Efter Bornholm: Flyktingaffären för att skapa nya svenska enklaver i världen

2016-01-13

Ett spännande tänkvärde (inte säkert men värt en och annan risk) värde med EU finner vi på Bornholm. Så som Uppsala bo och havande pendlat Stockholm förr många år och gjort värnplikten i Norrdland kan jag som något av en Sverige expert upprepat fördjupad i allt det skånska (abstraherande fram gemensamma - lite som allt till Sverige överst - delar av Småland, Västkusten och vad allt det andra) semestrande där många gånger korta perioder att:


  • Skåne är det finaste Sverige har

Våra svenska skåne-traditioner är något av det mest svenska som finns. Vem har inte imponerats och njutit av den konstnärliga topp i deras närmaste musikaliska svenska språk-variant eller de särskilda bondetradition formad av de geografiska (såväl kanske också för hjärt- och kärlhälsan) utmaningar avsaknaden av skog resp. möjlighet EU-bidrag för arktiskt jordbruk fört med sig såväl kämpande med Ringhals såväl som bron till Danmark.


Och läsande Wikipedia lärde jag när jag mycket korrekt fördjupande mig ner i texten för att hitta sanningen (gående förbi första radens danska taskspelerier) att det bor inte som jag trodde en massa danskar på Bornholm utan dom visade sig vara just svenska skåningar:


"Many inhabitants speak the Bornholmsk dialect, which is officially a dialect of Danish.[2] Bornholmsk retains three grammatical genders, like Icelandic and most dialects of Norwegian, but unlike standard Danish. Its phonology includes archaisms (unstressed [a] and internal [d̥, ɡ̊], where other dialects have [ə] and [ð̞, ʊ / ɪ]) and innovations ([tɕ, dʝ] for [kʰ, ɡ̊] before and after front-tongue vowels). This makes the dialect difficult to understand for some Danish speakers. However, Swedish speakers often consider Bornholmian to be easier to understand than standard Danish. The intonation resembles the Scanian dialect spoken in nearby Scania, the southernmost province of Sweden."

Från: Bornholm | Wikipedia

Det är svårt att komma ifrån en ganska för långtgående tolkning men åtminstone troligare än icke så har Wikipedia-fenotypen / -personligheten van att strukturera information (kanske omedvetet) vänt sig mot felstruktureringen och antytt tydligt i sista fyra orden vilka kategorigrupper han eller hon kände att Bornholm hörde hemma.


Sådant gör inte Skåne till mer eller mindre viktiga eller svenska för oss. Men de kan vara en dröm och den upplevelse som idag kanske vekt når Bornholm och ev. flera svenska enklaver i Danmark som ger våra skåningar där kraft att leva vidare. Skåne är viktigt för dom och med det kommer ett ansvar för alla svenskar.


Så svenskt det kan bli: Bias i core-Sverige runt Uppland såväl minns jag från värnplikten ej ovanligt bland norrlänningarna att se ner lite på skåningarna man tycker är lite för motiverade "stationärt" där man är snarare än i aktion-serie framåt resp. hastiga som börjat fråga vidare om annat innan man hunnit börja svara ger jag inte mycket för. Skåne är bland det mest svenska vi kan hitta: Vad vi kan likna vid en svensk enklav från omvärlden som återvänt hem. Det må ta lite tid innan man konvergerat in sig bra men det är naturligt. Skåne är framför allt ett naturligt vi skåningar med Bornholm som i all korrekthet måste räddas hem.

Trots allt danskt som hänger kvar i Skåne är det just det svenska vi bäst firar mer av visande vägen för Bornholm såväl som stödjande den skånska Sverige-konvergensen. Och så mycket fin matkultur kommer ju också från Skåne: Semlan tänker jag, inte bara soppa utan soppa med klimp och grädde m.m. fint.

Skåne är viktigt för alla svenskar såväl i Sverige som i andra lädner.


Klickar man runt i Wikipedia kan många fler svenska enklaver hittas: kustområdena i Finland, Åland, delar av Baltikum, Dekaware i USA, delar av Storbritannien (säg att en 1/5 av Skottland egentligen är svenskt), hela Norge och tror jag säkert mer jag ännu ej funnit.


EU är gemensam rättsordning och skydd för Europas alla förtryckta minoriteter

Inget engagerar EU mer än Europas minoriteter. Försvarliga decimeter publikationer såväl som särskilda mellanstatliga "kontrakt" finns för att skydda dem: Och allt - om än bra mycket - är inte bara ursprungsmärkningen. Dessutom är det ju så självklart för oss att hjälpa varandra när någon nte riktigt orkar med sina minoriteter längre: Vi har ju ex. en massa romer i Sverige från diverse EU-länder österut som ville få lite perspektiv på sig själva ensamma ett tag.


I EU finns tror jag den långsiktiga vägen hem för våra svenska enklaver runt om Östersjön.


Även om den kinesiska hemförandet av nytt land via byggande av små militärbaser på öarna kan tyckas ha fungerat bra är det troligen ett ganska dyrt alternativ för Bornholm. Likväl att att skicka bud till Kina om ett internationellt ö-rätts-samarbete bör vi snarast göra. Världen saknar ju idag helt en oberoende mellan-statlig organisation för att hantera internationella ö-frågor när olika menar råder mellan länder. I sådanorganisation kan Bornholms rätt till frihet prövas än mer oberoende än i EU.


Med Sverige och Kina som grundarländer - kanske dom tidiga åren framtill 2050 tagande en utökad kostnad med dyrare roller motsvarande dom ständiga medlemmarna i FN's säkerhetsråd - tror jag nog vi lätt når ut bra till andra länder (Kina stort och så känt engagerad i ö-politik medan Sverige kan kännas lite kamratligare och lugnare visande på att det inte bara är vad som ska handla om i ö-kris väpnade interventioner utan om att just etablera ett för världen gemensamt rättssystem för öar kanske som för Bornholm med passlösa svenskar som tvingas leva i förskring under det danska kulturförtrycket). Först kan Sverige komma och förklara saker och ting utifrån vår värdegrund och därefter för dom som väntar med att gå med kan Kina berätta och garantera att deras verklighet i alla ö-frågor är mycket lugnare när en ö är reglerad via samarbetet istället fri för vem som helst att ta med vapen om så krävs.


Värdet för Skåne och Danmark själva ska ju heller inte underskattas. De lider idag av de svenska pass-kontrollerna skadande deras ekonomi. En bärande motivering till att dom behövdes var att antalet flyktingar nådde nivåer där det blev för kostsamt. Möjlighet att beskatta också Bornholm kanske räcker bra här för att få liv i flyktingmottagandet igen. Dock oavsett hur rätt det är att hjälpa flyktingar och flera värden diskuterande nedan är ju flyktingen inte ett egenvärde: Det är ej bra att folk behöver bli flyktingar. Därmed inte sagt att jag tror att vi kommer se svenska flyktingar kommande med färjorna från Bornholm: Men vi vet så väl från Europas nutidshistoria (vi minns alla det forna Jugoslaviens folkmord) att minoriteter i enklaver lätt råkar illa ut. Danmark upplever jag också allmänt är lite lätt "skeptiska" till andra främmande kulturer.


Värdet av flyktingen efter Sverige: Nya diffusa men mer spridda enklaver av den svenska kulturen

Och jag pekar gärna här på efter att uppmärksammat sammanblandning hos en del svenskar att flyktingar och invandrare inte är samma sak. Invandraren är i värsta fall en till omotiverad svensk som kanske bidrar till värde men sällan gör något exceptionellt för landet. Likt de flesta av oss för svensk-kollektivet på det stora hela en nolla görande varken till eller från under överskådlig framtid. Flyktingarna å andra sidan är i bästa fall "svenskar" (men ej ännu svenskar i medborgarskap) som ger sig ut i världen för att strida för Sveriges kultur och export. Flyktingen är den långsiktigt och långsamt - men oerhört och verifierbart så stabilt etablerandet av den icke-diskriminerande svenska informationskanalen:


  • Flyktingen kommer från en annan kultur och annan del av världen som vi ger stöd en tid.
  • Hemlandet kanske utrotar sin befolkning allmänt eller för vissa delar av den.
  • Kanske ger vi denne också stöd att lösa problemen hemma med utbildning, frihet att organisera sig eller som för kurderna i Irak och Syrien stöd till deras väpnade förband (vilka upplever jag nästan är lite svenska från viss likhet med hemvärnet: "Vem som helst" kan tänkas komma ut med ett automatvapen och gediget tränat med det i dom kurdiska byarna). Även om jag tror att den värdeskapande åtgärden att införa möjlighet till motsvarande värnplikt i den mån exilregering finns kanske är vad vi har långt till ännu.

Kulturens bandbredd och över denna kommunikation etableras och kan gå i tillväxt (vilket numera som världen utvecklas är direkt svårt i relativ snarare än absolut mening därför att fler kulturer stora i medborgare kommunicerar internationellt i hög tillväxt) snarare än endast bromsa reduktion av befintlig närvaro (där Sverige just nu väger delvis skattat just av detta fenomen som upparbetat oavsett hur dåligt utnyttjat av Sverige det är idag: Det finns en kulturell-bromsfaktor i att något i den svenska kulturen gör att man ogillar tanken på att det kanske är bra för dig att hjälpa någon och om detta bra blir större kan det vara bra för dom du hjälper också).


Sedan återvänder flyktingen efter en tid (i bästa fall) hem. Nu försvenskad. Och som delvis svensk vilken vi åtminstone bör ge ett acceptabelt flyttbidrag delvis i givna möjligheter att bibehålla kontakt med dennes andra hemland (Sverige) och som vi gärna följer upp i hälsa såväl som skapande möjlighet att finna svenska värden (som i sådana normalt också bör vara värden för den f.d. flyktingen liksom dennes första land eftersom det nu normalt handlar om handel och annat skapande tillväxt i den värdena ej med svårbedömd komplexitet kan mätas). Sverige aktiviteter - ibland geo-lokalt tagande viss resekostnad kanske ibland men troligen oftast på internet - ett par gånger per år och kanske med en fast kontaktperson förvaltande kontakten till Sverige åtminstone för några stycken utspridda över resp. kultur och geoområde är också klokt. På så sätt kan vi fortsätta lära av varandra vilket är ett värde i sig även om det långt ifrån alltid tidigt i processen (i sådant här ska man tänka på Sverige som en varaktighet som ska existera långt längre än en livstid) leder till några nya exportaffärer


Rätt skött är flyktingen mycket mer svensk än så väl invandrare som svenskar födda i Sverige annat än sällan når upp till.


Värde från tänkbara rena exportaffärer kan föra tankarna till vapenexport. Särskilt givet att jag pekade på att korrektare hantering bör inkludera vissa möjligheter att göra sin värnplikt för ex. exilregering i Sverige. Men är här för aktuella länder där vi får god bandbredd av antal troligen mindre - föga - troliga jämfört med många andra områden. Minns rätt tittande löst på området i något färdigt data jag mindre destillerade fram själv som fick från någon organisation delande det hela är troligen flera av länderna här intressantare för den industrin långt senare i tiden jämfört med infrastruktur som vatten, avlopp, elförsörjning, vissa typer av särskilt mobila lösningar relaterat gas, och telekom).


Men självklart bygger man upp armén med svenska vapen lär väl kanske någon preferens etableras från det kanske skapande kanske vissa möjligheter när vi ser jag tycks ha fasat ut den tyska importen Leopard 2 - varför svenskar ibland när tyskarna kommer och ockuperar solstolarna på morgonen och långt senare kommer i person mycket tyskt ibland sägt "nu kommer Leopard och för en massa oljud igen" resp. runt 12 när haverande av alkohol eller för mycket sol en variant relaterat drivmedel jag ej minns - för återigen en svensk stridsvagn Stridsvagn 122 om än kanske ej "ofarlig" här varande en utveckling från Leopard 2 vilket ibland för vapensystem kan begränsninga möjligheterna att sälja produkten "fritt" till andra köpare än så reglerat: Inga av dem är dock lika kreativt spännande som gamla Stridsvagn 103 som kanske egentligen hade varit ekonomiskt sundare alternativ för många utvecklingsländer). Värdet av allmänt lugna lite fredliga svenska värderingar kan självklart som del av värnplikt kombineras med en del koncept tänkta att förebygga risken för nya problem eller att en roll i polis eller militär får en osund nivå av övergrepp eller indirekt leder till etablerande av organiserad brottslighet som del av organisationerna: Du kommer i så fall med din nya svenska kultur (som ju inte bara är värdering av djurskydd, FN, miljö och livsmedelstillsatser utan också alla de diffusa värden från att vi ej sett krig på evigheter där nog en del förs vidare), din svenska konflikthantering och för att understryka att folk ska ta det på allvar dina svenska vapensystem som en sista resp. mycket tidig lösning i processen och som du kanske ej behöver utnyttja trots problem därför du kan få goda råd av andra f.d. svenska flyktingar, din svenska handler (som typiskt svenskt antagligen skulle visa sig vara en sociolog som egentligen önskade att hon utbildats sig till en psykolog av den gamla psykoanalyserande sorten än något som gillar att se saker hända i god prestanda), och bra åsikter från svenska medier du har enkel fortsatt kontaktvia.


En ny typ sv enklaver av svenska skapas. En typ passande den utvecklingen världen gick in i när kommunikation globalt blev bred, djup och omfattande. Människor hör ej bara till tre kulturer längre: Landet, byn och yrket / social-association (samt att en del problem-makare söderut kan vara papaister, muslimer och buddister: Men för Sverige är ju sådant förr inkluderat i Landet då nu det kom till Wasa från Gud att kyrkan var hans precis som resten av landet - Sedan fick kyrkan fria statligt reglede demokratiska val eftersom medborgarna "ärvde" den av Wasa). Detta är ej enklaver vi kan behöva tvingas gå i krig över om danskarna börjar utrota skåningarna på Bornholm eller USA sätter svenskarna i Delaware i läger: Utan mer självorganiserande i mycket av det grundläggande kulturella i hemlandet utan att addera till komplexitet i Sverige men samtidigt genom att dom just är lite av svenska enklaver skapande bättre möjligheter för dom som grupp, deras hemländer och Sverige till ekonomisk tillväxt.