Efter Bornholm: Flyktingaffären för att skapa nya svenska enklaver i världen

2016-01-13

Ett spännande tänkvärde (inte säkert men värt en och annan risk) värde med EU finner vi på Bornholm. Så som Uppsala bo och havande pendlat Stockholm förr många år och gjort värnplikten i Norrdland kan jag som något av en Sverige expert upprepat fördjupad i allt det skånska (abstraherande fram gemensamma - lite som allt till Sverige överst - delar av Småland, Västkusten och vad allt det andra) semestrande där många gånger korta perioder att:


  • Skåne är det finaste Sverige har

Våra svenska skåne-traditioner är något av det mest svenska som finns. Vem har inte imponerats och njutit av den konstnärliga topp i deras närmaste musikaliska svenska språk-variant eller de särskilda bondetradition formad av de geografiska (såväl kanske också för hjärt- och kärlhälsan) utmaningar avsaknaden av skog resp. möjlighet EU-bidrag för arktiskt jordbruk fört med sig såväl kämpande med Ringhals såväl som bron till Danmark.


Och läsande Wikipedia lärde jag när jag mycket korrekt fördjupande mig ner i texten för att hitta sanningen (gående förbi första radens danska taskspelerier) att det bor inte som jag trodde en massa danskar på Bornholm utan dom visade sig vara just svenska skåningar:


"Many inhabitants speak the Bornholmsk dialect, which is officially a dialect of Danish.[2] Bornholmsk retains three grammatical genders, like Icelandic and most dialects of Norwegian, but unlike standard Danish. Its phonology includes archaisms (unstressed [a] and internal [d̥, ɡ̊], where other dialects have [ə] and [ð̞, ʊ / ɪ]) and innovations ([tɕ, dʝ] for [kʰ, ɡ̊] before and after front-tongue vowels). This makes the dialect difficult to understand for some Danish speakers. However, Swedish speakers often consider Bornholmian to be easier to understand than standard Danish. The intonation resembles the Scanian dialect spoken in nearby Scania, the southernmost province of Sweden."

Från: Bornholm | Wikipedia

Det är svårt att komma ifrån en ganska för långtgående tolkning men åtminstone troligare än icke så har Wikipedia-fenotypen / -personligheten van att strukturera information (kanske omedvetet) vänt sig mot felstruktureringen och antytt tydligt i sista fyra orden vilka kategorigrupper han eller hon kände att Bornholm hörde hemma.


Sådant gör inte Skåne till mer eller mindre viktiga eller svenska för oss. Men de kan vara en dröm och den upplevelse som idag kanske vekt når Bornholm och ev. flera svenska enklaver i Danmark som ger våra skåningar där kraft att leva vidare. Skåne är viktigt för dom och med det kommer ett ansvar för alla svenskar.


Så svenskt det kan bli: Bias i core-Sverige runt Uppland såväl minns jag från värnplikten ej ovanligt bland norrlänningarna att se ner lite på skåningarna man tycker är lite för motiverade "stationärt" där man är snarare än i aktion-serie framåt resp. hastiga som börjat fråga vidare om annat innan man hunnit börja svara ger jag inte mycket för. Skåne är bland det mest svenska vi kan hitta: Vad vi kan likna vid en svensk enklav från omvärlden som återvänt hem. Det må ta lite tid innan man konvergerat in sig bra men det är naturligt. Skåne är framför allt ett naturligt vi skåningar med Bornholm som i all korrekthet måste räddas hem.

Trots allt danskt som hänger kvar i Skåne är det just det svenska vi bäst firar mer av visande vägen för Bornholm såväl som stödjande den skånska Sverige-konvergensen. Och så mycket fin matkultur kommer ju också från Skåne: Semlan tänker jag, inte bara soppa utan soppa med klimp och grädde m.m. fint.

Skåne är viktigt för alla svenskar såväl i Sverige som i andra lädner.


Klickar man runt i Wikipedia kan många fler svenska enklaver hittas: kustområdena i Finland, Åland, delar av Baltikum, Dekaware i USA, delar av Storbritannien (säg att en 1/5 av Skottland egentligen är svenskt), hela Norge och tror jag säkert mer jag ännu ej funnit.


EU är gemensam rättsordning och skydd för Europas alla förtryckta minoriteter

Inget engagerar EU mer än Europas minoriteter. Försvarliga decimeter publikationer såväl som särskilda mellanstatliga "kontrakt" finns för att skydda dem: Och allt - om än bra mycket - är inte bara ursprungsmärkningen. Dessutom är det ju så självklart för oss att hjälpa varandra när någon nte riktigt orkar med sina minoriteter längre: Vi har ju ex. en massa romer i Sverige från diverse EU-länder österut som ville få lite perspektiv på sig själva ensamma ett tag.


I EU finns tror jag den långsiktiga vägen hem för våra svenska enklaver runt om Östersjön.


Även om den kinesiska hemförandet av nytt land via byggande av små militärbaser på öarna kan tyckas ha fungerat bra är det troligen ett ganska dyrt alternativ för Bornholm. Likväl att att skicka bud till Kina om ett internationellt ö-rätts-samarbete bör vi snarast göra. Världen saknar ju idag helt en oberoende mellan-statlig organisation för att hantera internationella ö-frågor när olika menar råder mellan länder. I sådanorganisation kan Bornholms rätt till frihet prövas än mer oberoende än i EU.


Med Sverige och Kina som grundarländer - kanske dom tidiga åren framtill 2050 tagande en utökad kostnad med dyrare roller motsvarande dom ständiga medlemmarna i FN's säkerhetsråd - tror jag nog vi lätt når ut bra till andra länder (Kina stort och så känt engagerad i ö-politik medan Sverige kan kännas lite kamratligare och lugnare visande på att det inte bara är vad som ska handla om i ö-kris väpnade interventioner utan om att just etablera ett för världen gemensamt rättssystem för öar kanske som för Bornholm med passlösa svenskar som tvingas leva i förskring under det danska kulturförtrycket). Först kan Sverige komma och förklara saker och ting utifrån vår värdegrund och därefter för dom som väntar med att gå med kan Kina berätta och garantera att deras verklighet i alla ö-frågor är mycket lugnare när en ö är reglerad via samarbetet istället fri för vem som helst att ta med vapen om så krävs.


Värdet för Skåne och Danmark själva ska ju heller inte underskattas. De lider idag av de svenska pass-kontrollerna skadande deras ekonomi. En bärande motivering till att dom behövdes var att antalet flyktingar nådde nivåer där det blev för kostsamt. Möjlighet att beskatta också Bornholm kanske räcker bra här för att få liv i flyktingmottagandet igen. Dock oavsett hur rätt det är att hjälpa flyktingar och flera värden diskuterande nedan är ju flyktingen inte ett egenvärde: Det är ej bra att folk behöver bli flyktingar. Därmed inte sagt att jag tror att vi kommer se svenska flyktingar kommande med färjorna från Bornholm: Men vi vet så väl från Europas nutidshistoria (vi minns alla det forna Jugoslaviens folkmord) att minoriteter i enklaver lätt råkar illa ut. Danmark upplever jag också allmänt är lite lätt "skeptiska" till andra främmande kulturer.


Värdet av flyktingen efter Sverige: Nya diffusa men mer spridda enklaver av den svenska kulturen

Och jag pekar gärna här på efter att uppmärksammat sammanblandning hos en del svenskar att flyktingar och invandrare inte är samma sak. Invandraren är i värsta fall en till omotiverad svensk som kanske bidrar till värde men sällan gör något exceptionellt för landet. Likt de flesta av oss för svensk-kollektivet på det stora hela en nolla görande varken till eller från under överskådlig framtid. Flyktingarna å andra sidan är i bästa fall "svenskar" (men ej ännu svenskar i medborgarskap) som ger sig ut i världen för att strida för Sveriges kultur och export. Flyktingen är den långsiktigt och långsamt - men oerhört och verifierbart så stabilt etablerandet av den icke-diskriminerande svenska informationskanalen:


  • Flyktingen kommer från en annan kultur och annan del av världen som vi ger stöd en tid.
  • Hemlandet kanske utrotar sin befolkning allmänt eller för vissa delar av den.
  • Kanske ger vi denne också stöd att lösa problemen hemma med utbildning, frihet att organisera sig eller som för kurderna i Irak och Syrien stöd till deras väpnade förband (vilka upplever jag nästan är lite svenska från viss likhet med hemvärnet: "Vem som helst" kan tänkas komma ut med ett automatvapen och gediget tränat med det i dom kurdiska byarna). Även om jag tror att den värdeskapande åtgärden att införa möjlighet till motsvarande värnplikt i den mån exilregering finns kanske är vad vi har långt till ännu.

Kulturens bandbredd och över denna kommunikation etableras och kan gå i tillväxt (vilket numera som världen utvecklas är direkt svårt i relativ snarare än absolut mening därför att fler kulturer stora i medborgare kommunicerar internationellt i hög tillväxt) snarare än endast bromsa reduktion av befintlig närvaro (där Sverige just nu väger delvis skattat just av detta fenomen som upparbetat oavsett hur dåligt utnyttjat av Sverige det är idag: Det finns en kulturell-bromsfaktor i att något i den svenska kulturen gör att man ogillar tanken på att det kanske är bra för dig att hjälpa någon och om detta bra blir större kan det vara bra för dom du hjälper också).


Sedan återvänder flyktingen efter en tid (i bästa fall) hem. Nu försvenskad. Och som delvis svensk vilken vi åtminstone bör ge ett acceptabelt flyttbidrag delvis i givna möjligheter att bibehålla kontakt med dennes andra hemland (Sverige) och som vi gärna följer upp i hälsa såväl som skapande möjlighet att finna svenska värden (som i sådana normalt också bör vara värden för den f.d. flyktingen liksom dennes första land eftersom det nu normalt handlar om handel och annat skapande tillväxt i den värdena ej med svårbedömd komplexitet kan mätas). Sverige aktiviteter - ibland geo-lokalt tagande viss resekostnad kanske ibland men troligen oftast på internet - ett par gånger per år och kanske med en fast kontaktperson förvaltande kontakten till Sverige åtminstone för några stycken utspridda över resp. kultur och geoområde är också klokt. På så sätt kan vi fortsätta lära av varandra vilket är ett värde i sig även om det långt ifrån alltid tidigt i processen (i sådant här ska man tänka på Sverige som en varaktighet som ska existera långt längre än en livstid) leder till några nya exportaffärer


Rätt skött är flyktingen mycket mer svensk än så väl invandrare som svenskar födda i Sverige annat än sällan når upp till.


Värde från tänkbara rena exportaffärer kan föra tankarna till vapenexport. Särskilt givet att jag pekade på att korrektare hantering bör inkludera vissa möjligheter att göra sin värnplikt för ex. exilregering i Sverige. Men är här för aktuella länder där vi får god bandbredd av antal troligen mindre - föga - troliga jämfört med många andra områden. Minns rätt tittande löst på området i något färdigt data jag mindre destillerade fram själv som fick från någon organisation delande det hela är troligen flera av länderna här intressantare för den industrin långt senare i tiden jämfört med infrastruktur som vatten, avlopp, elförsörjning, vissa typer av särskilt mobila lösningar relaterat gas, och telekom).


Men självklart bygger man upp armén med svenska vapen lär väl kanske någon preferens etableras från det kanske skapande kanske vissa möjligheter när vi ser jag tycks ha fasat ut den tyska importen Leopard 2 - varför svenskar ibland när tyskarna kommer och ockuperar solstolarna på morgonen och långt senare kommer i person mycket tyskt ibland sägt "nu kommer Leopard och för en massa oljud igen" resp. runt 12 när haverande av alkohol eller för mycket sol en variant relaterat drivmedel jag ej minns - för återigen en svensk stridsvagn Stridsvagn 122 om än kanske ej "ofarlig" här varande en utveckling från Leopard 2 vilket ibland för vapensystem kan begränsninga möjligheterna att sälja produkten "fritt" till andra köpare än så reglerat: Inga av dem är dock lika kreativt spännande som gamla Stridsvagn 103 som kanske egentligen hade varit ekonomiskt sundare alternativ för många utvecklingsländer). Värdet av allmänt lugna lite fredliga svenska värderingar kan självklart som del av värnplikt kombineras med en del koncept tänkta att förebygga risken för nya problem eller att en roll i polis eller militär får en osund nivå av övergrepp eller indirekt leder till etablerande av organiserad brottslighet som del av organisationerna: Du kommer i så fall med din nya svenska kultur (som ju inte bara är värdering av djurskydd, FN, miljö och livsmedelstillsatser utan också alla de diffusa värden från att vi ej sett krig på evigheter där nog en del förs vidare), din svenska konflikthantering och för att understryka att folk ska ta det på allvar dina svenska vapensystem som en sista resp. mycket tidig lösning i processen och som du kanske ej behöver utnyttja trots problem därför du kan få goda råd av andra f.d. svenska flyktingar, din svenska handler (som typiskt svenskt antagligen skulle visa sig vara en sociolog som egentligen önskade att hon utbildats sig till en psykolog av den gamla psykoanalyserande sorten än något som gillar att se saker hända i god prestanda), och bra åsikter från svenska medier du har enkel fortsatt kontaktvia.


En ny typ sv enklaver av svenska skapas. En typ passande den utvecklingen världen gick in i när kommunikation globalt blev bred, djup och omfattande. Människor hör ej bara till tre kulturer längre: Landet, byn och yrket / social-association (samt att en del problem-makare söderut kan vara papaister, muslimer och buddister: Men för Sverige är ju sådant förr inkluderat i Landet då nu det kom till Wasa från Gud att kyrkan var hans precis som resten av landet - Sedan fick kyrkan fria statligt reglede demokratiska val eftersom medborgarna "ärvde" den av Wasa). Detta är ej enklaver vi kan behöva tvingas gå i krig över om danskarna börjar utrota skåningarna på Bornholm eller USA sätter svenskarna i Delaware i läger: Utan mer självorganiserande i mycket av det grundläggande kulturella i hemlandet utan att addera till komplexitet i Sverige men samtidigt genom att dom just är lite av svenska enklaver skapande bättre möjligheter för dom som grupp, deras hemländer och Sverige till ekonomisk tillväxt.

Shanghai Composite resp. Kollektivtrafik: Komplexiteten ökar när frihet till intensitet och exakthet minskar

På väg till en lös tänkbar politisk förändring börjar vi med att tänka oss ett tämligen stabilt tränat biologiskt neuronnät i en människa. En del av detta ger möjlighet att uttrycka ganska hög variation i hur vi konvergerar mot en grupp nära besläktade lösningar (eller för resonemanget lika fungerande och enklare: representation för en entitet likt en människa vi är vana att se i olika former - kanske en publik person som en känd skådespelare).


Säg nu att vi börjar få höggradig intensitet i konvergenser mot detta men att dessa är föga upprepade. I abstrakt modell finns ett begrepp som argumenterat kan sägas motsvara i medicinsk termonologi tics men såväl funktionellt förenklat som möjligt att tillämpa som begrepp mycket bredare (därför att vad begreppet verkar på här har ej den typ av differensiering mellan funktioner, delar m.m. som en mänskliga hjärna har). Vi kan anta något motsvarande tics i delsystem görande att konvergensen blir utlöst av ganska stor bredd på datat alltid gående in mot oblanserat få lärda lösningar utan att någon ny vetskap lärs d.v.s. i den mån avsaknad av inlärning ej är inkorrekt är det rimligt att anta att motsvarande extrem känslighet för irrelevant brus utlöser dessa konvergenser.


Givet den relativt extremt höga aktiveringen ett fåtal lösningar existerande i de inlärda besläktade kan vi tänka oss att det utlöser pruning där komplexiteten i hela neuron-gruppen reduceras genom att minska ner deras relationer eller kanske tagande bort hela neuroner. Övrigt kan ju tyckas redundant.


Det är förövrigt ett fenomen vi kan spekulera om en motsvarighet till i klinisk medicin del-aspekter av vissa mer kroniska psykotiska tillstånd såväl som varför för dessa ex. atypiska antipsykotiska läkemedel kan fungera samtidigt som detta indirekt tycks i den mån tillämpbart peka på att de senare medicinerna kanske förhindrar möjligheterna att över-tiden hantera vad vi här kallade tics (i meningen här för begreppet är brett och förenklat nog för att ta in när motsvarighet klinisk-medicin diskuteras bl.a. schizofreni) genom att dess effekt nu är genom att reducera dimensionerna associerade antagligen särskilt uttryckt där problemet uppstår att efter den typ av skada de kan orsaka vi kommer till lära nytt såväl skapande kanske något meningsfullt av neuronerna som komma ifrån problemet (d.v.s. åtminstone denna typ av antipsykotiska läkemedel medan jag ej är säker alls på att det gäller de på serotonin-verkande jämförbart - jämför för att se skillnaden inlärning i det extrema med hur vi ej upplever oss beroende av ex. SSRI-läkemedel men att de praktiskt hur till de som är mer problematiska att sluta med troligt - bedömer jag - p.g.a. av åtminstone i försvarlig andel ej relaterat ursprunglig depression utan inlärning av ett normaltillstånd läkemedlen representeras. D.v.s. vi kan tänka oss en tämligen gigantisk temporal skillnad mot det i bl.a. kortare tid verkande dopamin genom att sådana effekter avsluta SSRI kan komma flera månader efteråt - Samtidigt att senare generationers antipsykotiska läkemedel med effekt via system runt serotonin kanske i sig ger oss en indikation om tiden självutveckling möjligen tar - om aktuellt varierar kanske ordentligt beroende på hur ev. aktuell association för en person ner till de grupper av genetisk-information om tror är delvis ansvariga ser ut - även om jag inte kan ta text-meter här att försöka uttrycka hur jag resonerat här tidigare egentligen i något annat: Men säg att vi istället motiverar det på annat sätt återigen utnyttjande jämförelsen till SSRI och säger att det kan ta 5 - 10 års nedtrappning via system av SSRI för att helt ta bort inträning och att detta ungefär kan tänkas vara tidsperiod för stabil självutläkning av vissa psykotiska fenomen genom först pruning och sedan när uppenbar re-wiring i och runt så att säga i neuronnätet görande brus-driven mer eller mindre självaktivering irrelevant till ej havande kontext där det sker).


Upprepning i sig defekt när pruning sker reducerar ner antalet lösningar. När korrekt data (i mening att träning av systemet ursprungligen skedde med jämförbart data och då etablerade konvergenser motsvarar en acceptabel lösning / agerande av datat) blir nu resultatet ett av ett fåtal nära besläktade. Det hela kan bli överdrivet känsligt också där minsta förändring gör att konvergerad lösning växlar till en annan. Och tänkbart har vilken vi hamnar eller när de växlar föga att göra med vilken som är bäst eftersom "frisk" träning skedde mot vad som kom att introducera många fler besläktade konvergenser där ofta de "riktiga" försvunnit genom till "immunförsvaret" (för människa så) föranledd pruning reducerande bort neuroner och kopplingar. Det hela har förtunnats.


Motsvarande system vi hamnat i kan vara när meningsfullt tränat för att vara just detta vad som kan vara starkare. Detta när snabbare respons krävs och själva valet av fler mer exakta lösningar tar tid. En avvägning mellan exakthet och möjlighet att reagera finns.


När vi resonerar motsvarande för ett kollektiv av människor i samarbete är buråkratiska organisationer intressantare. Och intressantas just nu upplever jag kinesiska kommunistpartiet givet att topp-styrd "pruning" skett mer eller mindre sedan Xi tillträdde. Sådan pruning av människo-noder kan vi tänka oss får ej bara konkret "immunförsvars-avdödade" noder att ej bidra onödigt till en lösning de kan leverera (ibland är det bättre att inte märkas så mycket: Att bara göra mindre är en väg man kan uppnå detta med ibland fungerande).


Förvisso kan effekten av sådant bli att man tycks göra mer i vissa områden. Men det säger ingenting stabilt om hur mycket man agerar samlat. Ännu mindre går det bra att bedöma exaktheten i det man gör från historik. En besläktad effekt här är ju dessutom (som vi utan problem kan "bunta" samman med den mer konkreta pruning) att många kanske också hellre upprepar en indikerad önskad lösning på ett problem än adderar en förändring än innan.


Redundans reduceras. Högre komplexitet på situation att hantera kan tänkbart vara svårare att hantera. Medan man lättare kanske kan hantera situationer man lätt föreställser kan orsaka problem. De lite annorlunda och överraskande utmaningarna som bäst konkret är ej helt triviala att rätt förstå om man inte satts sig in i ett ämne runt omkring något relevant är inte otroligt vad som är svårare för partiet att svara bra på. Kanske kan de rent av utlösa globala tics-fenomen i dem från lokala sådana? Att görande lösning ej fungerande sprider sig till allt fler och allt mer i vad de gör för att hantera något man upplever är ett problem men där vad man gör ej tycks fungera. Har vi tur kanske vi kan få se något spännande exempel framöver som kan visa sig otroligt är vad vi kan jämföra med globala tics etablerande allmänna "organisatoriska / kollektiva" maniska tillstånd.


Diverse agerande inom domän ekonomi i det praktiskt mycket påverkande och märkbara kanske vi kan tänka oss är ett exempel man kanske kan reflektera från den här utgångspunkten. Det känns som man identifierar en förenklad bild av potentiella problem framtid (eller som man tror är realitet) samtidigt som en mängd andra dimensioner runt dom här frågorna kastats som irrelevanta (jag kan tänka mig att växande vad man tror är vad som driver fram säkrande av diktaturen när de tros vara fallet gör allt möjligt annat numera tyst i hur det påverkar lösningar vilket jag svårligen tror kommer göra särskilt mycket annat än att öka möjligheten att diktatur upplevs dålig av fler eller gör problem i hot mot den svårare att hantera utanför just de mycket konkreta situationerna lätta att förstå och som man utan utmaning förstått långt innan kan uppkomma likt protester på gator medan komplexa domäner som "industri-ekonomisk-protest-rörelse-krigföring" eller vad helst vi kan tänka oss domäner av ekonomi och samhällets sociologiska flöden är vad de i den mån effekt uppstår bara försämrar diktaturens sannolikhet överlevnad för någon tidsperiod framåt).


Ett par exempel från ekonomin där hög reaktivitet (intensitet / händelser per tid som skattat här subjektivt både från effekt inducerad per tid i hur det påverkar kort därefter som hur benägen - reaktiv - man tycks ha varit). Först interventionen i handeln med värdepapper första handelsdagen 2016 medan Shanghai ännu fortfarande vill ner (men lite osäker om uppgifter import-export för Kina: Kanske lite feltänkta då jag tror enterprise-strukturer köper på sig lager bara därför att flera råvaror bl.a. olja är riktigt billiga just nu resp. varande just enorma statliga konglomerat är långsamma med att förändra sin planering):Exempel två är jag egentligen inte riktigt trygg att ta med utan att peka på att jag inte är säker om detta är dyrt i åtgärd kortsiktigt med en kanske feltänkt besparing / värde på medellång eller lite längre bort kortsiktigt men som ev. kommer fel inducerande annan skada (det är jag mindre säker på) när företeelse minskar eller ökar kostnad och skada indirekt möjliggörande andra i risker jämförbara spekulationer. Snarare att jag chansade lite här utan att riktigt förstå området: Det hela känns reaktivt i hur de agerar och jag upplever att det passar in i en större mängd åtgärder inom ekonomi jag tror likt föregående gjordes onödigt dåligt p.g.a. dålig exakthet. Därför att dom gör något ganska reaktivt upplevt besläktat annat gissar jag att det kommer visa sig vara en dålig åtgärd men förstår inte själv området eller åtgärden alls (eller vad de försöker förhindra):


"In the latest in a series of moves to stop the local currency from leaving the mainland, China’s foreign-exchange regulator has verbally instructed some banks to limit outflows and reduce offshore yuan positions and liquidity, according to people with knowledge of the matter. The People’s Bank of China has repeatedly intervened in the offshore market via state banks this week to crack down on speculators, people familiar with the matter said. The intervention has limited the supply of yuan overseas, driving the currency’s interbank rates in Hong Kong to record highs."

Från: Offshore Yuan Set for Record Five-Day Gain as China Curbs Supply (2016-01-13) | Bloomberg

Fantasilös som jag är har jag svårigheter att så här spontant komma på en lista på andra bra områden utanför ekonomik där man kan tänka sig att partiet kan möjlighet till re-training i form av utmaningar man troligt hamnar i tics av eller åtminstone reducerat ner sina möjligheter att klara varians och nytt för resulterande i relativt sämre lösningar än vad som var fallet (eller för jämförbara utmaningar troligen bättre hade hindrats innan Xi drog igång sina pruning projekt med dess lite udda inledning genom fullständig bort med en ganska stor neurongrupp med hierarkiska pyramidnoden - en av då få verkligt trovärdigt troende marxisterna i toppen av partiet och utan tvekan alls pruning från defekt data - Bo som mest kontextuellt igenkännbara noden d.v.s. den symbol som kanske oftare är slut-konvergensen än ett delsteg: Bo pruningen var ju ganska komisk vilket jag möjligen berört någon gång rörande delar av orsakerna men om inte jag tror jag avstår från nu bl.a. därför att det kan vara bra att se hur "globala-tics" benäget det hela är innan man ev. föga genomtäntk själv löser ut någon större intern-förändring via Bo's PLA-kamrater likt militärdiktatur eller för demokrati-värde troligen ej självklart gynnsamt inbördeskrig - om dom nu inte alla tänkbara av dom redan gått i pruning vilket kanske är det troligaste men som jag inte ids kontrollera: I så fall tveklöst ett tecken på att PLA ofta inte har så himla bra koll på saker och ting i mening av sämre anpassningsbarhet utifrån information man etablerar via intelligence då nu själva processen att avlägsna Bo och därifrån kritiska delar av deras befällsstruktur - om så för det senare - nu var inducerat via förgiftad information från entitet - individ - utanför Kina och som nu faktiskt lika gärna kunde ha varit ett annat land - kanske Nordkorea - förberedande krigföring med dem: Sådan risk om ej önskvärd kan man minska genom att reducera komplexiteten d.v.s. när så ej hindrande värde ex. tydliggöra historik nära för att defekt intelligens inte ska exempelvis öka risk för väpnade konflikter när man fyller på runt feltolkningar och missad information med de mest "självklara" lösningar globalt utifrån vad man samlat skapats för och tränats för att hantera även om de egentligen är fullständigt otroliga. Kul var det i alla fall att Xi besegrade Bo: Kanske kommer någon besegra Xi snart? Kanske lärande lite hur det gick till och från det förfina tekniken ännu mer? Eller skaffande sig bättre anabola stereoider än föregående tungviktsmästare haft / Eller tagande Xi bara på att han inte direkt blir smartare med varje nu smäll på skallen: Svårare dock just genom fenomenet här diskuterat med en reduktion konvergens troligen i större andel likställande saker till super-lösningen göra som Xi-vill när kanske ganska många av de ej veka lösnings-bidragen redan gått ut i pruning).


Public transport kanske kunde vara något? Eller om den svenska inspirationen är defekt varande något unikt fel i vår kultur? Centralstationen, Stockholm, är ju trots allt en av de absolut fulaste "central-station" jag sett i någon huvudstad. Kan det vara någon kulturell "skada" som etablerat sig för evigheter sedan? Kanske något från början sökande göra sig icke-attraktiv för danskarna efter Stockholmsblodbar för att slippa nya övergrepp? Eller så kanske det är ett område som är lätt att misslyckas med och där varje misslyckande ej försumbart lätt för städer med hög intensitet göra (flyttar många individer per tidsenhet) påverkar många vilka gärna blir arga och ibland så arga att de gör rena överslags-handlingar i något inte alls relaterat alls.

Försiktigt börjar 2016 kännas lovande

2016-01-11

Jag kan uppleva att en hel del sista två åren kommit i negativ polaritet lite för snabbt för att inte inducera en tror jag egentligen mindre konstruktiv cynaisk natur hos mig. Reducerande en god tro på människan. Det är därför utan djupare analys som tror det värdefullt av mig att ta följande som ett positivt tecken utan att försökt ge mig på att finna orsaker till den ganska lika troliga eller troligare neutrala bakgrunden.Natur polaritet mer i som jag beskriv löst cyniakst är egentligen inte de-motiverande för mig allmänt men utan att egentlig insats mer egna intressen reduceras gör annat man kan intressera sig för mer allmän-mänskligt i värde (som jag om ej så egentligen ej ser en kostnad för eller ens negativt upplevd förlorad tid - rent av värde periodvis om inte direkt ekonomiskt för att uttrycka det magnituder ovanför snällt).


2016 känns lite ljusare och det säger jag i samma menings-domän jag Trump:ifierat varje existernade befolkningsgrupp och entitet från 2015. Därmed inte sagt jag haft fel i - eller inte fortfarande har det - att frågan är fylld av när inte moraliskt korrupta eller värre varelse, fyllts upp med en förslappad / ovanför överdrivet försiktig, eller vad helst det nu är som gör att man klarar en god nivå på att klara försvara sin rätt till att vara människa i sitt lad hos så många långt nedanför nivå av faktisk risk.


Sedan var det kanske inte bästa alternativet att införa termen lat inföding för att beskriva fenomenet. Men det gick inte sökande något gemensamt begrepp för vad jag såg i Sydsudan och Kina både så olika men ändå så samma för att hitta något annat. Aspekter av den negativa stereotyper stämde rent emotionellt och kognitivt för mig så väl med begreppet att jag inte såg hur jag kunde välja något annat: Det kändes så korrekt. Ända till mitt försvar (jag känner väl den konkreta kostnad systematiskt som missbruk av stereotypiska termer med negativ pay-load innebär) att jag också använder den på såväl svenskar, danskar och amerikaner.


Jag hoppas verkligen på att 2016 är året när reduktion i det cyniaskt tar ner nivåer till långt under något i närheten av vad vi för ex. såg ett tydligt uttryck av. Och att mer begynnande människoförakt ej fortsätter.


Någon form av rimlighet i tid möjlighet att hela folk (verklighet i Sverige här också i den mindre värld av utmaningar man nu har behov att klara av) kan underprestera så fortgåedne allmänt försämrande sig utan att en insikt och motreaktion över varierade områden skapanade en implicit förbättring måste komma.


Viktigt att försöka skapa bra och försvara vad vi som människor uppnått och förstått är värde vi har rätt till.


2016 känns som ett år med segrar för människna i mer än en fråga och geo-lokalisering. Jag känner så och kände ej så ens runt nyår och ej heller 2015 övrigt men kanske enstaka undantag under kortare period.

Arena fria Bussresor - Kylan är den hårdare combatantens vän: Grönt ljus + Ton: Då går man på

2016-01-10

Jag frågade faktiskt också om jag borde gå på eftersom bara första lampan lyst. Och om det lyster grönt ska man gå på. Tre - fyra gånger har jag faktiskt gått på när det lyst rött också men det var mer att jag var disträ och först insåg det några meter framåt. Egentligen borde man något år göra sådan här städning de brukar marknadsföra efter sista april tror jag numera när man inte längre festar fortfarande då sedan så många år. För att kompensera det hela. Det får bli årets nyhetslöfte om jag kommer ihåg det vid nyår: Uppsala är viktigt för mig: Det är dom som sköter bussar, städning / sopor och indirekt snöröjning.


Men på hemvägen såg jag att den istället för övergång drog en resa. Men stannade på ett ljus istället för alla på inresan. Så jag blev lurad i någon mening på min övergång jag egentligen borde kräva dem. Korrekthet är viktigt. Dessutom känns det ju bättre att faktiskt få ett överskott på att försvara formalians korrekthet: Har gjort tjänsttecken med kortet, det accepterar resan, management lokalt av bussen menar att jag ska gå, ingen resa dragen, men övergång ska givet korrekt protokoll-hantering i all rimlighet ändå gälla.


Det är mycket med temperaturer och material såväl som energi uttryckande information även om så klart en massa andra defekter är lika eller varför inte mer troliga (något om det börjar gå fel i inkorrekt riktning att klaga på till Trump om Uppsala biljettsystem kommer därifrån).


Mycket korrekt hantering här också: Både roande the fare boss sttande vid ratten och möjliggörande för potentiellt missnöjda boende i Uppsala att proteströsta på att staden kan riskera sin revenue. Busslösningen är ju trots allt nästan lite överraskande välfungerande jämfört med Stockholm där de gör lite som de tycker verkar bra vem som helst efter X-antal timmar eller minuter efter den första beklagat sig att det inte fungerar.


Eller än värre SJ: Enklaste tänkbara komplexitet i möjliga händelser som kan inträffa - inga alternativa vägar - inga fordon som ej förrapporteras - inga defekter i övrigt man ej tillförlitligt predikterar risken för inträffande av.


Likväl i mötet information till ägare och mer allmänt ansvariga politiskt, viljan att klara av mer än man kanske vet att man kan, och troligen ej att man brydde sig alltid att sätta sig in i hur det fungerar upparbetat nedåt i resp. steg ger de närmast komiska förseningarna (om inget mirakel inträffat i år och det plötsligt börjar fungera: Jag minns att det ibland kunde bli ett gott år med inga problem.


Likväl är naturligtvis priset inte skäligt i Uppsala. Men det är ju en allmän kultur att saker i bästa fall klarar att fungera som funktionellt så att säga. Användbart utan återkommande otrevliga överraskningar. Då får man vara glad. Att det sedan klarar av att göra det effektivt ovanför resulterande optimalt i en korrekt prissättning är vad jag tänker kan fodra många generationer (om saker kanske inte försämras istället).


Jag antar att informationen hanteras i magnetiska eller annan mer "termodynamisk entropi" (ej ett bra uttryck kanske om vill slå upp något att räkna dipol-från: Om man nu gör sådant här - Jag tyckte mig minnas magnetiskt dipol moment diffust från universitet men jag vill inte föreslår att det egentligen har något med fenomenet här):Kyla, mangetiska fält m.m. är ju rent generellt om vi lämnar kortet vad som är verktyg för att utanför alltid avsedda gränssnitt styra hårdvara och mekanik. Likt bitfel (vilket vi mindre elegant - mer släktande fram - ibland kan pröva bara lägga strömfält över exempelvis ett stycke hårdvara bootstrap:at med något man önskar bort så att man kan återanvända den som beräkningsenhet istället för annat:


"Jag sätter också taggen kryptologi därför att det är möjligt att tids-dispergenserna om verkliga kanske kan utnyttjas lite bredare relaterat tidshanteringen i själva säkerhetsprotokollen för autentiseringen via id-kortet: Protokoll för sådant har tror jag för alla ej ovanliga någon gång under sin existens haft tänkbara problem här och vidare när det gäller hårdvara kan ju som mer välkänt och praktiskt mindre komplext att utnyttja problem från tidshantering - som troligare idag i alla fall jfr vad bitfel m.m. annars kan utnyttjas för -via introduktion av bitfel ibland vara möjligt som diskuterat bl.a. i klassiska Timing Attacks on Implementations of
Di e-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems, Paul C. Kocher
[Red. Sökande Kochers papper från 1996 noterade jag förövrigt att troligare / vanligae missbruk av bitfel idag troligen ej handlar om tidsdefekter då angreppsområdet gjorts större än de lösningar förr aktuella: Hardware Bit-Flipping Attac rörande minneskretsar och en säkerhetsdefekt Mark Seaborn och Thomas Dullie (åtminstone vid tiden medarbetare hos Google) upptäckte: Exploiting the DRAM rowhammer bug to gain kernel privileges. Rörande defekten ska vi minnas sedan länge good-practise att skriva över minneskrets data en gång tillräckligt länga medan vi bitflippar hårddisken och skillnaden jag först såg diskuterad av en finsk forskare kanske publicerad 1994 eller där runt är som jag vill minnas det trots förändring elektronik delvis i fysiken relaterad till vad som gör problemet med DRAM möjligt."

Från: Säkerhet: Google Chrome med Google Youtube bryter mot förväntat beteende sessions-storage (+ kort rörande likartade exempel med elektroniska nationella id-kortet resp. affärsbankernas system för att förändra innehåll bankkonton)

Fungerar ibland men kan så klart skada saker också. Bara att tuta och köra om man tycker det värt risken: Verkligen att mer matematiska applikationer bara är början på det.


Och kyla reducerar möjligheten att transforera energi - därmed information - i elektronik. Så om något (normal temperatur vad jag märkte i bussen) men den låga temperaturen på morgonen kombinerat att något annat är nedkylt eller ev. befunnit sig i kyla kanske förklarar det.


Men jag vill inte riktigt räkna bort kortet heller trots att de använts så länge. Det kan vara kortet.


Fördjupad information bussresor

för dig som vill lära dig mer om bussresande i Uppsala börjar man bäst där restar startar i kollektiv mening d.v.s. i landstingets ansvarsområde:Även om jag kan tänka mig beroende på typ av väg det handlar (mer "statstät" är ofta mindre landsting och mer kommun men ofta både-och). Landstinget är den politiska eliten i svenska regionala politiska entiteter. Bredvid sitt landsting är en kommun föga. De styr mer långsiktigt systematiska värden, hanterar mer pengar, och har när det verkligen gäller mer att säga till om. Från stora områden som sjukvård, företagskonstruktioner fastighetsspekulationer, svenska kulturella ansvar, övergripande infrastruktur länet i delar m.m. så har de lärt sig att göra sådant här gediget. Så när det är dags att gå på bussen långt utanför staden kan vi alla tackvare svensk-förvaltningstradition känna oss trygga i att det blir en fin välfungerande busshållplats skyddande mot väder och vind (i den mån någon kommun eller annan junior entitet sabbat trafiken störande landstings-bussen) och den kanske blir lite försennad.


Resor har så länge jag kan minnas varit landstingens stolthet. Ett under att de inte fått ta hand om all infrastruktur relaterat trafik i Sverige. Ofta tror folk som inte på att bussarna faktiskt "går" och fungerar utanför staden men de gör dom: Jag vet ty jag har sett dem från tåg, kommun-bussar och bilar genom åren.


Jag brukar alltid rekommendera turister jag träffar på i Uppsala att ta sig en rundtur ut på landet med landsortsbssarna. Ska man lära känna Sverige finns tänker jag inget bättre än att våga komma vilse i vardagen utforskande ett verkligare Sverige utanför städerna. Med vår fina svenska kollektivtrafik behöver de knappast alls oroa sig. "Åk ut bara. Har du pengar så det räcker till buss-resan hem så är det mer än nog. Och du är hemma långt innan kyllan faller på med natten. Ta en buss ut till skogs-Gävle och möt norrlänningarna. Var helst kan du lita på den svenska kollektivtrafiken: Här kan vi kyla. Vi har haft kyla sedan bronsåldern och sista åren blir det bara varmare.".

Windows Reparations och snabbare internet är bara ex. på de värden Trump kan ge oss

2016-01-09

Komplettering: Nu har jag börjat samlat. Först i den mån det är Trumps Americans har vi Trump Todo: Public transportation. Det har ju så ofta också fungerat dåligt i min erfarenhet: Tycks verkligen stämma in på dom här amerikanska defekterna Trump gjort så tydliga.
Säg att jag bara fått nog av dålig nyhetsindexering men heller inte vill störa min internet-television genom att ha min nyhets-sampler gående ständigt? Vad kan jag egentligen göra när jag antar vi flera gånger klagat här. Kanske rent av använt kraftfull payload i orden: Utnyttjande sådant som hånfull humor eller rent av det mer "vapenfierade" ridicule? Föga. Dålig IT kan återigen riskera att bli ett ständigt övergrepp och dagligt hån görande en till lite mindre människa för varje år.


Men det finns nya metoder - ännu oprövade - men som lovar stora värden som kan fungera här. Något som äntligen ger vad åtminstone jag förtjänar: Det som löser problemet så att jag blir nöjd. Inte att i bästa fall något nytt problem kommer men som man lurar sig till att tro ej är samma övergrepp bara därför att det är "en ny version" (samma företag, samma OS, samma problem, likt det här Microsoft OS som kom med min DELL laptop - fullständigt vansinnigt OS från början till slut - enorm kontrast mot gamla 2000 server jag tyckte var möjligt att göra stabilt och bra på - och lovande mycket inför framtida produkter). En våldtäkt på vår självbild: Vi lär oss att IT är vad vi felat på något sätt och bestraffas med av ödet.


Men det är inte så. Det är den dåliga amerikanen som är problemet. Amerikanen vi kan lära om från Trump. Amerikanerna jag vill kalla Trumps Americans


Dåliga varor är just själva felet med USA idag: Det gör USA dåligt och vi oskyldiga utomstående som bara försöker använda produkterna drabbas.


Trumps Americans med sin förslöade moral, undermåliga produkter, - icke-kvalitativa medborgare som inte ens försökande skapa den goda produkt vi konsumenter såväl förtjänar. Detta är samma amerikaner som inte orkar försvara dom amerikanska grundvärdena mot legotillverkare i Kine och Pakista, Vietnamesiska sömmerskor och fler som utan verktyg annat än de som de Trump Americans givit dem för att slippa misslyckas med att göra en bra produkt själva igen givit dem som just nu styckar upp USA mellan sig - i USA eller i Pakistan.


Och vi drabbas. Den lata amerikanen slipper göra något. Tredje-världen får dela på USA's tillgångar såväl som politiska inflytande i världen. Men vad får vi här? Alldeles för mycket skitprodukter (och helt oacceptabelt hög andel skit-produkter oavsett om tillverkad helt i USA eller i delar i ex. Kina).


En gammal gedigen kultur. En gedigen kultur rik på erfarenhet skapande en vad vi kan uppleva finare känsla för vad som är bra då vi redan passerat förbi stadier yngre kulturer kanske bara några hundra år gamla ännu har kvar att ta sig igenom: Ex. Storage Wars stadiet Sverige var klar med inte senare än slutet av 1500-talet när vi från gemensam vetskap om nutidshistoria och därefter faktisk historia begrep bättre än att betala för lump därför att det är äldre än 30 år och känns som den symbol grounding din själ önskade fanns. Sådant gör ej amerikanen eller dansken (den senare mer tappade sin historia blandande in mer av det större Tyskland när det började driva förvinden efter 1520 när de fick lära sig att om man beter sig inkorrekt mot ett kamratligt land vill de inte längre umgås med en (krävande ensidig tysk-kultur import än idag).


Vår historia erfarna kultur gör oss mindre benägna att finna nöja i att springa runt övermotiverat utan att det kommer en användbar konkret problemlösande produkt från det. Lika lite gillar vi att slött sitta och göra en dålig produkt genom ingenting. Kunskap etablerad i kollektivt medvetande gör att vi kan bedöma värde och defekt djupare: Det handlar inte bara om vad Apple eller det senaste amerikanska elektronik-modehuset lurar yngre kvinnor och metrosexualiserade män är coolt att betala för. Det behöver lösa riktiga problem besparande oss tid så att vi kan fokusera på det tyngre mer krävande ansvar vår historiska förståelse givit oss. En bättre värld.


Oskyldiga som jag drabbas. Kanske rent av att allas framtid drabbas? Tusentals år av rotad kultur ger så klart perspektiv här. Kanske kan världen ta hundra år medan amerikanens kultur mognar och goda funktionella IT-verktyg kommer från dem. Men Trumps amerikaner är något annat. En systematisering i värdegrund som bygger på att lura på mig dålig mjukvara som år efter år orsakar problem utan att någon hamnar i fängelse för det. Med lite otur blir det ett nytt Mexico av det (bedömande mexikanens moral och arbetsförmåga efter amerikanens många skildringar så minst sagt att man får räkna med att det kan vara lite vad som helst i korrektheten - En del där menar annorlunda men att reda ut vad som är Trump Americans och ej ska jag inte behöva göra).


Får The Trumps American sitter ungdomen snart nog här också och romantiserar i fantasi över att förråda mänskligheten till vampyrerna för en föga påkostad semesterresa till Italien: The Twilight Saga (entydigt Trump Americans i filmkultur - defekt skit).


Trump Americans har alltid ursäkter för sådant men det finns ingen ursäkt här. Dagens verklighet gör enkel rapportering till USA trivialt. Förslagsvis en enkelsida på Whitehouse.gov så tar - eller borde - någon ta ansvar och korrigera moral- eller kultur-defekter såväl som den konkreta manifestationen (istället för att sitta och slöa hela dagarna, spelande tärning, eller vad nu Trump Americans egentligen gör hela dagarna). Och omedelbar - så snart som möjlig feedback. Identifierade, hanterade... Så man blir motiverad att bry sig igen.


Trump så uppenbart av en ung-kultur är kanske ej vad vi själva vid problem skulle välja men uppvisar samtidigt så mycket av ungdomens motivation och vilja att utan den ibland onödiga försiktighet äldre kulturer kan visa känns som en möjlig lösning. Och i sanning ligger problematiken delvis i motsatsen och den vana det gått i att gapa och skrika om mer eller mindre inbillade risker istället för att göra något långsiktigt stabilt. Symboliskt intensivt agerande men symboliskt etablerande något som av upplevd effektstorlek borde lösa det huvudsakligen inbillade kan tänkbart sätta lite sunt fokus på att leverera funktionella IT-produkter, bra filmer o.s.v. istället för att dom likt andra kulturens-barn sitta och skrämma upp varandra skadande produktionskvalitet såväl som ekonomisk-stabilitet där såväl som i gamla världen. Edukterande med Obama var delvis kanske fungerande men inte riktigt på en nivå som jag tyckte var förävntad på tiden. Lugn kanske inte var riktigt rätt. Mer intensitet skapande lugn från det upplevda effektuella (vem vet? ingen . Mamma Hillary har jag länge också tänkt kan vara som "lugnande" där och vidare ut i världen så att det äntligen blir lite konstruktivt fokus på sådant jag lider av).


Är inte själva felet med Trump Americans att de försöker för lite och i moral tappat förståelsen av vikten att vi i den mer substansiellt betalande omvärlden - den gamla världen med den kulturella erfarenhet de tappade på vägen - inte tar funktionell skada (tid installera - defekt istället för att bara fungera) av deras produkter? För oss som redan betalat och drabbats vore det ej korrekt att behöva göra något alls: Om något borde de betala tid till oss. Så om Trump ej duger här om kulturellt för oerfaren vet jag inte vad som kan lösa det amerikanska problemet. Jag har ju ex. förr flera gånger bloggat fel i såväl produkter som politik av och till utan att det orkat höra upp.


En välkalbrirerad Trump kan fungera: Ge mig något jag saknar - Självgående US-support

Jag gillar detta Trump koncept. Det är excellent. Jag vet att dom dåliga produkterna finns och då finns dom lata Trump amerikanerna också när det drabbat mig. Faktiskt vad jag flera gånger föreslagit som föreklaring till diverse skit-fel som drabbat mig (se ex. ). Och här kommer nu en möjlig lösningen: En engagerad kvalitets-älskande värde-skapande amerikan som hatar de anti-amerikanska skit-produkterna som drabbar mig och säkert många fler av och till.


Man kan som tidigare börja med att klaga här. Hur i vårt ex. här ej den amerikanska leverantörer upp (jfr mina Microsoft OS problem för några år sedan) - ev. delvis p.g.a. det amerikanska sökföretaget som ej visar upp mina klagomål för dom - så går man vidare och e-postar Trump pekande ut den anti-amerikanska low-quality verksamheten så får re-balanc problem-makarna i företaget.


Förvisso har det nu av och till hänt att första steget faktiskt fungerat men det är inte riktigt poängen alla gånger. Man vill att defekter ska korrigeras bra så man inte drabbas igen: Trovärdighet att budskapet gått fram så man är noggran nästa gång (och för konsument-produkter om man är osäker och redan korrigerat sig efter mig tycker jag att man ska höra sig för med mig vad jag optimalt vill ha eller mer i nivå med sådant som stört mig av och till genom åren inte vill ha: Det ska fungera utan att ladda ner något från er automatiskt förstörande hårddisken, sedan ska det återbetala andelar av licens varje gång det är defunct åtminstone tills på 0 kr, och be om ursäkt för sina tidigare versioner - kompenserande övergreppet också: Lite som Trump som kommer förklarar dom Trump Amerikaner i CNN eller att de blir "utvisade" eller som förbjudna. Så oskyldigt hårt-dator-arbetande folk som jag inte ska drabbas igen. Uppfostrande upp dom här lata Trump amerikanerna så det äntligen blir som man vill ha det med IT-donen, nätet, och Asien-politiken.


Gott hopp här med andra ord. XXX precis vsd jag saknat så många år. Någon som vågar ta ansvar för ens klagomål i en samling enkel kanal att få det löst via. Inte behöva klaga här och där för ett företag, ett annat, något man störs sig på i deras politik, goda exporter av statistiskt material från en myndighet som lata Trump amerikaner hos dom andra inte gör något liknande med utnyttjande föredömet. Och här just någon uppenbart engagerad (nästan agiterad och det är bra: Jag vill att den som agerar på mina klagomål vidare gärna uttrycker sådant som hånfullhet, aggresivitet, public shaming m.m. Det fungerar redan i att det ger lite emotionell rättvisa för övergreppet på mig), och har på det stor media-kanal, och kan ha det övergripande ledande politiska nodpunkten under sin administration efter presidentvalet.


Och säg att han förlorar valet:


  • Trump kan ju inte med någon stolthet kvar underprestera i dessa frågor oavsett det efter att flaggat så allvarliga moraliska low-effort-value-creation som fått rot i USA - särskilt efter vad andra nu sagt om honom allmänt.
  • Så får man bara in Trump på att våga konkretisera sitt engagemang för ett bättre USA i ett viktigt konkret projekt kan det här bli allt från visst US-klagomur-support-värde till gott sådant (kanske rent av den acceptabla rörande allt IT från USA eller inte nivån vi lurats till att tro är utopisk eller bara påhitt: Krashar det sönder är det ändå bra därför att "gemet", Microsoft iPod, Live Internet, Update internet, eller vad man hjälper folk att hålla övergreppet bort från medvetandet med kommit nytt).

Tänk så bra det kan bli. Så här borde varje land vara. Man är missnöjd. Engagerar deras "boss" / "qa-ansvariga" så får han reda upp det. Kanske återkoppla (ex. att man får tid man kan se honom håna företaget i CNN förklarande hur lata och antimaerikanska dom är).


Svenskarna måste sluta: Sluta "amerikansera" sönder Trump

Och här i Sverige verkar folk som inte bara engagerade i Trump i valet utan nästan anti-Trump. Trump är vårt support på USA. Att han uttrycker sig lite "övertydligt" är ingenting annat än att i bästa fall - om han inte går defunkt visar sig bara vara uppblåst marketing för en till anti-amerikansk-skitprodukt - att han förstår hur man får alla amerikaner att prestera upp sig oavsett hur förhärdade de är i sin defekta moral.


Svenskarna beter sig som riktiga Trump amerikaner här. Är du mentalt-sjukt-anti-Trump gör åtminstone en lista på allt du ogillar med USA och om du inte Trumpera med den så e-posta mig den och ge mig två månader att förklara fram till Trump vad det handlar om: Lazy mexicans cheating him of working hours upp till i värsta fall Trump Americans med muslimerna på vägen mellan dem.


Trump är inte bara för USA: Han är minst lika mycket för oss. Om folk begriper att sluta alinera bort honom upprepande en massa försloat Trump Americans prat här. Vi behöver alla se till att få honom rätt här. Så han får möjlighet att överse upp problem amerikaner till god kvalitet: Hälande fram fungerande produkter, bättre teveprogram o.s.v. Visa på att för att förstå värdet kan man inte lyssna på de förslöade från smyg-feta till feta anti-amerikanerna utan få den objektiva bilden av oss i omvärlden.


Var underpresterar de idag? Teveprogrammen är ofta dåliga, Microsoft OS sög på min laptop, ett telefonföretag som heter Apple lurar svenskar till att skrika till mig på stan om produkter som i hårdvara per krona verkar vara en scam, US tycks ha mutat som in Korea-frågan men förslöat sig på vägen med Nordkorea kvar, erkänande för det lidande vi oskyldiga i omvärlden drabbats av givetvis korrekt ytterst konkret i dollar - 100 dollar per timme med Microsoft OS givet att jag inte ens fick köpa den utan OS är rimligt - som del av en större reparations process publik så att både vi och förövrarna kan börja hälas (och lära sig ge fan i att lura på mig skit produkter) är minimum för att USA ska orka upp från bitvis skit-dåligt. Med mindre lär dom kambodjanska textilarbetarna, och singalesiska fiskarna (de senare finansierade av USA ärkefiende Kina: Sri Lanka opens $292 million Chinese-funded airport highway) fortsätta stycka upp USA mellan sig.


Bilaga: Klagade redan (som ett exempel) 2013 på mitt Trump American OS man lurade på mig

Och jag har klagat såväl som några gånger sett hopp - tecken på bördig mark för Trädgårdsmästare Trump att få friskt ansa bort allt ogräs från: Tänkbart är Microsoft Bing! på väg att bli stark (2014-02-07) - Trump American lär gärna här: Kvalitet fodrar balanserad ärlighet att man kan bedöma bra och dåligt ej att man fuskar runt så att jag och andra oskyldiga drabbas: Sådant lär inte accepteras länge till nu när Trump är på väg... Men klagat mer än en gång. Mången möjlighet för en hörsam god amerikan att både få det förklarat för sig, misslyckas med flera gånger, och i all rimlighet komma rätt med om man nu inte bara sitter och slöar hela dagarna:"Det gör känner jag åren som kommer lättare för oss att se vad nytt som kanske kommer genom en sund kontrast. Jämför med hur Microsofts kvalitetsproblem (jag blev uppriktigt förvånad när jag efter många år utan Microsoft's OS insåg att det OS som kom med min Laptop led av samma i vardagen dagligen irriterande problem kring ditt och datt) skapade utrymme för Linux (välkänt men vi kan se samma fenomen oavsett område och oavsett mellan flera uteslutande komersiella lösningar). Lämnar man smalare personliga intressen kanske man kan se en mer problematisk koppling mellan fenomenet som sådant bredare och den långsiktiga förmågan för USA att ekonomiskt orka bidra till världsekonomin som trots nuvarande problem ändå är normalt förväntat."

Från: Från utredning till tillämpning i tre enkla steg efter inte mer än två års funderande (2013-09-30)


Men det har ej klarat att lyfta sig. Trump American...


Gudinnan välsigna Trump.

En namngiven tibetansk entitet i eller utanför nyhetsindexering

Det är väl inte att förvänta (men åt det hållet mer och mer givetvis) att nyhets-index riktigt hunnit analysera nyheterna man ser i ex. i Google's nyhetssökning lika komplett som för sidor indexerade webbsökning. Att se nyheterna snabbt (vilket är en helt annan fråga man kan ifrågasätta om Google alltid presterar bra i för nyhetssökning) synliga för huvudsakliga / självklara ämnen och/eller sökkoncept likt kanske ofta viktigast entiteter likt personer, företag, länder, produkter m.m. (dagarna när min generation var centralitet i användandet och vi alla sökte seriösa ämnen är förbi: Nu handlar internet om den senaste PhonePodasten från Apple).


Jag vet inte riktigt hur Google gör sådant. En del om själva grund-algoritmerna tror jag i och försig finns att hitta men intresserade mig när jag noterade det för ett par år sedan eller mer inte just varande ganska just named entity och koncept relaterat kring ämnen (medan jag mer sökte då andra som tittat på kontinuerliga värde-indikationer i känslo-aspekter som motivation, risk, anger m.m. vid tillfället). Men mycket ligger i ju oavsett om man ev. har grundkoncept jämförbara i "detaljer" hanterande särskilda utmaningar: Görande saker fungerande och helst bra ligger nog i största delen i sådant.


Följande fick jag när jag sökte på en entitet (person):Antagligen har jag fått en sådan sida som svar förr utan jag minns det (eller kanske att det är en ny respons på något man fått förr när koncept saknas i nyhetsindex).


Emellertid är entiteten jag sökte från inkopierad till Google sökningen från just ett sökresultat från Google. Indexerad både webbsökning och nyhetssökningen liksom i webcache.googleusercontent.com:Och sidan jag citerar en bit html-kod från visande första stycket efter titel (med visuellt emellan) för denna:Google webbsökning säger sig ha cirka 6500 - 7000 träffar (skattande eller faktiskt antal index?) för Achok Rinpoche.


Jag vet inte om en person eller företag som förekommer i nyhetssökning är samma sak som förekommande i en indexerad webbsida. Eller om det kan vara samma sak att det också kan vara mer som indexerad webbsökning.


En ev. detekterad trolig roll / named entity agerande, refererande eller talande i nyhet kanske hanteras speciellt? Medan det i webbsökning i den mån den ej är förstådd (ev. bara i meningen ej expanderande antalet named entiteter oändligt i nyhetssökning även om kanske andra sökord tillåter i princip detta för aktuell tid hanterad för sökning). D.v.s. kanske inträffar att man kastar eller missar vad man vet är named entity om man ej känner den som konkurrent aktiv för en tidsperiod eller hanterad i övrigt.


Tilltalande rent konceptuellt är ju att ta in dessa entiteter när man vet att de finns som en varaktig representation och försöka lära stabil kunskap om dom man adderar på för att underlätta ex. fortlöpande indexering nyheter. Det är ett område en försvarlig andel publicerat från flera av befintliga aktörer i segmentet finns inkl. Google (även om jag inte exakt minns i vilket område publicerat här) samt även en del projekt de handlat in eller engagerat sig i av och till inte alltid varkatigt. Ex:


  • Plattform publikation likt Blogger, deras sociala media m.m. är ju också vad som har med denna domän att göra om man så önskar. Skribenten som entitet som ju kan ses i World of Facebook grundad med kontot där eller i World of Google (som ser sig som en öppen värld förr i alla fall debatternade runt kring Facebook) grundad kontot där (eller det här öpen-login eller vad det heter som jag tror någon koppling finns hos dom också kanske).
  • En av de åtminstone för mig minst värdeskapande datakällorna för att få halv-förädlade vetskap om vad koncept, ord, ämnen, innebär i relationer till andra koncept (jämfört ex. med riktigt värdefulla likt Wikipedia, Flickr förr, mina sensorer kinesiska kommunistpartiets webcams m.m. i hemmen, diverse större ontologier som underhållits aktivt åtminstone flera år, eller Library of Congress titel headings) är Freebase som Google köpte för några år sedan. Jag spekulerade då att de köpte den kanske för en ev. bra plattform hanterande koncept och koncept-relatioenr (länken går till dokumentation hos Google beskrivande en del av strukturering synlig för användare) snarare än innehållet på den nivå med då (men inte alls då åtminstone bara en massa små "kategorier" och kunskapsrelationer relaterade high-value search words utan en del faktiskt värde om än inte direkt ej fodrande filtrering på varierad nivå).

Och utan tvivel finns ett ofantligt värde i att utnyttja samspelet sökord kommande tillsammans, förslag andra sökning och beteende runt detta när det arbetas upp under längre tid. Det är en datatyp som fint kan komplettera och bygga vidare på viss mängd stabila tillförlitliga relationer med bara själva företeelsen av samtidighet aktualitet index och där uttryckt utan övrigt data: Jfr produktlansering i ett generellt koncept som (kallas det notebook nu de här platta större bärbara telefonerna eller är de fortfarande mobiler? Apple-Phone? Flat-phone? Flat-rate kommer till mig? Kan det vara flat-rat när man surfar mobilt med UMTS? Det var ju vad alla operatörerna och telekom-operatörerna arbetade nitiskt med kund-glädjen inför framtiden 2000 år när UMTS standarderna gjordes klara.) de mobila flat-rate telefonerna som både kan telefonera, visa film, spela musik från nätet utan behov av att lagra mp3-filerna själv och surfa nätet - i koppling samtidigheten avgränsat tidsmässigt produktområdet (Fllat rate), leverantören hårdvaran (som ju vi lärt från hem-pc:en blir alltid mindre viktig år från år: Man köper bästa hårdvaran till bästa pris så kanske någon mediator till diverse lego-tillverkare i Kina, Pakistan m.m. som Amazon) "Flat-Rate Lego", och så den faktiska produkten med ett namn såväl som vad som presenterar produkten i återförsäljningen liksom mer konkret events (flygresa ner till legotillverkaren kanske skapande nytta i övrigt för ett utvecklingsland likt Pakistan: Ej som förr när det var IBM, Microsoft eller annat i någon del av USA uppenbart mycket mer välbeställt bedömt storlek kontor, luftkonditionering m.m. än här i Sverige).


Vetskap delvis lättare därför tidsbegränsad: Enklae att se vad det har att göra med särskilt och ännu lättare om du redan har en befintlig sökning där folk hjälper till sökande det du vill lära att indexera bättre över tiden. Som vi insåg från hur jag okunnig i Flat-Rate telefonerna är en människans högre förmåga att resonera och bredare vetskap kulturellt och kunskapsmässigt förankrad i en hel livserfarenhet svårslagen. Likt evolutionen strävar ju också allt till det bättre: Bättre vetande, Bättre flat rate och bättre hårdvara / mjukvara billigare.


Så frågan är vad som hänt med Achok Rinpoche? Tappades det hantering nyheten medan få eller inga andra fanns? Eller hanteras inte entiteten därför att den är udda i språk-kultur och/eller ovanlig förekomst? Och om så varför inte skapa den när förekommande om den bekräftas av statistik webbindexing om än bara via diskreta kontroller av och till. Nyheten är ju ändå från november 2015.


Det kan vara så (jag vet ej) att nyhetssökning kanske inte är så intressant rörande annonsintäkter eller de andra typer av intäkter man försökt få ut av dem (analysstöd är ju det kanske egentligen intressantare området om man lämnar tänket med massor av användare) och därför av Google, Yahoo, Microsoft m.fl. prioriteras föga. Situationen att en entitet från en / ev. tidigare i en större politisk entitet i en politiskt extremt infekterad och explosiv fråga i relation näraliggande några av de internationellt störst inte fångas upp. Förvisso rör nyheten i sig inte sådant omedelbart men det är given vetskap utan utmaning bara ej implementerat. Förutom själva sökning som sådan kan man ju tänka sig att tjänster likt dessa kunde utnyttja indikationer för riktad indexering mer eller mindre (kanske helt) automatiserat för att göra troligare att man tar upp alla nyhetskanaler (eller jämförbart webbsökning).


Ett problem finns kanske också i att nyheter har en aspekt av förtroende - mer så tror jag i Europa - så det bör ligga en motivation där också att prioritera det bättre hos alla stora. Att nyhetspublicisterna knappast alltid själva gör en engagerad insats att prestera (tycker jag i allt egentligen från egen nyhetsbevakning till plattformar och kanaler mot läsare oavsett hur skickliga en del av skribenterna är att uttrycka sig där jag idag ex. imponerades av hur jag hela vägen i artikel Expressen - tryckta versionen hörande deras rop på hjälp med nya raden förklarande att dom är billiga: Jag kom och jag handlade! Nästa gång får ni göra en tjänst åt mig - fram tills offret med far gick ut ur restaurangen utan att det egentligen sas rätt ut tog för givet att personen hade mer eller mindre halspulsådern avskuren) är inte jämförbart oavsett om de går bra eller ej. Något likt Yahoo och Google är ju fler produkter så det kanske kan ge lätt men kontinuerlig negativ-känsla påverkande allmänt utan att det lätt märks.


Men ev. får jag kanske ta att låta spindling kontinuerligt små-störa bredband i övrigt. Det ger en del i övrigt att kunna göra analys-lokalt även om ett separat nät hade varit bättre.

Värdet som gör pseudo-law's roll-utmaning till en bisak

I kontrast och tydliggörande uppsidan:


"Spelar in försvarlig del. Och specifikt att som jag skrev där ej hanterar huvudtyperna av orden. Jag tror att om stannar ganska tidigt i de delsteg jag tidigare löst kommenterade i hur jag byggde ordvektorerna och ej går vidare och beräknar samförekomst mellan resp. ord i vektorn tillsammans med diverse vektorer kan man kanske just för grova ämnen hantera vad vi ser exempel på här lättare utan att ta sådan hänsyn (men såg en del värde med att göra så här och tyckte det var värt och pröva och är tämligen nöjd ännu med en del annat - resp. har sett en del andra problem än just detta mer påverkande om något - framför allt i värde skattning statistisk-samtidighet mellan grupper ord jag ej sett tillsammans i samplad text lite som en förenkling hur jag kan göra med fler-grams-koncepten när jag känner semantiska relationer och andra typer av similarity än använd här mellan dem men lite dummare)."

Från: Komplettering: Förutom "Psuedo human": "Pseudo law" (bl.a. roller som avspeglar stereotypiska bias)

Orkar det fylla upp meningsfullt längre och efter manuella kontroller i delstegen få ut mer till nästa omgång såväl som indikera var mer beräkning följande ganska meningsfulla relationer i sig (via vad den följer nu Bluelight) för enskilda similarity beräkningar mellan ord. Ovan i omgång ett men startande från den mer specifika IT General som i sin tur började från den vid den tidpunkten tydligt mindre än IT General innan start på denna IT Network. Vid rad 342 verkade det meningsfullt att titta efter tänkbart bättre att ta ut (några noterade utkommenterade med #) och vid cirka 750 verkade det bättre att köra den igen (oräknad ev. komplettering mer beräkning kanske 10 - 20 minuter beroende på befintligt storlek - här väldigt liten medan GEO och medicin tar längre tid). Prototypiskt höga värden är i sig inte en säker indikation för ta ut dem här men är eller har varit tämligen funktionellt indikerande möjliga koncept att beräkna fler similarity relationer för eftersom endast ett beräknat värde högt räcker (men vid någon punkt säkert passerad bättre att ta ut en grupp av dem eftersom de flesta ord nu har från ett par hundra upp till flera tusen beräknade relations-likheter).


Teknologi - större fokus lösningar man kan ta på eller upplever sig ta på med musen eller tror sig veta finns någonstans mellan datorn / "enheten" och annat i världen som bredband, wlan m.m. och mindre verksamhet även om jag tror requirements och några till troligen finns med för att förbererda en mer riktad consulting servives. Using som jag fick syn på gillade jag inte och började den manuella kontrollen där:system 11980.2278018299 15872 0.754802658885455 11980.2278018299
technology 10214.0818119422 13747 0.743004423651869 10214.0818119422
program 10159.6191506019 13341 0.761533554501302 10159.6191506019
variable 10019.2955156796 13204 0.758807597370464 10019.2955156796
systems 9894.76716039777 13094 0.755671846677697 9894.76716039777
network 9857.93464059634 13329 0.739585463320305 9857.93464059634
security 9771.2564873644 13096 0.746125266292333 9771.2564873644
process 9700.61728057915 12948 0.749198121762369 9700.61728057915
electronic 9448.57019893992 12736 0.74187894149968 9448.57019893992
mobile 9176.72486047355 12725 0.721157159958628 9176.72486047355
software 8915.35264540748 11949 0.746117051251777 8915.35264540748
development 8840.70755893013 12239 0.722339043952131 8840.70755893013
device 8365.31618248268 11318 0.739116114373801 8365.31618248268
transmission 8287.80481403116 10988 0.754259629962792 8287.80481403116
radio 8199.43912126112 11170 0.734059008170199 8199.43912126112
technologies 8137.46927171571 10831 0.751312830921956 8137.46927171571
subclass 8019.45454149791 10908 0.735190185322507 8019.45454149791
simulation 7991.902033488 10559 0.756880578983616 7991.902033488
infrastructure 7818.72977101401 10625 0.735880449036613 7818.72977101401
networks 7742.90064374485 10440 0.741657149783989 7742.90064374485
index 7679.11810079913 10249 0.749255351819605 7679.11810079913
processes 7655.67443300599 10031 0.763201518592961 7655.67443300599
programming 7638.27424333053 10364 0.737000602405493 7638.27424333053
video 7493.69197042222 10093 0.742464279245241 7493.69197042222
programs 7424.83060877113 9729 0.763164827707999 7424.83060877113
standardized 7317.5354884491 9536 0.767359006758505 7317.5354884491
distributed 7071.91625712037 9415 0.751132900384532 7071.91625712037
display 7069.09269314246 9332 0.757511004408751 7069.09269314246
application 6881.52189163377 9470 0.726665458461855 6881.52189163377
wireless 6846.68712782663 9206 0.743720087750014 6846.68712782663
sampling 6811.8184474927 8725 0.78072417736306 6811.8184474927
satellite 6753.109282938 9084 0.743407010451123 6753.109282938
framework 6748.85273313123 9119 0.74008693202448 6748.85273313123
platform 6609.22498013255 8736 0.756550478495027 6609.22498013255
database 6608.73111684278 8847 0.747002499925712 6608.73111684278
data 6606.35402585275 8729 0.756828276532564 6606.35402585275
telecommunication 6580.336066013 9029 0.728800095914608 6580.336066013
wire 6576.22715627548 8657 0.759642734928437 6576.22715627548
site 6533.9418113675 8815 0.741229927551616 6533.9418113675
image 6514.22355344348 8706 0.748245296742877 6514.22355344348
graphical 6495.88094509442 8723 0.744684276635839 6495.88094509442
portable 6466.24187728428 8844 0.731144490873392 6466.24187728428
search 6455.89796229458 8589 0.751647218802489 6455.89796229458
installation 6425.01333037845 8571 0.749622369662636 6425.01333037845
internet 6398.54063173245 8812 0.726116730791245 6398.54063173245
telephone 6352.60468447343 8913 0.712734734037185 6352.60468447343
implementation 6287.61397216667 8442 0.744801465549238 6287.61397216667
applications 6268.51490900046 8288 0.756336258325345 6268.51490900046
printing 6188.91358510737 8192 0.755482615369552 6188.91358510737
switch 6171.1167437713 8220 0.750744129412567 6171.1167437713
simulate 6144.71409337845 7875 0.780281154714723 6144.71409337845
parameters 6123.84597428953 8154 0.751023543572423 6123.84597428953
scanning 5985.99703931983 7780 0.769408359809747 5985.99703931983
similarity 5964.21970210446 7919 0.753153138288226 5964.21970210446
interface 5916.44936264552 8059 0.734141874009867 5916.44936264552
format 5905.02349054745 8043 0.734181709629174 5905.02349054745
windows 5813.9014425228 7812 0.74422701517189 5813.9014425228
standardization 5802.6822063567 7696 0.753986773175247 5802.6822063567
sensor 5767.12016315506 7525 0.766394706067118 5767.12016315506
update 5758.57089775518 7635 0.754233254453854 5758.57089775518
attachment 5748.13854478503 7466 0.76990872552706 5748.13854478503
searching 5616.90802711935 7284 0.771129602844502 5616.90802711935
requirements 5587.29006428385 7397 0.755345418992003 5587.29006428385
computational 5578.31344983779 7815 0.713795706953012 5578.31344983779
synchronous 5367.61097765508 6999 0.766911126968864 5367.61097765508
specification 5347.92300779638 6972 0.767057230033904 5347.92300779638
algorithms 5345.40831002588 7129 0.749811798292311 5345.40831002588
scan 5302.83463248582 6963 0.761573263318372 5302.83463248582
voltage 5280.04653654098 6989 0.755479544504361 5280.04653654098
developers 5246.21788497546 7018 0.74753745867419 5246.21788497546
standardised 5233.23587850806 6811 0.768350591470865 5233.23587850806
repository 5217.50175240647 6934 0.752451940064389 5217.50175240647
connection 5174.72431754329 7495 0.690423524688897 5174.72431754329
computers 5158.4522166695 7146 0.721865689430381 5158.4522166695
signature 5094.54369117784 6595 0.772485775766163 5094.54369117784
domain 5073.45174573103 6777 0.748627968973148 5073.45174573103
user 5067.03643375374 6586 0.7693647788876 5067.03643375374
switching 5046.28195623123 6355 0.794064823954561 5046.28195623123
transistor 4993.10565795585 6653 0.750504382677868 4993.10565795585
portal 4968.78897942433 6638 0.748537056255549 4968.78897942433
protocol 4948.7163356539 6539 0.756800173673941 4948.7163356539
retrieval 4927.83489203456 6507 0.757312877214471 4927.83489203456
stack 4884.68211902996 6339 0.770576134884045 4884.68211902996
telecommunications 4880.80687740359 6618 0.737504816772981 4880.80687740359
interrupt 4782.622127754 6167 0.775518425126318 4782.622127754
monitor 4782.21191462198 6300 0.759081256289203 4782.21191462198
template 4780.61466458415 6086 0.785510132202456 4780.61466458415
routing 4758.18470475396 6074 0.783369230285473 4758.18470475396
synchronization 4732.74885938952 6080 0.778412641346961 4732.74885938952
server 4714.94572157086 6290 0.749593914399183 4714.94572157086
gateway 4709.48602690573 6347 0.742001894896129 4709.48602690573
programmes 4704.24855826943 6237 0.754248606424472 4704.24855826943
mail 4662.19835294941 6359 0.733165333063283 4662.19835294941
installing 4649.78829764833 6128 0.758777463715459 4649.78829764833
tape 4645.69830795844 6133 0.757491979122525 4645.69830795844
host 4642.06199279407 6118 0.758754820659377 4642.06199279407
graphics 4608.74852530619 6124 0.752571607659403 4608.74852530619
indexing 4592.5031253207 6107 0.752006406635124 4592.5031253207
website 4591.41703634867 6275 0.731699926111342 4591.41703634867
encoding 4559.43050492659 5951 0.766162074428935 4559.43050492659
file 4543.60074578771 6161 0.737477803244232 4543.60074578771
scheduling 4491.83305461765 5642 0.796141980612842 4491.83305461765
directories 4491.73178557629 6042 0.743418037996738 4491.73178557629
switches 4436.65361269711 5759 0.77038611090417 4436.65361269711
specifications 4431.72752128004 5692 0.77858881259312 4431.72752128004
amplifiers 4428.71903174489 5990 0.739352092111001 4428.71903174489
cryptography 4367.88541447872 6110 0.714874863253474 4367.88541447872
embedded 4354.74909374671 5681 0.766546223155555 4354.74909374671
devices 4342.79116326718 5768 0.752911089332036 4342.79116326718
fingerprint 4335.84280451253 5667 0.765103724106676 4335.84280451253
apache 4307.47600615664 6036 0.713630882398384 4307.47600615664
signalling 4272.46762807599 5582 0.76540086493658 4272.46762807599
recycling 4257.50884167106 5575 0.76367871599481 4257.50884167106
processor 4186.94427897326 5482 0.763762181498224 4186.94427897326
printer 4136.94282186558 5636 0.734021082658903 4136.94282186558
version 4127.55032688861 5630 0.733135049180926 4127.55032688861
programmable 4010.22128788383 5190 0.772682329072029 4010.22128788383
receiver 3941.00031957397 5293 0.744568358128466 3941.00031957397
scalable 3894.64540395485 5215 0.746815993088179 3894.64540395485
kernel 3868.51737253583 5097 0.758979276542246 3868.51737253583
interconnect 3840.21081499717 5018 0.765287129333832 3840.21081499717
partitioning 3822.80892098611 4923 0.776520195203354 3822.80892098611
streaming 3809.51473296846 4961 0.767892508157319 3809.51473296846
databases 3802.11155866847 4969 0.76516634306067 3802.11155866847
interfaces 3709.53926411086 4866 0.762338525300219 3709.53926411086
filtering 3708.21818172901 4870 0.761441105077825 3708.21818172901
install 3706.73327638822 4975 0.745072015354416 3706.73327638822
keyboard 3700.52499182468 5083 0.728019868547055 3700.52499182468
transmitting 3695.30277549617 4822 0.766342342491947 3695.30277549617
phone 3684.80592011702 5033 0.732129131753828 3684.80592011702
grid 3682.09132338427 4782 0.769989820866639 3682.09132338427
telecom 3672.99790528219 4857 0.756227693078482 3672.99790528219
computer 3668.23534491972 5574 0.658097478457072 3668.23534491972
stereo 3665.31391415656 4845 0.756514739763995 3665.31391415656
directory 3588.61927043509 4760 0.753911611435942 3588.61927043509
instructions 3536.75303073068 4630 0.763877544434273 3536.75303073068
mesh 3520.12375208118 4652 0.756690402425017 3520.12375208118
authentication 3500.06897792955 4646 0.753351049920265 3500.06897792955
websites 3436.90666674841 4499 0.763926798565994 3436.90666674841
query 3429.7908713273 4483 0.765065998511554 3429.7908713273
audio 3421.88546390907 4677 0.731641108383381 3421.88546390907
disc 3409.10361548923 4522 0.753892882682272 3409.10361548923
transmit 3360.28309167106 4395 0.764569531665771 3360.28309167106
upgrade 3359.56939474694 4369 0.768956144368721 3359.56939474694
programmed 3341.73620154393 4302 0.776786657727553 3341.73620154393
communicating 3305.11241592415 4588 0.720381956391488 3305.11241592415
programmer 3304.24363380432 4559 0.724773773591647 3304.24363380432
plug 3274.40732800493 4414 0.741823137291556 3274.40732800493
encoded 3273.8636097887 4328 0.756437987474285 3273.8636097887
repositories 3231.54980296055 4215 0.76667848231567 3231.54980296055
spreadsheet 3230.01869050181 4220 0.76540727263076 3230.01869050181
setup 3218.79290798803 4054 0.793979503697096 3218.79290798803
workstation 3216.66011254766 4197 0.766418897438088 3216.66011254766
simulations 3153.55395157796 4042 0.780196425427501 3153.55395157796
communication 3127.56469100148 4760 0.657051405672581 3127.56469100148
array 3119.24072552977 4003 0.779225762060897 3119.24072552977
indexed 3110.26264658958 4170 0.745866342107813 3110.26264658958
parsing 3106.49721155668 3962 0.784072996354538 3106.49721155668
protocols 3099.19098401679 3905 0.793646858903146 3099.19098401679
calculators 3081.44405995322 4302 0.716281743364301 3081.44405995322
sensors 3076.73932025965 3877 0.793587650312006 3076.73932025965
disk 3067.34604822315 4147 0.739654219489546 3067.34604822315
proxy 3023.67475432017 4001 0.755729756141007 3023.67475432017
page 3020.54392632252 4094 0.737797734812536 3020.54392632252
computation 3009.20045128521 4498 0.669008548529394 3009.20045128521
troubleshooting 2994.24103551535 3871 0.773505821626284 2994.24103551535
relay 2947.99369292808 3928 0.75050755929941 2947.99369292808
analog 2945.40664122554 4063 0.724933950584676 2945.40664122554
hosts 2903.66448648015 3841 0.755965760604047 2903.66448648015
interoperable 2878.83135711481 3867 0.744461173290616 2878.83135711481
frameworks 2878.13525996831 3776 0.762218024356015 2878.13525996831
authenticate 2877.09682730779 3916 0.734702969179721 2877.09682730779
antenna 2853.21413525929 3836 0.743799305333495 2853.21413525929
tablet 2822.56002905837 3692 0.764507050124153 2822.56002905837
supercomputer 2789.36855712992 3747 0.744427156960214 2789.36855712992
socket 2783.40763647686 3683 0.755744674579653 2783.40763647686
programmers 2776.3659630547 3718 0.746736407491849 2776.3659630547
interconnection 2768.78335809609 3553 0.779280427271627 2768.78335809609
desktop 2738.72008896922 3619 0.756761560919929 2738.72008896922
workstations 2735.13491887602 3662 0.746896482489357 2735.13491887602
wiring 2710.99634813783 3449 0.786023875946023 2710.99634813783
terminals 2704.15886027837 3597 0.751781723735995 2704.15886027837
installers 2652.31517072866 3495 0.75888846086657 2652.31517072866
transmitters 2645.63117433813 3609 0.733064886211729 2645.63117433813
infrastructures 2576.37604706533 3404 0.756867228867606 2576.37604706533
markup 2574.2897265423 3382 0.761173780763544 2574.2897265423
templates 2551.91152746046 3072 0.830700367011869 2551.91152746046
bridge 2514.30704623808 3703 0.678991910947361 2514.30704623808
router 2501.66035805554 3302 0.757619732905979 2501.66035805554
microprocessor 2496.90637405889 3374 0.74004338294573 2496.90637405889
metadata 2495.93907595801 3114 0.801521861258192 2495.93907595801
encryption 2493.75770953712 3234 0.771106280005295 2493.75770953712
updating 2489.85516856913 3075 0.80970899790866 2489.85516856913
dial 2487.07942961187 3298 0.754117474109119 2487.07942961187
videoconferencing 2478.07565254611 3250 0.762484816168034 2478.07565254611
header 2453.07905223871 3157 0.777028524624234 2453.07905223871
forwarding 2443.28684403054 3230 0.756435555427413 2443.28684403054
telephones 2422.67667399209 3276 0.73952279425888 2422.67667399209
repeater 2415.19709878994 3304 0.730991857987271 2415.19709878994
scanner 2407.07280834695 3038 0.79232153006812 2407.07280834695
multitasking 2386.46521626234 3200 0.745770380081981 2386.46521626234
transceiver 2355.80528569846 3208 0.734353268609245 2355.80528569846
processors 2323.61327268218 3041 0.764095124196706 2323.61327268218
packet 2280.96743633674 2968 0.768520025719927 2280.96743633674
icon 2263.48917429676 2960 0.764692288613772 2263.48917429676
ports 2244.02925008655 3008 0.746020362395795 2244.02925008655
smartphone 2241.65608027628 3051 0.734728312119398 2241.65608027628
emulation 2237.31976353854 2912 0.768310358358014 2237.31976353854
platforms 2226.44638931987 2915 0.763789498909045 2226.44638931987
download 2213.55058394755 3017 0.733692603230876 2213.55058394755
password 2210.60757203846 3011 0.734177207585007 2210.60757203846
printers 2180.04040457336 2937 0.742267757770977 2180.04040457336
checkpoint 2145.77603413867 2908 0.737887219442458 2145.77603413867
macintosh 2106.82476979691 2894 0.727997501657535 2106.82476979691
spreadsheets 2105.71426016831 2797 0.752847429448807 2105.71426016831
startup 2086.85597325648 2667 0.782473180823579 2086.85597325648
signatures 2081.82417117467 2681 0.776510321213975 2081.82417117467
debugging 2050.5163461104 2583 0.793850695358267 2050.5163461104
notebook 1982.14038101654 2566 0.772463125883298 1982.14038101654
microphones 1939.23305757571 2672 0.725760874841208 1939.23305757571
architectures 1936.3595878524 2498 0.775163966314013 1936.3595878524
televisions 1903.00775125901 2617 0.727171475452429 1903.00775125901
fortran 1892.59991374569 2480 0.763145126510359 1892.59991374569
widget 1887.61102294783 2411 0.782916226855176 1887.61102294783
videotape 1880.98792294632 2462 0.764008092179661 1880.98792294632
font 1875.76986606219 2462 0.761888653965147 1875.76986606219
peripherals 1851.74730062977 2481 0.746371342454564 1851.74730062977
decoder 1843.58180324653 2376 0.775918267359649 1843.58180324653
antennas 1833.50876754243 2378 0.771029759269315 1833.50876754243
runtime 1827.28104716018 2276 0.802847560263698 1827.28104716018
cache 1800.69158837699 2371 0.759465030947696 1800.69158837699
macro 1798.86113446781 2294 0.784159169340806 1798.86113446781
messaging 1773.84644380121 2274 0.780055604134219 1773.84644380121
searchers 1763.24030533546 2307 0.764300089005399 1763.24030533546
windscreen 1746.52121648055 2445 0.714323605922517 1746.52121648055
portals 1739.75136380643 2298 0.757071959880951 1739.75136380643
prolog 1733.57510591898 2203 0.786915617757142 1733.57510591898
formats 1727.10894272731 2238 0.771719813551076 1727.10894272731
servers 1722.69377911305 2200 0.783042626869567 1722.69377911305
snapshot 1721.58804891468 2188 0.786831832227916 1721.58804891468
wires 1721.03335930421 2127 0.809136511191449 1721.03335930421
console 1703.94191509324 2362 0.721397931876901 1703.94191509324
microprocessors 1693.12953152486 2238 0.756536877356955 1693.12953152486
xerox 1682.40849290282 2233 0.75342968782034 1682.40849290282
headphones 1665.98647557018 2232 0.746409711276963 1665.98647557018
perl 1662.31990039928 2116 0.785595416067713 1662.31990039928
joystick 1657.58245258878 2152 0.770252069046831 1657.58245258878
headings 1647.97992714043 2125 0.775519965713145 1647.97992714043
tagging 1625.40279112486 1990 0.816785322173298 1625.40279112486
wired 1620.07891081668 2052 0.789512139774209 1620.07891081668
monitors 1616.53605876559 2053 0.787401879574081 1616.53605876559
timer 1607.32418756551 2052 0.783296387702488 1607.32418756551
files 1582.6770440152 2003 0.790153292069497 1582.6770440152
phones 1562.09876216819 2079 0.751370255973156 1562.09876216819
interconnected 1534.35096114963 1994 0.769483932371931 1534.35096114963
connecting 1511.81860842709 2285 0.661627399749273 1511.81860842709
matlab 1493.36797012712 1893 0.788889577457537 1493.36797012712
hosting 1488.60752779569 1864 0.798609188731595 1488.60752779569
mailing 1450.47742545428 1958 0.740795416473073 1450.47742545428
midi 1444.68414874287 1825 0.791607752735819 1444.68414874287
keyword 1444.246188118 1811 0.797485471075649 1444.246188118
samba 1444.0518121816 1852 0.77972560053002 1444.0518121816
servo 1412.46335535151 1790 0.789085673380734 1412.46335535151
scanners 1411.06864175473 1819 0.775738670563347 1411.06864175473
domains 1407.34388311749 1793 0.784910141169823 1407.34388311749
asynchronous 1400.99371158784 1745 0.802861725838303 1400.99371158784
searcher 1374.84874784149 1812 0.758746549581399 1374.84874784149
upload 1366.06987123176 1728 0.790549693999862 1366.06987123176
risc 1359.95198619148 1780 0.764017969770497 1359.95198619148
modem 1359.33226123074 1787 0.760678377857159 1359.33226123074
screens 1347.746879308 1695 0.795130902246608 1347.746879308
threaded 1333.46463318563 1673 0.797049989949571 1333.46463318563
workspace 1327.46383882722 1688 0.786412226793379 1327.46383882722
workbook 1327.45469615968 1655 0.802087429703731 1327.45469615968
dialing 1327.22000961718 1698 0.781637225922957 1327.22000961718
searches 1326.32572394851 1601 0.828435805089635 1326.32572394851
pixel 1325.04862035657 1614 0.820971883740133 1325.04862035657
updates 1323.64244600335 1621 0.816559189391336 1323.64244600335
sockets 1301.99735261722 1695 0.768140031042609 1301.99735261722
interfacing 1284.13586404356 1650 0.7782641600264 1284.13586404356
diode 1283.52500758432 1656 0.775075487671689 1283.52500758432
telecoms 1274.3967185836 1571 0.811200966635011 1274.3967185836
handset 1263.36254172987 1575 0.802134947130074 1263.36254172987
notebooks 1259.64393889044 1635 0.770424427455928 1259.64393889044
screensaver 1254.14278798084 1642 0.763789761255078 1254.14278798084
firewall 1235.10998961727 1601 0.771461580023278 1235.10998961727
computerized 1234.72610459418 1880 0.656769204571372 1234.72610459418
reboot 1231.7271632475 1643 0.749681779213327 1231.7271632475
visualisation 1215.86168212907 1438 0.845522727488919 1215.86168212907
gateways 1204.65248809898 1548 0.778199281717684 1204.65248809898
diodes 1202.0093894144 1558 0.771507952127341 1202.0093894144
floppy 1192.42862472386 1580 0.754701661217633 1192.42862472386
spam 1182.46277316648 1486 0.795735378981483 1182.46277316648
webcam 1179.89544530414 1507 0.782943228469901 1179.89544530414
compile 1167.92028909863 1562 0.747708251663655 1167.92028909863
worksheet 1164.98629427857 1446 0.80566133767536 1164.98629427857
hotspot 1162.26220165275 1474 0.788508956345152 1162.26220165275
disks 1143.00189028121 1450 0.788277165711179 1143.00189028121
widgets 1137.18554549197 1400 0.81227538963712 1137.18554549197
routers 1127.8044583555 1439 0.783741805667479 1127.8044583555
headset 1098.76208802593 1390 0.790476322320816 1098.76208802593
sync 1088.47326672491 1349 0.806874178446929 1088.47326672491
hypermedia 1061.17833522633 1295 0.819442729904499 1061.17833522633
workgroup 1054.87236521958 1339 0.787806097998195 1054.87236521958
dram 1049.49796128514 1335 0.786140794970145 1049.49796128514
upgrades 1029.77809161228 1229 0.837899179505514 1029.77809161228
laptop 1026.56984332594 1458 0.704094542747561 1026.56984332594
emitter 1020.57125262856 1290 0.791140505913612 1020.57125262856
connect 986.697717314606 1508 0.654308831110481 986.697717314606
putty 969.858598743475 1279 0.758294447805688 969.858598743475
keypad 968.053299861746 1251 0.773823581024577 968.053299861746
tapes 963.325698274514 1232 0.781920209638404 963.325698274514
headphone 954.390737656563 1222 0.781007150291786 954.390737656563
raster 941.850786475433 1150 0.819000683891681 941.850786475433
tuner 932.676792785601 1210 0.770807266764959 932.676792785601
threading 920.58685411031 1167 0.788849060934285 920.58685411031
macros 915.761403180059 1137 0.805419000158363 915.761403180059
urls 886.788279023653 1055 0.84055761044896 886.788279023653
fonts 868.582898485727 1052 0.825649143047269 868.582898485727
notepad 839.634588813306 1073 0.782511266368412 839.634588813306
gigabit 836.89891463724 1059 0.790272818354334 836.89891463724
microchip 830.133518254102 1063 0.780934636175073 830.133518254102
querying 817.7619590422 962 0.850064406488773 817.7619590422
databank 805.815628827102 1024 0.786929325026467 805.815628827102
hubs 805.734644577241 1021 0.789162237587895 805.734644577241
connections 805.220192497711 1206 0.667678434906891 805.220192497711
discs 795.482810251489 995 0.79948021130803 795.482810251489
worksheets 790.900726504871 954 0.829036400948502 790.900726504871
tiff 789.606949000058 1087 0.726409336706585 789.606949000058
keywords 759.967266658384 902 0.842535772348541 759.967266658384
telnet 757.071951124968 932 0.812308960434515 757.071951124968
wideband 747.063146207159 933 0.80071076763897 747.063146207159
camcorder 734.276554934499 1098 0.668740031816483 734.276554934499
freeware 732.116925714026 884 0.828186567549803 732.116925714026
toolkits 728.514364151491 918 0.793588631973302 728.514364151491
attachments 715.517084374137 871 0.821489189866977 715.517084374137
grids 712.387898122083 864 0.824523030233893 712.387898122083
downloads 692.488255301797 832 0.832317614545429 692.488255301797
dhcp 664.201621477389 806 0.824071490666736 664.201621477389
passwords 658.099906204857 783 0.840485193109652 658.099906204857
dissimilar 654.278335747685 788 0.830302456532596 654.278335747685
#################################################################################################
# START MANUAL CHECK
#using 613.897827188049 717 0.856203385199511 613.897827188049

Och från enstaka till ett växande antal ord jag inte riktigt gillar att det bygger vidare på framåt eller (oftast båda) helt enkelt inte tycker passar in bra med för stor mening i annat (utkommenterade med #):#################################################################################################
# START MANUAL CHECK
#using 613.897827188049 717 0.856203385199511 613.897827188049
tags 613.843611637798 733 0.83744012501746 613.843611637798
itunes 598.551635835238 744 0.80450488687532 598.551635835238
computing 592.017786662524 885 0.668946651596073 592.017786662524
handsets 580.55825627727 690 0.841388777213435 580.55825627727
computerised 574.00001813477 736 0.77989132898746 574.00001813477
taps 568.284105400327 694 0.81885317781027 568.284105400327
cdrom 558.520598155073 679 0.822563472982434 558.520598155073
logs 548.282859935934 676 0.811069319431855 548.282859935934
clipboard 543.763060725423 675 0.805574904778405 543.763060725423
applet 541.998239657913 624 0.868586922528706 541.998239657913
subroutine 537.899994121582 643 0.836547424761403 537.899994121582
laptops 536.996283640129 697 0.770439431334474 536.996283640129
ebooks 535.21991723745 653 0.819632338801607 535.21991723745
desktops 528.695171803532 620 0.852734148070212 528.695171803532
conferencing 526.485848824652 800 0.658107311030815 526.485848824652
utilizing 523.9590767611 603 0.868920525308624 523.9590767611
compilers 522.612072374994 692 0.755219757767332 522.612072374994
#uses 521.491639942809 602 0.866265182629251 521.491639942809
kernels 521.182223091508 658 0.792070247859435 521.182223091508
hyperlinks 513.419638732518 611 0.840294007745528 513.419638732518
firewalls 507.891449494857 590 0.860832965245521 507.891449494857
compiling 507.599300137637 674 0.753114688631509 507.599300137637
modems 505.460908215031 613 0.824569181427456 505.460908215031
updated 503.687561482447 640 0.787011814816323 503.687561482447
applets 497.080303273838 578 0.860000524695221 497.080303273838
headsets 490.23963643545 580 0.845240752474913 490.23963643545
tools 488.845291970143 562 0.869831480373919 488.845291970143
tracking 487.45834203268 560 0.870461325058358 487.45834203268
similarities 482.732301215885 581 0.83086454598259 482.732301215885
hyperlink 476.469704213547 570 0.835911761778153 476.469704213547
tool 474.374862759603 544 0.872012615366918 474.374862759603
hacks 473.414251978565 591 0.801039343449348 473.414251978565
supports 467.548024514704 549 0.851635745928423 467.548024514704
imap 459.510512627474 545 0.843138555279769 459.510512627474
standard 458.269792354393 524 0.874560672432047 458.269792354393
multicast 456.125452499931 539 0.846243882189111 456.125452499931
habit 440.793018436888 591 0.745842670789997 440.793018436888
macs 440.71163023762 568 0.775900757460598 440.71163023762
isps 437.454746517331 515 0.849426692266663 437.454746517331
shortcuts 432.868755321052 504 0.85886657801796 432.868755321052
atms 432.226101997913 538 0.803394241631809 432.226101997913
mobiles 426.983665293847 525 0.813302219607327 426.983665293847
remote 420.211397291406 513 0.819125530782468 420.211397291406
bookmarks 410.838497025338 614 0.669118073331169 410.838497025338
processing 408.131145295128 473 0.86285654396433 408.131145295128
hotspots 400.230241283424 492 0.813476100169561 400.230241283424
multiple 398.464840824357 484 0.823274464513134 398.464840824357
sophisticated 393.441999162499 457 0.860923411734133 393.441999162499
package 391.894226166328 452 0.867022624261787 391.894226166328
repeaters 389.875033567385 495 0.787626330439161 389.875033567385
faxing 389.201405105812 475 0.81937137917013 389.201405105812
utility 388.98584992145 451 0.862496341289247 388.98584992145
integrated 382.243938307864 447 0.855131853037728 382.243938307864
solutions 374.339876477531 433 0.864526273620163 374.339876477531
voicemail 372.62325974625 450 0.828051688325 372.62325974625
thumbnails 370.142849274553 446 0.829916702409312 370.142849274553
ipods 368.370435005063 439 0.839112608211988 368.370435005063
output 367.90778342754 433 0.849671555259908 367.90778342754
storage 367.574981826909 434 0.846946962734813 367.574981826909
blogs 364.873525424188 573 0.636777531281305 364.873525424188
access 363.500553988592 436 0.833716866946312 363.500553988592
specialized 360.556814545809 426 0.846377498933824 360.556814545809
toolkit 360.234448954218 413 0.872238375191811 360.234448954218
porting 359.870747034345 416 0.865073911140253 359.870747034345
multi 359.23349554436 437 0.822044612229657 359.23349554436
functionality 358.97869480079 409 0.87769852029533 358.97869480079
workbooks 355.245315662125 427 0.831956242768442 355.245315662125
utilities 351.709941158444 413 0.851597920480493 351.709941158444
default 350.561073934803 408 0.859218318467654 350.561073934803
subsystems 348.755069191507 406 0.859002633476619 348.755069191507
optional 347.873413917955 404 0.861072806727612 347.873413917955
simple 347.545326337751 408 0.851826780239586 347.545326337751
secure 343.982976906836 403 0.853555773962373 343.982976906836
visualization 342.797159993122 399 0.859140751862462 342.797159993122
text 341.37321091841 400 0.853433027296026 341.37321091841
mode 340.813415585243 399 0.854168961366524 340.813415585243
visual 339.181759363371 409 0.829295255167167 339.181759363371
backbone 335.739401685354 513 0.654462771316479 335.739401685354
vector 333.280873709911 394 0.845890542410942 333.280873709911
configuration 331.76124710093 423 0.784305548701961 331.76124710093
packages 331.690485404322 384 0.863777305740421 331.690485404322
validation 331.129696291581 387 0.855632290159124 331.129696291581
signal 331.122452393166 393 0.842550769448259 331.122452393166
object 330.522337856433 391 0.845325672267092 330.522337856433
techniques 330.258799331683 392 0.842496937070621 330.258799331683
memory 328.006655698833 390 0.841042706920084 328.006655698833
product 327.747370830448 386 0.849086452928621 327.747370830448
equipment 327.713241047847 398 0.823400103135294 327.713241047847
mapping 327.412794274847 386 0.848219674287168 327.412794274847
information 327.325565643339 405 0.808211273193428 327.325565643339
subsystem 324.4158129684 365 0.888810446488768 324.4158129684
specifying 319.980249324755 370 0.8648114846615 319.980249324755
syntax 319.680932925842 373 0.85705343947947 319.680932925842
manual 319.660487009246 372 0.859302384433456 319.660487009246
serial 319.172253562862 379 0.84214314924238 319.172253562862
settings 318.86310576508 361 0.883277301288309 318.86310576508
free 317.981576113453 383 0.830239102123898 317.981576113453
verification 317.542628351936 375 0.846780342271829 317.542628351936
module 316.830591922235 375 0.844881578459294 316.830591922235
generic 316.12456813241 366 0.863728328230629 316.12456813241
design 315.534043934358 370 0.852794713336103 315.534043934358
testing 313.699283546689 369 0.850133559747126 313.699283546689
service 312.673216208001 380 0.822824253178951 312.673216208001
entity 311.480577851154 384 0.811147338154048 311.480577851154
controller 309.229389294572 373 0.829033215266948 309.229389294572
code 305.785962803683 371 0.824220923999146 305.785962803683
navigation 304.673444853396 357 0.853427016396066 304.673444853396
dynamic 303.615454796755 354 0.857670776262018 303.615454796755
muds 303.468115551056 386 0.786186827852478 303.468115551056
oracle 302.383727072349 363 0.833013022237877 302.383727072349
input 301.579365268622 346 0.871616662626076 301.579365268622
screen 301.171093100834 356 0.845986216575375 301.171093100834
micro 301.094606597115 351 0.857819392014573 301.094606597115
users 300.772183943913 351 0.856900808957017 300.772183943913
smart 300.769134251783 362 0.830853962021501 300.769134251783
method 299.437202945381 363 0.824895875882592 299.437202945381
automatic 299.241990526753 347 0.862368848780267 299.241990526753
parallel 298.788937052871 362 0.825383804013455 298.788937052871
editing 297.613735020959 340 0.875334514767526 297.613735020959
adapter 297.450687309179 348 0.854743354336723 297.450687309179
filter 295.925007321142 352 0.84069604352597 295.925007321142
internal 295.847776781004 347 0.852587252971193 295.847776781004
flash 295.767337339719 344 0.859788771336392 295.767337339719
playback 295.07195866298 341 0.865313661768271 295.07195866298
operating 294.316571134493 366 0.804143636979488 294.316571134493
machine 294.242699871589 356 0.826524437841543 294.242699871589
exchange 291.773653986574 349 0.836027661852647 291.773653986574
advanced 291.422097940485 345 0.844701733160826 291.422097940485
utilize 291.177501792132 337 0.864028195228877 291.177501792132
accesses 290.87851271531 345 0.843126123812492 290.87851271531
automated 290.565540081526 343 0.847129854465091 290.565540081526
pdas 290.176117945664 346 0.838659300420994 290.176117945664
incorporating 289.471420687203 342 0.84640766282808 289.471420687203
power 289.289639556418 356 0.81261134706859 289.289639556418
resources 288.291449355023 347 0.830811093242141 288.291449355023
searched 288.119260325192 370 0.778700703581599 288.119260325192
table 287.403203312426 346 0.830645096278687 287.403203312426
model 287.092731640447 346 0.829747779307651 287.092731640447
management 286.590964110476 371 0.772482383047106 286.590964110476
sample 286.075723761322 331 0.864277111061397 286.075723761322
keystrokes 285.90410363799 332 0.861156938668646 285.90410363799
structure 284.861927129 341 0.835372220319649 284.861927129
pace 284.54193159738 368 0.773211770645055 284.54193159738
analysis 283.939657561486 348 0.815918556211168 283.939657561486
robust 283.29548767214 331 0.855877606260242 283.29548767214
implementations 283.087840925926 317 0.893021580207969 283.087840925926
automation 282.152770024016 332 0.849857741036191 282.152770024016
accelerator 282.067959948885 332 0.849602289002666 282.067959948885
documentation 282.063458786483 332 0.849588731284588 282.063458786483
webcams 281.623480347942 346 0.81394069464723 281.623480347942
imaging 281.334528796184 331 0.849953259202973 281.334528796184
terminal 281.04802608556 358 0.7850503521943 281.04802608556
structured 280.96787005536 332 0.846288765226987 280.96787005536
machines 280.492226453879 334 0.839797085191254 280.492226453879
services 280.246549623305 349 0.802998709522364 280.246549623305
automatically 279.861986548324 330 0.848066625904013 279.861986548324
scripts 279.533897139946 326 0.857465942147074 279.533897139946
methods 278.110486754656 343 0.810817745640396 278.110486754656
intelligent 277.425134039838 335 0.828134728477129 277.425134039838
accelerators 276.379952211773 324 0.853024543863496 276.379952211773
function 276.08935695917 330 0.836634415027788 276.08935695917
modeling 275.354750669782 336 0.819508186517209 275.354750669782
electrical 275.25703781043 340 0.809579522971853 275.25703781043
resource 274.820262454425 332 0.827771874862727 274.820262454425
folder 274.425064418774 317 0.865694209522948 274.425064418774
identification 273.886319183589 321 0.853228408671617 273.886319183589
document 273.725637483511 323 0.847447794066597 273.725637483511
option 272.909277699566 316 0.863636954745463 272.909277699566
adaptive 272.857936392489 322 0.847384895628846 272.857936392489
architecture 272.751128089787 345 0.790582979970396 272.751128089787
simulator 272.411527146264 316 0.862061794766659 272.411527146264
appliance 272.205478162716 319 0.853308708974031 272.205478162716
card 271.774945752019 349 0.77872477292842 271.774945752019
account 271.641156070324 334 0.813296874462047 271.641156070324
postscript 271.471702464294 321 0.845706238206525 271.471702464294
algorithm 271.456591914236 336 0.807906523554273 271.456591914236
models 271.271940335135 335 0.809766986075029 271.271940335135
generate 270.913933577846 317 0.854618086996361 270.913933577846
monitoring 270.79238743159 331 0.818103889521419 270.79238743159
electric 270.180813759994 346 0.78086940393062 270.180813759994
artificial 269.685477766467 337 0.800253643223939 269.685477766467
element 269.580396672938 325 0.829478143609041 269.580396672938
distribution 268.7070801058 322 0.834494037595652 268.7070801058
unit 268.473031184897 322 0.833767177592848 268.473031184897
measurement 268.241007212779 333 0.805528550188525 268.241007212779
selecting 268.205358827884 305 0.879361832222571 268.205358827884
adapters 267.899225103695 310 0.864191048721597 267.899225103695
global 267.896899849529 332 0.80691837304075 267.896899849529
advertising 267.755240146917 334 0.801662395649453 267.755240146917
technique 267.720006030522 321 0.834018710375459 267.720006030522
alarm 267.623101495019 317 0.8442369132335 267.623101495019
activate 265.997119075604 308 0.863627009985726 265.997119075604
industry 265.977267782962 332 0.801136348743863 265.977267782962
optimization 265.548392228751 306 0.867805203361932 265.548392228751
structures 265.533428563217 320 0.829791964260053 265.533428563217
hybrid 265.529051382272 311 0.853791162000875 265.529051382272
hierarchical 265.116560691396 315 0.841639875210782 265.116560691396
spatial 264.917328343701 319 0.830461844337622 264.917328343701
source 264.795253038415 306 0.865343964177828 264.795253038415
select 264.79387156579 308 0.85972036222659 264.79387156579
operator 264.301781333772 317 0.833759562567105 264.301781333772
enterprise 264.278004468699 341 0.775008810758649 264.278004468699
schema 264.224299334082 301 0.877821592472035 264.224299334082
print 264.191479777388 317 0.833411608130562 264.191479777388
apps 264.061816278702 311 0.849073364240199 264.061816278702
extensions 263.822369501974 309 0.853794076058167 263.822369501974
microphone 262.874305821173 315 0.834521605781501 262.874305821173
research 262.512808774108 348 0.754347151649735 262.512808774108
window 262.491040862019 319 0.822855927467145 262.491040862019
simultaneous 261.534997590601 304 0.860312492074344 261.534997590601
relational 261.23080949595 307 0.850914688911889 261.23080949595
#material 260.876392012174 325 0.802696590806689 260.876392012174
personal 260.715911084564 324 0.80467873791532 260.715911084564
converter 260.51395835534 333 0.782324199265284 260.51395835534
configurations 260.511850295125 308 0.845817695763392 260.511850295125
random 260.452987166955 308 0.845626581710894 260.452987166955
statistical 260.083245502673 315 0.825661096833882 260.083245502673
import 260.028482652577 304 0.855356850830846 260.028482652577
handles 259.397167748376 306 0.847703162576391 259.397167748376
instrument 259.250544949487 312 0.83093123381246 259.250544949487
transfer 259.051735596009 311 0.832963780051477 259.051735596009
energy 258.880119594143 317 0.816656528688149 258.880119594143
external 257.666854467037 306 0.842048544009924 257.666854467037
mechanical 257.167002711424 316 0.813819628833621 257.167002711424
retrieve 256.941618577673 305 0.842431536320238 256.941618577673
modify 256.249690308625 309 0.829287023652507 256.249690308625
integrating 255.642856079675 304 0.840930447630511 255.642856079675
vendor 255.485113319491 297 0.860219236765965 255.485113319491
media 255.194982274054 325 0.785215330074013 255.194982274054
#international 255.036346316226 347 0.734975061430047 255.036346316226
quad 254.578192650045 338 0.753189919082973 254.578192650045
refinements 254.526885468836 296 0.859888126583906 254.526885468836
environment 254.414982125483 319 0.79753912892001 254.414982125483
parameter 254.411185118068 306 0.831409101693034 254.411185118068
daemon 254.320838720335 297 0.856299120270488 254.320838720335
#space 254.239775514813 306 0.830848939590891 254.239775514813
support 253.855382955958 319 0.795784899548459 253.855382955958
#industrial 253.355967292093 335 0.756286469528637 253.355967292093
#universal 253.324689041376 307 0.825161853554972 253.324689041376
#facility 253.24613920092 301 0.841349299670832 253.24613920092
proxies 252.833537582517 295 0.85706283926277 252.833537582517
#generation 252.658788698709 299 0.845012671233142 252.658788698709
#supply 252.301567942145 307 0.821829211537932 252.301567942145
#heterogeneous 252.222045150555 297 0.849232475254394 252.222045150555
compatible 252.217100185863 378 0.667241005782705 252.217100185863
#engineering 252.156831079676 336 0.750466759165704 252.156831079676
#firstclass 252.034386287523 284 0.887445022139166 252.034386287523
paging 251.726266978239 286 0.880161772651186 251.726266978239
#quality 251.493031441567 302 0.832758382256845 251.493031441567
#market 251.260256577119 328 0.766037367613167 251.260256577119
wizard 251.186267380882 305 0.823561532396333 251.186267380882
content 250.91391364764 355 0.706799756753916 250.91391364764
dictionaries 250.297089406622 306 0.817964344466085 250.297089406622
products 250.273949901864 309 0.809948057934835 250.273949901864
semiconductor 250.235152336804 298 0.839715276297999 250.235152336804
#representation 250.108507583227 312 0.801629831997521 250.108507583227
decoders 249.652829579724 285 0.875974840630611 249.652829579724
debug 249.415640139121 283 0.881327350314915 249.415640139121
#attribute 249.129114737792 296 0.841652414654703 249.129114737792
engine 249.012677973287 298 0.835613013333177 249.012677973287
snapshots 248.399644444217 296 0.83918798798722 248.399644444217
enabled 247.971240770428 284 0.873138171726861 247.971240770428
project 247.696275333177 310 0.799020243010248 247.696275333177
procedure 247.641483936929 302 0.82000491369844 247.641483936929
transport 247.547211178495 313 0.790885658717237 247.547211178495
acrobat 247.425580949113 302 0.819290003142759 247.425580949113
instant 247.342977851797 293 0.84417398584231 247.342977851797
#reference 246.989964869978 289 0.854636556643521 246.989964869978
technical 246.92907988553 311 0.793984179696238 246.92907988553
#linear 246.718017281308 313 0.788236476937088 246.718017281308
#structural 246.347260288468 301 0.818429436174313 246.347260288468
#enhanced 246.256299556108 283 0.870163602671759 246.256299556108
#generating 246.196781299229 288 0.854849935066766 246.196781299229
#sound 246.183245950742 302 0.815176311095172 246.183245950742
camera 245.88773773302 332 0.740625716063313 245.88773773302
#production 245.595207923956 307 0.799984390631778 245.595207923956
#description 245.500756368924 288 0.85243318183654 245.500756368924
#magnetic 245.158536427993 308 0.795969274116862 245.158536427993
#annotation 245.083723952194 278 0.881596129324441 245.083723952194
#statistics 245.018853632985 299 0.819461048939749 245.018853632985
#functional 245.009158425709 298 0.822178383978888 245.009158425709
#materials 244.534372413141 300 0.815114574710469 244.534372413141
#natural 244.346423699909 320 0.763582574062215 244.346423699909
#definition 244.280196491741 298 0.819732202992419 244.280196491741
#methodology 244.272777977962 313 0.78042421079221 244.272777977962
#calibration 244.212680736609 316 0.772824939039902 244.212680736609
#routines 244.176883281632 277 0.881504993796506 244.176883281632
#manufacturing 244.1337369196 309 0.790076818510031 244.1337369196
#sequence 244.113352278224 289 0.844682879855447 244.113352278224
#physical 244.057284386627 312 0.782234885854572 244.057284386627
#number 243.821946606267 297 0.820949315172617 243.821946606267
converters 243.775866384671 302 0.807204855578382 243.775866384671
#flexible 243.761071351084 287 0.849341712024684 243.761071351084
script 243.100530998863 302 0.8049686456916 243.100530998863
instruction 243.069083087159 286 0.849891898906151 243.069083087159
#theory 242.930069105986 311 0.781125624135005 242.930069105986
#insert 242.587480147567 286 0.848207972543939 242.587480147567
#guide 242.543394620097 289 0.839250500415562 242.543394620097
#signals 242.508762473042 283 0.856921422166228 242.508762473042
#social 242.505531822064 332 0.730438348861637 242.505531822064
#solution 242.392411780238 281 0.862606447616504 242.392411780238
python 242.388900130536 279 0.86877741982271 242.388900130536
#delivery 242.128524366373 285 0.849573769706572 242.128524366373
#companies 241.804819175194 321 0.753286041044219 241.804819175194
#transportation 241.729542873756 314 0.769839308515147 241.729542873756
#nuclear 241.440422056415 304 0.79421191465926 241.440422056415
#scientific 241.087236567891 312 0.772715501820163 241.087236567891
#implements 240.942742555307 272 0.885818906453333 240.942742555307
#appropriate 240.863256562802 294 0.819262777424498 240.863256562802
projector 240.808110639844 278 0.86621622532318 240.808110639844
#thermal 240.783490889141 290 0.830287899617727 240.783490889141
#functions 240.747084912272 279 0.86289277746334 240.747084912272
#conversion 240.663747945959 330 0.729284084684724 240.663747945959
#test 240.184961950176 279 0.86087799982142 240.184961950176
#authoring 240.173138384342 274 0.876544300672781 240.173138384342
installer 240.055380423982 274 0.876114527094825 240.055380423982
address 240.050893888798 298 0.805539912378518 240.050893888798
#demonstration 239.903110233404 296 0.810483480518258 239.903110233404
#existing 239.835321016928 285 0.841527442164658 239.835321016928
#saab 239.825126365636 312 0.768670276812936 239.825126365636
tuning 239.364728830878 274 0.873593900842619 239.364728830878
#provider 238.922933736312 286 0.835394873203887 238.922933736312
#detection 238.622561554012 287 0.831437496703875 238.622561554012
#rendering 238.530582737165 273 0.873738398304633 238.530582737165
assembler 238.501758491328 284 0.83979492426524 238.501758491328
#personalized 238.419540787251 280 0.851498359954469 238.419540787251
#frequency 238.347477706555 291 0.819063497273386 238.347477706555
#alerts 238.050326535679 282 0.844150094098154 238.050326535679
#dimensional 237.927159407784 290 0.820438480716498 237.927159407784
#type 237.803909131437 276 0.86160836641825 237.803909131437
#custom 237.699765825355 343 0.693002232726984 237.699765825355
#matching 237.436441826725 284 0.836043809249033 237.436441826725
#group 237.200438313626 310 0.765162704237504 237.200438313626
#interaction 237.1191698216 292 0.812051951443836 237.1191698216
#field 237.013904095304 295 0.80343696303493 237.013904095304
#menu 236.995197626165 288 0.822899991757519 236.995197626165
#mathematical 236.967560706272 308 0.769375197098285 236.967560706272
#operation 236.833765650538 297 0.797420086365447 236.833765650538
#developing 236.781674259402 300 0.78927224753134 236.781674259402
analogue 236.675664560198 274 0.863779797664955 236.675664560198
#generator 236.413503530509 273 0.865983529415785 236.413503530509
#pattern 236.206575215434 300 0.787355250718113 236.206575215434
#motion 236.132406166368 299 0.78974048885073 236.132406166368
#synthesis 235.966857888456 290 0.813678820305022 235.966857888456
#national 235.819210961416 342 0.689529856612328 235.819210961416
#organization 235.807792274883 324 0.727801828008899 235.807792274883
#generators 235.414996903059 275 0.856054534192944 235.414996903059
#intelligence 235.28370392159 296 0.794877378113481 235.28370392159
#activity 235.26210920147 298 0.789470165105605 235.26210920147
#science 235.175456680003 328 0.716998343536594 235.175456680003
#integrate 235.127253709362 281 0.836751792560008 235.127253709362
#environments 234.761219279888 279 0.841438061935081 234.761219279888
#facilities 234.689529270655 303 0.774552901883349 234.689529270655
#reliable 234.267321376986 275 0.851881168643585 234.267321376986
#ubiquitous 233.833797822094 278 0.841128769144223 233.833797822094
#travel 233.437916061456 301 0.775541249373609 233.437916061456
#picture 233.431913455867 297 0.785966038571942 233.431913455867
#images 233.403800212516 287 0.813253659277058 233.403800212516
#modulation 233.345452416641 289 0.807423710784224 233.345452416641
#direct 233.260867315086 282 0.827166196152788 233.260867315086
#acquisition 233.236472077051 295 0.790632108735765 233.236472077051
#record 232.958400433872 296 0.787021623087406 232.958400433872
#spectrum 232.942893636735 271 0.859567873198284 232.942893636735
#string 232.842035774807 285 0.816989599209847 232.842035774807
#storing 232.531798101942 271 0.85805091550532 232.531798101942
#traffic 232.45744552109 297 0.782685001754512 232.45744552109
#implement 232.26663857363 286 0.81212111389381 232.26663857363
#educational 231.887315829162 301 0.770389753585254 231.887315829162
#marketing 231.799788063837 306 0.757515647267442 231.799788063837
#vacuum 231.303991525184 280 0.826085684018513 231.303991525184
#human 231.035540252374 310 0.74527593629798 231.035540252374
#efficient 230.839103603522 272 0.848673175012948 230.839103603522
graph 230.763792549445 274 0.842203622443229 230.763792549445
modelling 230.762469895969 282 0.818306630836768 230.762469895969
installed 230.616165292442 275 0.838604237427062 230.616165292442
#accounting 230.59829795686 306 0.753589209009346 230.59829795686
#dictation 230.497712797892 263 0.876417158927344 230.497712797892
#related 230.164652656792 284 0.810438917805607 230.164652656792
#controlled 230.122670040786 292 0.788091335756115 230.122670040786
#public 230.112232821398 304 0.756948134280915 230.112232821398
#produce 230.006798556592 283 0.812744871224707 230.006798556592
transaction 229.965833325102 274 0.839291362500372 229.965833325102
#handle 229.730833453586 267 0.860415106567738 229.730833453586
execute 229.500975313203 276 0.831525272873925 229.500975313203
#execution 229.368751778194 284 0.807636449923218 229.368751778194
#action 229.329599589873 298 0.769562414731119 229.329599589873
#assignment 229.293723759137 276 0.830774361446148 229.293723759137
#company 229.233318838423 326 0.703169689688415 229.233318838423
#vehicle 229.211171764336 278 0.824500617857324 229.211171764336
detector 229.209389683146 267 0.858462133644743 229.209389683146
entertainment 229.091409969549 296 0.77395746611334 229.091409969549
#inventory 228.755976336756 265 0.863230099383986 228.755976336756
# END MANUAL
###################################################################################################

Tills avslutat cirka rad 740. En annan kvalitetsnivå än förväntat med andra metoder även om viss manuell-kontroll krävs (vilket verkligen krävs på annat också även om det med flera alternativ är mer problematiskt utnyttjande många fler ord och reducernade ner deras vektorer för hört). Relevanta och tydligt ämnesföljande. Med redundans i ämnet mer än väl klarande att koncept med varierad sense kommer varierat. Efter nästa körning är förväntat att övrigt korrekt hörande hemma men som ej gick in i indatat nästa gång (d.v.s. nedanför här) går upp tydligt utnyttjande likhet med fler accepterande ord (resp. allmänt mer beräknande likheter med mer data att bygga ifrån).


Och längst ner - cirka rad 21400 - har vi istället föga teknologiska koncept vilket emellertid ej utnyttjas (ej riktigt lika leverande alls om man gör p.s.s. eftersom en del bara är låg-beräknade i antal relationer även om det så här långt ner nu är minst sagt otroligt):cloaks 0.60206820312712 1 0.60206820312712 0.60206820312712
hospitalized 0.601540396276 1 0.601540396276 0.601540396276
luscious 0.601517170505555 1 0.601517170505555 0.601517170505555
cranberry 0.601428424245365 1 0.601428424245365 0.601428424245365
cleave 0.601409717214402 1 0.601409717214402 0.601409717214402
mashed 0.601312993748323 1 0.601312993748323 0.601312993748323
axel 0.601250358477143 1 0.601250358477143 0.601250358477143
magpies 0.601242597530544 1 0.601242597530544 0.601242597530544
curt 0.601236305360465 1 0.601236305360465 0.601236305360465
bunch 0.600965468844516 1 0.600965468844516 0.600965468844516
later 0.600837239607155 1 0.600837239607155 0.600837239607155
locations 0.600706869847264 1 0.600706869847264 0.600706869847264
repatriated 0.60070064722699 1 0.60070064722699 0.60070064722699
chiefs 0.600597906014978 1 0.600597906014978 0.600597906014978
kilometers 0.600524882712111 1 0.600524882712111 0.600524882712111
paddy 0.600387775685966 1 0.600387775685966 0.600387775685966
cauliflower 0.60033823468398 1 0.60033823468398 0.60033823468398
thursdays 0.60014034111015 1 0.60014034111015 0.60014034111015
obedient 0.600064548211727 1 0.600064548211727 0.600064548211727
pitchers 0.600002878828641 1 0.600002878828641 0.600002878828641

Cirka 10500 tycks det lite blandat med enstaka ord som argumenterat passar in.phenomenal 35.4586336942259 47 0.754439014770764 35.4586336942259
sitting 35.4339167406301 54 0.656183643345001 35.4339167406301
seals 35.4309923468477 48 0.738145673892661 35.4309923468477
tweaks 35.42991211589 40 0.885747802897251 35.42991211589
humane 35.4139189439241 45 0.786975976531647 35.4139189439241
sweat 35.4137439900344 51 0.694387137059499 35.4137439900344
dads 35.4108490066968 52 0.680977865513399 35.4108490066968
saying 35.4099126166091 55 0.643816593029256 35.4099126166091
periods 35.4069495643926 45 0.786821101430947 35.4069495643926
depicting 35.3933960891825 50 0.707867921783649 35.3933960891825
spammers 35.3821002376393 42 0.842430958039031 35.3821002376393
superstore 35.3797521841017 50 0.707595043682034 35.3797521841017
plantation 35.3791728076498 54 0.65516986680833 35.3791728076498
hover 35.3708125662527 43 0.822577036424482 35.3708125662527
turmoil 35.358245245992 53 0.667136702754566 35.358245245992
views 35.3482710866523 47 0.752090874184091 35.3482710866523
appointment 35.347488818553 55 0.642681614882783 35.347488818553
declining 35.3410736184139 46 0.768284209095954 35.3410736184139
writ 35.3383134906554 53 0.666760631899158 35.3383134906554
trickery 35.3302319351404 46 0.76804852032914 35.3302319351404
venturing 35.3263108404961 47 0.751623634904172 35.3263108404961
geeks 35.3016430201754 45 0.784480956003898 35.3016430201754
trek 35.2905783606471 50 0.705811567212942 35.2905783606471

Och runt 12367 har vi firemen, gypsies och gangs, holes (och kanske enforced programming: Man låser dörren ut på arbetsplatsen och prövar att motivera fram en leverans via andra incitament än just positiva - Fungerar det är det bra ty ofta falerar it särskilt tidigt - även om jag lärde mig andra sense relaterade enforce av jag spontant associerade till - även om säkert kanske påverkat av en del idé-skisser jag gjort tidigare där jag bl.a. sett möjlighet att få in familjen som en del av utvecklingen - från den hårdare värld den här typen av utveckling typiskt innebär verkar funnit naturligt):gangs 24.3488307145782 36 0.676356408738284 24.3488307145782
snail 24.3447461668951 34 0.716021946085151 24.3447461668951
stray 24.3418572581122 33 0.737632038124611 24.3418572581122
gearboxes 24.3406528380396 28 0.869309029929984 24.3406528380396
reclining 24.3358718067903 35 0.695310623051153 24.3358718067903
reels 24.3356680569444 28 0.86913100203373 24.3356680569444
gypsy 24.3339734887061 37 0.65767495915422 24.3339734887061
enforced 24.3290647373652 33 0.737244385980764 24.3290647373652
crockery 24.3172888476995 37 0.657224022910797 24.3172888476995
precedent 24.315761898283 32 0.759867559321343 24.315761898283
firemen 24.3155215036114 37 0.657176256854361 24.3155215036114
holes 24.3153714161125 30 0.810512380537082 24.3153714161125
parkway 24.3107422772879 35 0.694592636493939 24.3107422772879

Och lovande gott om enforced programming prövas har vi family lätt underligt närmare rad 2000 precis vid quality och speed såväl som agency indikerande värdet såväl som antar jag risken beroende på land man nu implementerar det i.qualitative 193.829453531255 243 0.797652072145082 193.829453531255
speed 193.566182611194 233 0.830756148545899 193.566182611194
agency 193.506309109968 259 0.747128606602191 193.506309109968
juvenile 193.265871682333 271 0.713158198089789 193.265871682333
family 193.230398980743 285 0.678001399932433 193.230398980743

Och på 10219 tycks en pseudo-human dykt upp: Vampire.rally 37.409110988708 55 0.680165654340146 37.409110988708
blinking 37.4021915419263 55 0.680039846216842 37.4021915419263
embassy 37.4011030475468 57 0.656159702588541 37.4011030475468
vampire 37.4003382009588 57 0.656146284227348 37.4003382009588
addict 37.3971242625302 57 0.656089899342635 37.3971242625302
fouling 37.3960605917187 49 0.763184910035075 37.3960605917187
sublime 37.3874535169648 55 0.679771882126633 37.3874535169648
inflatable 37.3714316803553 51 0.732773170203046 37.3714316803553
untested 37.3631052150083 44 0.849161482159279 37.3631052150083