ISIS: Propaganda utanför intensitet och skräck i domän av "gender-politiskt balanserande" kan indikera nya risker

2015-01-31

Perspektivet från kvinnan i vissa länder såväl som mer spritt områden eller subgrupper i den muslimska värden visar oftare än vi är vana vid i Sverige såväl som hela Västerländet (varande kulturellt längre ifrån tidsperioder när mannen varande starkande från arbetet på fältet resp. förvärvsarbetande styrde och ställde som han ville i hemmet medan kvinnan överlevde barnafödandet för att sedan hantera matlagning, kokning, städning, tvättning m.m. maskiner ännu inte förenklat) mer förtryckande.


Perspektivet är potential som kan vara del av vad som omsätts till förändring i processer verkande från den motsatta motpoolen av mer eller mindre teokrati med för oss "historiska ideal". D.v.s. bland annat processer som kräver demokrati ty demokrati inkluderar ju rösträtt även för kvinnan vilket gör områdena sammankopplade. Minns jag rätt begränsade kvinnligt engagemang hur långt de vid tiden nya reglerna (jämfört med åren innan medan jag ej känner till vilka regler som kan ha funnits längre tillbaka) om täckande av huvudet i Iran under tiden direkt efter revolutionen. Resultatet av protesterna i Tehran blev den mer begränsade huvudduk som nu krävs snarare än något mer totalt täckande (jag är inte 100% säker på detta: jag vet att jag såg det refererat men minns ej om jag kontrollerade det i andra källor).


Att en kvinna deltog i terroristdådet i Frankrike nyligen upplever jag (d.v.s. ej inkluderande utnyttjande av analysverktyg) ej som problematiskt i mening av det potentiellt "skymmer" risken för kvinnoförtryck ISIS kan resultera i (såväl som antar jag realiserat i områdena ISIS kontrollerar men ej vad jag försökt se om någon refererat faktiska problem relaterat).


Att man särskilt prioriterar att efterfråga en kvinna frigiven i möjligt utbyte med gisslan upplever jag dock har något av potential mot kulturområden lokaliserade i regionen av kunna skymma i frågan.


Det stör mig en del därför det kan tänkas indikera att man har viss kompetens hur man talar "effektivt" optimerande värden för egen del via hur man upplevs än som normalt upplever jag brukar vara fallet för såväl denna typ av organisation (i något bredare mening än bara inkluderande just terroristorganisationer med muslimsk teokratisk agenda) som för länderna i regionen. Sådan kompetens om den tillämpas bredare kan vara problematisk genom att göra förändringsprocessen svårare. Det kombinerar värden i upplevelse "uppåt" med värden som istället går nedåt där de senare inkluderar i varje fall skräck. Görande kanske det senare lättare att rationalisera som ett delsteg ev. nödvändigt snarare än som jag övertygad om etablerade den nivå som kommer gälla fortsatt.


Nyligen har vi även sett en hel del liknande exempel i regionen där dock istället länder talande var fallet. Faktiskt har jag endast (utan att sökt efter det bredare) för Saudiarabien och ett exempel diskuterades i Saudiarabien: Religiösa polisen föregrep Kung Abdullah's, Saudiarabien, död (inlägget länkar tillbaka till de som ursprungligen diskuterade det hela). Möjligen kanske en gemensam kreativ-impuls eller att den ena lärt av den andra. Vi kan reflektera att lämnar vi Saudiarabien har andra länder i regionen arbetat mycket mer systematiskt (och arbetat upp försvarliga mängder kompetens tydligt när vi jämför budskap förra året mot för flera år sedan) mer marketing ut i världen (Qatar är ett sådant land). Kanske ska dimensionen av att Saudiarabien tagit inspiration av ex. Qatar adderas till de förklaringar jag implicit lade i min diskussion från bias av att faktiskt sökande tecken på volation i diktaturen (som vi ju senare kunde se också troligt varit fallet när kungen dog efter pågående sjukdom). Kanske är kross-förbättring mellan organisationer och länder också intressant att följa för den som vill söka förstå dynamiken i konflikten?


Inte otroligt är vad som representerar kompetensen i ISIS här (om nu just kompetens är försvaret) resultatet som förekomst i organisationen av att rörelsen som jag uppfattat det är mer internationell än förr varit fallet (ex. jämfört med Afganistan). Inkluderande muslimer i större antal från länder utanför de huvudsakligen rörande religiösa trosföreställningar muslimska. Därmed kan man kanske sugit upp folk utbildade eller som rent av arbetat med marketing. Hur som helst känns det trots få tecken på att ISIS orkat längre än att paketera effektiva budskap kring egen agentativ intensitet resp. skräck oroande bara från detta exempel. Intensitet och skräck är när effektivt kommunicerade problematiska i sig både relaterat rekrytering såväl som hanterande folk i regionen resp. potentiellt entiteter som kan tänkas försöka hjälpa folken i områdena och kanske avstår troligare med effektivare skräck-propaganda trots inte mer problematisk i risk dessa faktisk än ex. Afghanistan var (frågan kring personer som återvänder i sådana länder från konflikter skiljer sig men av allt att döma har ju dessa regelmässigt utnyttjat riktiga pass vilket torde ge goda möjligheter hantering). Men när andra budskap läggs ovanpå intensitet och skräck kommer mycket mer i effekt: I värsta tänkbara effekt av mer systematiska uttryck kan det handla om att man uttrycker nationsbyggande till något som kan bli mer än bara stridens intensitet. Sådan effekt kan tänkbart göra hela processen mer problematiskt än jag tror någon riktigt förväntar sig idag (men verkligen att vi har sett föga om något vid sidan om detta som ens pekar i en så pass problematisk riktning: troligast spammar man nog fortsatt på men intensitet och uttryck av relativ makt och skräck från perspektiv av ej del av rörelsen när det nu tycks ha fungerat bra för rekryteringen särskilt givet att jag föreställer mig att flygunderstödd bör ha kostnat en hel del i förluster skapande fortsatt behov av rekrytering).


Det finns kraft i konceptet av nationalstaten - landet - riket. Kraft som kan lösa problem likt den pågående processen i Sydsudan eller som jag tror är möjligt ett Kurdistan. Lösande problem genom att reducera krig, våld, övergrepp o.s.v. Att ta den kraften till att etablera varaktiga länder - eller jämförbara entiteter - cementerande system av terror i staten är ett enormt missbruk av koncept vi istället vill mer än bara i faktiska uttryck av värde resp. problem associerade till realiserade koncept bör söka associera till positiva värden generellt. D.v.s. att försöka få konceptet stat associerat till att bygga riktiga värden för medborgarna i förhoppning om att starkare sådan association både kan stimulera till realiserat mindre terror i befintliga länder såväl som att processer mot nya länder mer troligt tidigt får in sådana tankar.


Att acceptera att ISIS uttrycker någon form av stat istället för att vara en terroristorganisation är vad jag avstått i mening av hur jag refererar till dem från i andra inlägg. Konkret verklighet är dock att de associerar till stat i hur media skriver om dem. Det är också vad som kan göra annan propaganda än vi idag typiskt ser från ISIS mer problematisk än vad den annars skulle vara.


Delvis stör det mig något att media så lätt accepterar att en ny stat kan vara en stat och ändå baserad på terror. Fortfarande helt uppenbart är nationalstaten som definierad av geopolitisk kontroll dominerande möjligen något kombinerat med deltagande i gamla mellanstatliga organisationer som tydligast FN. FN är ju också en organisationer som inte har några egentliga hinder när det kommer till att stoppa in representanter från länder styrda i terror-regimer i arbetsgrupper kring människorätt m.m. Nationsbyggandet rörande vad associerat till det har därför föga egna barriärer mot problematisk propaganda.

Att förstå händelsens avgränsning: I tid och rum, ekonomisk effekt och inverkan på processens kreativa volation

Ett analysområde av meningar som har likhet med diskussionen i Utan passiv: Proto-patient första NP och agent subjekt genom att metoder vanligen diskuterade förvisso ger mycket men inte allt är att förstå hur en händelse begränsas över aktuella dimensioner.


I Utan passiv: Proto-patient första NP och agent subjekt särskilt i kompletteringen först såg vi att förståelse och vetskap om själva NP-fraserna fodrades för en praktiskt förståelse för tillämpningar där förståelse av hur personen (eller annat mänskligt som kan fatta beslut) påverkar utgången av flödet en händelse en mening uttrycker del av (d.v.s. ex. möjlighet att automatiserat från analys kunna när indikerat görligt göra fördjupat analys för att indikera välkända "lösningar" som är bättre men som vi mänskligt kanske gärna missar ex. rent av så övertydligt som att tolka väderfenomen som en agent fattande medvetna beslut).


För skattning av händelsen begränsning i effekt har vi samma fenomen. Välkända metoder för att fånga mycket av indikerade begränsningar finns för tid och rum via bl.a. (och om inte helt uteslutande så här är övriga ofta refererade metoder i referensböcker jämförbara i vad man åstadkommer och krav på vetskap om verb och grammatik) PP-fraser (after monday but before saterday) resp. verb:et kombinerat tense och mood (ex. kan användning av imperfect indikera fortfarande pågående men används praktiskt även för processer som egentligen i all rimlighet är avslutande när meningen har lästs d.v.s. fodrande viss common sense vetskap relaterat verb:et).


Rörande förståelse av själva verb:et och förståelse av NP i enklare "typ-mening" direkt förklarande händelsen kan vi ta meningen Jag föll på isen som ex. Händelsen är avslutad och var begränsad till när personen drabbad befann sig på isen. Medan Jag faller mentalt pågående allt djupare in i nördig kunskap visar att det är en pågående process. Allt rörande denna form av analys av avgränsning är utmärkt beskriven i referensböcker bl.a. Semantics av Saeed ger en excellent sammanfattning (och minns jag rätt finns den att läsa som PDF-fil på nätet).


Libyen är internationellt agerande geografiskt såväl som i effekt mer avgränsad än USA

Men dessa metoder bottnar ut när effekten förväntad av vad verb och PP-fraser påverkas även om tyngden i NP-fraserna. D.v.s. säg att vi har agent styrande händelsen verb:et indikerar. För ett exempel säg att först gör nya regeringen i Libyen ett stödprogram till revolutionen i Syrien och senare gör USA det samma. Avgränsningen i effekt i Syrien är väsentligt mindre när Libyen gör det (förövrigt rörande kritiken i av diverse i USA rörande den tämligen förvirrade Syrien-politiken de senaste tre åren kan jag tydliggöra att jag mer avser att informationen man tycks det medvetet givit eller läckt varit lätt att missuppfatta snarare än den nyligen i media refererade kontrollen av grupperna man ger vapen vilket jag tror är väldigt sunt - Sedan har jag blandade känslor här ty "dispergenserna" - eller om vi så vill inkorrektheten i hur de inducerar tolkning kontra verklighet - detekterades utmärkt av mina analyssystem).


Sverige är ekonomiskt mer avgränsat än EU

Ett till exempel lättare att se annorlunda geo-påverkan är mellan när Sverige sänker räntan jämfört med när EU gör det. EU är världens största ekonomiska område och enormt stor både i import och export. Både geo-områden man påverkar i medborgare resp. effekt mot andra länder är mycket stor. När Sverige sänker räntan är effekten huvudsakligen för egna medborgare vilka är få till antal.


För att förstå begränsningen av händelsen sänka räntan krävs att vi via common sense förstår aktören som sänker räntan.


Spridningseffekt

För i hur vi enkelt direkt förstår effekt luddigare koncept (men nog så viktiga och när vi gör analys via data görliga) är spridningen i påverkan utifrån aktör. Klassiskt länge har jag skattat detta via vad jag kallar Blue Light Intensity. Högre värde indikerar att entiteten tenderar att ha fler kulturella, sociala eller i övrigt relevanta relationer till andra entiteter och därför påverkar mer som approximativ skattning utan hänsyn till område (för hänsyn område i effekt ex. så avgränsat som mellan två entiteter kan vi bestämma effekten mer exakt genom att kombinera med similarity mått).


Diskussion om hur jag beräknar det ungefär (jag brukar förövrigt regelmässigt varje gång jag räknar om det någon gång per år eller ibland mer sällan då det tar väldigt lång tid att beräkna variera algoritm emellertid ännu har variation i metod ej givit variation i värden d.v.s. konvergensen är väldigt stabil trots variationer i relationer som i genomsnitt numera är cirka 120 upp till tio tusentals för länder).


Sverige har bättre spridning än trivialt förväntat

Sverige hör till de länder som har bättre spridningseffekt än som förväntat endast från antal relationer, storlek på dessa relationer, antal innevånare, ekonomi m.m.


Varför ligger Sverige ovanligt högt? Eftersom beräkningarna av Blue light intensity sker i epoker där varje enskild beräkning sker över en relationer tagande hänsyn inte bara till likhet mellan dem (i aktuellt perspektiv) och initialt värde på donerande entitet utan även det upparbetade värdet - d.v.s. just att spridningen över en mängd jämförbara beräkningar över hela nätet med flera miljonr entiteter och idag om jag minns rätt sista gången något över 300 000 000 miljoner relationer totalt - går det ej genom att tänka se orsaken när de enkla direkta skattnings-vägarna som bara antal relationer och storleken på dessa ger svaret.


Jag tror emellertid förklaringen ligger i ett "fenomen" associerat Sverige (som ev. är en kultur-preferens skapad under det Kalla Kriget som neutral aktör) vi kan illustrera med följande talesätt jag skapade (lämpligt för fenomenet uttryckt på engelska):


    - Where is always a bloody swede.

Och det är inte alltid sant som man kan tro att de sitter tämligen tysta under möten för att under de sista tio - 20 minuterna skrämma slag på övriga genom att suttit och gjort en lista på arbeten var och en ska ta med sig hem inför nästa möte. Sådant varierar. Men det finns verkligen ovanligt ofta jämfört med normalt för något land en svensk i allt möjligt runt om i världen: Från maoistiska gerillor i Sydamerika till NATO hittar vi svenskar. I NATO läste jag i SvD eller DN att svenskarna skilde ut sig typiskt för fenomenet genom att vara det ända land som satt sig i varenda "arbetsgrupp" som fanns. Väldigt svenskt.


Hur det ligger till i EU vet jag föga om. Jag har emellertid uppmärksammat att i områden där jag enkelt kan se att nivå av kostnad olika länder tar för verksamheten tenderar större länder uttrycka stor förekomst. Ett ex. är forskning där inte minst Tyskland gärna dominerar upp i leverabler vi kan se på nätet (och det trots att de oftare än andra EU-länder tenderar att efter en tid gömma resultaten från arbetena och det inte bara när det efter en tid kan ha gått in i affärsverksamhet oavsett befintliga eller nya företag: det är en tidskostnad då att försöka få fram leverabler som enligt systemen i EU skulle ha publicerats d.v.s. implicit förstått som att det i all rimlighet borde vara fortsatt tillgängligt och om ej från projekt-hemsidor deltagarna valt att stoppa undan åtminstone från EU-själv via samlade access-punkter vilka idag saknar allt verkligt intressant åtminstone för projekten som orsakar problem här). Oavsett det skulle det inte alls förvåna mig om en samarbets-"övermotiverad" svensk stoppat in sig det mesta av "arbetsgrupper" m.m. fodrande mer än att besöka parlamentet ibland: För att det är viktigt att vara med (i allt inom EU såväl som Sydamerikas maoistiska gerillor, Ukrainas höger-radikala frivilliga grupper eller något annat uttryckande samarbete runt om i världen) eller hur nu svensken ser på sig själv när de individ per individ bygger upp till det här fenomenet.


- Finns det en riktig svensk här nu i gruppen? Om inte vill jag göra klart att jag inte är svensken. Jag saknar fallenhet - är negativ - kring att göra mötesanteckningar med saker att göra till nästa möte. Jag är mer från den kulturen som glömmer bort att göra det svensken sagt att jag ska göra innan nästa möte. Jag tappar bort anteckningar om jag gör dem: Jag är inte svensken!


Erfarenhet / Hur ofta en agent gör motsvarande händelsen

Ett mått liknande Blue Light intensity kan kombineras vidare med något så enkelt som förekomst av entiteten i historiska data (jag har större framgång för detta mått via en entropi-liknande funktion av samma typ jag använder för Blue Light intensity antagligen p.g.a. exponentiella effekt-nivåer). Hög effekt spridning nu kombinerat med att entiteten brukar göra vad som är jämförbart med händelsen kan ex. för vissa händelser visa på större erfarenhet (och dyrare analys peka på väg till historiska resultat att analysera djupare).


Vi inser att utan möjlighet att kunna göra samma typ av operation utnyttjande similarity som för Blue light intensity fordras en fullständigt enorm mängd förberäknande värden om generella beräkningar för alla händelser vi ser i nyheter ska vara möjligt: Ett förekomst mått för varje entitet över alla händelser möjliga (praktiskt avgränsat till allt de historiskt gjort). Jag utnyttjar därför similarity här också och med stort förtroende för effekten inte behöver testas från nyhetsprediktion utan också genom att det ger acceptabla approximationer av P ( händelse/entitet A | händelse/entitet B) när data för samförekomst ej utnyttjats direkt utan värdet begränsas via similarity från ej endast besläktade utvalda områden utan alla relationer existerande i Bluelight för resp: Avdriften ligger bl.a. för länder och internationella organisationer såväl som områden inom forskning innanför normala fel för vidare beräkningar samlat (vilket är en reflektion av en typ jag anar är en form av skryt över vad man är särskilt nöjd med som kanske långsiktigt egentligen vinner på att hålla för sig själv men vi tillåter oss det eftersom tämligen enorma upparbetade insatser ligger nedanför själva operationerna i vetskap etablerade om världen).


Hur emotionell laddat är entitet: Mer laddad större spridning (mindre avgränsning) i form diskussion, nyheter, film m.m. från händelsen man är involverad i

Söker vi just spridningseffekt närmare kulturellt av händelsen är ju uttrycken av händelsen medan och efter den pågår i nyhetsmedia, film m.m. inte oviktigt. Ett enkelt default-mått jag använder ofta tillsammans med de två föregående är emotionell potential. Höga värden visar att entiteten normalt uppfattas som emotionellt inducerande (föga tråkig och istället mer stimulerande mot omtyckt eller hatad).


USA är kul genom att det är en entitet som ligger högt på alla tre av dessa värden. Dessutom är de historiskt och fortfarande idag mer globalt agerande. Det sista kan vi få en bättre riktad spatiell skattning av genom att följa historiska data över vilka geografiska lokaliseringar man agerat i. Mängden data även när vi "endast" utnyttjar säg sista sex åren från news headlines ger tillräcklig god skattning för länder och internationella organisationer via inget mer komplicerat än grammatisk-analys av titlarna (X verb IN location o.s.v.).


Övergripande förståelse entitet viktigare för övergripare analys

Samtidigt är en begränsning av en händelse via enklare analysmetoder i grammatik normalt refererade (men självklart helt nödvändiga som grund) inte allt särskilt intressanta. För en pågående process (ex. kriget i Syrien) är det kanske inte alltid just vad som är intressant eller vad man söker begränsningen av en "bombardment" av en viss stad. Ofta nog betraktas processen inte mer än om den blir intensivare eller verkar gå ner i intensitet, komplexitet antalet aktörer representerar o.s.v.


Om det är en ny aktör som skjuter med ett avancerat vapen (d.v.s. indikerande att man får stöd man tidigare saknade eller alt. mer avgränsat erövrat ett fåtal vapen) kanske är mer intressant än när händelsen började eller slutade.


Kombinerat med nivå av proto-agent (också en fråga om avgränsning)

Resonemangen här kompletterar man med fördel med den typ av avgränsning i form av nivå av proto-agent diskussionen i:Det är ju analys man allmänt enklast och bättre gör samlat tolkande ut vad agenten egentligen är.


Kreativitet

Mer komplex avgränsning / effekt-skattning är i område kreativitet. Jag har säkert sista åren av och till ganska ofta kommit nära området men undvikit att diskutera det djupare. Vi kan i vad sökt utnyttjande samma typ av ex. som tidigare och undvikande mer avancerade metodområden se en möjlighet att ta ut en nivå av hur repeterat same same en process är (ex. fastnat i konflikt utan indikationer på nya impulser tillförda utifrån eller skapade av aktörer i processen som mer sannolikhet adderar effekt inför fredsförhandlingar). Eller mer avancerat söka förslag resp. nivåskattningar på vad som kan tillföra impulser effektiva nog för att ge resultat. Det sista tror jag egentligen att jag bara diskuterat ett ex. på genom åren och då från resultat av det första primitiva försöket (ty jag föredrar att hålla området mer egoistiskt för mig själv byggande egna värden inför framtiden och när nu ingen annan rörande just kreativitet nått där man egentligen alls har någon nytta av publicerad forskning, prototyper, referenslitteratur o.s.v. känns det mindre korrekt i rättvisa att dela tyngre värden i algoritmer: Och jag lär knappast börja dela här nu eller i framtiden heller).


Då avseende Israel-Palestina konflikten och systemet klarade vid den tiden ej av att indikera "verb-liknande" förslag, entiteter (ex. länder eller organisationer) lämpliga o.s.v., utan arbetade endast med ett fåtal "emotionella" dimensioner. Förslaget det gav var att höjning av generell "cute" eller om vi så vill "fun" var kreativt positivt kompenserande förinlärda negativa dimensioner fyllda av otäckt, skräck, PTSD o.s.v. Metodområdet roar mig dock mindre att diskutera då jag ej känner till något annat analyssystem som försökt sig på att tänka kreativt i denna mening samtidigt som jag upplever att systemet utvecklat sig acceptabelt (rent av riktigt bra även om det ej fått gå på igen nu på ett tag då ett nytt subsystem för språkanalysen arbetats med en tid liggande under det kreativa som det är tänkt att fungera efter medan detta traditionellt både före och efter det första språkanalys-systemet låg före detta d.v.s. tagande ej hänsyn till grammatiken istället närmare i hur man betraktar ett stycke information som hur typiska sökmotor indexerande internet gör analys).


Utan gjort analys med något av mina datorsystem kan man dock spekulera att händelsen att Libyen precis efter en lyckad egen demonstration engagerar sig kreativt i en liknande process i ett annat land kan ha större kreativ-potential än ett land som kanske aldrig varit i samma process.


Att rätt förstå entitetens effekt: Soluppgång

Att solen går upp kan vi givetvis trivialt för områden där vi förstår det som viktigt beräkna från tabell-värden för olika positioner runt om i världen. Denna händelse illustrerar dock utmärkt (om jag i all ärlighet inte kan översätta just soluppgång till ett verkligt analysområde där problemet kan uppstå) en till dimension av behovet av förståelse.


Omfattningen i relevant effekt behöver ju inte vara alla områden i världen där soluppgången inträffar för den tid indikerad i en händelse-process vi analyserar. Relevant effekt för vad som pågår som vi analyserar kan ju just bara vara den plats där man i texten noterar att solen nu gått upp.


Detta är också en fråga om vetskap i common sense men nu inkluderande ibland men inte alltid i kontext av pågående discourse. Fall där vi ej behöver pågående discourse handlar det snarare om implicit discourse förstådd som typiskt verkande d.v.s. att krigare som sitter och väntar på soluppgången troligen är intresserade av att kunna se praktiskt framför sig själva d.v.s. geo-lokaliserat snarare än att betrakta ett område långt ifrån dem via web-cam eller kanske satellit.