den som just nu kontrollerar den?) skulle misslyckas slutligen släppande lös skapandet av bl.a. nationalstaten Ryssland.


Och diktaturen Sovjetunionen transformerades ganska lugnt åtminstone de omedelbara åren:Efterföljande krig i de perifera delarna av ett tänkt politiskt imperativt Ryssland är vad som tänkbart hade kunnat realiseras också i Ryssland om Sovjetunionen hade transformerats mer problematiskt. Men det gjorde den ej.


Fanns det då något syfte att skriva det här? En sak att komma ihåg är att man för att åstadkomma något ibland behöver göra något. Det ger intensitet, Dessa år tycker jag är ett elegant exempel på det (och så oavsett om vi vill se en strategi nära den jag föreslår var realiserad verklighet eller det mer kom att uttrycka en jämförbar effekt av andra orsaker - eller från så mycket annat som skedde dessa år under transformationen av Sovjetunionen om vi helt menar att dessa faktorer jag pekade på saknade betydelse). Bra år att försöka lära något av.


vissa risker realiseras, problem kan uppstå o.s.v. men det ger också möjlighet till att ner befintliga risker och problem och göra något bättre av världen. Och jag också vi alla har lätt för att tendera till att felbedöma "verklig storlek" / "stabilitet" / "might and power" hos entiteter vi upplever som en av de största. Komplexitet och kostnad för att reagera kan dock växa sig abnormt stort och begränsa förmåga i domäner där diktaturen mer än annars uttrycker sin natur. Förändring vi sista åren sett i mindre länder ska rörande relativ storlek hos olika entiteter initialt (och i skillnad fortfarande fallet trots ex. i Syrien erövrade vapen m.m.) när kontra hur konflikt utvecklat sig förändrat relationerna delvis ses som skalande upp till större entiteter som funktioner av antal personer och en växande komplexitet resp. kompenserande en ibland mer en linjärt åtminstone när förenklande ner till endast räknande motsvarande tio största städerna med en försvarlig bit omgivning växande försvarsmakt (jag är mindre säker på att krigsmakt växer så pass snabbare med innevånare bedömande hela länderna: Men det hela ska ju alls vara görligt utan överdriven ansträngning approximera något grovt för och där tar det åtminstone för mig stopp om man försöker ta saker längre än så).


Might / Power är en reward dimension. Olika individer kan ha lite olika preferens för vad de mer än kanske genomsnittligt föredrar. En del gillar pengar. Andra är känsliga för uttryck av makt. Och andra är ytterst fascinerade av alla aspekter av mat. Känslig och effekt av uttryck av såväl makt och pengar tycks förändra hur vi betraktar och ser på entiteter där en tydlig förändring nu verkligen är etablerad verklighet för Kina (och jag avser nu inte primärt jämfört med när jag en del första diskussioner i denna domän 2008 - 2009 delades här om jag minns rätt utan jämfört med för två år sedan d.v.s. nytt steg upp). En sekundär verkan är tror jag ibland mer positiva bedömningar av verkligheten än som egentligen är korrekt oavsett politik, ekonomi eller turistmål.


Trots att sådan effekt är välkänd från forskning kognitiv i andra typer av domäner och förenklade studier gjorda i olika varianter och från skilda teorier och modeller med början så långt bak som 1960-talet är jag lätt förvånad av steget upp sista åren här. Egentligen rörande förändring Kina tvivlar jag egentligen på om det har någon negativ effekt. Kanske är det rent av gynnsamt för möjlighet stabil transformation att man ser mer av "beundrad" i omvärlden byggande lite avkopplat självförtroende (jag kan ta fel här och självklart kan man tycka att korrektare mer rationellt balanserad bild av Kina kan göra det lika bra). Emellertid ska man utanför Kina heller inte underskatta andra former av risker: Kina är en säkerhetspolitisk risk man behöver ha respekt för. Det är en entitet man ej kan lita på jämfört med länder man kan vara mer van vid. De försöker om något du gör intresserar dem att korrumpera när det går, extrahera information via dokumenterade vägar o.s.v. Jag har en känsla av att man kanske av och till är lite - knappast naiv det är nu inte problemet här - men för känslig för uttryck av might ej korrekt balanserande det påverkande hur man ser på allt möjligt och kanske också implicit (eller explicit om det leder till korruption även om jag tänker att det ganska sällan i antal är problem när ej vissa andra faktorer också är fallet att se från de arresterade sista åren Taiwan och USA) bedömningar samt risken att glidande hamna där man samarbetar lite mer än vad som egentligen är moraliskt korrekt eller den parlamentariska delen av demokratin vet är fallet (även om jag i all verklighet ej kan bedöma det vettigt alls var egentligen min känsla mer av ett tänkbart - men aldrig påvisat konkret så verkligt - problem fallet under Bush II president-period).


Relaterat: Exempel på information från en till enkel och stor källa dokument från dessa år

En hel del (massor jämfört med jämförbara "enkla" samlade databaser) finns tillgängligt via DTIC.mil bl.a.


The Burden of Soviet Defense - A Poltical-Economic Essay, Abraham S. Becker October 1981, A Project AIR FORCE report prepared for the Accession For United States Air Force


Ögonblicks bild av sovjetiska medier sammanfattande på engelska från 1983:


USSR REPORT POLITICAL AND SOCIOLOGICAL AFFAIRS (FBIS - FOREIGN BROADCAST INFORMATION SERVICE enligt Wikipedia "an open source [D.v.s. arbetande med mer eller mindre öppna källor som ex. publicerade nyheter snarare än relaterat copyright.] intelligence component of the Central Intelligence Agency's Directorate of Science and Technology.").


Relateat Strategic Defense Initiative (Star Wars) finner vi exempelvis:


SDI (Strategic Defense Initiative) and the Soviet Defense Burden (tycks ännu ej vara i sync eller färdig digitaliseras men finns via RAND: här) från 1988. Jag tycker förövrigt allmänt rörande den här typen av uppgifter att man sundare tar en bunt bedömande sådant här tidstypiskt om det finns snarare än stirrande sig blind på en analys: Om slutsatser här låg nedanför, i mitten eller ovanför centralitet minns jag dock inte.


STRATEGIC DEFENSE INITIATIVE PROGRAM - Status of Space Surveillance and Tracking System, 1987

Att skatta emotionell intensitet för adverb och/eller adjektiv från morfologiskt nära relaterat adjektiv och/eller adverb 2: Kvot när adverb närmare portade

Kompletterande:Uppskattningsvis tror jag ej helt få adverb liggande i ej mindre antal POSITIVE kvarstår som antingen dessutom ska till UP eller helt till UP. Men ej helt långt ifrån det i alla fall har vi kvoten UP / DOWN grovt approximerat via filstorleken (vilket sannolikt ej är sämre än vad vi ska förvänta oss rimlighet exakthet även om faktiskt antal taget eftersom jag inte räknat på antal saknande klassificering normaliserat deras sannolikhet vilket varande mer komplext än man lätt tror jag antagligen inte bryr mig i här).


Kvoterna finns i Emacs-fönstret närmare slutet på dess övre fönster (ovanför diverse irrelevanta notering om POS-taggar detekterade troligt felaktiga och ska ändras en bit syns av). Nedre fönstret visar en bit av adverb UP. Till höger finns filstorlek på övriga dimensioner resp. i dem för resp. POS.


RB för adverb kvoten och JJ för adjektiv-kvoten.


Öar är säkerhetspolitikt kritiskt men Europa har hamnat efter Asien och nu har Ryssland aktivt börjat planera att beväpna öar

  • Översikt av ö-taktik och -strategi för säkerhetspolitiskt säkerställande av redan kontrollerade geografiska områden resp. geografisk expansion tagande land från andra länder.
  • En riktad djupare analys av den svenska utmaningen där Östersjön fortfarande är free for all: Och i avsaknad av en svensk strategi ett framtida hot där Åland och Ryssland är vad vi bäst håller ögonen på. Svensk turtling kontra kraftfulla expansiva kanoner falerar bara därför att man slött sitter och väntar på fiendens öar.
  • Dessutom ges tips som bygger svenskt välstånd genom ökad export via kulturellt medveten språk. Här görs såväl Ukraina med hjälp av ett par körsbär och Ryssland med en björn pro-svenska.

Nästan allt som händer i Europa har att göra med Grekland deras ekonomiska dominans gör dvärg av allt annat:Skadeverkningen börjar nu realisera sig och vi kan se att Europa är kreativt efter Asien i praktisk realisering av säkerhetspolitik. Öar har nu länge varit coolt och trendigt med försiktig börjar när Japan närmast av en slump utan att inse det rätta värdet dök upp i nyhetsrubriker. Kina tog verktyget till något riktigt användbart som känns uppfriskande nytt när det kommer till asiatiska säkerhetspolitiska nyheter.


Vi kan nu konstatera att Ryssland klarar att få lite side-wave intensitet och praktiskt föreslås prata till Japan via öar:


"Days after Shinzo Abe became the first Japanese prime minister to visit Ukraine – where he voiced support for the country’s president Petro Poroshenko – Russia’s defence minister, Sergei Shoigu, said building work on civilian and military infrastructure on the disputed Southern Kuril islands would be accelerated."
[...]
"Analysts said Shoigu’s remarks, made during a visit on Monday to the Russian far east city of Vladivostok, were intended to communicate Moscow’s annoyance at Abe’s visit to Kiev ahead of last weekend’s G7 summit in Germany."
[...]
"In addition, Japan has pledged US$1.84bn (£1.2bn) in economic assistance to Ukraine."

Den japanska ekonom-liberalismen trots alla populistiska trosföreställningar om vad den skulle leverera förmår inte långt när Ryssland bygger kanoner på en omstridd öar. Sådant visar på att man klarar att hålla upp strategisk förståelse utnyttja nya innovationer och möjligheter: Knappast vad som kan köpas för pengar. Japan kan ge hur mycket mer pengar de vill till Ukraina utan att det lär hindra Ryssland från att fortsätta bygga fort och kanoner på den här ön. Utan att öppna sig för tekniska möjligheter och modern strategi lär Japan orka lite lite mot Ryssland som de sista veckornas tama ekonomiska "stenkastande".


Låt oss nu betrakta ö-frågan i Europa ty världen är inte bara Asien även om man kan tro det från nyheter om Kinas och Rysslands ö-taktiska skapelser. Låt oss vara konkreta och titta på Europas verkliga naturtillgångar när det kommer till öar.


Tillochmed en ytlig snabb titt visar på flera öar som mycket troligt är omstridda mellan Ryssland och Ukraina. Men utnyttjas dessa för att bygga en dominant uttryckande symbol (föredömligt se hur Kina tillochmed gjorde flera symboler också av "andras" öar: Chinese cook rescued by Japan after trying to fly balloon to disputed islands (en händelse som i all ärlighet imponerade storligen på mig redan under ett par - eller ett åtminstone - tidigare försök som falerade mycket närmare Kina: Stark och vid tiden så välbalanserat - Elegant - oavsett om jag tror jag föregrep här rörande ballonger - taggarna sist lär ge en utgångspunkt till det materialet - gör det ej värdet och elegansen av att betrakta genomslaget av ballongen realiserat mindre värdefullt såväl som intressant), ett kanske rent av praktiskt användbart farligt verktyg (jämför med dom här landsfälten Kina bygger på öarna) eller bara genom att bygga runt där visa att man är med tillsammans med ledande länder i domänen för att lära sig tekniken, förstå hur man utnyttjar öar för att vinna krig, tala övertygande o.s.v.? Nej.


Nedan indikeras en tror jag säkert mycket bra ö. Den är troligen omstridd. Vidare är det ett naturreservat på den så sannolikt finns föga av störande och begränsande bebyggelse, boende m.m. man behöver flytta iväg. Dessutom ligger den trevligt med räckvidd både mot Ryssland resp. mot Ukraina. Ändå bygger Ukraina så vitt jag vet ingenting här (och ser jag ej nyheter av det lär det inte vara kraftfull symbol för just någon annan heller utanför Ukraina lika lite som deras hårt kämpande soldater som behöver känna att man expanderar utåt mot Ryssland för att balansera befintliga förluster).


Komplettering: Tittande igen på kartan inser jag att en riktigt stor ö eller något ö-liknande finns som alternativt exempel: Krim. Den tror jag är viktig att bygga stora kanoner på även om resp. Ryssland eller Ukraina nog bäst transporterar bort alla boende därför. Boende bör inte vara annat än en kraftfull begränsning på alla de spännande möjligheter öar annars så mycket enklare ger möjlighet: Exempelvis kan civila byggnader - hem m.m. - vara i vägen för mer militärt slagkraftiga installationer. Den mindre exempel-ön kan vi föreställa oss kan vara en väg för den kombattant som ej kontrollerar den större Krim ön att smyga sig på den större ön: Och kanske rent av hoppa över och bygga en kanon där också... Möjligheter svåra att realisera utan att dra nytta av hela övärlden.I bilden har jag - ett alltid styrande ledord för mig - uttryckt resp. Ukraina och Ryssland kulturellt medvetet respekterande såväl som firande deras symboler. De nationella symbol jag klarade att hitta i Wikipedia för Ukraina var två växter (förutom flaggor och annat som ej respektfullt visar att jag gjort en särskild ansträngning att hitta något bra även när det kräver att man söker lite i Wikipedia) och här valde jag körsbären eftersom rött är mer krigiskt intensivt (jag vill gärna ta chansen att föreslå Ukraina att komplettera upp sig med fler nationella symboler: Kanske ett krigiskt djur? En stor hök, stridsdelfin, orm eller giftig skalbagge - Vad som har historiska rötter).

För Ryssland tog jag den välkända björnen och som erkännande för deras historiska intresse när det kommer till säkerhetspolitik, nationalism m.m. gav jag den ett stort svärd. Att jag valde panda-björnen var för att visa att jag intresserat mig nog av Ryssland för att uppmärksamma deras spännande samarbeten med Kina såväl som deras kreativa inspiration av den kinesiska ö-taktiken. Föreställningen att Kina rörande allt asiatiskt numera bossar runt Ryssland är jag dock övertygad om är felaktig och panda-björnen ska ej tolkas som att ha något med det att göra.

En ganska begränsad ansträngning jag ändå tror räcker så långt som när återkommande kulturellt medvetet gör mig omtyckt i såväl Ryssland, Ukraina m.fl. länder runt om i världen. Att jag tar mig tid på att hitta körsbären resp. björnen eller vad nu aktuellt är vad the locla ethnics oavsett var i världen gillar. Jag kan tänka mig att det är mycket utrikespolitiska affärer som blivit verklighet för Sverige p.g.a. det även om jag aldrig försökt ta ut någon statistisk korrelation av ex. bilder som denna.

Öar - närvaro - ger alla möjliga möjligheter. Flera år tillbaka (om jag hade rätt eller fel kan jag verkligen inte bedöma) spekulerade jag att det i alla fall var tänkbart att Ryssland övertränat sina delfiner på egna fartyg möjliggörande kontroll av dem en lättare väg att sänka deras flotta i närhet. Även om det knappast numera är praktiskt görligt för Ukraina att få fatt i visar det ändå på att alla spännande möjligheter havet öppnar upp. Det är inte bara nytt, spännande, ej "grekiskt uttjatat", utan det går faktiskt att göra praktiska saker på och i havet. Sverige upptäckte jag nyligen relaterat något jag läste om någon stor övning inkluderande Partnerskap för Fred (eller vad det numera kallas) vid sidan om NATO hade en s.k. ubåt. Den är ej ö-beroende och tycks för mig mer instabil såväl som mindre symboliskt uttryckande i fotovärde. Men man kan tänka sig att om vi någonsin orkar upp från den svenska slöheten till att lösa Ålands problemet kan den användas till att stoppa de kryssningsfartyg Åland lever av (relaterat försäljning av alkohol på båtarna och kanske annan omoral - ett tecken på kulturell osäkerhet och divergens som kan ta många hundra år att nå sund balans igen om Åland fortsatt försöker utan Sverige) och därmed uppmuntra dem till att komma hem igen.


Vi förstår därmed att öar kan gå i båda riktningar: Göra en ö resp. neka någon att göra sin ö.


Att istället som Sverige såväl Ukraina sitta ej utnyttjande öarna är ett uttryck för ett koncept jag brukar kalla turtling. Man sitter stationärt fast om inte "omringad" med fasta offensiva gränser mot fienden (Åland resp. Ryssland) där man alltid behöver följa deras taktik och strategi och därför när systematiska kostnader (d.v.s. sanktioner relaterat Ryssland) försummas förlorar om man ej har sådan tyngd att taktik realiserad fritt av motståndaren tenderar att falera för ofta.


Att offensivt gå ut och bygga upp en ö är att bryta turtling. Man tar initiativ och visar kraft samtidigt som kraftfulla vapen (exempelvis stora kanoner för att hindra fienden att landstiga på ön) kan byggas på den.


Något jag tror passerat de flesta svenskar helt förbi (mig också tills jag läste in på öar) är att vi har flera stora öar i Östersjön. Idag står de emellertid mer eller mindre oanvända. De få innevånare de två största öarna Öland och Gotland har är en ren kostnad för staten och större rikare kommuner. Varför inte ge dem ett omlokaliseringsbidrag och istället göra något bra och användbart av öarna? Kalksten tror jag rent av är ganska kostnadseffektivt att bygga flexibelt på och i så det kan vara viktigt att få upp saker innan någon annan kommer och snabbt bygger upp ett flygfält, sätter dit en stor kanon (jämför med Big Bertha, Tysk ännu större rail-gun Paris Gun : Stor kanon Tyskland hade under WI hotande Frankrike, Maginot Line är en startpunkt för att hitta en mängd kanoner Frankrike i kreativt uttryck från Första Världskrigets erfarenhet byggde upp). Storlek och räckvidd betyder mycket.


Föreställd dig att Ryssland bygger något sådant här på Öland... Eller att nästa gång en svensk export-relaterat båt - kanske med en maskiner i lasten eller mat till svältande - byggande svenskt välstånd kommer nära Åland så skjuter den här kanon på båten.

Dessa möjligheter existerar endast därför att Sverige inte redan satt dit något jämförbart kraftfullt på Åland resp. Öland.

Tänk dig nu att Åland börjar tillverka stora kanon och exporterar dem till ett Ryssland som sätter dit dem på Åland... Utan våra kanoner på Åland finns föga möjlighet att hindra detta. Istället får acceptera att Åland skjuter ner den svenska exporten medan Öland skjuter på det svenska fastlandet (Blekinge tror jag är närmast här eller kanske Småland så det är ju ej skadeverkningar som är direkt kritiska i någon rationellt mätbar dimension men den symboliska nedsidan av det hela ska ju underskattas oavsett om det från inducerad omlokalisering kanske rent av blir en besparing för det centrala Sverige runt huvudstaden: Och faktiskt blir det snabbare märkbart för svensken än vad som hade varit naturligt bedömt bara från betydelse, besök m.m. grovt skattat som rimliga eftersom det centrala Sveriges politiker som del av att "roa landsbygdens färgglada etniska grupper" - gotlänningen, skåningen, samen, dalmasen m.m. den kulturellt medvetna ser till att veta vad de kallar sig - så att ekonomiska kostnader inte skenar iväg ännu mer brukar komma och besöka någondera av Öland och Gotland för att diskutera riktig nationell politik mer än lokalfrågor såklart). Svensk rörlighet på såväl Öland och Åland borta.


Och hur länge dröjer det innan Åland nu när de kan få idéer av Kina börjar bygga flygfält och kanoner? Kanske snabbare än vad som är bra för återanpassning av Åland in i den svenska kulturen... Svensk turtling lär inte hålla länge när ett expansivt Åland drar nytta av Östersjön nekande svensken access och närhet till de åländska farvattnen - Och än mindre möjlighet att gå i land för att om görligt åtminstone kontrollera om de sätter upp stora kanoner eller bygger flygfält.

Ko och ej Höna skiljer ut sig bland Gris, Ko, Höna och Får - Svarar du höna löper du risk att drabbas av allvarliga sjukdomar

Som jag insåg sist efter att skrivit detta kan man se mitt inlägg här som en utgångspunkt att introducera ex. en skolklass i lågstadiet i risk management rörande dom många konkreta hälsorisker de kan möta när de ska äta.


Följande "problem" hittat hos The Guardian:


"Let’s see why with another puzzle. Which animal is the odd one one out?

Pig
Cow
Hen
Sheep"

Från: Did you solve it? Are you smarter than a Hong Kong six-year-old? | The Guardian

Cow är särskild eftersom den endast besmittat hos i epidemier som medium för prioner. Medan dom andra varit medium för virus besläktade influensa under moderntid (HXNX "influensa").


Väldigt typiskt för mig rörande allt jämförbart med det här - och i all ärlighet förbannat av-motiverande rent allmänt såväl som här - visar det sig att jag ska ha haft fel. Och här tyckte jag ändå och att jag tänkte till: Vi hade ju referensen jag såg i Google News om något barn i Hong Kong så jag tänkte efter rörande något som kan vara relevant för kinesiska barn d.v.s. influensa-virus (SARS o.s.v.) som jag kom.


"The standard answer is hen, since it is the only bird. But what about sheep, the only word with more than three letters? Or pig, the only non-kosher animal? Or cow, the only word where the letters are in alphabetical order?"

Det här med hönan förstår jag inte alls? Vad är det för värld den väsentligt skulle skilja ut sig i relevant värde eller risk i mening av att det inte lika bra hanteras av McDonalds-personalen utan att man behöver bry sig alls förutom vad man tycker smakar bra? Ingen värld jag lever i.


Jag menar i all ärlighet rörande mat är vi nog normalt ej heller så himla intresserade av om något är en fågel eller gris eller vad nu aktuellt utanför hur det smakar. Och hur många bokstäver eller för den delen vad andra kulturer äter eller inte äter av religiösa skäl bryr vi nog oss heller inte.


Men kom med ett sjukt exemplar av resp. djur och jag äter ingen av dem om jag vet det innan de slaktar. Och för alla utom kon besöker jag heller inte ladugården (hypotetiskt kanske heller inte så himla trovärdigt för vad jag kan tänkas göra för kon heller eller överhuvudtaget) för att muntra upp det sjuka djuret genom att klappa på det.


Vidare skiljer kon ut sig genom att vara besmittad som konsekvens av föda vi ger den snarare än smittande varandra, smittade av vilda fåglar o.s.v. p.g.a. trångboddhet, osund möjlighet för vilda fåglar att tas in m.m.


Vi kan sammanfatta förslag ko med att kon är kontrollerbar. Matar vi inte upp dem med nöd-slaktade (eller bättre sagt ej animalisk föda) tycks de ännu ej vara sjukdoms medier särskilt problematiska för oss. Övriga är mer smygande - kanske okontrollerbara medier för nästa Spanska sjuka (jag tror egentligen inte friska personer svenskt välgödda ska oroa sig alls här om vi inte hamnar i krig eller jämförbar abnorm stress på övergripande hälsoläge i övrigt men rent principiellt: Våra kontrollerbara vänner korna och de mer smygande okända grisa, höns och får).


Skyll inte på mig om du blir sjuk p.g.a. sådana här små tester eller vad man ska kalla det. Jag har då förklarat världen rätt här: Det är kon som skiljer ut sig genom att som medium för prioner orsakande jämförbart Creutzfeldt-Jakobs ("galna kosjukan"). Medan övriga är virus kanaler och som sådana mindre trivialt kontrollerbara. Det är väl kanske alla dom här små-feta övergulliga figurer särskilt vanliga tror jag nere i Asien (Japan producerar försvarliga mängder) som kan ha stört ut dom asiatiska barnens verklighetsbild medan dom svenska barnen förhoppningsvis förstår världen bättre: Om inte undervisa dem i varför Creutzfeldt-Jakobs och korna kan ha varit bättre än bl.a. hönsen med H5N1 och besläktade virus.


PS: Rörande den andra frågan om en bil man ska förklara var den är förklarad vill jag svara på parkeringsplats andra från höger mellan nummer 88 och 98. Men det enklare säkert korrekta svaret är antagligen den parkeringsplats som en bil ockuperar. Det är ju trots allt bara en parkeringsplats ockuperad i hela den mängd parkeringsplatser given medan antagande om andra ev. parkeringsplatser varken rörande detta eller något annat kan göras. Så den parkeringsplats där en bil står parkerad varande utan tvivel det ända svar som ger en unik lösning utan konkurrerande andra beskrivningar tänkbara.

South China Morning Post om föreslagna förändringar för hur Hong Kong väljer politisk representation

Att reduktion av något bra ej blir så stor som ganska tänkbart - och så fortfarande - är så klart så länge man ej jämför med att man får mer av det som bra - en i sig bra sak. Så excellent läsning om det realiserar sig:


"There is a very slim chance that the government’s reform package for electing the city’s leader in 2017 will be passed, Chief Secretary Carrie Lam Cheng Yuet-ngor admitted today, a week ahead of the legislature’s scrutiny of the blueprint.

Lam’s comments came as she continued to meet with pan-democratic lawmakers whom have all vowed to hold their firm stance on voting down the plan, which they said had failed to offer voters a genuine choice of candidates."

Från: ‘Very slim chance’ Hong Kong reform package will be passed, Carrie Lam admits (2015-06-09) | South China Morning Post

Döljer sajten nyheten och gör reklam för prenumeration kan i alla fall jag i Google Chrome trycka back och ibland men inte alltid behöva trycka "stopp" när man ser texten. Och South China Morning Post är nog ofta för svenskar ett bra komplement till andra annars troligare lästa nyhetsmedier på engelska just för Kina.

Så sent som för kanske två eller tre veckor sedan kunde man få uppfattningen att det kanske skulle passera igenom på något mystiskt sätt (kanske konflikt-rädsla görande att en del ändrar preferens när påtryckningar går upp mer än kanske tidigare var fallet från diktaturen). Men så klart lätt att feltolka sådant här där så mycket information saknas.

Vad min flummiga flytande intelligens associerar debatten ekonomisk-politik USA-Kina till

En enkel men till vardags ibland ganska funktionell modell för att förklara hur man tänker är att se intelligens uppdelad i kristallin resp. flytande intelligens. Åtminstone naturligt är min kristallina intelligens tydligt mindre presterande än min flytande intelligens som inklusive associativ intelligens är tämligen exceptionell (vi kan förklara den senares överprestation med att min kognition kan vara motsvarande åldrad i förtid av olika orsaker vilket skulle ge till effekt i vad jag avser en större tidig preferens för associativa relationer mellan neuron-grupper kognition kan konvergera till medan den yngre intelligensen istället har större relativ förmåga att istället bibehålla ett djup gående från grupp A, grupp B, grupp C o.s.v. i tur och ordning istället för i det första fallet havande en större mängd färdiga direkta anslutningar).


Praktiskt är en effekt av över-prestationen att åtminstone när man ger det lite tid presenterar sig diverse ex. här historiska händelser som är tänkbart relevanta men ej omedelbart identifierbara så för något aktualiserat. D.v.s. delvis en fråga om implicit kreativ association som bara inträffar och som praktiskt för ev. identifierande av värde fodrar en tämligen tydlig stringent bedömning hörande mer hemma i den kristallina intelligensen. Ibland brukar jag förövrigt som metod stimulera detta pågående under mer "stressad" tid associerande fritt vilket rent praktiskt är närmast omöjligt att göra när min kristallina intelligens presterar på god nivå.


En begränsning (som dock internet m.fl. datasamlingar i bästa fall kan lösa) implicit associativt presenterade tänkbart relevanta kommer med är att de ganska typiskt för mig är minst sagt tidsmässigt inexakta. Jag kan tänka mig att det indirekt är effekt relaterad begränsning kristallin intelligens där nu mer exakta datum-relaterade labeling av händelse har mycket av A, B, C, serier snarare än för ett ämne rörande intensitet / mängd eller vilken storleks-relevant dimension som helst uttrycka dem alla åtminstone över viss storlek direkt kopplade den där ju ordning utefter dem löser sig ändå och funktionellt för den flytade intelligensen (d.v.s. egentligen bättre åldrade kognitionen).


Så utan vidare diskussion lite som dök upp ur minnet har vi händelse 1. Denna illustrerar vi med denna nyhet som ligger tidsmässigt efter vad kreativiteten egentligen pekade mot. Mer hela kommande in där vilket föregrep innan det i delar i alla fall (om än inte så tydligt eller effektivt egentligen övergripande) började gå otur i det för dom.2. Och hur var det nu med länder andra än USA besökande den amerikanska delen av Kuba? Jag fick aldrig det fullständigt klart för mig när indikerat och ej heller därefter.


Både i 1. och 2. är vi nere i tid under Bush II tid som president.


Det är exempel på den association som kom aktiv efterföljande:


Asian Infrastructure Investment Bank - Vet vi vad som är svårt att prediktera? Vad som saknar historik och argumenteras oklart med okända syften och relationer

Egentligen hade jag överhuvudtaget inte tänkt säga något om Asian Infrastructure Investment Bank innan en riktig konkret verksamhet finns där något från det är värt att säga något om. Asian Infrastructure Investment Bank kommenterar jag egentligen ej heller här. Istället är det analys och kommentarer av Asian Infrastructure Investment Bank jag vill använda som exempel på ett där lokaliserat problem (osäkerhet p.g.a. emotionalitet utan rationalitet givet i domän av argument) som generellt går igen i hela domänen av ekonomiska frågor som ett nyhetsintresse finns för.


Först hos Financial Times läser jag:


"Like all central bankers, Mr Draghi is at the mercy of events that are difficult to predict, something his predecessor, Jean-Claude Trichet, would have sympathy with.
[...]
In Europe, Greece is the unpredictable factor as the country plays a highly dangerous game of chicken with the EU over bailout loans."

Från: Whatever happened to Super Mario Draghi?

Inte alltid men en indikation om att historiskt data är av begränsat värde är när:


Den entitet vars risker vi önskar se är av ny typ.

Särskilt när den i ansvarsfördelning, ägare m.m. tydligt skiljer sig åt från entiteter som i vissa domäner kan bedömas vara jämförbara.


Vidare är följande exempel på vad som generellt är vad som bör följas upp när risk bedöms för sådan entitet:


Om ansvariga, ägare, personer på viktiga positioner m.m. känt varit associerade i och runt händelser där risker realiserats.

Särskilt när domänen sådana risker realiserats ligger nära domän för den entitet som är ny för oss.


Sedan läser jag också hos Financial Times (min fetstil och markering med ill-rött):


"The Obama administration’s negative response to China’s proposed Asian Infrastructure Investment Bank was a strategic mistake. Though some Chinese moves might be destabilising and require US resistance, this initiative should have been welcomed."
[...]
"The US needs to learn from this embarrassing experience. China is offering an opportunity to support the global economy and substantial financing to back its own plan. The greatest mistake the US could make is to lose the initiative in shaping a changing international system. The US should be adroit at connecting fresh prospects to the existing order so as to match new needs. This skill, insight and problem-solving capability, earned over many years, is a powerful American diplomatic asset and should not be squandered."

Från: Shunning Beijing’s infrastructure bank was a mistake for the US (2015-06-07) | Financial Times, Robert Zoellick

En bredare men mycket ämnesrelevant såväl som läsbar analys:


G2 kan som koncept förstås besläktad med äldst (tror jag) G7 fast bara med Kina och USA. Robert Zoellick m.fl. skribenter citeras jämförbart med sådan användning jag senare diskuterar och menar problematisk genom att endast använd för addera tyngd utan att där först fanns rationella argument och sällan heller när därefter använda som citat.

Kinesiska: 中美關係 如何從“相剋”中找到“相生”? 如果G2不可行,P2(Partnership of Two,兩國夥伴)又如何?

Engelska via Google Translate: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.nanzao.com%2Ftc%2Finternational%2F14dd30243f3bfd5%2Fzhong-mei-guan-xi-ru-he-cong-xiang-kei-zhong-zhao-dao-xiang-sheng-&edit-text=

Jag förnekar nu inte att sund risk management här är att etablera insyn för att för en helt ny entitet utan egen historik, signifikant avvikande rörande huvudmän jämfört med annars åtminstone liknande entiteter, havande huvudsakligen / ägare stor nog att styra beslut vilka har en historik av realiserade risker och problem i just de typer av länder man ska investera m.m. Sådan insyn är emellertid etablerad så långt som görligt och en eller några till länder oavsett storlek lär varken göra till eller från med mindre än att Kina är beredda att acceptera att man reducerar egen kontroll mycket mer än man ännu (vad jag sett i nyhetshändelser såväl som jag kan tänka mig att de är beredda att göra alls).


Vidare i domäner där görligt, bedömt av praktiskt sunt värde, och utifrån historik och erfarenhet av entitet AIIB när sådant finns har jag verkligen svårt att se att samarbeta mellan denna och andra entiteter ej skulle vara möjligt. Tvärtom är ju flera av de medelstora länderna (och tror jag fler bland mindre länder än dom även om jag kanske ej kände till det när jag följde vilka länder som anslöt sig) notoriskt intresserade av att samarbeta rent allmänt rörande allt relaterat internationell ekonomi och politik.


Med fler ekonomiskt riktigt stora länder som ansluter sig adderas i all rimlighet också mer pengar in i AIIB. Pengar som också kan läggas i jämförbara projekt via entiteter egen-historik finns av. D.v.s. om vi tänker oss att dessa pengar om de istället gick in i AAIB minskar sådana investeringar via andra projekt Ökar mängden kapital som ligger i entitet med mer svårbedömda risker än annars hade varit fallet. Jag tror det är mycket sunt att inte stoppa in allt för mycket pengar i den här entiteten innan den kan bedömas från faktisk historik om en 10 - 20 år.


Jag tror vidare konceptet av att betrakta AIIB från ett geopolitiskt maktperspektiv är defekt i mening av att jag starkt betvivlar att USA eller jämförbart ekonomiskt större entitet skulle ha förlorat geopolitiskt makt genom att ej delta. Tvärtom om man ska vara krass i den domänen gäller oavsett direkt i den här kategorin av entiteter eller bredare inkluderande sådant som EU att ju smalare mer exakt närmare den som investerar relativt den som utför desto större inflytande från investerare tillbaka. Alltså är du stor nog att göra projekt själva som är väsentliga nog att definiera faktorer som stabilitet, närvaro o.s.v. över en ej trivial tid får du ut mer av att investera själv för entitet du investerar i.


Samarbetet i sig kan nu komma med "strategiska värden" i mening av makt vilket bl.a. är vad Kina söker (men jag tror samtidigt att man heller inte ska förenkla projektet ner till att detta är vad Kina skulle söka uteslutande eller ens huvudsakligen inte ens när all annan "makt" man kan få adderas: De har ett starkt nationellt intresse av att förvalta ekonomiska värden jag kan tänka mig spelar in här där detta befintligt redan idag inkluderar långsiktiga investeringar i infrastruktur runt om i världen för att ex. göra transport av naturtillgångar till Kina mer görligt - Av och till genomfört tämligen omoraliskt jämfört med vad vi tar som normalt från hur Europeiska länder gör det). Men vad har Kina egentligen för kontext rörande sådant idag där dom är den dominanta aktören? Och ej dominant hur mycket kan man egentligen få här? Delvis lär det väl här handla om sammanhang och kanaler för att erbjuda en möjlighet relaterat att man samtidigt söker förneka aktören något annat eller önskar dem i det andra sammanhanget att exempelvis ej protestera när Kina försöker neka en annan entitet något (ex. håll tyst när vi "lurar av" Vietnam deras naturtillgångar till havs).


Saknar USA detta idag? Knappast. De har goda kanaler och samarbeten etablerade bredare jämfört med Kina oavsett om ekonomi eller andra områden avses. De är vidare vilket är lätt att missa när geopolitik från en "intuitiv" makt-modell är utgångspunkten begränsade på många sätt Kina huvudsakligen slipper. Bl.a. har man partier som söker fel hos varandra, parlament, lagstiftning rörande vad man tillåter sig o.s.v. Sådant kan (tråkigt nog?) vara ordentligt mer begränsande än man jag egentligen kanske först tror som en intresserad internationell utomstående. Begränsningarna har varit under nutidshistoria (från Kalla Kriget framtill Post-11-september) varit på nivå att när man bedömt och infört större "frihet" (d.v.s. implicit begränsande inte minst "begränsningar" som kommer av parlament, partier, press m.m. sökande fel eller kritiserande handlande - resp. begränsande annars verkande begränsningar för vad man tillåter sig att göra) har det varit ytterst funktionellt kontextuellt. Det är ex. definierbart (om man söker seriöst får jag säga men faktiskt publikt tillgängligt) vilka kontroller för finansiella transaktioner man gör för att eftersöka brott mot embargon och allt jämförbart (medan jag är mer osäker på om jag har och om så om det är gott definierat vad som här gäller för ekonomisk brottslighet). Vidare visade det sig ju - även om det nu ej var tänkt att det skulle visa sig - att det också var definierat rörande hanterande av loggning samtal mellan amerikaner.


Sådant trots av och till definierad större frihet än annars därför att man väldigt gärna vill ha frihet rörande något gör det trögt att p.s.s. som förväntat Kina verkligen utnyttja sådana här samarbeten för att optimera egna ekonomiska värden, uttrycka makt o.s.v.


Och i all ärlighet tvivlar jag lätt på att deltagande i den här banken just skulle göra till eller från rörande något inflytande som efterföljande kan konkretiseras till att man får något att inträffa som ej annars skulle inträffat och som ej är försumbart eller billigare och/eller snabbare (i något tänkt rationellt effektmått inkluderande vad nu vettigt) att göra själv.


Och för tredje-världen eller vad helst nu i områdes-relevant behov av investeringar för ex. infrastruktur betvivlar jag starkt att det inte jämförbart eller bättre görs med befintliga samarbeten.


Eller varför inte själv? Jag säger inte att det alltid är bäst att göra saker själv bara därför att man är stor. Stora saker man vill göra kan också för de största bli lättare av andra hjälper till. Men för en hel del mindre som idag ofta görs via samarbeten kan de nog av och till egentligen ha varit bättre för landet där de görs om en stor aktör gjort det själv som den externa aktören investerande. Kanske inte perfekt jämförbart här men sägande något i alla fall om tidskostnad m.m. samarbeten kan komma med noterar vi nyligen från Nepal tid när Japan började leverera stöd kontra när samarbetsorganisationer mellan länder gjorde det.


Hade det varit bättre för Nepal om Japan som historiskt oftare tidigare givit via samarbetsorganisationer? Ej så eftersom Japan levererade snabbare. Hade det varit från den geopolitiska "intuitiva" makt-modell Financial Times nyhet lutar lätt mot som preferens varit bättre för Japan att leverera via samarbetsorganisation? I den mån det alls gör någon skillnad tänker jag att Nepal lättare minns just Japan som en god kamrat i framtiden: Om det sedan för ev. väsentlig naturtillgång känd eller som upptäcks lär påverka deras preferenser gynnande just Japan p.g.a. detta håller jag för kanske mindre troligt men allmän attityd är så klart alltid av visst värde och i den mån effekt givits Japan tror jag säkert den blev större som de gjorde det denna gång.


I övrigt finner jag att Robert Zoellick egentligen inte gör några konkreta argument. Framför allt har jag riktigt svårt att förstå hur man kan få projektet till att vara förnedrande eller pinsamt för USA (eller hur vi nu vill översätta embarrassing), och vill mena att ett generellt problem inom områden relaterade internationell ekonomi är att kulturbärare och ansvariga mer än vad som är vanligt för jämförbar tyngd hos personerna väljer väldigt emotionellt förstärkta uttryck jämfört med mer rationella tydligt givna argument. Det är en problematisk kultur vi också kan se fortsatt när ekonomi diskuteras också väldigt ofta obalanserat jämfört med mer rationella och konkreta argument givna (om de senare alls ges). Jag kan tänka mig att dessa problem är kulturellt-besläktade även med traditionen av att citera något mått som ex. Moody's rating för att stödja något återkommande påstående eller slutsats - kanske som man av och till ser trots det uttryckande som att det föranleder påståendet eller slutsatsen trots redan innan återkommande - där sådant som Moody's eller jämförbart ej används som ett rationellt sunt mått (i den mån det är möjligt för användningen) utan mer som ett "adjektiv" med hög emotionell intensitet för att förstärka upp vad man säger.


Det är också vad jag tror ökar mängden aktiva risker som upplevs osynliga eller när realiserade visade sig hos de flesta bedöma som otroliga eller direkt förvånande.


Egentligen hade jag överhuvudtaget inte tänkt säga något om Asian Infrastructure Investment Bank innan en riktig konkret verksamhet finns där något från det är värt att säga något om. Orsaken att jag avvek från det är just hur man formulerade sig i den här nyheten resp. en del liknande jag sett av och till: Det är anmärkningsvärt. Och det är när kulturbärare som kan upplevas ha något av den effekt jag pekade på finns hos aktörer likt Moody's rating när de används irrationellt bara för att förstärka något har en faktisk spridning i vad som skrivs rörande ekonomi mer än förväntat från många andra områden (onormalt lätt att där alla möjliga tenderar att gärna återanvända och stoppa in sådant i vad de själva skriver i krönikor, liknande "nyhetsbrev" m.m.) när något eller någon som de upplever ganska tung sagt något oavsett om det citeras (utnyttjande tyngd direkt för att förstärka eget görande rationella argument upplevt mindre behövande kanske) eller ej citeras (snarare accepterande som vettigt man kan säga själv utan att verka felaktig eller troligt vara felaktigt eller i alla fall så mer än normalt jfr "alla andra").


Men varför trycker kulturbärare just här och så genomgående utan att ta tiden att konkretisera dom rationella tydliga argumenten?


Jag får här erkänna viss respekt för de kulturbärare från aktuell bransch som varit tydliga med dom beroenden och relationer man har. Det var ex. med visst nöje och intresse (om än föga värde idag i alla fall därför att jag har för lite ännu liknande att jämföra skissen av personen med) jag tittade över Henry Paulson (tidigare United States Secretary of the Treasury: Juli 10, 2006 till Januari 20, 2009, och idag engagerad i bl.a. Paulson Institute) när han nämnde en del personliga (om än säkert filtrerade till det förväntat "politiskt korrekta") reflektioner om President Xi såväl som Wang Qishan (Paulson minns vi arbetade innan United States Secretary of the Treasury hos Goldman Sachs d.v.s. ej JP Morgan länken om Qushan berör vilket är värt att understryka då jag ej känner till något problematiskt relaterat Paulson i den domänen från läst nyheter) från deras personliga relation:


"Chinese President Xi Jinping, whom Paulson met after joining Treasury when Xi was party secretary of Zhejiang province, 'was a big presence who lit up a room.'"
[...]
"'He’s got the economy to reboot, he’s got an urbanization model to reboot or change, in addition to the environment to clean up, the corruption problem,' as well as Beijing’s continuing tension with the outlying provinces and cities it governs. 'You’re talking about really [deep] reforms.'"
[...]
""While Xi 'doesn’t want our values or our form of government,' Paulson reminded me, it’s also true that the problems Xi is 'dealing with are very significant; they’re monumental.' That means everyone should root for Xi to succeed in his reforms — 'if he doesn’t, it’s going to hurt us all.' "

Från: Xi Jinping’s Problems Are ‘Monumental’ (2015-04-16) | Foreignpolicy.com

Geopolitiska "intuitiva" makt-modell Robert Zoellick i Financial Times förfaller till tycks Paulson ej vara vän av ty mycket närmare den vore gynnsamt om att den kinetiska politiska strukturen föll sönder därmed som konsekvens reducerande dess förmåga att också projisera makt internationellt (jag har varken så här löst eller enkelt någon "preferens" i den mån det är funktionellt att uttrycka sig med här: Snarare kan man från givna perspektiv och utgångspunkter se värden och risker med olika möjliga framtidsscenarier där tror jag man bäst försöker upprätthålla ett antal konkurrerande).


Givetvis kan man uppleva att jag skulle antyda att närhet och relationer ej lika korrekt redovisade som Paulson gjort (adderande också något intressant till sin självbiografi) av diverse skribenter skrivande om Asian Infrastructure Investment Bank men så är ej fallet. Vad som är fallet är att jag upplever osäkerhet i om det kan vara faktorer som är bakomliggande medan jag i verkligheten ej vet. När i princip inga konkretiserade argument som bygger upp med substans de så kraftfulla adjektiv som används indikerande att USA skulle ha förnedras av att valt att ej delta i Asian Infrastructure Investment Bank samtidigt som inget rationellt argument ges så kan man ju verkligen inte utesluta att inget rationellt argument i den vanliga domänen faktiskt heller existerar eller är publikt presentabelt.


Det kan förvisso bara vara personliga känslor Robert Zoellick själv har svårt att förstå och se klart i men som speglas i hur han ser på och uttrycker värden. Men tänkbart kan andra från det personliga perspektivet rationella argument existera men av sådan natur att de ej naturligt kan presenteras. Detta är åtminstone till frågan om Asian Infrastructure Investment Bank en besläktad osäkerhet som uttrycks i och runt om den görande det kanske ännu svårare att på att försöka bedöma värde och risk för den så här tidigt. Jag upplever det potentiellt problematiskt här och jag upplever det problematiskt den nivå sådant förekommer i politiska frågor relaterade ekonomi.


Och tycker jag allmänt också ett område där entiteter vars syfte är att bedöma och kontrollera systematiska risker och hot bör hålla ett öga på. Möjligen är följande exempel på en domän där sådant kanske sker:För mig känns det som att vi ej ser minskade problem i mängden uttryck svårbedömda men inverkande i spridningsmening. Det är ett område jag tror man ska ha respekt för faktiskt kan komma med problem som kan realiseras också kostsamma och systematiskt över domäner också om det nu ligger i problemets natur så långt jag har betraktat det att osäkerhet är vad adderat och framtida historik behövs för att se vad kostnaden om verkligen slutligen hamnade.

Moody's - Ett mini-exempel för Grekland samt allmänt rörande normalisering av de värden kreditvärderingsinstitut ger

Så här menade Moody's i slutet av april:Det kan ju vara tilltalande enkelt när ett välkänt varumärke som Moody's åtminstone delvis tycks dela uppfattning med en själv (rörande huvudsakligen vad Reuters uttrycker som: "A Greek exit from the euro would not mark a return to the debt crisis of 2012, but it would create risks of contagion and change the nature of the monetary union, which was supposed to be permanent [.]") att acceptera det såväl som uttrycka det vidare.


Samtidigt är min erfarenhet av Moody's såväl som jämföra tjänster för mått på kreditvärdighet begränsad till försök jag gjorde för några år sedan (kanske 2010: Eller ev. redan 2009 enligt en bedömning om antingen 2009 eller 2010 i Icke fråga: Federala budget-problem är knappast mer problem nu än förra gången från september 2013 och vad där indikerat rörande de federala, USA, varningssystemen är det riktigt jämfört med det mesta och också om jag tänker mig att EU har jämförbara system var de åtminstone när jag tittade svåra att "upptäcka" i mening av att värden och bedömningar kan tas ut) med utgångspunkt av att jag önskade ett grovt ändå vettigt mått att kunna tillskriva entiteter nyhetshändelser inträffar runt beskrivande inte nödvändigtvis just kreditvärdighet men bredare något av "ekonomiskt stabil trovärdighet". Det var ej görligt att göra med någon av de större tjänsterna för sådant rörande någon typ av entitet värdena fanns tillgängliga för mig därför att de släpande tydligt långt efter nyhetshändelser vilka signifikant / uppenbart i all rimlighet redan visat att trovärdighet hade reducerats.


Senare har jag fått känslan ibland när jag tittat på dokumentärer resp. läst nyheter relaterade åren bakåt nu med turbulensen med början runt 2009 att jag när jag gjorde försöket ej förstått affären resp. inarbetad kultur runt dom här måtten. Därmed inte sagt att jag direkt förstår affären och kulturen (just kulturen tror jag verkligen spelar in här) bra för åtminstone de entiteter jag har värden för (d.v.s. länder och för värden åtminstone inte senare 2012 bl.a. större företag men om jag kommer ihåg inte överdrivet många: Kanske ett antal tusen?). Vad man kanske egentligen skulle önska veta (nu behövs det inte tror jag givet vad jag såg från användning besläktat med vad jag försökte men mer reflekterande) är vad som är finansierande för måtten: Betygsatt relativt användande betyget. Tänkbart är ju länder kanske via alla möjliga organisationer, myndigheter, företag m.m. man kontrollerar stora kunder vilket kanske är mått som går igen hos stora företag (jag vet dock inte något alls och har ej försökt hitta uppgifter alls hur kunderna fördelar sig)?


För Grekland (med uppgifterna från Wikipedia och när så verifierade via Greece, Government of resp. verifierande dessa kompletterande vad där saknat från angivet Greece, Government of - och ej i något fall fordrande att ej i pressmeddelande publicerad information använts - ) har vi följande väsentliga händelse med början 23 december 2009 rörande deras betyg på Grekland:


23 December 2009 - Ner: A2 från A1
22 April 2010 – Ner: A3 från A2
14 Juni 2010 - Ner: Ba1 från A3
7 Mars 2011 - Ner: B1 från Ba1
1 Juni 2011 - Ner: Caa1 från B1
25 Juli 2011 - Ner: Ca från Caa1
2 Mars 2012 - Ner: C från Ca
1 Jun 2012 - Moody's lowers Greece's country ceiling to Caa2

29 November 2013: Moody's upgrades Greece's government bond rating to Caa3 from C; stable outlook

1 Aug 2014 - Upp: Caa1 från Caa3 (d.v.s. tillbaka till 1 juni 2011)


"Moody’s, the international rating agency, has upgraded Greece by two notches, reflecting good progress with fiscal consolidation despite continued recession and fragile political stability.
The upgrade from single C to Caa3 with a stable rating still leaves Greek sovereign bonds deep in junk territory, but supports the coalition government’s forecast of a primary budget surplus this year before debt repayments, rising to 1.5 per cent of output in 2014."

Från: Moody upgrades Greece’s debt rating (2013-11-30) | FT.com

Också: Moody's upgrades Greece's government bond rating to Caa3 from C; stable outlook | Moodys.com

20 Januari 2015: Moody's publishes updated methodology on country risk ceilings. D.v.s. Moody menar sig inte längre beräkna risk utan snarare en risk under antagande av att landet kvarstår om medlem i euro däri. Emellertid (apropå bl.a. Greklands "samlande" av all valuta allt statligt hade) noterar vi också:


"Local Currency Deposit Ceiling

Moody's Local Currency Deposit Ceiling for a country or monetary region is the highest rating that can be assigned to the local currency deposits of a bank or other deposit taking institution domiciled within that rated jurisdiction. It reflects the risk that governmental authorities might impose a freeze on all local currency bank deposits in the system in response to a systemic run on deposits or a heightened risk of such a run."

Från: Moody's Rating Symbols & Definitions | Moodys.com

6 Feb 2015 - Moody's places Greece's Caa1 government bond rating on review for downgrade

29 Apr 2015 - Rating Action Moody's downgrades Greece's government bond rating to Caa2 from Caa1; outlook negative


Vidare upplever jag även om jag aldrig för aktuellt data försökt koppla det till nyhetshändelser att vad jag såg rörande lag troligen endast lika rent gäller ner-gradering. Rörande uppgraderingen vi såg ovan för Grekland är jag mycket tveksam till att nyhetshändelser rörande konkreta händelser går att överföra vettigt till dom besluten på sätt som är konsistenta över länder respektive år.


Något om entiteter i Moody's "värld"

"Greece, Government of" är Moody's namngivning i normal text - närmare vad vi själva skulle kalla entiteten - men så vitt jag vet ej garanterat unik. Unik är däremot "Moody's Org ID" som för "Grekland" 348330. "Moody's Org ID" är vad data efterfrågas med via olika varianter och också så via varierade varianter via URL (jag satt hos ett större svenskt industriföretags styrelseledamot och tittade på det vilket dom betalade åt honom en dag - eller om det var tvärtom och han tyckte de skulle betala det därför han använde det just då men det var som inte värt besväret att bry sig: det var nog det senare) vilket vi efter "noggrann utvärdering" bedömde för fallet följande regelverk m.m. rörande användning o.s.v. för prenumerationen). Huruvida den går att ta ut saknande verifierad access håller jag för mer tveksamt just för Moody's (men kan minnas fel rörande hur det fungerande: det var några år sedan).


Vidare som vi ser för Grekland ges viss meta-data där inte minst följande ska uppmärksammas:


Previous Name:HELLENIC REPUBLIC

Med viss uppmärksamhet där kombinerat med likartade benämningar mellan aktiva existerande entiteter som dock har olika ID (vilket jag tror Moody inkluderade dem där görligt att ta en del fel man annars lätt gör här).


Rörande normalisering för att möjliggöra jämförelser

Ingen effekt normalisering används av vad som går att bedöma av något system jämförbart Moody's (och ej heller Moody's) påverkande information som systemen ger ut eller som går att härleda av denna. "Summerande" förändring över ett segment går vad som där indikeras ej att jämföra med något annat utan att först inkluderande också annan information än som ges ut av dessa tjänster normaliserande värdena.


Medan följande snarast är vad som normaliseras in i super-system (noterande särskilt detta när flera skilda system används för att ta ut sammanfattande värden för delar av ekonomin - Inkl. att observera storlek av vad man från ord kan tycka jämförbart mellan dem resp. vad som i skillnad storlek beror av tänkbart skild definition och sortering resp. därför att fler eller färre entiteter följs):


Market Segment:Sovereign & Supranational
Industry:CENTRAL GOVERNMENT
Domicile:GREECE

Jag kan tänka mig att det förekommer att man försöker använda data för att över segment i ekonomin, geografiska områden m.m. se förändring. Men gör man inte ganska genomtänkt normalisering är det typiskt minst sagt problematiskt. Därmed inte sagt att jag heller menar att det ens är en lämplig ensam källa för det utan komplettering med åtminstone flera andra: Men använder man dem behöver man normalisera data om man ska slippa problem med att typiskt värst ett icke-representativt mindre antal än vad som är rimligt påverkar bedömning av hela segmentet.