Efter Bornholm: Flyktingaffären för att skapa nya svenska enklaver i världen

2016-01-13

Ett spännande tänkvärde (inte säkert men värt en och annan risk) värde med EU finner vi på Bornholm. Så som Uppsala bo och havande pendlat Stockholm förr många år och gjort värnplikten i Norrdland kan jag som något av en Sverige expert upprepat fördjupad i allt det skånska (abstraherande fram gemensamma - lite som allt till Sverige överst - delar av Småland, Västkusten och vad allt det andra) semestrande där många gånger korta perioder att:


  • Skåne är det finaste Sverige har

Våra svenska skåne-traditioner är något av det mest svenska som finns. Vem har inte imponerats och njutit av den konstnärliga topp i deras närmaste musikaliska svenska språk-variant eller de särskilda bondetradition formad av de geografiska (såväl kanske också för hjärt- och kärlhälsan) utmaningar avsaknaden av skog resp. möjlighet EU-bidrag för arktiskt jordbruk fört med sig såväl kämpande med Ringhals såväl som bron till Danmark.


Och läsande Wikipedia lärde jag när jag mycket korrekt fördjupande mig ner i texten för att hitta sanningen (gående förbi första radens danska taskspelerier) att det bor inte som jag trodde en massa danskar på Bornholm utan dom visade sig vara just svenska skåningar:


"Many inhabitants speak the Bornholmsk dialect, which is officially a dialect of Danish.[2] Bornholmsk retains three grammatical genders, like Icelandic and most dialects of Norwegian, but unlike standard Danish. Its phonology includes archaisms (unstressed [a] and internal [d̥, ɡ̊], where other dialects have [ə] and [ð̞, ʊ / ɪ]) and innovations ([tɕ, dʝ] for [kʰ, ɡ̊] before and after front-tongue vowels). This makes the dialect difficult to understand for some Danish speakers. However, Swedish speakers often consider Bornholmian to be easier to understand than standard Danish. The intonation resembles the Scanian dialect spoken in nearby Scania, the southernmost province of Sweden."

Från: Bornholm | Wikipedia

Det är svårt att komma ifrån en ganska för långtgående tolkning men åtminstone troligare än icke så har Wikipedia-fenotypen / -personligheten van att strukturera information (kanske omedvetet) vänt sig mot felstruktureringen och antytt tydligt i sista fyra orden vilka kategorigrupper han eller hon kände att Bornholm hörde hemma.


Sådant gör inte Skåne till mer eller mindre viktiga eller svenska för oss. Men de kan vara en dröm och den upplevelse som idag kanske vekt når Bornholm och ev. flera svenska enklaver i Danmark som ger våra skåningar där kraft att leva vidare. Skåne är viktigt för dom och med det kommer ett ansvar för alla svenskar.


Så svenskt det kan bli: Bias i core-Sverige runt Uppland såväl minns jag från värnplikten ej ovanligt bland norrlänningarna att se ner lite på skåningarna man tycker är lite för motiverade "stationärt" där man är snarare än i aktion-serie framåt resp. hastiga som börjat fråga vidare om annat innan man hunnit börja svara ger jag inte mycket för. Skåne är bland det mest svenska vi kan hitta: Vad vi kan likna vid en svensk enklav från omvärlden som återvänt hem. Det må ta lite tid innan man konvergerat in sig bra men det är naturligt. Skåne är framför allt ett naturligt vi skåningar med Bornholm som i all korrekthet måste räddas hem.

Trots allt danskt som hänger kvar i Skåne är det just det svenska vi bäst firar mer av visande vägen för Bornholm såväl som stödjande den skånska Sverige-konvergensen. Och så mycket fin matkultur kommer ju också från Skåne: Semlan tänker jag, inte bara soppa utan soppa med klimp och grädde m.m. fint.

Skåne är viktigt för alla svenskar såväl i Sverige som i andra lädner.


Klickar man runt i Wikipedia kan många fler svenska enklaver hittas: kustområdena i Finland, Åland, delar av Baltikum, Dekaware i USA, delar av Storbritannien (säg att en 1/5 av Skottland egentligen är svenskt), hela Norge och tror jag säkert mer jag ännu ej funnit.


EU är gemensam rättsordning och skydd för Europas alla förtryckta minoriteter

Inget engagerar EU mer än Europas minoriteter. Försvarliga decimeter publikationer såväl som särskilda mellanstatliga "kontrakt" finns för att skydda dem: Och allt - om än bra mycket - är inte bara ursprungsmärkningen. Dessutom är det ju så självklart för oss att hjälpa varandra när någon nte riktigt orkar med sina minoriteter längre: Vi har ju ex. en massa romer i Sverige från diverse EU-länder österut som ville få lite perspektiv på sig själva ensamma ett tag.


I EU finns tror jag den långsiktiga vägen hem för våra svenska enklaver runt om Östersjön.


Även om den kinesiska hemförandet av nytt land via byggande av små militärbaser på öarna kan tyckas ha fungerat bra är det troligen ett ganska dyrt alternativ för Bornholm. Likväl att att skicka bud till Kina om ett internationellt ö-rätts-samarbete bör vi snarast göra. Världen saknar ju idag helt en oberoende mellan-statlig organisation för att hantera internationella ö-frågor när olika menar råder mellan länder. I sådanorganisation kan Bornholms rätt till frihet prövas än mer oberoende än i EU.


Med Sverige och Kina som grundarländer - kanske dom tidiga åren framtill 2050 tagande en utökad kostnad med dyrare roller motsvarande dom ständiga medlemmarna i FN's säkerhetsråd - tror jag nog vi lätt når ut bra till andra länder (Kina stort och så känt engagerad i ö-politik medan Sverige kan kännas lite kamratligare och lugnare visande på att det inte bara är vad som ska handla om i ö-kris väpnade interventioner utan om att just etablera ett för världen gemensamt rättssystem för öar kanske som för Bornholm med passlösa svenskar som tvingas leva i förskring under det danska kulturförtrycket). Först kan Sverige komma och förklara saker och ting utifrån vår värdegrund och därefter för dom som väntar med att gå med kan Kina berätta och garantera att deras verklighet i alla ö-frågor är mycket lugnare när en ö är reglerad via samarbetet istället fri för vem som helst att ta med vapen om så krävs.


Värdet för Skåne och Danmark själva ska ju heller inte underskattas. De lider idag av de svenska pass-kontrollerna skadande deras ekonomi. En bärande motivering till att dom behövdes var att antalet flyktingar nådde nivåer där det blev för kostsamt. Möjlighet att beskatta också Bornholm kanske räcker bra här för att få liv i flyktingmottagandet igen. Dock oavsett hur rätt det är att hjälpa flyktingar och flera värden diskuterande nedan är ju flyktingen inte ett egenvärde: Det är ej bra att folk behöver bli flyktingar. Därmed inte sagt att jag tror att vi kommer se svenska flyktingar kommande med färjorna från Bornholm: Men vi vet så väl från Europas nutidshistoria (vi minns alla det forna Jugoslaviens folkmord) att minoriteter i enklaver lätt råkar illa ut. Danmark upplever jag också allmänt är lite lätt "skeptiska" till andra främmande kulturer.


Värdet av flyktingen efter Sverige: Nya diffusa men mer spridda enklaver av den svenska kulturen

Och jag pekar gärna här på efter att uppmärksammat sammanblandning hos en del svenskar att flyktingar och invandrare inte är samma sak. Invandraren är i värsta fall en till omotiverad svensk som kanske bidrar till värde men sällan gör något exceptionellt för landet. Likt de flesta av oss för svensk-kollektivet på det stora hela en nolla görande varken till eller från under överskådlig framtid. Flyktingarna å andra sidan är i bästa fall "svenskar" (men ej ännu svenskar i medborgarskap) som ger sig ut i världen för att strida för Sveriges kultur och export. Flyktingen är den långsiktigt och långsamt - men oerhört och verifierbart så stabilt etablerandet av den icke-diskriminerande svenska informationskanalen:


  • Flyktingen kommer från en annan kultur och annan del av världen som vi ger stöd en tid.
  • Hemlandet kanske utrotar sin befolkning allmänt eller för vissa delar av den.
  • Kanske ger vi denne också stöd att lösa problemen hemma med utbildning, frihet att organisera sig eller som för kurderna i Irak och Syrien stöd till deras väpnade förband (vilka upplever jag nästan är lite svenska från viss likhet med hemvärnet: "Vem som helst" kan tänkas komma ut med ett automatvapen och gediget tränat med det i dom kurdiska byarna). Även om jag tror att den värdeskapande åtgärden att införa möjlighet till motsvarande värnplikt i den mån exilregering finns kanske är vad vi har långt till ännu.

Kulturens bandbredd och över denna kommunikation etableras och kan gå i tillväxt (vilket numera som världen utvecklas är direkt svårt i relativ snarare än absolut mening därför att fler kulturer stora i medborgare kommunicerar internationellt i hög tillväxt) snarare än endast bromsa reduktion av befintlig närvaro (där Sverige just nu väger delvis skattat just av detta fenomen som upparbetat oavsett hur dåligt utnyttjat av Sverige det är idag: Det finns en kulturell-bromsfaktor i att något i den svenska kulturen gör att man ogillar tanken på att det kanske är bra för dig att hjälpa någon och om detta bra blir större kan det vara bra för dom du hjälper också).


Sedan återvänder flyktingen efter en tid (i bästa fall) hem. Nu försvenskad. Och som delvis svensk vilken vi åtminstone bör ge ett acceptabelt flyttbidrag delvis i givna möjligheter att bibehålla kontakt med dennes andra hemland (Sverige) och som vi gärna följer upp i hälsa såväl som skapande möjlighet att finna svenska värden (som i sådana normalt också bör vara värden för den f.d. flyktingen liksom dennes första land eftersom det nu normalt handlar om handel och annat skapande tillväxt i den värdena ej med svårbedömd komplexitet kan mätas). Sverige aktiviteter - ibland geo-lokalt tagande viss resekostnad kanske ibland men troligen oftast på internet - ett par gånger per år och kanske med en fast kontaktperson förvaltande kontakten till Sverige åtminstone för några stycken utspridda över resp. kultur och geoområde är också klokt. På så sätt kan vi fortsätta lära av varandra vilket är ett värde i sig även om det långt ifrån alltid tidigt i processen (i sådant här ska man tänka på Sverige som en varaktighet som ska existera långt längre än en livstid) leder till några nya exportaffärer


Rätt skött är flyktingen mycket mer svensk än så väl invandrare som svenskar födda i Sverige annat än sällan når upp till.


Värde från tänkbara rena exportaffärer kan föra tankarna till vapenexport. Särskilt givet att jag pekade på att korrektare hantering bör inkludera vissa möjligheter att göra sin värnplikt för ex. exilregering i Sverige. Men är här för aktuella länder där vi får god bandbredd av antal troligen mindre - föga - troliga jämfört med många andra områden. Minns rätt tittande löst på området i något färdigt data jag mindre destillerade fram själv som fick från någon organisation delande det hela är troligen flera av länderna här intressantare för den industrin långt senare i tiden jämfört med infrastruktur som vatten, avlopp, elförsörjning, vissa typer av särskilt mobila lösningar relaterat gas, och telekom).


Men självklart bygger man upp armén med svenska vapen lär väl kanske någon preferens etableras från det kanske skapande kanske vissa möjligheter när vi ser jag tycks ha fasat ut den tyska importen Leopard 2 - varför svenskar ibland när tyskarna kommer och ockuperar solstolarna på morgonen och långt senare kommer i person mycket tyskt ibland sägt "nu kommer Leopard och för en massa oljud igen" resp. runt 12 när haverande av alkohol eller för mycket sol en variant relaterat drivmedel jag ej minns - för återigen en svensk stridsvagn Stridsvagn 122 om än kanske ej "ofarlig" här varande en utveckling från Leopard 2 vilket ibland för vapensystem kan begränsninga möjligheterna att sälja produkten "fritt" till andra köpare än så reglerat: Inga av dem är dock lika kreativt spännande som gamla Stridsvagn 103 som kanske egentligen hade varit ekonomiskt sundare alternativ för många utvecklingsländer). Värdet av allmänt lugna lite fredliga svenska värderingar kan självklart som del av värnplikt kombineras med en del koncept tänkta att förebygga risken för nya problem eller att en roll i polis eller militär får en osund nivå av övergrepp eller indirekt leder till etablerande av organiserad brottslighet som del av organisationerna: Du kommer i så fall med din nya svenska kultur (som ju inte bara är värdering av djurskydd, FN, miljö och livsmedelstillsatser utan också alla de diffusa värden från att vi ej sett krig på evigheter där nog en del förs vidare), din svenska konflikthantering och för att understryka att folk ska ta det på allvar dina svenska vapensystem som en sista resp. mycket tidig lösning i processen och som du kanske ej behöver utnyttja trots problem därför du kan få goda råd av andra f.d. svenska flyktingar, din svenska handler (som typiskt svenskt antagligen skulle visa sig vara en sociolog som egentligen önskade att hon utbildats sig till en psykolog av den gamla psykoanalyserande sorten än något som gillar att se saker hända i god prestanda), och bra åsikter från svenska medier du har enkel fortsatt kontaktvia.


En ny typ sv enklaver av svenska skapas. En typ passande den utvecklingen världen gick in i när kommunikation globalt blev bred, djup och omfattande. Människor hör ej bara till tre kulturer längre: Landet, byn och yrket / social-association (samt att en del problem-makare söderut kan vara papaister, muslimer och buddister: Men för Sverige är ju sådant förr inkluderat i Landet då nu det kom till Wasa från Gud att kyrkan var hans precis som resten av landet - Sedan fick kyrkan fria statligt reglede demokratiska val eftersom medborgarna "ärvde" den av Wasa). Detta är ej enklaver vi kan behöva tvingas gå i krig över om danskarna börjar utrota skåningarna på Bornholm eller USA sätter svenskarna i Delaware i läger: Utan mer självorganiserande i mycket av det grundläggande kulturella i hemlandet utan att addera till komplexitet i Sverige men samtidigt genom att dom just är lite av svenska enklaver skapande bättre möjligheter för dom som grupp, deras hemländer och Sverige till ekonomisk tillväxt.

Shanghai Composite resp. Kollektivtrafik: Komplexiteten ökar när frihet till intensitet och exakthet minskar

På väg till en lös tänkbar politisk förändring börjar vi med att tänka oss ett tämligen stabilt tränat biologiskt neuronnät i en människa. En del av detta ger möjlighet att uttrycka ganska hög variation i hur vi konvergerar mot en grupp nära besläktade lösningar (eller för resonemanget lika fungerande och enklare: representation för en entitet likt en människa vi är vana att se i olika former - kanske en publik person som en känd skådespelare).


Säg nu att vi börjar få höggradig intensitet i konvergenser mot detta men att dessa är föga upprepade. I abstrakt modell finns ett begrepp som argumenterat kan sägas motsvara i medicinsk termonologi tics men såväl funktionellt förenklat som möjligt att tillämpa som begrepp mycket bredare (därför att vad begreppet verkar på här har ej den typ av differensiering mellan funktioner, delar m.m. som en mänskliga hjärna har). Vi kan anta något motsvarande tics i delsystem görande att konvergensen blir utlöst av ganska stor bredd på datat alltid gående in mot oblanserat få lärda lösningar utan att någon ny vetskap lärs d.v.s. i den mån avsaknad av inlärning ej är inkorrekt är det rimligt att anta att motsvarande extrem känslighet för irrelevant brus utlöser dessa konvergenser.


Givet den relativt extremt höga aktiveringen ett fåtal lösningar existerande i de inlärda besläktade kan vi tänka oss att det utlöser pruning där komplexiteten i hela neuron-gruppen reduceras genom att minska ner deras relationer eller kanske tagande bort hela neuroner. Övrigt kan ju tyckas redundant.


Det är förövrigt ett fenomen vi kan spekulera om en motsvarighet till i klinisk medicin del-aspekter av vissa mer kroniska psykotiska tillstånd såväl som varför för dessa ex. atypiska antipsykotiska läkemedel kan fungera samtidigt som detta indirekt tycks i den mån tillämpbart peka på att de senare medicinerna kanske förhindrar möjligheterna att över-tiden hantera vad vi här kallade tics (i meningen här för begreppet är brett och förenklat nog för att ta in när motsvarighet klinisk-medicin diskuteras bl.a. schizofreni) genom att dess effekt nu är genom att reducera dimensionerna associerade antagligen särskilt uttryckt där problemet uppstår att efter den typ av skada de kan orsaka vi kommer till lära nytt såväl skapande kanske något meningsfullt av neuronerna som komma ifrån problemet (d.v.s. åtminstone denna typ av antipsykotiska läkemedel medan jag ej är säker alls på att det gäller de på serotonin-verkande jämförbart - jämför för att se skillnaden inlärning i det extrema med hur vi ej upplever oss beroende av ex. SSRI-läkemedel men att de praktiskt hur till de som är mer problematiska att sluta med troligt - bedömer jag - p.g.a. av åtminstone i försvarlig andel ej relaterat ursprunglig depression utan inlärning av ett normaltillstånd läkemedlen representeras. D.v.s. vi kan tänka oss en tämligen gigantisk temporal skillnad mot det i bl.a. kortare tid verkande dopamin genom att sådana effekter avsluta SSRI kan komma flera månader efteråt - Samtidigt att senare generationers antipsykotiska läkemedel med effekt via system runt serotonin kanske i sig ger oss en indikation om tiden självutveckling möjligen tar - om aktuellt varierar kanske ordentligt beroende på hur ev. aktuell association för en person ner till de grupper av genetisk-information om tror är delvis ansvariga ser ut - även om jag inte kan ta text-meter här att försöka uttrycka hur jag resonerat här tidigare egentligen i något annat: Men säg att vi istället motiverar det på annat sätt återigen utnyttjande jämförelsen till SSRI och säger att det kan ta 5 - 10 års nedtrappning via system av SSRI för att helt ta bort inträning och att detta ungefär kan tänkas vara tidsperiod för stabil självutläkning av vissa psykotiska fenomen genom först pruning och sedan när uppenbar re-wiring i och runt så att säga i neuronnätet görande brus-driven mer eller mindre självaktivering irrelevant till ej havande kontext där det sker).


Upprepning i sig defekt när pruning sker reducerar ner antalet lösningar. När korrekt data (i mening att träning av systemet ursprungligen skedde med jämförbart data och då etablerade konvergenser motsvarar en acceptabel lösning / agerande av datat) blir nu resultatet ett av ett fåtal nära besläktade. Det hela kan bli överdrivet känsligt också där minsta förändring gör att konvergerad lösning växlar till en annan. Och tänkbart har vilken vi hamnar eller när de växlar föga att göra med vilken som är bäst eftersom "frisk" träning skedde mot vad som kom att introducera många fler besläktade konvergenser där ofta de "riktiga" försvunnit genom till "immunförsvaret" (för människa så) föranledd pruning reducerande bort neuroner och kopplingar. Det hela har förtunnats.


Motsvarande system vi hamnat i kan vara när meningsfullt tränat för att vara just detta vad som kan vara starkare. Detta när snabbare respons krävs och själva valet av fler mer exakta lösningar tar tid. En avvägning mellan exakthet och möjlighet att reagera finns.


När vi resonerar motsvarande för ett kollektiv av människor i samarbete är buråkratiska organisationer intressantare. Och intressantas just nu upplever jag kinesiska kommunistpartiet givet att topp-styrd "pruning" skett mer eller mindre sedan Xi tillträdde. Sådan pruning av människo-noder kan vi tänka oss får ej bara konkret "immunförsvars-avdödade" noder att ej bidra onödigt till en lösning de kan leverera (ibland är det bättre att inte märkas så mycket: Att bara göra mindre är en väg man kan uppnå detta med ibland fungerande).


Förvisso kan effekten av sådant bli att man tycks göra mer i vissa områden. Men det säger ingenting stabilt om hur mycket man agerar samlat. Ännu mindre går det bra att bedöma exaktheten i det man gör från historik. En besläktad effekt här är ju dessutom (som vi utan problem kan "bunta" samman med den mer konkreta pruning) att många kanske också hellre upprepar en indikerad önskad lösning på ett problem än adderar en förändring än innan.


Redundans reduceras. Högre komplexitet på situation att hantera kan tänkbart vara svårare att hantera. Medan man lättare kanske kan hantera situationer man lätt föreställser kan orsaka problem. De lite annorlunda och överraskande utmaningarna som bäst konkret är ej helt triviala att rätt förstå om man inte satts sig in i ett ämne runt omkring något relevant är inte otroligt vad som är svårare för partiet att svara bra på. Kanske kan de rent av utlösa globala tics-fenomen i dem från lokala sådana? Att görande lösning ej fungerande sprider sig till allt fler och allt mer i vad de gör för att hantera något man upplever är ett problem men där vad man gör ej tycks fungera. Har vi tur kanske vi kan få se något spännande exempel framöver som kan visa sig otroligt är vad vi kan jämföra med globala tics etablerande allmänna "organisatoriska / kollektiva" maniska tillstånd.


Diverse agerande inom domän ekonomi i det praktiskt mycket påverkande och märkbara kanske vi kan tänka oss är ett exempel man kanske kan reflektera från den här utgångspunkten. Det känns som man identifierar en förenklad bild av potentiella problem framtid (eller som man tror är realitet) samtidigt som en mängd andra dimensioner runt dom här frågorna kastats som irrelevanta (jag kan tänka mig att växande vad man tror är vad som driver fram säkrande av diktaturen när de tros vara fallet gör allt möjligt annat numera tyst i hur det påverkar lösningar vilket jag svårligen tror kommer göra särskilt mycket annat än att öka möjligheten att diktatur upplevs dålig av fler eller gör problem i hot mot den svårare att hantera utanför just de mycket konkreta situationerna lätta att förstå och som man utan utmaning förstått långt innan kan uppkomma likt protester på gator medan komplexa domäner som "industri-ekonomisk-protest-rörelse-krigföring" eller vad helst vi kan tänka oss domäner av ekonomi och samhällets sociologiska flöden är vad de i den mån effekt uppstår bara försämrar diktaturens sannolikhet överlevnad för någon tidsperiod framåt).


Ett par exempel från ekonomin där hög reaktivitet (intensitet / händelser per tid som skattat här subjektivt både från effekt inducerad per tid i hur det påverkar kort därefter som hur benägen - reaktiv - man tycks ha varit). Först interventionen i handeln med värdepapper första handelsdagen 2016 medan Shanghai ännu fortfarande vill ner (men lite osäker om uppgifter import-export för Kina: Kanske lite feltänkta då jag tror enterprise-strukturer köper på sig lager bara därför att flera råvaror bl.a. olja är riktigt billiga just nu resp. varande just enorma statliga konglomerat är långsamma med att förändra sin planering):Exempel två är jag egentligen inte riktigt trygg att ta med utan att peka på att jag inte är säker om detta är dyrt i åtgärd kortsiktigt med en kanske feltänkt besparing / värde på medellång eller lite längre bort kortsiktigt men som ev. kommer fel inducerande annan skada (det är jag mindre säker på) när företeelse minskar eller ökar kostnad och skada indirekt möjliggörande andra i risker jämförbara spekulationer. Snarare att jag chansade lite här utan att riktigt förstå området: Det hela känns reaktivt i hur de agerar och jag upplever att det passar in i en större mängd åtgärder inom ekonomi jag tror likt föregående gjordes onödigt dåligt p.g.a. dålig exakthet. Därför att dom gör något ganska reaktivt upplevt besläktat annat gissar jag att det kommer visa sig vara en dålig åtgärd men förstår inte själv området eller åtgärden alls (eller vad de försöker förhindra):


"In the latest in a series of moves to stop the local currency from leaving the mainland, China’s foreign-exchange regulator has verbally instructed some banks to limit outflows and reduce offshore yuan positions and liquidity, according to people with knowledge of the matter. The People’s Bank of China has repeatedly intervened in the offshore market via state banks this week to crack down on speculators, people familiar with the matter said. The intervention has limited the supply of yuan overseas, driving the currency’s interbank rates in Hong Kong to record highs."

Från: Offshore Yuan Set for Record Five-Day Gain as China Curbs Supply (2016-01-13) | Bloomberg

Fantasilös som jag är har jag svårigheter att så här spontant komma på en lista på andra bra områden utanför ekonomik där man kan tänka sig att partiet kan möjlighet till re-training i form av utmaningar man troligt hamnar i tics av eller åtminstone reducerat ner sina möjligheter att klara varians och nytt för resulterande i relativt sämre lösningar än vad som var fallet (eller för jämförbara utmaningar troligen bättre hade hindrats innan Xi drog igång sina pruning projekt med dess lite udda inledning genom fullständig bort med en ganska stor neurongrupp med hierarkiska pyramidnoden - en av då få verkligt trovärdigt troende marxisterna i toppen av partiet och utan tvekan alls pruning från defekt data - Bo som mest kontextuellt igenkännbara noden d.v.s. den symbol som kanske oftare är slut-konvergensen än ett delsteg: Bo pruningen var ju ganska komisk vilket jag möjligen berört någon gång rörande delar av orsakerna men om inte jag tror jag avstår från nu bl.a. därför att det kan vara bra att se hur "globala-tics" benäget det hela är innan man ev. föga genomtäntk själv löser ut någon större intern-förändring via Bo's PLA-kamrater likt militärdiktatur eller för demokrati-värde troligen ej självklart gynnsamt inbördeskrig - om dom nu inte alla tänkbara av dom redan gått i pruning vilket kanske är det troligaste men som jag inte ids kontrollera: I så fall tveklöst ett tecken på att PLA ofta inte har så himla bra koll på saker och ting i mening av sämre anpassningsbarhet utifrån information man etablerar via intelligence då nu själva processen att avlägsna Bo och därifrån kritiska delar av deras befällsstruktur - om så för det senare - nu var inducerat via förgiftad information från entitet - individ - utanför Kina och som nu faktiskt lika gärna kunde ha varit ett annat land - kanske Nordkorea - förberedande krigföring med dem: Sådan risk om ej önskvärd kan man minska genom att reducera komplexiteten d.v.s. när så ej hindrande värde ex. tydliggöra historik nära för att defekt intelligens inte ska exempelvis öka risk för väpnade konflikter när man fyller på runt feltolkningar och missad information med de mest "självklara" lösningar globalt utifrån vad man samlat skapats för och tränats för att hantera även om de egentligen är fullständigt otroliga. Kul var det i alla fall att Xi besegrade Bo: Kanske kommer någon besegra Xi snart? Kanske lärande lite hur det gick till och från det förfina tekniken ännu mer? Eller skaffande sig bättre anabola stereoider än föregående tungviktsmästare haft / Eller tagande Xi bara på att han inte direkt blir smartare med varje nu smäll på skallen: Svårare dock just genom fenomenet här diskuterat med en reduktion konvergens troligen i större andel likställande saker till super-lösningen göra som Xi-vill när kanske ganska många av de ej veka lösnings-bidragen redan gått ut i pruning).


Public transport kanske kunde vara något? Eller om den svenska inspirationen är defekt varande något unikt fel i vår kultur? Centralstationen, Stockholm, är ju trots allt en av de absolut fulaste "central-station" jag sett i någon huvudstad. Kan det vara någon kulturell "skada" som etablerat sig för evigheter sedan? Kanske något från början sökande göra sig icke-attraktiv för danskarna efter Stockholmsblodbar för att slippa nya övergrepp? Eller så kanske det är ett område som är lätt att misslyckas med och där varje misslyckande ej försumbart lätt för städer med hög intensitet göra (flyttar många individer per tidsenhet) påverkar många vilka gärna blir arga och ibland så arga att de gör rena överslags-handlingar i något inte alls relaterat alls.