Verb mening - Transfer: Bomb vs Send

2015-02-12

Person A kan skicka person B en bomb. Huruvida den exploderar eller inte är vad vi ev. bäst ser som utanför just händelse uttrycker när vi skriver det som:


A sends BNP a bombNP

Om A istället bombar A är det svårare att använda samma form som ovan därför att bomb inkluderar implicit något som skickas definierande vad verb:et betyder grundläggande (en del andra konstruktioner kan dock gå även om jag tror vi normalt vanligare hamnar med en PP istället för NP efter B).


A bombs BNP

Och följande mening man kanske kunde tänka sig varit vad vi ibland använt förekommer så vitt jag vet inte alls:


A bombs BNP carpet bombsNP

Transfer av ett objekt må ha skett men vi antar att objektet (the bomb) är försvunnen. Shoot där vi kanske troligare implicit tänker oss en fysisk kula som kvarstår oavsett vad nu moderna vapen lämnar kvar tror jag är mer "tillåtande" här:


A shoots BNP a bulletNP

Antagandet är dock beroende på vilken analys med dator eller normalt hur vi själva ser världen av och till problematiskt därför att det är snarare den potentiella händelsen det handlar om. Om A bombar B med 3000 bomber kanske praktiskt gäller att för 2500 bomber har vi:


A bombs BNP

Medan övriga 500 istället resp. gör:A sends BNP a bombNP

D.v.s. ligger defunct på marken kanske en bit ner i marken.


Jag blev lite imponerad av att LCS (citerad från 9.8.b och för vilken jag kontrollerade Wordnet sense för bomb) har den alternativa notation med "cause go loc" (orsakar objektet bomb att gå till plats) även om jag starkt (ganska typiskt för många common sense relaterat språk) att jag ser en annan bättre representation av LCS via (här) webben (även om jag noterat teoretiska idéer om hur ex. act on m.fl. kan uttryckas alternativt):


:THETA_MAP (((1 -> 2) (th -> goal) (mod-poss -> th)))
:THETA_ROLES ((1 "_ag_th,mod-poss(with)"))
:SENTENCES "Mary !!+ed the tree with tinsel"
:LCS (cause (* thing 1)
(be ident (* thing 2) (at ident (thing 2) (!!+ed 9)))
((* with 15) poss (*head*) (thing 16)))
:VAR_SPEC ((1 (animate +)) (9 :conflated))

:ALTERNATIVES
(:LOCATIVE
(:THETA_ROLES ((2 "_ag_goal,th(with)"))
:LCS (cause (* thing 1)
(go loc (* thing 2)
(to loc (thing 2) (at loc (thing 2) (* thing 6))))
(!!+ingly 26))
:COLLOCATIONS ((2 "with")))

:ORIGINAL
(:THETA_ROLES "_ag_th,mod-poss(in)"
:LCS (cause (* thing 1)
(go ident (* thing 2)
(toward ident (thing 2) (at ident (thing 2) (!!+ed 9))))
((* in 15) poss (*head*) (thing 16)))
:VAR_SPEC ((1 (animate +)) (9 :conflated))))
)

Den första är vårt grundexempel. Bomb exploderar och förändrar tillstånd hos vad vi säger att vi bombar. Alternativ ett uttrycker förflyttningen - att att bomba innebär att bomb förflyttar sig till platsen vi bombar:


Medan det hade varit elegant om det sista alternativet (original) uttryckte att vad vad vi bombar eller av plats så representerar kontrollerar bomb som ej exploderat (possessive). Emellertid tror jag inte att det riktigt är vad strukturen säger men jag är inte nog att läsa godtycklig struktur för att vara riktigt säker. Jag tror emellertid den uttrycker att:


  • Bomba orsakar att.
  • Vi rör oss mot ett nytt tillstånd hos vad vi bombar (thing 2).
  • Inom en "domän" eller avgränsat av ex. PP in eller vad helst vi argumenterar är funktionellt med hur LCS använder in i sitt språk.
  • Där själva "värdet" / "effekten" / "pay-load" av bomben nu är posessive i "in".
  • (Stor varning för att jag kan ha läst strukturen fel).

Där dock för bomb väldigt annorlunda i väsen från att skicka något med varaktigt värde i mening av pengar inte spontant kanske är hur vi tycker att vi optimalt skulle uttrycka det. Även om nu själva problemet med ej exploderade bomber runt om i världen är just att platsen där de finns "äger värdet / pay-load" av bomben fritt för vem som helst att råka på letande för att ta tillvara "värdet" för att tillverka nya bomber eller ej medvetet görande något annat (odla mat, leka m.m.).


Jag kan inte påstå att jag är särskilt gillande kring sådant här. Det är en hel del av fel-resonerande som kan uppstå kring implicita dimensioner, implicita delsteg antaganden m.m. En försvarlig del av problemet tror jag är att för många lingvistiker gör teorier utan att addera "fakta" och "vetskap" om verb som propageras ut till gemensamt data samlat för dem. Så det är mycket ganska basalt kring verb-mening som egentligen inte blir gjort bara för att de flesta lingvistikerna tycker det är tråkigt att göra sådant för en 1000 - 3000 verb (där LCS och få andra skapelser skiljer sig genom att faktiskt gjort också det tråkigare arbetet).


Att exempelvis föreslå i artiklar att x-stycken dimensioner av verb är intressanta att utnyttja för att förstå deras mening är oavsett elegant resonerande endast ett tecken på den form av degenerativa kultur vi ofta tillskriver Rom under dess sista århundranden om det inte kommer med att man faktiskt tagit ut dimensionerna (i den mån de inte redan indirekt finns) för fler än ett fåtal verb. Åtminstone 500 för en yngre författare som tänker sig forska mer medan personer som av och till regelbundet genom åren publicerar något om det hela gång på gång rimligen efter inte överdrivet lång tid bör nå upp till alla viktiga verb.


Implicita dimensioner är kanske (ibland i alla fall) enklare att hantera ex. (eller bl.a) via LCS för location via act_on resp. be. Säg att A stab B:


  • En implicit plats händelsen sker på finns.
  • Vet vi var A och B finns är den platsen en bra gissning om plats.
  • act_on i LCS (om jag tolkat det rätt) säger att vi givet efterföljande ex. loc (locational) ej förändrar denna men agerar i den. Jag vet inte om en jämförelse med katalysator är rimlig.
  • Vilket självklart inte täcker på allt aktuellt här ens för locational där nu alla verb med loc antagligen kan förekomma med implicit dimension.

FOL i Verb net ger också meningsfull information.