Nordkorea börjar kännas tråkigt och förutsägbart: Behöver ny regissör

2015-02-07

Kanske överraskar knappast någon:Där flera händelser nyligen pekat på att de nog snart skulle göra något sådant här igen. Området är nu i faktisk användning ett tekniskt och innovativt område. Missilen uppges kunna vara (vilket givet historiska såväl som ibland pågående kring handel är rimligt) sovjetiska (och ryska) Kh-35.


Jag gjorde en liten insats för att se om någon relevant gammal analys av vapensystemet fanns via DTIC.mil och träffar finns även om den jag tittade på var ganska kort. En tror jag bra skattning är emellertid att vad detta vapen kan orsaka problem för primärt mindre är kinesiska, amerikanska, japanska eller jämföra länders stridsfartyg men däremot civila fartyg (det senare är nu tråkigt nog en inte otrolig risk med Nordkorea).


Dessutom är nyheten ett meningsfullt sammanträffande med:


"Nordkoreas Kinesiska Gräns

Vågar jag föreslå Nordkorea att Kina och USA kanske planerar något tillsammans? Kanske dags att börja flytta runt trupperna så man är förberedd norrut också. Och tar vi - jag och kanske Nordkorea - fel så är det väl knappast någon skada skedd: Att öva rörelse med trupperna är nog gott för kommande försvarsförmåga så väl demonstrerande för omvärlden att det faktiskt går att köra runt med sakerna.

Soldater är till för att köra runt med. Det minns jag från min värnplikt. Cirka var 14 dag kördes man under magrare omständigheter säkert 50 - 100 mil (eller vad det kan ha varit). Eller ibland flögs mer sällan. Antagligen mer 100 mil (Luleå - Uppsala och så tillbaka). Vi satt alltid alla och studerade läroböckerna så man tänkte inte så mycket på hur långt det var."

Från: USS George H.W. Bush kanske gör statsbesök i Kina (2015-02-06)

Det är potentiellt väldigt intressant men inte alltid självklart enkelt att se vad och vilka man upplever sig asserting power relativt. Och hur gedigen egentligen förståelsen är hos alla rörande faktisk kraft om man behöver realisera dem längre än pressbilder. Just när ett förhållande väldigt konkret (som här möjligen stort fartyg - anti-fartygs missil) kan man uppleva att det bör vara enklare att spekulera om men nu såväl som Nordkorea så länge jag av och till betraktat dem är det svårt att se. Det behöver inte bara vara entiteter och folk utanför landet eller det egna folket utan kanske ibland är riktat mot enstaka personer eller grupper i diktaturens management, eller spekulativt rent av havande ett högst personligt upplevt värde för diktatorn (kännas kanske bra att visa potens av och till: Något vanligt hos människan även om metoderna och arenorna möjliga här saknas för de flesta av oss).

Särskilda roller: Mujahideen och Crusader (och Obama tolkar båda rätt)

Mujahideen är en historiskt upplevt inarbetad (den historiska utanför religiösa signifikansen vågar jag inte kommentera) såväl som aktivt verkande roll. Den fulla signifikansen för olika grupper fodrar analys eller allmänt vetande kring kulturerna större än jag har. Rollens betydelse och mening från vårt perspektiv här eller allmänt bland de flesta som läser nyheter på engelska förstår vi alla utmärkt.


Skillnaden i mening utifrån perspektiv är allmänt viktig. Vi lägger ej samma mening, förståelse eller associerar till för oss relevanta koncept där värde och attityd minst lika kraftfulla kan finnas och aktiveras trots att dessa koncept för de flesta betrakta ex. en nyhet ej skulle bedömas relevanta. Detta gör att vi riskerar att felaktigt förstå värde och problem med hur vi själva ser värden för en händelse eller hur vi förstår värdet av andras språk eller agerande.


Crusader är ett historiskt etablerat koncept sedan länge i arabvärlden. Om det från det längre fram men föregående vår moderna historia sågs som en roll (istället för då kanske mer associerat som en allmän process) vet jag inte men idag har det gjorts till vad som också ses som en roll. Delvis genom att konceptet använts för att uttrycka polarisering och peka ut för andra en upplevd fiende.


Vi har fortsatt vad vi kan se som en "publik" extremister är intresserade att nå för rekrytering. Crusader är ett koncept man kan använda för att förklara världen utifrån det egna perspektivet - och om motiverat driven av sekundära frågor kanske introducera koncept man vet är falskt för att söka uppnå eget värde eller upplevt större övermänskligt värde.


En roll relevant här är den en religiös auktoritet kan ta. Vad som krävs för att bli religiös auktoritet varierar väldigt mellan religioner och kulturer. Här i Sverige typiskt för vår kultur finns en statligt finansierad utbildning i att bli präst. Utanför det är frågan om man är präst och därmed religiös auktoritet vad vi avgör från om personen har den kommersiella rollen präst d.v.s. har en församling eller kan försörja sig på att sälja böcker förklarande livet efter döden eller moraliska frågor.


Emellertid för regioner likt Syrien och Irak där informations kanalerna resp. vanan av internets bredare kanaler ännu är begränsad är det delvis en fråga om att märkas resp. välja ut information att skapa intensitet via (ex. vad någon i land A sagt rörande något).


Att för President Obama varande den mest uppenbara och kända representanten (bland individer) för USA (ett land ofta utpekat som crusader) av och till någon gång per år tydliggöra att man ej accepterar att man faktiskt uttrycker denna roll är rationellt, kan spara liv och reducera konflikt i världen, och saknar i all normal verklighet (undantaget när personer i det egna landet väljer ut en bit av vad han sagt för att försöka hetsa upp en associerad subkultur kring ex. spekulativt rörande vad en senator tyckte om Obamas senaste avståndstagande till religiös crusade attrahera kristna väljare):


"Humanity has been grappling with these questions throughout human history. And lest we get on our high horse and think this is unique to some other place, remember that during the Crusades and the Inquisition, people committed terrible deeds in the name of Christ. In our home country, slavery and Jim Crow all too often was justified in the name of Christ. Michelle and I returned from India -- an incredible, beautiful country, full of magnificent diversity -- but a place where, in past years, religious faiths of all types have, on occasion, been targeted by other peoples of faith, simply due to their heritage and their beliefs -- acts of intolerance that would have shocked Gandhiji, the person who helped to liberate that nation."

Från: Remarks by the President at National Prayer Breakfast (2014-02-05 9:13 A.M. EST) | Whitehouse.gov

Medan citatet nedan tycks drivet och motiverat av frågor och associerade värden ej mätbara eller ens relevanta (ej värden för USA allmänt eller Europa), och upplever jag inte ens resultatet av att ordentligt läst vad President Obama sa (eller alt. lyssnade igenom det):


“Hey, American Christians_Obama just threw you under the bus in order to defend Islam,” wrote shock jock Michael Graham. Rep. Marlin Stutzman, R-Ind., called the comments “dangerously irresponsible.” The Catholic League’s Bill Donohue said: “Obama’s ignorance is astounding and his comparison is pernicious. The Crusades were a defensive Christian reaction against Muslim madmen of the Middle Ages.”

Från: Was Obama right about the Crusades and Islamic extremism? (ANALYSIS) | Washington Post

Jag är långt ifrån imponerad av bra mycket i diskussionen jag sett. Rent av vilket jag återvänder till sist kanske ett systematiskt problem som förbättrats några år börjat gå åt andra hållet nu. Det är inte alls bra eftersom riskerna det kan realisera (kan öka risken i Europa såväl som USA) berör många fler än en mer eller mindre subkultur associerad religion eller väljargrupper. D.v.s. förutom en fråga om kultur m.m. också vad som handlar om risk management indikerande möjlighet till enklare kostnadseffektiva åtgärder nu istället för dyrare skador i morgon. Mindre "viktigt" men värt att peka på är många uttalanden jag sett ex. på just sådant som föder den negativa stereotyper bl.a. vanlig i Sverige (såväl som också i USA m.fl. länder) om kristna amerikanska politiker (bl.a. associerat stereotypen att de är lite okunniga och dumma föraktande att lära sig ett problem och lösning istället för att med tro bara göra något med rätt motivation).


Att istället uttrycka sig i publik discourse ogenomtänkt skapande feltolkningar eller faktiskt i någon mening korrekta tolkningar av vad man sagt (även om viss nivå skillnad mellan "verklig verklighet" och hur offentliga personer talar existerar) för att attrahera eller engagera egna lokala subkulturer eller grupper är ansvarslöst och tror jag normalt heller inte vad som normaliserat insats är bäst funktionellt för att få väljare. Trots den väsentliga risk dimensionen i mycket jag avser här finns frågor (med eller utan risk) väsentligt mer engagerande mot alla kristna grupper (för att ta ett exempel).


Det relevanta i möjligt faktiskt värde som kan uttryckas i siffror avspeglande något i verkligheten (snarare än om det känns surt att något oavsett faktisk historia är lite anti-kristet som man själv upplever det i det egna perspektivet med en upplevd "konflikt-linje" till något man lika irrationellt associerar till en annan religion) skapas här genom hur den viktiga målgrupper (d.v.s. de större grupper som kan riskeras attraheras in i väpnad konflikt).


Självklart är (och jag citerar mig själv direkt):


"snarare än om det känns surt att något oavsett faktisk historia är lite anti-kristet som man själv upplever det i det egna perspektivet med en upplevd "konflikt-linje" till något man lika irrationellt associerar till en annan religion"

Ett i domän av mänsklig natur argument för att Obamas tolkning av crusade historiskt inte otroligt (oavsett bedömning historiska dokument m.m.) var korrekt. Det är bara en nivå skillnad av effekt på agerande man uppmuntrar till mellan att hetsa väljare engagerade kring en religiös fråga för att få röster resp. att heta folk till att bli religiösa krigare. Nivå skillnaden avspeglar knappast (som historien demonstrerat för oss gång på gång) något i naturen hos dom kristna eller muslimska varianterna utan är allmän kulturella. USA, Sverige m.fl. länder är etablerade stabila demokratier. Företeelsen att kristna kulturbärare ändå försöker utnyttja detta (om än för mindre effekt intensitet än heligt krig) visar att samma potentiella företeelse finns oavsett religion. Längre bak i historien hade man istället kanske gjort sig en karriär på att hetsa bönder och riddare till att vandra från de tyska regionerna av Europa ner till "det heliga (eller kanske oheliga för en del religioner: vilket som för mig) landet".


Sunt ansvarstagande för att processen till att nå långsiktigt stabil mindre konflikt-benägen yta mellan aktuella kulturområden delvis handlar om långsam förändring där man kontinuerligt bättre för den egna kulturens utveckling om framtid behöver tänka igenom hur man uttrycker sig är viktigt. Offentliga personer talande till associerad subkultur etablerar också språk och också om effekten av ett uttalande inte behöver vara mätbart problematiskt (men ibland är det just akut problematiskt utlösande kravaller och våld när det citeras i syfte att hetsa upp folk) så aggregerar det en långsam effekt påverkande den långsamma förändring som faktiskt är möjlig.


En derivata effekt existerar också genom att när vi ser andra respektera vårt perspektiv (och inom rimliga gränser: vi ska inte acceptera våld eller förtryck) förändrar det ibland hur vi själva tänker och uttrycker oss. Oavsett samma "sida" som förändrar sig direkt eller den andra kan detta också öka kontaktytor mellan kulturerna vilket som välkänt reducerar avstånd i språk. Vår egen discourse - redan på nivå vad vi själva säger oavsett om ej först redan övertygande - påverkar och förändrar hur vi ser på världen: Att tala om våld i kontext av en företeelse gör oss mer benägna att tala om det i övrigt såväl som att acceptera våld allmänt runt företeelsen som etablerad verklighet oavsett om samma våld man avsåg när man talade.


Jämför i kontrast med en soldat i krig. Säg Vietnam kriget smygande runt eller liggande i bakhåll i djungeln. Inte hoppande fram för att försöka engagera upp eller reta upp fiende soldaterna för att upplevas häftig av dom egna soldaterna. Soldaten gör inte det senare därför att konsekvensen i faktiska problem det skapar är väldigt konkret för honom: Fienden blir mer motiverad och får lättare påfyllning av soldater.


Jag tror det vore långsiktigt väldigt bra för USA såväl som Västvärlden allmänt om särskilt (men inte uteslutande) kulturbärare inom det republikanska partiet ser över den här frågan och samlar folk för att diskutera genom det visande på såväl statistik på problemen det skapat som förklarande problematiska koncept. Time for the Explainer att besöka er. Ett värde ej mer än väl möjligt att ersätta direkt att pröva och mäta förloras ej. Metod en del vant sig vid för att möjligen uppnå något icke-relaterat kan självklart nära relaterat förståelse av det större området om effekt koncept ersättas (och effektivare finns där dessutom flera dessutom är expansiva rörande grupper man når).


Fler exempel på problemet

För några år sedan pekade jag på samma problem när Sarah Palin uttryckte sig offentligt. Inlägg och diskussion hittas säkert högt upp i tagg för henne. McCain har i kontrast generellt sundare åsikter och är liksom Obama kulturellt medveten.


Ett till exempel vid sidan om att attrahera soldater och bidrag resp. väljare på hur man kan skapa värden (här ekonomiska resp. fame) på koncept retande alla närmare till konflikt känsliga har vi i filmklippet nedan. Här kombineras koncepten dessutom med musik vilket kan förstärka omedelbar effekt såväl som att leverera ett värde i upplevelsen görande att man faktiskt hör lyriken (i kontrast är poesi en tämligen obefintlig kanal för dessa konflikt).Effekt över räckvidd är självklart inte jämförbar med när kända politiska kulturbärare tycker och tänker kring frågor med ordentligt associerad intensitet.

Särskilda roller: Förklararen (Explainer)

Heart of Archness (I till III), Archer (en länk till var man kan se avsnitt II där rollen framgår finns sist med instruktioner och friskrivning om det mot förmodan handlar om piratkopiering) , ger ett exempel på den i kreativ discourse inte ovanliga rollen "förklararen". Vad som kan skapa spänning, komik, mystiskt, lärorikt m.m. blir lätt bara underligt när distans till vår vardag och vetande växer. Att introducera en roll som förklarar kan lösa det (inte helt obesläktat att introducera en individ som tydliggör för en publik när det är dags att klappa - men mindre besläktat när den rollen är vad vi har på själva scenen som när Stalin talade och via gest visade när det var dags att sluta applådera).


Exemplet i Heart of Archness är fascinerande därför att det är så funktionellt tydligt: En forskare i motsvarande cross-culture sociology och/eller psykologi tagen slav och annars agerande en roll som i brist på ord att översätta till han förklarande som slave pirate.


Bland den tecknande populärkulturen refererade förövrigt Obama Wins!, South park med Morgan Freeman tagande i vad man för avsnittet kan kalla Morgan Freeman roll varande den som förklarar mer esoterisk otrolig och udda "verklighet" (när förklarat av förklarare vi accepterat etablerar funktionell verklighet i discourse accepterar vi vad denne säger så det underliga går alltid att introducera den vägen även om det i sig inte behöver rädda en dålig skapelse):


"Tsao, Cartman and Obama meet at a Red Lobster, where they are confronted by Kyle, Stan, Kenny and their friends, who learn, via explanation by Morgan Freeman, that in exchange for Obama's re-election, the Chinese want Obama to give them the rights to the Star Wars franchise (which George Lucas recently sold to the Walt Disney Company), so that the Chinese can make future Star Wars sequels. Freeman further explains that Cartman will not reveal the location of the ballots until his new demands are met. When Stan asks Freeman why he always shows up to explain something convoluted, Freeman responds that every time he does so, he gets a new freckle."

Från: Obama Wins! | Wikipedia

Komedier tecknade eller inte har ofta en för de flesta från ganska till ibland mindre tydlig sekundär komisk nivå "kommenterande" sin egen bransch. Ex. ovan torde vara ett tydligt exempel på det eftersom företeelsen är tydlig som sådan för alla tittare.


Givetvis finns likheter med hur auktoriteter fungerar ex. i nyhetshändelser. Släktskapet till en väg att hantera att ens förmåga som auktoritet är reducerad genom att istället göra ens förklaringar "mystiskt dolda" - d.v.s. läckande till media istället för att berätta vid allmän press briefing (ganska vanligt numera ex. relaterat en del nyhetshändelser relaterat Syrien) - är dock större. Poängen är att vi kan identifiera vad som tar rollen och via energi-effektiv användning av att vi redan valt att acceptera rollen slipper värdera den varje gång. Vid odefinierat läckage är rollen mer allmän mindre relaterad just entitet, ämne eller situation det berör.


Roller för läckage av information kan dessutom delas upp. Ex. ovan (ersättande press briefing för större upplevd effekt) har jag ej en beteckning på själv. Läckage likt Snowden kallade jag ett tag Horn Blowers (lite komiskt eftersom de ofta är väldigt effekt drivna) men vedertagna Whistleblowers är så klart bättre att använda. Horn Blowers har som begrepp fördelen av att vi kan ge det en annan definition ex. refererad på N st sajter engagerade i hela konceptet horn blowing information medan attityd till, juridiska frågor m.m. associerat Whistleblowers gör det i sig till en företeelse större i vår kultur.


Besläktat är distansen också större till varje entitet varande auktoritet över sig själv. Vi accepterar likt den gamla isländska såväl som saxiska sedvänjan för att vittna (ex. rörande Thing (assembly) | Wikipedia där det kulturella släktskapet framgår även om sedvänjan var bredare): En friman kan vittna, en jungfru kan vittna om det värde hon representerar i denna kultur och tid - vad som definierar henne som jungfru - m.fl. ganska tydliga roller i samhället varierat med skriftens kulturella centralitet så att säga även om att vara man och fri alltid gäller varande någon som är kulturellt och kanske fysiskt förberedd för att försvara den rätten själv vilket som indirekt möjlighet torde förklara dom andra rollerna som har rätt att vittna skapande värdet av att spara alla problem genom hantering av konflikt via tinget istället för med svärd).


Du kan alltid tala om dig själv som auktoritet men det är för rollen implicit att du potentiellt är föga objektiv. För rollen förklararen gäller att vi accepterar dennes information som verklighet eller förklarande verklighet.


Samma roll finns självklart även i verkligheten. En guide på ett museum är ett exempel. Men det ligger i rollens natur att de i beskrivning av faktiska nyhetshändelser (som i nyheter) ej normalt finns med. Rollen tas istället av skribent resp. talstreck av experter (där för det senare det ej är kontinuerligt förklarande över en längre discourse även om nu en auktoritet i sig kan etableras vi är mer benägna att acceptera som en relativt besläktad roll). Skribenten introducerar "sin" verklighet beskrivande händelserna och när energieffektivt tydliggörs tolkning av det (ofta "komprimerande" verklighet utanför nyheten till en slutsats").


Länk till avsnittet

Rörande webbsajter som visar filmklipp gäller att de ofta behöver finansiera sig med annonser av den mer "påträngande" sorten. Beroende på webbläsare kan det innebära att fönster skapas (ibland i bakgrunden) vilka man om så lämpligen dödar så att de inte stör prestanda. Vidare är annonser som söker efterlikna själva funktionen för att se avsnittet ytterst vanliga. För Vidbull gäller allt detta. Det senare innebär att det första fönstret för att se avsnittet i ej är det korrekta (väldigt vanligt allmänt). Istället får man gå ner lite på sidan: Under det första för att "visa filmklipp" ("falsk") får man klicka på "Continue to video" (ev. två eller tre gånger - också vanligt - genom att man lägger transparenta visuella segment ovanpå som reagerar på klick genom att kasta upp ett fönster och därefter stänga ner sig i event hanteringen).


Från att förr varit mer moraliskt skeptisk kring dom här tjänsterna har värdet jag upplever rent personligen kombinerat med tänkande gjort att jag konvergerat till att om jag vet att tjänsten tar bort innehåll (det märker man ganska snart när katalog-liknande sajters länkar till avsnitt ej levererar längre med förklarande text) accepterar jag dem som acceptabla att använda. Det känns ej heller korrekt att som default filtrera bort alla tjänster man ej känner till bara antagande att de ej har rätt att visa innehållet. Alla bör dock vara medveten om att sannolikheten för att den här typen av innehåll ej visas med samma rättigheter motsvarande större tevekanaler troligen är ganska hög (sedan om den är 1% eller 90% saknar jag statistik för). I stora delar gör ägarna av innehållet (för sajter som tar bort) verkligheten till vad den är: För mig uppenbart arbetar man ytterst ofullständigt och rörande ev. stödsystem direkt dåligt för hur man identifierar detta innehåll snabbt (de som faktiskt utnyttjar index och sökning visar på en dålig nivå men ändå ovanligt hög: här behöver entiteter seriöst hanterande det indexera själva).


Länk:


Semantiska roller: Location eller GEO political?

Två övergripande ofta styrande egenheter med orter allmänt noteras först:


 • Nästan allt är en geografisk plats med ett känt namn. Det är nära noga svårt att hitta på ett namn som om kort inte visar sig existera. Jag försökte nyligen göra ett påhittat ortnamn som låter som ett riktigt men jag hoppades ej var det (för att slippa gå igenom vilka orter jag hade innan systemet gick för att testköra med orten) för att se detektionen av det. Orten jag prövade med var svensk (litet språk naturligt för mig manuellt så att säga): Bredsten men visade sig existera.
 • Orter tenderar att fras-relationerna komma relativt enkel att filtrera i regler. Man behöver knappast ens bry sig i verb-kunnande ex. via Verb net annat än utanför några enstaka möjliga konstruktioner.

Oftare förbisett är att samma benämning vi använder för orter kan vara geopolitiska aktörer. Det är i nyhetsrubrik ytterst vanligt att referera till dessa som personer (ex. USA hotar Kina, Kina gnällig och sur över Obamas möte med Dalai Lama). Det behöver inte vara ett svårt problem för de situationer där de kan ha betydelse och vi avstår här från att diskutera det (väldigt mycket relaterat orter rörande detta såväl som mycket av föregående är vad jag löser genom omfattande logiska regelkontroller i koden för att anpassa ut mot olika användningsområden: huvudsakligen för att slippa förstå om något är en ort endast när det inte skadar förståelse rörande vad man just är engagerad i för ett specifikt fall).


Intressantare är vad förståelse av en geopolitisk entitet möjliggör i djupare förståelse utanför själva nyheten eller titeln från denna tillsammans med vår befintliga vetskap om världen.


Vi utgår vi från ex. Marie burned Jack Londom from monday to friday in Alaska during lent rollerna finns satta via dumpen publicerad i Kulturellt medveten kvalitetssäkring: Semantisk analys (finns även sist)- Trroligen följer jag upp det här inlägget med en kompletterande dialog där ett till ex. dump publiceras så vi får ett ex. där on going och criminal activity för activity - d.v.s. under tidsperioden Marie begår brottet eller del av en större tidsperiod hon eller en grupp samarbetande eller en avgränsad annan grupp begår brotts-typen beroende på vad vi söker efter - vilket i analys är mer besläktat än motsvarande för crime som accomplishment vilket jag istället skar bort från dumpen eftersom det blir här nära nog samma som roll-exemplen diskuterade längre ner).


För rollerna systemet menar att deltagarna ska ha gäller inser vi också:


 • Marie (proto-agent och en human agent - dessutom female - i act d.v.s. fattande ett beslut tillsynes från text hon bör ha juridiskt ansvar för) fick bl.a. rollerna i den "verb / discourse happening nära" gruppen: Criminal, Killer (Jack London antingen allvarligt skadad eller död: Systemet förutsätter att han är död men vi inser att det missat att hon kan sitta och bränna honom på begränsade ytor under tidsperioder: Straffskattning för båda fallen är dock på så pass allvarlig att det ej är en problematisk förenkling: Om systemet sätter Killer och Criminal snarare än murder vet vi att en död-kropp ej är uppenbart noterad av systemet alternativt att murder är den explicita händelsen), Enemy o.s.v.
 • De flesta av Jack Londons motsvarande roller skapas genom att vända de roller agenten fick (några undantag - cirka 1/10 i totalt antal - finns från det där egna roll-system finns för proto-agent även för dom verb-nära): Victim eftersom han inte kämpar i discourse i vilket fall han hade kunnat få istället eller dessutom enemy, crime victim, burn victim (oavsett om burn-rollen för agent indikeras ett brinnande tillstånd när vi går in i det pågående en händelse eller "burner" betraktande det "händelse-utanför" som en sak startad och kanske avslutat mer startande som en vana eller flera gånger fire starter (eller fire stoper omvänt).

Vi har med andra ord ett brott burning genom att en AG__MALE_AGENT ("roller" börjande på "ag" är datatyper styrt av hur entiteten förstås snarare än uteslutande eller ens börjande med verb:et: Ett företag, en man, en organisation, en påtryckar-grupp är ex. alla överst mest topp AG__HUMAN_AGENT därför en eller flera människor kan agera via dem).


Antar vi att systemet tänker rätt när Alaska förstås som regionen där brottet begicks (snarare än varande en kroppsdel på Jack London) gäller att det är location snarare än geopolitiskt aktör. Samtidigt gäller att:


 • Den som är ansvarig för att hantera brott i location Alaska är den geopolitiska aktören Alaska samt "ovanför" denna det geopolitiska samarbete Alaska ingår i d.v.s. bl.a. geopolitiska organisationen USA.
 • Förståelse av detta ger bättre djup när ex. en nyhetshändelse pågående tolkas därefter. Andra aktörer ej varande Alaska, Jack London eller Marie som dyker upp senare (ex. AG__POLICE_ORG) blir praktiskt enkelt med föga annan logik att förstå hur de hör dit resp. hur olika sådana förhåller sig till varandra: Ex. att information från säg FBI är besläktad i källa med DEA eller state police när samma brott utreds men att det är parallella organisationer där nivå av samarbete under utredning ett brott resp. när samarbetet började och när resp. entitet började utreda relaterat brottet eller vad brottet är del av större kan variera från jämförbart till resultatet av oberoende kanske rent av konkurrerande entiteter.
 • Vi ges vidare kanaler analysen kan indikera är meningsfulla att börja kontrollera kontinuerligt resp. direkt för att försöka kontrollera information etablerad nyheter hittills under nyhetshändelsen: Polisorganisationer för administrative region

 • Vill vi rent av manuellt ta kontakt med någon ansvarig som resultat av analysen (kanske försöka kommunicera vikten av att vettigt normalt ge personer deras roller i förhållande till namnen - Rätt: State trooper Bill Montreol. Ok men ej rekommenderat: State Trooper Bill montreol, Fel: State trooper bill Montreol, . Fel: Statetrooper, Great Friend, and today Father, Bill Montreol - eller om vi ger upp hela konceptet att lära världen bättre och istället gör oss bättre att hantera dem kan vi hämta upp kända talespersoner och andra från aktuella organisationer som förekommit i historiska nyheter. Wikipedia, andra register m.m. vi har aggregerat med förstådda roller och relationer till den geopolitiska organisationen.


 • Vi kan söka prospekterande efter kanaler vid sidan om bevaka kända kanaler. Ex. kan vi söka finna indexerat material vi ej enkelt direkt får som relaterat men som kan visa sig vara det efter djupare analys. Ett enkelt exempel är att söka efter "Jack London" + "FBI" + Anchorage visande vid träff potentiellt en kanal som etablerat kontakt tidigare än övrigt till polisorganisationen.

Vad är särskilt för geopolitiska organisationer?

Egentligen ingenting. De är endast aktörer med en förstådd funktion associerad till ett geografiskt område.

Antar vi att vi har en upparbetad kunskap om diverse grupper eller personer som brukar bränna författare i Alaska är det kunskap vi kan tillämpa likartat.

Förståelse av hur en entitet (här bl.a. FBI in Anchorage och Jack London) förhåller sig till ett geografiskt område / entitet (Alaska) gör att vi bättre kan förstå analys pågående om de dyker upp i nyheten, kan komplettera med mer information enklare, identiifiera nya kanaler resp. prioritera dem mellan varandra (därför vi kan se vilka som har ny information indikerad vi vet potentiellt / troligt är intressant som ex. en tidning publicerande nyhet med FBI Anchorage i titel förutom Jack London medan ännu få hunnit med det).

Principiell skillnad mellan person och organisation finns egentligen inte. Organisationer är oftare relevanta. Men person med deras domäner oavsett om geografiska eller ett kunskapsområde (ex. domän kryptografi för Bruce Schneier eller att referenser runt Alaska och Jack London med The Call of the Wild troligt berör hans litterära gärning snarare än / eller nödvändigtvis något pågående just nu).

I hur jag väljer att sortera AG-typer i större grupper särskiljer jag några typer (som mer exakta uttryck för går att få) hörande till en "org-typ" inkl. geopolitiska organisationer. Personer, djur, sensorer, vapen, fordon m.m. sorterar ej här. Hit hör företag, organisationer, polisorganisationer, militära organisationer, entiteter i inom medicin, nöje, forskning m.m. Entiteter bestående av flera personer i ett samarbete mer varaktigt existerande vi som den större mängden människor i resp. område, land eller värld tenderar att se behov av eller naturligt att ställa till ansvar oavsett om "moraliskt" i nyheter eller i våra juridiska system. Det är också entiteter vi ger varaktiga namn på och som naturligt tar roll av agent vars beslutande människor vi gärna utan att tänka på det "gömmer" uttryckande det som att organisationen är den som tänker.

Samtliga org-typ såväl som personer får man en tror jag för de flesta förvånande bra utgångspunkt i antal inkluderade, bredd och djup rörande förståelse genom att ta första steget till etablering av vetskap om entiteter i världen från Wikipedia. Extraherar man djupt blir antalet rent av "gigantiskt" (djupt i mening av nyheter i kända tidningar eller referenser till journaler publicerade forskning - och tar upp personer också där rörande sådant som skribent tidning, insändarskribent engagerad i NN, eller bredare än så citerade talespersoner i nyheterna. Wikipedia är världen approximerad och approximationen blir mer exakt och inkluderande dag från dag utan att kostnaden extraktion av världens vetskap blir dyrare märkbart därifrån (medan världen växer snabbare i kanaler om man ska hämta ut samma approximation därifrån: Ett dataformat i Wikipedia och om än onödigt okynnes komplext så blir det sakta enklare och bättre, en kanal hämta data inkl. komprimerade filer).

Wikipedia har rent av sådant långsiktigt värde att man kan göra sig besvär att gå över deras kulturbärare manuellt av och till när man har tid genom åren och etablera vetskap om vem som egentligen är vem och var de hör till utanför Wikipedia (var de arbetar ex. inte ointressant SEO, PR o.s.v.) vilket aldrig blivit av för mig för något Wikipedia språk utanför svenskan (där jag dock tror jag har en försvarlig andel - åtminstone så sent som för fyra år sedan hade jag nästan alla inom ett antal stora ämnesområden som intresserade mig).

Argumenterat är behovet av sådan kontextuell information personer ej nödvändigt p.s.s. för engelskan som för det mindre språkområdet Sverige (detta kan vara förändrat: jag har ej följt upp svenska Wikipedia i storlek, antal aktiva personer m.m. på många år nu) när vi analyserar engelska Wikipedia. Andelen positivt verkande är ju givet värdet uppenbart etablerat större totalt medan fler allmänt engagerande kan tänkas göra upptäckt av kvalitets-divergenser från större värde per text-enhet till sämre detekterat för allt fler ämnesområden (Wikipedia gör ju en samma kvalitetsprojekt och fler personer med fler kompetenser möjliggör mer här). Att antalet läsare är potentiellt mycket stort beroende av artikel och publikationen ej är "fryst" till nästa upplaga löser säkert en hel del problem också (också om jag tror att format och nivå av information relaterat funktion och titlar för personer relaterade vad man skrivit om kanske i faktiskt antal bättre fångas av Wikipedia själva körande ungefär samma programvara och sedan sätta något i artikeln automatiskt när information saknas).

Jämför minskat behov av att förstå kontextuella kopplingar Wikipedia-folk utåt med i ett välfungerande land mindre behov av att bibehålla data över enskilda poliser klarar av sitt utredningsarbete eller vilka de känner. Andra kan ha detta behov (sökande korruption eller beslutande om befordring). Men analyserande nyheter räcker det att se dem som utredande polis i rätt organisation där kvalitetsproblem i sig kan antas propageras till och hanteras av övergripande ansvarig när behov uppstår (ex. kommun, department m.m.) och i det blivande sin egen nyhetshändelse. Söker vi prospekterande djupare just en särskild nyhet eller brott kanske kontextuellt djup är intressant (säg att vi är en tidning sökande korruption) men ju mer riktat djup analysen är desto mer data hanterat i andra områden kan exkluderas görande hantering av mer data och / eller CPU-tid (här mer det senare) görligt.

Vi ska vara på det klara med att vi får expoentiell tillväxt att totala mängden entiteter om vi ej sätter begränsning någonstans. Personer har så många relationer som i någon del av deras liv motsvarande ett område som generaliserar över människor åtminstone där är relevanta. En lagom nivå för den som ej extraherat djupt från Wikipedia förr troligen underskattande antalet personer är tror jag att ta motsvarande spokes person m.fl. roller för personer och var de hittades och vänta med dessa personers relationer till ämnen, händelser, andra entiteter o.s.v.

Dump med semantiska roller satta för test-meningen

En bit av dumpen från "arbetsminnet" där allt under all parsning lagras nedan (mängder av det borttaget) följer. Nummer längst vänster för resp. del motsvarar ungefär ordningen på resp. som ges roll (motsvarar frasens id-nummer) när PH är satt oavsett var pekar det också på PH-fras (den avsedd). Nummer på fält kan också vara ett, två eller något annat utan att värdet har mening annat än för att skapa datafältet (detta gäller ex. "label" där det är att label existerar som representerar analysresultat och ej om label är 1 eller 2).

Roller i typ-gruppen actor roles är de i huvudsak diskuterade. Thematic role sla ej ses som en satt semantisk eller tematisk roll utan är den första rollen som en initial "grov-hypotes" analysen satte medan ev. semantiska roller slutgiltigt om trovärdiga eller önskade dyker upp i Semantic roles där vissa ej behöver vara unika och alla kan vara ej unika om systemet ej klarar att avgöra vilken det är (minns jag rätt raderade jag bort semantic roles för alla därför de var fyllda med debug data samt att någon funktion skapade upp dessa på fel plats via define-kontroll: utvecklingssystemet dumpen kommer från). Vanligen är dock thematic role den semantisk roll man efter bra mycket mer kod får långt senare (men ej trovärdig på samma nivå: utnyttjar endast common sense rörande semantiska roller kombinerat en två-dimensionell roll prioritet för proto-agent och proto-patient grammatisk roll - ex. passiv + subjekt - resp. grammatisk relation framåt och nedåt - ex. varande en NP-fras i en PP-fras - och resp. dimension två prioritet via regler som om entiteten tycks kunna indikera både ett datasystem kallat Bill Xxxx samt en person med samma namn funktionellt som verktyg för att lösa ett problem och positionen i meningen ej sällan är aktuell både för agent och instrument ger vi den rollen agent oavsett om Bill Xxxx som verktyg kan antas eller är känt är enormt oftare refererad ty min princip är att vi hellre tappar lite vetskap etablerad än att vi etablerad vetskap defekt: Instrument är ett constraint görande narrow på världsbilden medan endast proto-agent egentligen ej skiljer mellan instrument och människa därför att oavsett vilket kan vi ej anta att en människa bakom verktyg resp. människa direkt indikerad finns styrande och beslutande och med mindre än om entiteten kan vara en automat, väderfenomi m.m. för vilket djupare analys kan vara värt att göra när det känns viktigt - så finns likväl i discourse om än inte alltid just för vad en enskild mening diskuterad en människa någonstans: Constraint vad någon kan göra och är är begränsning av vad som är rimligt att anta om världen bakåt och framåt d.v.s. sparande tid men om defekta gör att vi missar saker - desto mer någon kan göra eller indikerar ju säkrare antagande om man är osäker - även om jag i allmänt ser till att kod sätter resp. varande normalt där ekvivalent med resonemanget här).


'SITUATION_TYPE' => {
[Red. Accomplishment här därför bounded temporal
passed. Och Bounded -> mannerative är endast verb 
utan tolkning grammatik o.s.v. Givetvis inser jag
nu efter QA är avslutat att det kan kännas fel 
att kalla händelsen för en accomplishment. /HH]

 'ACT' => 1,
 'ACCOMPLISHMENT' => 1
 },

 'DEP_B' => {
  'SPATIAL_IMPLICIT_NON_MOVEMENT' => 1
  },

 'BOUNDEDNESS' => {
   'BOUNDED' => {
     'TIME' => {
      'START' => {
      'PH' => '6'
     },

     'TIME_PERIOD' => {
       'START_END' => 1
      },

     'END' => {
       'PH' => '8'
     }
   },
   
   'SPATIAL' => {
     'SPATIAL_AREA' => {
      'PH' => '4'
     }
    }
  },

  'UNBOUNDED' => { 'MANNERATIVE' => 1 }
  }
 },

 'AGENTATIVE' => {
 'ARG' => {
 
 '8' => {
   'ACTOR_ROLES' => {
     'PP_OPERATION' => {
       'DIRECTION' => 1
     },
     'BOUNDARY' => {
     'END' => 1
     },
     'NATURE_OF_SURFACE' => {
     'TIME' => 1
     }
   },

   'LABEL' => {
    'TIME PERIOD' => 1,
     'DAY' => 1
   },

   'SEM_TYPE' => 'PP',

    'AG' => {
     'AG__TIME' => 2
    },

    'TYPE' => 'PP__NP',
    'PREP' => 'TO',
    'head_np' => 'friday',
  },

 '6' => {
   'ACTOR_ROLES' => {
     'PP_OPERATION' => {
     'DIRECTION' => 1
     },
     'BOUNDARY' => {
     'START' => 1
     },
     'NATURE_OF_SURFACE' => {
     'TIME' => 1
     }
    },

   'LABEL' => {
     'TIME PERIOD' => 1,
     'DAY' => 1
   },

   'SEM_TYPE' => 'PP',

   'AG' => {
     'AG__TIME' => 2
    },

    'TYPE' => 'PP__NP',
    'PREP' => 'FROM',
    'head_np' => 'monday',
  },

 '4' => {
   'ACTOR_ROLES' => {
     'PP_OPERATION' => {
       'TOPOLOGICAL' => 1
     },
     'BOUNDARY' => {
       'INSIDE' => 1
      },
      'NATURE_OF_SURFACE' => {
       'SPACE' => 1,
      }
    },

    'SEM_TYPE' => 'PP',
     
    'AG' => {
     'AG__GOVERNMENT_ORG' => 2,
     'AG__LOCATION' => 2,
    },

    'TYPE' => 'PP__NP',
    'PREP' => 'IN',

    'CONCEPT_LABEL' => {
      'GEO ARENA' => {
       'ADMINISTRATIVE REGION' => 1,
       'INHABITED PLACE' => 1
      },
      
      'GEO POLITICAL ORG' => {
        'COUNTRY' => 1,
        'US STATE' => 1,
        'ADMINISTRATIVE DISTRICT' => 1,
        'STATE' => 1,
        'DISTRICT' => 1
      },
     },

     'head_np' => 'Alaska',
  },
 
 '0' => {
  'ACTOR_ROLES' => {
    'STIMULUS' => 1,
    'BURNER' => 1,
    'DESTROYER' => 1,
    'ENEMY' => 1,
    'CRIMINAL' => 1,
    'KILLER' => 1
  },

  'AG' => {
   'AG__HUMAN_FEMALE' => 1,
   'AG__HUMAN_AGENT' => 1,
   'AG__PERSON' => 1
  },

  'EMO_ROLES' => {
 '   NEGATIVE_ROLE' => 1,
    'UP_ROLE' => 1
  },

  'SEM_TYPE' => 'PROTO_AGENT',
  'THEMATIC_ROLE' => 'AGENT',
  'head_np' => 'Marie',
  },

 '2' => {
  
   'ACTOR_ROLES' => {
    'VICTIM' => 1,
     'BURN VICTIM' => 1,
   },

   'AG' => {
    'AG__HUMAN_MALE' => 2,
    'AG__HUMAN_AGENT' => 2,
    'AG__NOT_SHORT_NAME' => 2,
    'AG__PERSON' => 2
   },

  'LABEL' => {
   'PERSON' => 1,
   'SOCIALIST' => 1,
   'WAR CORRESPONDENT' => 1,
   'SURVIVOR' => 1,
   'WRITER' => 1,
   'NOVELIST' => 1
  },

  'SEM_TYPE' => 'PROTO_PATIENT',
  'CONCEPT_LABEL' => {
    'ARENA' => {
     'WAR CORRESPONDENT' => 1,
     'MILITARY' => 1
    }
  },

  'THEMATIC_ROLE' => 'PATIENT',
  'head_np' => 'Jack London',
  }
 }
 }
 },

Obamas patriarkaliska förtryck av den kvinnliga klassen gör att han retar upp mig

Och jag har inte mer än berömt Obamas förra Kvinnliga utrikesminister förrän han försöker ge tillbaka såväl som underminera mig som källa till god moraliskt uppbygglig kritik genom att göra sig till vän med laman:Jag känner mig emellertid trygg i att sund korrekt information sedan år finns tillgänglig här för alla. Båda i djupare analyser såväl för världens yngre eller i språket nyare skämtteckningar. Av laman har jag totalt fyra stycken och cirka 30 - 60 relaterade Obama.


Det är lite små löjligt att försöka reta upp mig så här. En strunt sak i allt konkretiserat samtidigt i det personliga småirriterade. Jag antar att om man tagit chansen att lära här från skämtteckningar till Libya-tänkande så hade de båda nått längre än att försöka sig på sådan här hycklar-vänskap endast för att göra sig viktigare på min bekostnad. Att vi är större gör dem oroliga vilket detta visar på. I partiet har vi viktigare saker att diskutera än sådant här. Vi löser viktiga problem.


Till alla Gudinna troende skapande den bättre världen ger jag även varning om att Obama såväl som Dalai Lama ej är goda troende. De är kristna resp. muslimer. Två hycklar-religioner långt från den rätta tron vars religiösa ledare vi bäst möter vid offer altaret under fertilitets riterna. Historiens unga avgudar likt bokens folks gudar ska tas för vad de är: Skapade av Gudinnan så vi kan roa henne med dem. Att de snart nog försvinner medan en ny tro endast visar på vårt ansvar att ta dem tillvara.

Island och Bhutan möts nedanför smältande glaciärer

Ett land vars höjd jämfört med grannländerna möjliggör vattenkraft (om ännu inte realiserad som tänkt några år om jag skattar rätt) såväl en säkert kulturellt fascinerande klättring över buddistiska kloster på höjderna - inkl. den föga otroligt mer mytiska svarta Buddhan för krig (man kan argumentera existerar ev. på samma nivå som övriga mer historiska) - upp varifrån vattnet kommer (Bhutan ligger inte långt från Nepal och Tibet). Få nyheter når oss på engelskan trots inte helt borta från omvärlden givet minst sagt nära politiska samarbeten med Indien med ibland enstaka undantag:


"Ólafur Ragnar said that much could be learnt from each other as well as from successful Arctic cooperation.

The rapid melting of glaciers in the Himalayas has potentially devastating consequences for many nations in Asia."


Island imponerar lite här. Bhutan är intressant.


Potential såväl utmaning finns i smältvatten. Utmaningen är för Bhutan bredare och djupare än själva sakfrågan fordrande teknisk vetskap och förmåga realisera långt utanför något alls man gör idag i infrastruktur eller förädling av naturresurser. Kanske krävs på sikt mer än förädling här: Minns jag rätt är Bhutan något av en "brunn" jämfört med omvärlden så oavsett om vi tar rörelseenergin till modernt samhälle gäller att få bort smältvattnet om mängderna blir väldigt stora.


Bhutan i dess kulturella och geografiska position - trots så föga "agerande" som vi märker utanför - är heller inte ointressant. Det kan ha sina poänger med ett "lugnt" land att betrakta när och om det nu går (här saknas ännu corpus att samla in enkelt - om alls elektroniskt eller i övrigt i vettig mängd faktiskt - tillgå på engelskan åtminstone) när det avspeglar så mycket av andra områden mer "volativa" pågående.


Från och till Bhutan kan man klättra upp till resp. ner från de flesta mer bombastiskt nyhetsintensiva länder i den större regionen. Men höjdskillnaden är minst sagt utmanande så det är lätt att se en förklaring till Bhutan's lugnare kulturella och tekniska förändring.

Kulturellt medveten kvalitetssäkring: Semantisk analys

Det känns för mig inte bra att jag kanske i inlägg USS George H.W. Bush kanske gör statsbesök i Kina där jag kritiserar namngivning av granatgevär m.m. inte kan visa andra lika viktiga egenskaper vi alla som kan vara föredömen bör visa upp. Lika viktigt är så klart vår egen kvalitetssäkring av mig själv (man kan argumentera att det nästan är viktigare görande annat man skriver på sikt onödigt: Man varande föredöme visar hur man själv kan kritisera sig).


Med - köpt så sent som början av januari - the Sage Handbook of Sociolinguistics - liksom ett kapitel om kulturellt medveten cross-cultural psychology (respektera att andra kulturer är känsliga så man inte bara drar vilka slutsatser som helst olämpligt rakt på sak formulerat) så jag över min markering av roller: Vi vill att detta görs med Cultural Aware Semantic Understanding utan att skapa bias och föregripande tolkningar medverkande med problemen via en problematisk världsbild istället för att ta förståelse till var världen ska nå upp till.


Testmeningen är Maria burned Jack London from monday to friday in Alaska (därför självklart som vi väl vet från historien förekommer sådant i alla kulturer: redan här kulturellt medveten).


En bit av dumpen från "arbetsminnet" där allt under all parsning lagras nedan (mängder borttaget) följer. Nummer motsvarar ungefär ordningen på resp. som ges roll (motsvarar frasens id-nummer). Och - givetvis då jag är lika ärlig med min kritik av mig till mig själv som till andra - helt oediterad. Alla problem uppmärksammade kom med.


Det känns lite som att hela koden i the_hans_role sätter stereotyper på personer. Ex. criminal, destroyer, enemy o.s.v. Det kan så klart vara väldigt olämpligt och vad man borde komma ifrån.

Och det hela kallar Jack London för socialist också. Oavsett preferens känns det otrevligt att rollsystemet verkar hålla reda på folks politiska åskådning. Survivor är jag förövrigt tveksamt. Han är väl död? Både Jack resp.

Jack och London är förövrigt ganska korta namn. Vet ej varför det påstår att dom inte är det. Och bara kvinnan Marie fick EMO_ROLES medan mannen inte gavs någon emotionell roll. Men som däremot sägs vara patient även om nu kvinnan ej indikeras som någon direkt förstådd sjukvårdsroll. Kvinnan fick heller inte NOT_SHORT. Möjligen någon otrevligt manligt sexuellt skämt. Känns föga gender-korrekt. Utmärkt att kvinnan fick rollen som killer och criminal i alla fall: balanserar något i alla fall.

Egentligen varför ska alls female och male självklart anges? Det ska givetvis inte ha betydelse när ex. som här A burns B. Egentligen kunde man ta bort namnen helt så bias inte induceras hos människa läsande det. Det är väl förövrigt inte så självklart heller att Marie självklart är female? Åtminstone när ej givet enkelt kunde kanske det svenska anges [Red. HEN. /HH] istället och om det tycks fungera bra så kan resp. ersättas med det. Som det är nu med allt det här känns det hela tämligen fascistiskt för att säga det minsta.

Komplettering: Mycket lämpligt blev tab fel genom kopiering från lxterminal. Ett tekniskt kulturellt problem typiskt för mycket liknande (jfr meta-M kopierande mellan dos och Linux för ett ännu värre problem än Linux till Linux kopiering över till Chrome). En kritik-process likt den visad här bör kunnna läsa det mesta här sparande tid för mig med flera. Förhoppningsvis blev det läsbart nu.
'SITUATION_TYPE' => {
[Red. Accomplishment här därför bounded temporal
passed. Och Bounded -> mannerative är endast verb 
utan tolkning grammatik o.s.v. Givetvis inser jag
nu efter QA är avslutat att det kan kännas fel 
att kalla händelsen för en accomplishment. /HH]

 'ACT' => 1,
 'ACCOMPLISHMENT' => 1
 },

 'DEP_B' => {
  'SPATIAL_IMPLICIT_NON_MOVEMENT' => 1
  },

 'BOUNDEDNESS' => {
   'BOUNDED' => {
     'TIME' => {
      'START' => {
      'PH' => '6'
     },

     'TIME_PERIOD' => {
       'START_END' => 1
      },

     'END' => {
       'PH' => '8'
     }
   },
   
   'SPATIAL' => {
     'SPATIAL_AREA' => {
      'PH' => '4'
     }
    }
  },

  'UNBOUNDED' => { 'MANNERATIVE' => 1 }
  }
 },

 'AGENTATIVE' => {
 'ARG' => {
 
 '8' => {
   'ACTOR_ROLES' => {
     'PP_OPERATION' => {
       'DIRECTION' => 1
     },
     'BOUNDARY' => {
     'END' => 1
     },
     'NATURE_OF_SURFACE' => {
     'TIME' => 1
     }
   },

   'LABEL' => {
    'TIME PERIOD' => 1,
     'DAY' => 1
   },

   'SEM_TYPE' => 'PP',

    'AG' => {
     'AG__TIME' => 2
    },

    'TYPE' => 'PP__NP',
    'PREP' => 'TO',
    'head_np' => 'friday',
  },

 '6' => {
   'ACTOR_ROLES' => {
     'PP_OPERATION' => {
     'DIRECTION' => 1
     },
     'BOUNDARY' => {
     'START' => 1
     },
     'NATURE_OF_SURFACE' => {
     'TIME' => 1
     }
    },

   'LABEL' => {
     'TIME PERIOD' => 1,
     'DAY' => 1
   },

   'SEM_TYPE' => 'PP',

   'AG' => {
     'AG__TIME' => 2
    },

    'TYPE' => 'PP__NP',
    'PREP' => 'FROM',
    'head_np' => 'monday',
  },

 '4' => {
   'ACTOR_ROLES' => {
     'PP_OPERATION' => {
       'TOPOLOGICAL' => 1
     },
     'BOUNDARY' => {
       'INSIDE' => 1
      },
      'NATURE_OF_SURFACE' => {
       'SPACE' => 1,
      }
    },

    'SEM_TYPE' => 'PP',
     
    'AG' => {
     'AG__GOVERNMENT_ORG' => 2,
     'AG__LOCATION' => 2,
    },

    'TYPE' => 'PP__NP',
    'PREP' => 'IN',

    'CONCEPT_LABEL' => {
      'GEO ARENA' => {
       'ADMINISTRATIVE REGION' => 1,
       'INHABITED PLACE' => 1
      },
      
      'GEO POLITICAL ORG' => {
        'COUNTRY' => 1,
        'US STATE' => 1,
        'ADMINISTRATIVE DISTRICT' => 1,
        'STATE' => 1,
        'DISTRICT' => 1
      },
     },

     'head_np' => 'Alaska',
  },
 
 '0' => {
  'ACTOR_ROLES' => {
    'STIMULUS' => 1,
    'BURNER' => 1,
    'DESTROYER' => 1,
    'ENEMY' => 1,
    'CRIMINAL' => 1,
    'KILLER' => 1
  },

  'AG' => {
   'AG__HUMAN_FEMALE' => 1,
   'AG__HUMAN_AGENT' => 1,
   'AG__PERSON' => 1
  },

  'EMO_ROLES' => {
 '   NEGATIVE_ROLE' => 1,
    'UP_ROLE' => 1
  },

  'SEM_TYPE' => 'PROTO_AGENT',
  'THEMATIC_ROLE' => 'AGENT',
  'head_np' => 'Marie',
  },

 '2' => {
  
   'ACTOR_ROLES' => {
    'VICTIM' => 1,
     'BURN VICTIM' => 1,
   },

   'AG' => {
    'AG__HUMAN_MALE' => 2,
    'AG__HUMAN_AGENT' => 2,
    'AG__NOT_SHORT_NAME' => 2,
    'AG__PERSON' => 2
   },

  'LABEL' => {
   'PERSON' => 1,
   'SOCIALIST' => 1,
   'WAR CORRESPONDENT' => 1,
   'SURVIVOR' => 1,
   'WRITER' => 1,
   'NOVELIST' => 1
  },

  'SEM_TYPE' => 'PROTO_PATIENT',
  'CONCEPT_LABEL' => {
    'ARENA' => {
     'WAR CORRESPONDENT' => 1,
     'MILITARY' => 1
    }
  },

  'THEMATIC_ROLE' => 'PATIENT',
  'head_np' => 'Jack London',
  }
 }
 }
 },