Tänkbar metod abstrakt förklara resp. finna metoder att behandla psykiatriska sjukdomar inkluderande störd verklighetsuppfattning resonemang via etablerad inlärning resp. discourse medierat språk

2016-07-31

I min abstrakta modell (uttryckt i ord med övergripande koncept utelämnande sådant som modeller, val algoritmer m.m.) mänsklig natur använder jag av och till inspiration från "personlighet" och psykiatriska sjukdomar med dessas mest extrema eller arketypiska egenskap (några gånger mer i stereotypen i populationens föreställning av det än vad känt uttryck personlighet eller funktion hjärnan).


Detta i abstrakt modell har föga med de faktiska tillstånden hos människa. Det är en metodik för att ta ut intressanta "extrem-punkter" i människans totala natur som när övertydliga lättare togs vidare via konkret-modell till implementerade modellsystem (gigantiskt större inkludera mer av det i allmänt mening avser ett större modellsystem medan konkret mer är en punktlista pekande ut koncept eller kategorier av lösningar som kan användas implementation eller analys, eller för djupare förståelse är koncept i områden som AI, neuroscience, psykologi m.fl. områden av en praktisk typ likt statistiska analys som är intressanta) används bl.a. (mindre viktigt delsystem i dag) "personligheterna" sökning där vi här egenskaper med utgångspunkt arketypiskt hos ex. vissa autistiska spektrumstörningar, depression, mani m.m. som kan kombineras.


I implementation ligger emellertid delsystem som ibland betydligt mer efterliknar egenskaper i praktisk-funktion människa. Jag diskuterade nyligen kunskap i ett område med ett par smalare experter neurologi eller egentligen neuroscience vad de gör där de arbetar bytande något data mot något data (där jag fick något för ett par år sedan jag trodde då skulle vara användbart men var lite för beräkningsdyrt för mig och nu när de hade behov delade vetskap med extraktionsmönster en större mängd datakällor i form av ontologier).


Diskuterande utmaning utveckling nya behandlingsmetoder psykiatriska sjukdomar indikerade jag att en bl.a. för den bredaste i spektrum schizofreni men troligen fler såväl medfödda neurologiska funktionshinder och kanske vissa humörstörningar (ev. oftare mer i depression än mani?) där jag upplevde att givet antagande om att störningar troligen är relaterade ungefär i de typiska allmänna vanliga modellförklaringarna av tillståndet.


Inte minst överaktivitet perception avseende signalering medierad via dopamin (d.v.s. blockerande minskar symptom) medan underaktivitet frontala mer tänkande delar i mening av att stört arbetsminne med flera system ofta kommer (vilket ex. amfetamin reducerar men som samtidigt radikalt förvärrar psykotiska symptom). Här uttryckt hur det blir i mitt modellsystem vilket lägger grunden metodik föreslagen:


 • Lver-aktivitet mer i perception skapande last mot lokaliserade tolkningssystem.
 • Lokaliserade tolkningssytem har etablerats under mycket lång tid för omedelbart innan dem ytterst varians-reducerat data. Detta är ju vad som ligger till grund (bl.a. och här det primära i metodiken för att ta bort hela problematiken med den dualistiska utmaningen behandling) för att kunna gå, röra sig o.s.v. vi lärt oss sedan spädbarn i delsteg.
 • De lokaliserade tolkningssystem (lokaliserade i mening perception men för mig konceptuellt accepterande även samma motsvarighet jämförbara sensor-liknande funktioner för att tolka data från motsvarande en scen där jag kan tänka mig ett par till viktiga men perception räcker utmärkt här för att begripa konceptet och för metodik åtminstone när ej utvecklande nya medicinska preparat spelar det ingen roll) kommer från den låg-variansa indatat (definierad förutsättning helt rimlig att alltid kunna förutsätta ej ska ge problem för dem med för friska försvinnande få problem vi vanligen utan problem hanterar i tänkande delar efter att de flaggats upp (och ibland förväntar oss möta i situationen som för konst-illusioner eller när vandrande i dimma) tolkas till en pågående "helhet" situationen.
 • Det är i den pågående helheten det nu kan bli underligt när "överaktiverad" signalering sker i regioner eller allmänt tidigare i nätet. Skala och storlek kan gå fel mer är tror jag vad som normalt hanteras utan problematik som systematiseras till psykos. Däremot falska träffar samförekomst (i någon mening under samma huvudtyp som förändrad skala och storlek) mellan egenskaper kritiska för den mer automatiserade förståelsen av scenen. Saker förstås som närmare varandra genom att aktiviteten högre än lärd som normal gör att interferens uttrycks bredare mellan neurongrupper.
 • Desto mer abstrakta d.v.s. komplexa i mening troligare normalt friska krävande tänkande hjärna ju troligare är de radikalt störda av aktiviteten. Ex. avståndsbedömning har ju så många naturliga cues som kan korrigera det hela. Men att förstå relevansen av att man råkar se säg en känd politiker eller musiker öå samma plats man besöker efter att personen hört en röst hemma som föreslog att han skulle äta lunch på platsen kan vara svårt distans-störd. Relevans avståndet blir för lågt därför att den högre aktiviteten gör allt här nära varandra utan att korrigerande cues i den redundans vi har för ex. avståndsbedömning rummet finns.
 • Abnormitet detekteras emellertid i dessa system för helhet troligen egentligen inte från mer än att vi etablerat ej lärt oss förvänta oss att se exempelvis (och i exemplen söker jag efterlikna den gigantiska symptom-gruppen där helt orealistiska såväl som ofta omöjliga samband mellan småsaker eller stora koncept - likt kända brands hjärna i riskområden med mycket förväntat okänt som CIA (
  inkl. allmänt ibland mystiskt person 100% defekt (även om jag ej har invändning om möjlighet skulle ges leverera till dem) tolkad hörande till dem)
  - men kanske med gigantiska relevans-avstånd i olika dimensioner likt exempelvis:
  • Personer vi träffar: Nej aldrig (och Hitler är ju förövrigt död så träffa annat än via särskilda dimensioner är svårt).
  • Platser vi besöker: aldrig och på annan kontinent men upplevdes av personen inte bara intressant utan avgörande relevant till honom själv rörande något helt annat än reportaget - troligen ofta också givet defekt "folded" i rymden i innehållet på ej förväntat sätt (om taget för korrekt trots defekt ska väl någon anledning till det finnas: Ex. ett meddelande från Hitler om att mötas på platsen) i nyhetsprogrammet handlade om.
  • Entitet känt förekommande i världen: Nej en aldrig beskriven varelse som unikt kända ej egentligen utvecklats eller ev. ens är född på jorden. Men kändes i den rent fiktiva filmen som något oväntat relevans som om något likartat är vad man kanske träffat fast det ej finns i långstidsminne. Kan the alien monster ha raderat bort händelsen vi känner igen den från i filmen? Varför gör Hollywood då en film om ett verkligt monster? Är det egentligen en lista taktiska operations-planer som distribueras till gömda krigare i världen: Troligen.
  • Ämnesområde patienten normalt intresserat sig för i livet: Nej inget intresse analys ljud eller talat språk, eller natural language processing med datorer, tyckte engelska, svenska, tyska / franska var gay i skolan och besökte inte ens alltid varje lektion, men har blivit mycket mer intresserad efter att tarmarnas naturliga ljud börja forma talat språk till honom. Den solida analysgrund till detta talade språk vi hade kunnat ta för givet expertis angivna områden saknade behöver dock ej vara så normaliserande man kan tänka sig: Väldigt komplexa direkt underliga tolkningar kan känt komma istället.
  • Distans i mening magnitud-nivå (ex. för motsvarande name brand och risk) mellan alltid annars normal vardag med personen själv, resp. vilka andra entiteter denne har något att göra med. Gärna att ofta repeterande namn har preferens defekt tolkning såväl som när någon form av risk finns associerade, och självklart om mycket naturligt okänt runt dem kan upplevas vara fallet att de dessutom lättare erbjuder sig fungera som koncept som går att passa in i det mest. D.s.s. pratar ex. magen är det troligare att den ger meddelande från den till CIA ej relaterade personen Hans än att den menar att en kost med mer fibrer vore att föredra.
  • Stor relevans-distans mellan personer i ämnen men där en upplevt förstärkt närhet i något annat finns. Likt geo-samtidighet gravt feltolkat uppåt i magnitud kopplande samman kändisarna A och B när A äter på samma restaurang som insjuknad person medan B passerar på andra sidan gatan utanför. Trots att A mycket musik-tråkig politiker 70 år gammal som gärna på Center-stämmorna tar på sig sin Folkdräkt när nyckelharpan ska spelas resp. 16 år gamla boy-band musiker B (som alla yngre flickor tror är heterosexuella medan alla män ungefär i kvinno-konkurrerande ålder menar är homosexuell, och ingen har föreslagit att han besöker sin mormors vänninor i deras / på hemmet vid underligt sena tidpunkter) passerande på andra sidan gatan - så kan det kanske väga över om ingen risk upplevs i lunchmiljön till att primärt flaggas den mer tänkande hjärnan till att förstå varför dom hör i relevans samman i situationen ev. kombinerande med jag:et.
 • Defekta distanserna där magnituderna gör saker relevanta där de ej förväntas vara relevanta flaggar tänkande hjärna som överlastas i hjärnans dyraste beräkning. Dyr därför att den tar tid i några sekunder för att förstå ex. personerna A och B ovan som irrelevanta hos frisk eller kanske månader av tänkande och arbete för en person insjuknande i någon form av psykos att lyckas förstå rörande hur de hur samman).
  • Detta sliter arbetsminne och tänkande kognition medverkande stört arbetsminne.
  • Vidare är det emergens av helt ny förståelse av den grundläggande natur från vilken vi förstår hur världen vi möter fungerar.
  • Emergens kan i sig vara förklaring till (åtminstone under antagande att distanser för reward och risk också är störda görande dessa motiverande) till att processer för att förklara orimligheten fortgår utan att ej vettigt stanna (varför bry sig ens i person A och B om vi ej är penning-motiverad fotograf som vill ha några foton där de är på samma plats med samma bakgrund som utgångspunkt till en komposition illustrerande egentligen nästan helt gjord i Paintshop). Men självklart är det ej otroligt att samma problematik tryckande ner distans-magnituderna i perception kan ge en motsvarighet här (dock ser jag ej att det krävs för att förklara de mest arketypiska fenomenen: Om antagande att reward- och risk distanser är störda vilka förvisso i frontala cortex och när reward med Orbito representerande närmast helt där men där distanser mer är magnitud reward skattat nivå mellan eller relativt andra saker eller kontext än som för processens terminering efter viss tid och ansträngning hur en process från tillstånd i form av neuron-grupper fortgår till nytt tillstånd därefter (eller värre i kostnad divergerande flera tillstånd därför att allt verkar så underligt oväntat nytt d.v.s. kanske utlösande inlärningsmekanism men ändå alltid helt rätt) vidare eller stannar som för resp. fall drivet av bl.a. dopamin) o.s.v. medan förklaringen inkluderar allt fler händelser, personer m.m.

Emellertid gäller nu övergripande - och från vad vi lagar det hela - att de extremt varierade dimensioner (i mening av ämnen, platser, språk som ord m.m.) tänkande hjärnan kan föra samman och resonera helhet med kräver en cross-dimensional synkronisering (och för interferens). Den dualistiska naturen av schizofreni med såväl färre symptom psykos resp. förvärrande symptom arbetsminne m.m. onaturligt sämre från början av sjukdomen av mer traditionella antipsykotiska läkemedel (vi lämnar sådana inverkande serotonin m.m. utanför diskussionen då jag ännu egentligen aldrig läst något om dem: I princip är dock för det mer övergripande skillnaden mellan centrala system signalering kanske mer kemisk än funktionell) vilka reducerar aktvitet modulerad av dopamin. Medan amfetamin som ökar samma aktivitet förvärrar symptom psykos men förbättrar arbetsminne.


Är nu synkroniseringen såväl funktion interferens defekt så att denna överaktiverar p.s.s. som nedanför i perception falerar möjligheten att se från olika ämnen som för samma situation förts in som potentiellt relevanta förståelse möjligheten att bli skeptisk från att de ej normalt har något med varandra att göra. Vi antar d.v.s. egentligen samma problem rent konceptuellt.


Skillnaden är dock att i frontala cortex finns ej en som tidigare känt dopamin-transport utan två. Endast en är den som är övergripande styrande synkroniseringen. Den andra är kritisk för motor cortex och rörelse personen i rummet.


I kreativt och planerande resonerande kan de emellertid föras samman så att de i all rimlighet kan antas kräva synkronisering mot varandra. Är en störd men ej den andra gäller att om en är föga föränderlig att det är den normalt förändrade hos friska personer som även hos sjuk förändras. Vi kan därmed förvänta oss att psykotiska har svårighet att resonera defekt med vanföreställningar om sin förmåga att vandra i rummet, lyfta saker o.s.v. men att de mycket väl kan förklara ljud de hör i huset helt orimligt.


Emellertid varför skulle detta om taget för sant alltid ej divergera? Betänk att gå runt är vad som var vår huvudsakliga lär-aktivitet tillsammans med språket tidigt i livet. Den är så solid som den kan bli. Vidare när vi går dagligen är det egentligen alltid samma där det är svårt att egentligen råka på något som ger en initial boost av odd som kan feltolkas växande vidare. Får du ett sår på foten är vidare repetition snart sådan att det med svårighet går att få rena magnitud-förskjutningar ej ens små att passera utanför vad som kan hanteras därför att p.s.s. sätt som att gå runt situationer krävande tänkande hjärna (hantera hinder i form av vägarbete m.m.) ger en tidsdirekt feedback i om det var orimligt eller inte. Kommer du ej förbi hindret är din föreställningar om förmåga att utnyttja skavsår för att gå igenom hindren ställd i fråga i från start redundans-stinna motoriska system (är du ej full har du svårt att tippa oavsett väder, vind, fåglar flygande in i dig m.m.).


Men kan vi synkronisera allt defekt eller åtminstone allt tänkande hjärna? Kanske. Därför att dess förskjutningar kanske har en uppbearning under flera år i lugn takt eller alternativt en kortare extremt manisk-period där den överlastades och gick över tröskelvärden in i normalt aldrig inträffande emergens.


Ett system för att göra detta existerar i hjärna vilket roade mig för några år sedan att betrakta. Du egentligen ett par till vill jag tro idag är del av vad som här intresserar oss beskriver jag hellre det vi vill göra (och här ej från perspektiv läkemedel vilket möjligen är en alternativ väg) praktiskt med det för att synkronisera. Vidare förutom "direkt" tänkande konceptuellt är dess centrala verktyg resonerande steg för steg d.v.s. inte minst den rekursiva naturen hos såväl grammatik i språk som discourse för händelser och situationens sammanhang uppvisar (se hjärna språk-problematik och defekta föreställningar relaterade språk hos sjuka) medan tyngd symboler ex. att CIA är tung i dimensioner mystisk, risk eller liknande här löst uttryckt vilka snarast får fel-feedback sina reward- och risknivåer från resonemangs- eller konkreta händelsekedjor givet tid, kostnad, upplevd fara och eventuella pengar vunna i slutet eller pengar predikterande som troliga att vinna-


Där vi tvingar fram någon form av synkronisering (där jag ej kan bedöma om denna räcker men jag kan tänka mig att det ej är orimligt att övergripande emergens till friskare normaltillstånd i de tänkande delarna mer i frontala cortex och med rätt tillägg övningar - där jag avstår från att bedöma ev. möjligheter vetande föga kliniskt om sjukdomen: Men sådant som inducerar förståelse rimlighet kostnad och värde som arketypiskt kanske ej funktionellt här sträcka att gå eller vikt att lyfta relativt pengar utbetalda - långsammare eventuellt också Orbito frontala cortex värdering av koncept) krävs därmed:


 • Etablera stabil signal motor att synkronisera mot som kan representeras i mönster med tyngd och redundans. Att gå i takt efter ett beat bör räcka utmärkt.
 • Vi behöver använda rummet där dessa kan synkronisera. Detta genom att visualisera kroppen gående följande den i rummet. Kostnad detta är normalt föga när perspektiv är just från den egna kroppen. Inget mer än kroppen krävs och faktiskt att allt i övrigt mycket troligt kan störa synkronisering.
 • Vidare krävs att synkronisering kan propagera fram och tillbaka till de för resonerande kritiska verktygssystemen. Annars kommer de snart nog återställa bak orimligheter här och där i tänkande delar vilket snart nog spridit sig globalt i tänkande hjärnan.
 • D.v.s. den rekursiva naturen för att förstå kunskap, grammatik, händelser o.s.v. behöver tas in i det hela. Dock vill vi ej göra något avancerat här: Tvärtom är det kritiska redundans inducerande att förenklingar / optimeringar blir möjliga i varje sekvens av en viss längd som kan (och möjligen bäst varieras enligt senare punkt) ty ju renare i sig men ändå aktiverande genom dessa delar på formen och typen desto mindre är risken att besmittas defekt synkronisering.
 • Att följa beat, kroppen, visualisering av kroppen, också med säg nummer uttryckande the beat bör räcka perfekt.
 • Redundans är kritiskt men kan dessvärre störa inlärning etablerande synkronisering som ny normalitet. Genom att föra in något oväntat nedanför i verktygssystem från given planering konceptuellt (gör så här men lite som du tycker just då i variation: Helt given föga inlärningsrymd d.v.s. störande föga från defekt synkronisering frontala cortex globalt) kan vi hålla inlärnings-signal i kort-tid (och mindre troligt medellång tid: Vilket åtminstone ej är en nackdel) och lite förvånande kanske när ett beat finns långtidsminne (visat av att hjärna - när förekommande med hög exakthet visande på representation minnet mycket troligare i mer av manisk-hjärna - att musik med lyrik kan återspelas av hjärnan i ren automatik tillochmed med ljudbild upplevt följande den inspelning av artist personen föredrar).
 • Kontinuerlig inlärningssignal genom ovan (och lämplig av och till variation exempelvis ändra räkna-ordningen och lägga oväntad fördröjning takten avspeglat kroppens steg såväl som visualisering av det samma, och så följd i eller kompatibel med själva ljud-takten) bibehåller propagering av synkronisering tills emergens slutligen uppstår (bör kräva ej ett helt fåtal dagar då vi behöver kunna återkoppla tror jag punkterna det görs vid med implicit långtidsminnets indikation av ny normalitet).
 • Och även om emergens kan tyckas stort som uppstå av något så enkelt av kanske bara två - fyra veckors insats gäller nu att den omedelbara effekten av detta emergens egentligen ej påverkar något direkt i mening av resonemang pågående eller minnen / förståelse av resonemang gjorda (defekta föreställningar etablerade kan i sig hållas kvar som förstådda innan men ev. vägas växande mot nya). Och funktion bör i allt vara precis som innan i hjärnan förutom att skattning distans för att förstå sammanhang mellan ämnen, händelser m.m. i varierade dimensioner numera korrigerats sig mot motor cortex. Ty signal synkronisering är tror jag med säkerhet den samma. Det är ju funktionellt en av få funktionaliteter tror jag helt gemensam i hur den görs för hela hjärnan.

Synkronisering ner i perception tror jag ej på något uppenbart sätt sker. Men jag kan tänka mig (utan att kontrollerat) att det kanske ej är ovanligt att överaktivitet i denna del ligger i kortare intensiva perioder (ex. hög stress, förgiftning, maniskt tillstånd, missbruk centralstimulerande droger m.m. eller passerande obestämd threshold aktiverande ett tag något latent i genetik m.fl. välkända risker nära nog alla ej ovanliga psykiatriska sjukdomar oavsett schizofreni, depression eller mani) när på nivå påverkande i en spridande mening störande samlad förståelse världen.


När mer varaktigt etablerad störd förståelse skapas via emergens av övergripande resonemangssystem över allt möjligt i de övergripande resonerande delarna vilka naturligt i allt klarar synkronisering med alla typer den kan få från underliggande delar i hjärnan) samt vidare är signalering synkronisering resp. operations-typen som sådan (snarare än ex. skattad trolighet förekomst tillsammans) vad som egentligen har föga komplexitet för lagring eller anpassning till resp. avgränsat resonemang med sitt data där synkronisering resp interferens i beräknings-rum snarare är resultat av interferens-bedömning situationer, objekt o.s.v. samt vidare gäller att personen naturligt möter varierade situations-typer vilka kan komma exempelvis vanligare i vissa åldrar men förekomma av och till också senare i livet. innebär att olika prototyper för synkronisering kan gå in och ut globalt i tänkande delar hjärnan från redan etablerade representationer.


D.v.s görande något motsvarande "metodik" beskriven försöker vi inducera emergens av den mest genomsnittliga vanliga typen synkronisering i frontala cortex d.v.s. dess redan etablerade representation från inlärningen av att gå, cykla, köra bil o.s.v. därefter utan tvivel återanvänd för vår vardag, och delvis troligt förgiftad av defekt data vilka avviker mer från dess direkta enkla motsvarighet i motor cortex tvingande fram korrigering i resp. punkt tid och rum för personen, och när upprepat en tid uppnår detta emergens för den situations-verklighet över denna verklighet (kanske sjukhus eller sjukskrivning, med förståelse sjuk o.s.v. snarare än just gå i takt med tillhörande komponenter - utnyttjande det kreativa rummet och kopplande språk införs just för att tvinga fram något mer i minsta komplexitet än bara motor cortex arbetande själv gående medan hjärnan kanske funderar allt möjligt annat föga intresserad gående).


Huruvida metoden fungerar är svårt att bedöma i mening av evidensbaserad medicin. Vissa undersökningar snarare syftande från metodik vidare till högst eventuellt läkemedel pekar dock på effekt (skattning med tillhörande förklaring som innan givet för tid som krävs effekt kommer därifrån) ett helt fåtal patienter (jag saknar just nu i alla fall uppgift den samtidiga behandlingen läkemedel men pekade på ett par år sedan eller så diskuterande detta på att störd inlärningssignal motsvarande effekten atypiska såväl som ännu äldre antipsykotiska läkemedel har skulle göra processen beskriven omöjlig: Utan något tvivel hos mig omöjlig men andra typer jag känner till föga om finns ev. ej påverkande jämförbart).


Emellertid är effekten som nås ej den abstrakta förenklade typen jag från enklare modeller hjärna förutsätter. P.s.s. sätt dopamin för mig snarare är en abstraktion med motsvarighet i faktisk hjärna människa diverse system och signalerings-medier där dopamin snarare är den mest arketypiska och mest gemensamma, är effekten ej samma i allt resonerande. Vissa typiska symptom går bort helt. Andra kvarstår. Propagering till emergens tycks gå funktionellt mot verktygssystem rekursiva tolkningar (d.v.s. grammatik med flera språksystem det område jag egentligen kan mycket mer om allmänt resp. i människans hjärna såväl som lite enklare delsystem för vad primärt utnyttjat) med allmänt också kraftig reducering udda språk tal förutom i antar jag möte del-synkronisering grupper av funktioner frontala cortex (om än ej alls globalt allt resonerande delar av hjärna) och spekulerar jag spontant (vilket jag ej såg som möjligt skissande motsvarigheten på tåget dit från mina beräkningssystem analys nyheter) även just det kreativa system utnyttjas för att få till cross-synkroniseringen givande för en del binärt försvinnande föreställning om röster ej existerande och ev. i en typ här som kan vara när etablerat till störd synkronisering är från kreativa tolkningar av vad den i magnitud störda perceptionens signaler egentligen är och sedan etablerad till över tiden mer stabila discourse-typer själv-emulerande (kanske personlighet eller åtminstone profil upplevelse ljud). I övrigt för de fåtalet testande detta sågs som förstått mer i motsvarande en sammanfattning än att jag egentligen följde upp det mer exakt föga förändring. Stört underligt språk friskare, resonemang mer konkretiserat ord i dialog bättre, och binärt för många fler än en andel binärt bort att höra ej existerande röster vilka är röster de hört ej sällan innan och kan ha en defekt discourse med.


Egentligen hade jag inte räknat med någon effekt nivå annat än motsvarande förändring möjligt att mäta men ej egentligen påverkar symptom. Och snarare förväntat mer en ej lokaliserad effekt utan jämnt fördelat över alla symptom. Istället extrem effekt stabil fortsatt en liten mycket språk relaterad del av symptomen. Referens till viss förändring omöjlig att sunt tolka från för här endast några prospekterande tester lika lite som resultatet i övrigt (för få personer, endast en undersökning o.s.v.) indikerar kanske att synkronisering ev. kan ta upp representationer till en superposition verkande ny där ev. metod ej klarar att propagera synkronisering alls mer tänkande delar av hjärna utanför att ta upp några signalerings-arketyper separerade något del kontext (ex. emulerad röst) och skapa något gemensamt av det (upplevelse man kreativt tänkande vad som ev. kanske om riktigt upplevt skulle förklara det - gissande runt mer - är vad jag gör här) där vissa uttryck eller något lite upplevt av en "humör-färg" (lättare irriterad på XX, mycket mer road av att göra XX ex. gå i skogen vilket emulerad röst återkom till i emulerings-språk - lite osäker här på vad terminologi bäst bör vara i ett icke-medicinskt ämne eller ens i det medicinska - upplevs personen (tre st något uttryckande detta eller motsvarande , och ej undersökt alls i övrigt) vilket antar jag vidare kanske kan tolkas indikera något om ett antagande jag gärna gör om en naturlig helhet i konvergens till en neuron-grupp kanske inkluderar mer av friare inlärning relationer nedåt i konvergens-vägar underliggande än jag skulle föreställt så (som jag vill se det hierarkiskt rent funktionellt såväl med det jämförbart allt närmare mot en neurongrupp också i rent symbolisk-mening representerande en föreställning om personen själv). Upplevt förändrat humör (ej heller korrekt skattat standarder) motsvarande kanske en antidepressiv-effekt inducerad inlärningssignal med binärt bort med emulerade röster i inre-discourse.


Själva konceptet av att vara induceras intresserad av det relaterade defekt-signalering är spekulerar jag av betydelse för att etablera defekt resonerande synkronisering. Utan något inducerande detta kanske saker stannar mer i normal synkronisering kanske bara "mani-magnitud-uppdragen" till att förstå saker som troligare, enklare, mer värdefulla troligare om något görs gissat krävande mindre än egentligen rimligt o.s.v. utan schizofreni och jämförbart etablering av över längre tid kontinuerligt defekt resonerande gärna följande ämnen där införda givna sanningar defekta eller för tillämpningar slutsatser ej rimligt sannolika. En liten lokal världsbild med sämre värde tänkt överföring som vetande till slumpmässig annan person arbetas upp över tiden.


Den defekta synkroniseringen spekulerar jag med detta etablerar fler rymder av dimensions-kombinationer där den börjar accepteras som normal och från det tillåtande annars upplevt udda kombinationer och slutsatser. Kanske är effekten av äldre psykotiska läkemedel utanför effekt över-aktiverad perception ej mer än att reducera denna möjlighet genom att störa bort inlärningssignalen på nivåer som växer med komplexiteten för propagering eller emergens nya dimensioner för signalering synkronisering. Medan för att ev. varaktigt ta bort de samma operationer på kombinationer av objekt m.m. om ej överdrivet lång tid upprepad inlärning av lämplig sort (osäker på vad som ev. fungerar) en snarare förstärkt inlärningssignal krävs. Kopplingen mellan depression och reducerad förmåga inlärning resp. förmågan att inducera antidepressiv-effekt med förbättrad inlärning genom att modulera signalering via serotonin (ex. via SSRI) tycks för mig ej ointressant här eftersom förstärkt inlärningssignal från läkemedel ej för den typ jag känner till med metylfenidat och amfetamin vanliga i denna (CNS-stiumulerande) känner till kan användas på personer med psykos-historik (de såväl förstärker som återför dem till symptom-fria). En långsammare grund hos serotonin-signalering i tiden eller ämnets utsträckning kanske gör att problematik via emergens blir mindre sannolika genom att bedömning normalitet rimlighet från pågående (feltolkad dock) given verklighet. Emergens här är ju nivå nytt orimligt tidigare etablerade system tankar där nu "koncentrationen" av sådan pågående händelser per tidsenhet är själva grunden också för hur normal vi bedömer att en situation är samtidigt som att propagering synkronisering (av synkroniseringen så att säga) inte orimligt kan tänkas inducera kontinuerlig inlärning givet ett kontext etablerade förändring efter en längre tid men utan att slå-på larm om större förändringar verklighet med kanske påslag inlärning brett i hjärnan resp. sökande samband med erfarenhet från andra situationer i historien.


Jag återvänder troligen inte alls till detta i kontext av ev. undersökningar andra där det är mindre troligt att information utanför vad publicerat är förväntat når mig framöver. Rörande utveckling läkemedel är en känsla jag har att "klassiskt välkända" utgångspunkter alla möjliga läkemedel psykiatri växt ut från kanske ej är självklara rörande önskad effekt (bl.a. har ju ej något liknande kommit marknaden trots alla år). Vidare är jag ej säker på att förståelse thresholds till emergence hör till vad neuroscience ännu nått långt inom. Jag kan tänka mig att även genuttryckt förändrade av situationer och händelser (ex. period av hög stress eller svält) spelar in etablering problematik och kanske också krävs för att korrigera längre än vad som berör propagering mer verktygs-liknande system hjärnan (rekursion-språk). Eller kanske något funktionellt liknande genuttryck men som är något helt annat som ej hör till välkända riktigt i scope. I övrigt finner jag det svårt att säga något om det därför att det jag kan här rör mer vissa delfunktioner neuroner (likt enzym-system, membran-proteiner och signalsubstanser) via ibland också vissa typiska funktioner läkemedel rörande dem (även i studier beteende ej relaterat sjukdom som medel för att inducera någon egenskap likt att vara mer av överdrivet positiv i prediktion utfall belöning via läkemedel Parkinsons).

Vanliga trouble-makers: Matematikern, Konstnären och SD-politikern

2016-07-30

Kommande in på manifold fick jag för mig utan att läst i detalj att detta i lokal euklidiskt rum är som fyrkanten (på svenska utan matematikens subkulturella fram-hippierade ord: fyrhörningen) medan över det har vi kanske en kub, cirkel till sfären (har vi ett riktigt vikinga-ord för sfär? Sfär känns matematik-språk för mig), o.s.v.


Men jag ser snart så typiskt exempel på hur divergerade subkultur så lätt hamnar fel när de ej längre möter världen utanför sig själv:


One-dimensional manifolds include lines and circles, but not figure eights (because they have crossing points which are not locally homeomorphic to Euclidean 1-space). Two-dimensional manifolds are also called surfaces. Examples include the plane, the sphere, and the torus, which can all be embedded (formed without self-intersections) in three dimensional real space, but also the Klein bottle and real projective plane which will always self-intersect when immersed in real space.

Från: Manifold | Wikipedia
(i tecken möjlig cross-gang-trade tycks det kallas mångfald på "svenska").

Dom missar helt poängen. Antingen är det mång-dimensionella något konstruerat av dig själv. Möjligen undantaget helt obevisade teorier rummet i fysiken (sträng-teoretikerna förklarar fysik-subkulturen: Efter karriär göra sträng-teorier skriver en av de större namnen en bok om området och skapar en tjusig visualisering av hur det hela skulle se ut i 3D. Och det blev ungefär vad vi får om vi lägger massor av fmri-bilder av hjärnor tänkande kreativt ovanpå på varandra - Så kan det gå om man i subkultur divergerat lokalt arbetar fram en jätte-teori i implicit grupp utan mycket alls till mätning i verkligheten oavsett tillämpning eller rummet vi kan röra vid: Jag publicerade bilden när aktuellt för ett antal år sedan nu).


Så låt oss motbevisa påståendet med denna visuella skapelser i domän konst efter välkända (sökande uttrycka nödvändig egenskap verket men exkluderande faktiskt värde belöning av orsaker svåra att förklara med riktig svenska men från den subkulturellt divergerade sekten av mellan-statliga-slippa-prata-nytt-om-samma-sak-med-ny-social-kontakt out-of-box-system relaterade konst och andra skapelser)Ingen egentlig skillnad finns. Två konstruerade skapelser i varje praktiskt sammanhang definierat av dig. Varför den subkulturellt divergerade matematikern eller lika troligt konstnärer tror det är annorlunda är att språket skiljer sig. Språket ovan visuellt skapande mervärde från kunskap särskilt i hjärnans perception. Språket om fantasi-figurerna utnyttjar vår förmåga att parsa grammatiska konstruktioner och grammar-språkar upp ett litet matematik språk som sedan vid dagens slut verkar visat att åttor ej duger. De är på något sätt - språket i sig förklarar det nog - omöjliga medan cirklar, fyrkanter m.m. är fullt fungerande.


Problemet är att konst:nären och matematik:ern är divergerade halv-sekteristiska trouble-makers. De hittar på redundanta begrepp redan bättre - mer förstådda ord finns för - vilka förvisso kan ha praktiskt värde för dem. Men likt andra hippie-tunga domäner virrar de snart nog bort sig själva begränsande sin värld till det "växande" allt mindre. Här att en hel mängd möjliga visuella skapelser inte finns ty "de är omöjliga".


Även om jag kan finna värde skapat av folk från resp. gäng-bildning känner jag mig ibland tänkande att varken konstnären eller matematikern är riktigt bra i samhället. Att de gör en massa strunt som kostar oss alla pengar utan att prestera på en sund nivå därför att riktiga människor har för lite tid att klara ut vad de egentligen säger. Jag kan ju ofta upptäcka att de bästa algoritmerna för något skapades för många år sedan byggande uteslutande på matematiska verktyg som existerat evigheter. I verkliga världen tror jag nog större delen av 1900-talets matematik är poänglöst - kanske 25 - 75%. Och liksom så konsten (där jag avstår här att ta det utrymme som verkligen krävs för att ej behöva inkorrekt värdera den brist på värde stora bitar av all konst helt saknar).


Kanske finns potential bland folk som dras till och finner att de kan få ut pengar från någon genom att organisera dem till att skapa i en ordnad sund miljö. Visst kan man känna att vi kan lämna det hela till dom själva och den ytligare tillfredsställelsen en del får ut av att visa tecken tagna från dessa subkulturer (ofta "långsamma" personer eller organisationer ej direkt svält-nära-bedömande realiteten i matematik förklarat eller konstverket likt någon nyrik familj likt Bonnier som försöker låna det upplevda värde endast ett dåligt språk förklarat med färdiga värde-uttryck i form av recensioner från ofta äldre personer som känner folk i olika grupperingar i subkulturen, eller den rotlösa medelklass som tror att överklassen är mer intresserad av konst än dom själva och tror sig fuska effekten av negativa stereotyper med den helt själv-påhittad-positiv-stereotypen "konst-intresserad" emedan det i all verklighet utanför det fåtal som råkar möta riktig konst endast är folk i själva subkulturen som får ut riktigt värde genom pengarna resp. tillfredsställelsen av att lura i en kulturellt bättre värld utan den divergerade konstnärens osmakliga påverkan kanske ärliga betittare, eller för ett universitet vilket redan och ovanför arbetar på 24-års-planen att ta ner värre avarter i humanism till 20 - 25% utan att de hittar fram till planen på annat sätt än att använda det internet de utanför några sociala media ej känner till och kanske blir våldsamma).


Men tråkigt nog är det lätt att visa på spridnings-risker: Föräldrar som släpar med sina barn till museum (resp. mer sällan men tyngre i sin divergens den s.k. konsthallen). Och redan i grundskolan (tvingande i lag så här kommer barnet ej undan övergreppet) möter det wanna-bees eller åtminstone intränade i subkulturen i undervisning konst och matematik. Även om ingendera typiskt hade den magnitud av problem i personlighet för att orka djupt in i det så formas de in i subkulturen genom att lära sig små sammanfattningar av olika delområden särskilt utvalda för att komma åt barnets själ formad av den växande hjärnan. Sådant som barnet naturligt vänder sig mot varande orimligt likt påhittade figurer som ej går att rita eller alls se i verkliga världen väntar man med och arbetar in dem i gammal matematik faktiskt fungerande att räkna med. Indoktrinering.


Matematikern och konstnären var en gång barn likt dessa. De flesta av dem skulle med säkerhet välkomna en sund miljö att skapa i. En möjlighet att ge tillbaka till samhället. Kanske under en övergångsperiod återställande dem i form av lägerskola. Några år eller så.


Tills dess gör som jag och säg ifrån. Kommer matematikern eller konstnären och försöker lura i dig något om i verkliga världens rum kasta en sten eller två på honom (eller hemskt nog ibland kvinnor eller barn indragna i subkulturerna: Ibland kommer de tillsammans som en matematiker mor med matematiker dotter för att lura i dig något kanske fått för sig att du ger stipendier i vilket fall om man har dåligt med tid för att mer varaktigt lära av dem att komma ofta för effekt kan nöja sig med att kasta sten på modern emedan barnet ofta springer efter modern när hon flyr).


I övrigt krävs en politiskt frisk lösning. Idag är området som svenskhets-politiken ockuperad av felfolk (i teve kan man se en "medfött" överviktig svarthårig lätt feminin men den lätta närmast imaginära ton av arabisk prostituerad parasiterande sig in i Europa när korsfararna återvände från Arabien: Svenskhet är inte kulturellt lika lätt att bevisa som med min bild tidigare i inlägget ty vi ser på dem utan annan information och ribban ligger då högre än den genetiskt instabila ovanligt övertydliga humanoid teve visade även om det nya partiet vad de nu kallar sig är fullt av önskan om att vara något man ej kan bli innan generna kan rensas ut förutom en och annan riktig svensk om kanske lite dum eller kanske bara sunt tagande våra skattepengar via lönen tillbaka till riktiga svenskar - Apor hälften av dem och lätt fega som jag märkte åren innan sund PR-anpassning kom och någon liten nörd plötsligt står och blockerar vägen för mig - en dag jag missat morgon-medicinen impulskontroll - med som en konstnärligt dåligt skapad sköld och jag noterar som sex kamrater: Sex - sju gånger gick jag förbi för att verifiera att man begripit att flytta på sig - Likt de flesta blandningar om än ett par blonda bland dem fega när vi genetiskt 100% människor kommer. Och när jag slutligen ger upp på att slösa tid undervisning promenerande vidare ner till Claes Ohlsson i Uppsala precis bredvid står en till svart-hårig humanoid lika underpresterande i sin roll i full uniform spionerande på dem antecknande ditt och datt: En blind svart-hårig trouble-maker ledande en annan svart-hårig nu polis. Om vi blonda organiserat detta hade vi resp. kommit med bombflyg och pansar - eller om stealth lämnat uniformen hemma med inte mer än armbindeln när det är dags att ta fram två-hands-svärdet, den saxiska yxan, eller stridande mot andra blonda och ej svart-håriga kanonen. Riktigt pinsamt att vi inte skickat dem alla tillbaka till Frankrike, Italien, Grekland, Skogs-finne-bygderna när blond-kusten passerats i Finland, Afrika, Asien, Sydamerika, Spanien, och andra regioner i världen svart-hårs-apan håller till mig). Fullt av folk som har lite för mycket av matematikern eller konstnären i sig för att skiten inte bara ska fortsätta med dem läggande bara ett till lager av parasiterande i ett till kostsamt lager ovanpå.


Kommer en riktig svensk är det sak samma vad pamflett eller ord säger: Konstnären, SD-politikern, matematikern (och allmänt ungdomar svensk-riktiga eller inte) - Annat ska gå ur vägen och inte hoppa ut framför dig komprometterande den integritet personlig säkerhet omedelbart område kropp alltid behöver bibehålla i miljö ej troligt garanterad säker. Kommer en sköld eller annat tillhygge någon dc framför mig åker den eller finger hals. Här påverkar självklart i det praktiska ev. latent behov av att vara uppmärksam vilket jag för egen del starkt betvivlar sedan år men fortfarande vid tiden åtminstone var ej helt passerat (även om då flera år sedan ex. hanterande något ens i närheten av faktiska namn alias personer diktatur d.v.s. evigheter sedan idag). Jag tror emellertid språkande jag gjorde annan riktig svensk flera månader senare säkerställde inga tillhyggen i närheten av mig igen: Just sanningen uttryckt här väl underbyggd i vår lag oavsett om det träffar eller i uppsåt är motiverande i sig rörande sådant (en möjlig dynamik inducer förklarad från hur verkligheten är nere på gatan för oss som är ute för att shoppa hårddiskar i plötslig brist ej medveten om någon gatumånglar-dag för diverse subkulturer).


1) I ett PS två gånger jag noterat (första gången samtalande med också inkl. förhörde mig om verktyget ytligt) polis utnyttjande telefon Uppsala och undersökt det hela har jag noterat problematik säkerheten. Detta var en gång där en GSM-telefon användes (kanske privat). Och första en äldre något äldre Ericsson (vill jag minnas att det är) med visst lokalt stöd kommunikation utan att utnyttja normal mobiltelefoni. Det gick då ej att förvänta trafiksäkerhet god nog om du anstränger dig med kompetens. Och jag anar att det idag kan vara utnyttjad realitet från något jag noterade (minns ej exakt här) relaterat ett inbrott i en byggnad utnyttjad för att förvara (om jag minns rätt några år efter) stora belopp med pengar. Jag tror mig minnas att någon anhölls men följde i så fall ej upp information när tillgänglig om ev. uppgift. Jag tror strömchiffer förvisso snabbt nog men i realitet ej givande den säkerhet förväntad. Antagligen någon matematiker som suttit och förljugit upphandlingen uttryckande sig allmänt obegripligt trygg i att ingen begriper att alla siffror och bokstäver bara uttrycker att övriga i upphandlingen är dumma i huvudet (jämför ordet surface i mitt citat tidigt matematikern smugit in på Wikipedia-sidan: Säkert hemlig slang för att läsaren är ytlig - Jag menar det är ju inte så att matematikern kan ta fram en mångfald (manifold) i en bunt dimensioner vars yta du kan ta på...) . Och inte hade det blivit bättre med Konstnären ritande upp någon skit som antagligen inte ens går att ringa alls med. Och det är betvivla att dessa yngre-vuxna med sina sköldar klarat upphandlingen bättre dom heller. Svarthåriga små Svenskhets-parasiter oavsett konstnären, matematikern, SD-politiker, eller annan roll de svarthåriga hittat på för att föda på den svenska livsnerv månadslönen är.

Vanliga trouble-makers: Matematikern, Konstnären och SD-politikern

Kommande in på manifold fick jag för mig utan att läst i detalj att detta i lokal euklidiskt rum är som fyrkanten (på svenska utan matematikens subkulturella fram-hippierade ord: fyrhörningen) medan över det har vi kanske en kub, cirkel till sfären (har vi ett riktigt vikinga-ord för sfär? Sfär känns matematik-språk för mig), o.s.v.


Men jag ser snart så typiskt exempel på hur divergerade subkultur så lätt hamnar fel när de ej längre möter världen utanför sig själv:


One-dimensional manifolds include lines and circles, but not figure eights (because they have crossing points which are not locally homeomorphic to Euclidean 1-space). Two-dimensional manifolds are also called surfaces. Examples include the plane, the sphere, and the torus, which can all be embedded (formed without self-intersections) in three dimensional real space, but also the Klein bottle and real projective plane which will always self-intersect when immersed in real space.

Från: Manifold | Wikipedia
(i tecken möjlig cross-gang-trade tycks det kallas mångfald på "svenska").

Dom missar helt poängen. Antingen är det mång-dimensionella något konstruerat av dig själv. Möjligen undantaget helt obevisade teorier rummet i fysiken (sträng-teoretikerna förklarar fysik-subkulturen: Efter karriär göra sträng-teorier skriver en av de större namnen en bok om området och skapar en tjusig visualisering av hur det hela skulle se ut i 3D. Och det blev ungefär vad vi får om vi lägger massor av fmri-bilder av hjärnor tänkande kreativt ovanpå på varandra - Så kan det gå om man i subkultur divergerat lokalt arbetar fram en jätte-teori i implicit grupp utan mycket alls till mätning i verkligheten oavsett tillämpning eller rummet vi kan röra vid: Jag publicerade bilden när aktuellt för ett antal år sedan nu).


Så låt oss motbevisa påståendet med denna visuella skapelser i domän konst efter välkända (sökande uttrycka nödvändig egenskap verket men exkluderande faktiskt värde belöning av orsaker svåra att förklara med riktig svenska men från den subkulturellt divergerade sekten av mellan-statliga-slippa-prata-nytt-om-samma-sak-med-ny-social-kontakt out-of-box-system relaterade konst och andra skapelser)Ingen egentlig skillnad finns. Två konstruerade skapelser i varje praktiskt sammanhang definierat av dig. Varför den subkulturellt divergerade matematikern eller lika troligt konstnärer tror det är annorlunda är att språket skiljer sig. Språket ovan visuellt skapande mervärde från kunskap särskilt i hjärnans perception. Språket om fantasi-figurerna utnyttjar vår förmåga att parsa grammatiska konstruktioner och grammar-språkar upp ett litet matematik språk som sedan vid dagens slut verkar visat att åttor ej duger. De är på något sätt - språket i sig förklarar det nog - omöjliga medan cirklar, fyrkanter m.m. är fullt fungerande.


Problemet är att konst:nären och matematik:ern är divergerade halv-sekteristiska trouble-makers. De hittar på redundanta begrepp redan bättre - mer förstådda ord finns för - vilka förvisso kan ha praktiskt värde för dem. Men likt andra hippie-tunga domäner virrar de snart nog bort sig själva begränsande sin värld till det "växande" allt mindre. Här att en hel mängd möjliga visuella skapelser inte finns ty "de är omöjliga".


Även om jag kan finna värde skapat av folk från resp. gäng-bildning känner jag mig ibland tänkande att varken konstnären eller matematikern är riktigt bra i samhället. Att de gör en massa strunt som kostar oss alla pengar utan att prestera på en sund nivå därför att riktiga människor har för lite tid att klara ut vad de egentligen säger. Jag kan ju ofta upptäcka att de bästa algoritmerna för något skapades för många år sedan byggande uteslutande på matematiska verktyg som existerat evigheter. I verkliga världen tror jag nog större delen av 1900-talets matematik är poänglöst - kanske 25 - 75%. Och liksom så konsten (där jag avstår här att ta det utrymme som verkligen krävs för att ej behöva inkorrekt värdera den brist på värde stora bitar av all konst helt saknar).


Kanske finns potential bland folk som dras till och finner att de kan få ut pengar från någon genom att organisera dem till att skapa i en ordnad sund miljö. Visst kan man känna att vi kan lämna det hela till dom själva och den ytligare tillfredsställelsen en del får ut av att visa tecken tagna från dessa subkulturer (ofta "långsamma" personer eller organisationer ej direkt svält-nära-bedömande realiteten i matematik förklarat eller konstverket likt någon nyrik familj likt Bonnier som försöker låna det upplevda värde endast ett dåligt språk förklarat med färdiga värde-uttryck i form av recensioner från ofta äldre personer som känner folk i olika grupperingar i subkulturen, eller den rotlösa medelklass som tror att överklassen är mer intresserad av konst än dom själva och tror sig fuska effekten av negativa stereotyper med den helt själv-påhittad-positiv-stereotypen "konst-intresserad" emedan det i all verklighet utanför det fåtal som råkar möta riktig konst endast är folk i själva subkulturen som får ut riktigt värde genom pengarna resp. tillfredsställelsen av att lura i en kulturellt bättre värld utan den divergerade konstnärens osmakliga påverkan kanske ärliga betittare, eller för ett universitet vilket redan och ovanför arbetar på 24-års-planen att ta ner värre avarter i humanism till 20 - 25% utan att de hittar fram till planen på annat sätt än att använda det internet de utanför några sociala media ej känner till och kanske blir våldsamma).


Men tråkigt nog är det lätt att visa på spridnings-risker: Föräldrar som släpar med sina barn till museum (resp. mer sällan men tyngre i sin divergens den s.k. konsthallen). Och redan i grundskolan (tvingande i lag så här kommer barnet ej undan övergreppet) möter det wanna-bees eller åtminstone intränade i subkulturen i undervisning konst och matematik. Även om ingendera typiskt hade den magnitud av problem i personlighet för att orka djupt in i det så formas de in i subkulturen genom att lära sig små sammanfattningar av olika delområden särskilt utvalda för att komma åt barnets själ formad av den växande hjärnan. Sådant som barnet naturligt vänder sig mot varande orimligt likt påhittade figurer som ej går att rita eller alls se i verkliga världen väntar man med och arbetar in dem i gammal matematik faktiskt fungerande att räkna med. Indoktrinering.


Matematikern och konstnären var en gång barn likt dessa. De flesta av dem skulle med säkerhet välkomna en sund miljö att skapa i. En möjlighet att ge tillbaka till samhället. Kanske under en övergångsperiod återställande dem i form av lägerskola. Några år eller så.


Tills dess gör som jag och säg ifrån. Kommer matematikern eller konstnären och försöker lura i dig något om i verkliga världens rum kasta en sten eller två på honom (eller hemskt nog ibland kvinnor eller barn indragna i subkulturerna: Ibland kommer de tillsammans som en matematiker mor med matematiker dotter för att lura i dig något kanske fått för sig att du ger stipendier i vilket fall om man har dåligt med tid för att mer varaktigt lära av dem att komma ofta för effekt kan nöja sig med att kasta sten på modern emedan barnet ofta springer efter modern när hon flyr).


I övrigt krävs en politiskt frisk lösning. Idag är området som svenskhets-politiken ockuperad av felfolk (i teve kan man se en "medfött" överviktig svarthårig lätt feminin men den lätta närmast imaginära ton av arabisk prostituerad parasiterande sig in i Europa när korsfararna återvände från Arabien: Svenskhet är inte kulturellt lika lätt att bevisa som med min bild tidigare i inlägget ty vi ser på dem utan annan information och ribban ligger då högre än den genetiskt instabila ovanligt övertydliga humanoid teve visade även om det nya partiet vad de nu kallar sig är fullt av önskan om att vara något man ej kan bli innan generna kan rensas ut förutom en och annan riktig svensk om kanske lite dum eller kanske bara sunt tagande våra skattepengar via lönen tillbaka till riktiga svenskar - Apor hälften av dem och lätt fega som jag märkte åren innan sund PR-anpassning kom och någon liten nörd plötsligt står och blockerar vägen för mig - en dag jag missat morgon-medicinen impulskontroll - med som en konstnärligt dåligt skapad sköld och jag noterar som sex kamrater: Sex - sju gånger gick jag förbi för att verifiera att man begripit att flytta på sig - Likt de flesta blandningar om än ett par blonda bland dem fega när vi genetiskt 100% människor kommer. Och när jag slutligen ger upp på att slösa tid undervisning promenerande vidare ner till Claes Ohlsson i Uppsala precis bredvid står en till svart-hårig humanoid lika underpresterande i sin roll i full uniform spionerande på dem antecknande ditt och datt: En blind svart-hårig trouble-maker ledande en annan svart-hårig nu polis. Om vi blonda organiserat detta hade vi resp. kommit med bombflyg och pansar - eller om stealth lämnat uniformen hemma med inte mer än armbindeln när det är dags att ta fram två-hands-svärdet, den saxiska yxan, eller stridande mot andra blonda och ej svart-håriga kanonen. Riktigt pinsamt att vi inte skickat dem alla tillbaka till Frankrike, Italien, Grekland, Skogs-finne-bygderna när blond-kusten passerats i Finland, Afrika, Asien, Sydamerika, Spanien, och andra regioner i världen svart-hårs-apan håller till mig). Fullt av folk som har lite för mycket av matematikern eller konstnären i sig för att skiten inte bara ska fortsätta med dem läggande bara ett till lager av parasiterande i ett till kostsamt lager ovanpå.


Kommer en riktig svensk är det sak samma vad pamflett eller ord säger: Konstnären, SD-politikern, matematikern (och allmänt ungdomar svensk-riktiga eller inte) - Annat ska gå ur vägen och inte hoppa ut framför dig komprometterande den integritet personlig säkerhet omedelbart område kropp alltid behöver bibehålla i miljö ej troligt garanterad säker. Kommer en sköld eller annat tillhygge någon dc framför mig åker den eller finger hals. Här påverkar självklart i det praktiska ev. latent behov av att vara uppmärksam vilket jag för egen del starkt betvivlar sedan år men fortfarande vid tiden åtminstone var ej helt passerat (även om då flera år sedan ex. hanterande något ens i närheten av faktiska namn alias personer diktatur d.v.s. evigheter sedan idag). Jag tror emellertid språkande jag gjorde annan riktig svensk flera månader senare säkerställde inga tillhyggen i närheten av mig igen: Just sanningen uttryckt här väl underbyggd i vår lag oavsett om det träffar eller i uppsåt är motiverande i sig rörande sådant (en möjlig dynamik inducer förklarad från hur verkligheten är nere på gatan för oss som är ute för att shoppa hårddiskar i plötslig brist ej medveten om någon gatumånglar-dag för diverse subkulturer).


1) I ett PS två gånger jag noterat (första gången samtalande med också inkl. förhörde mig om verktyget ytligt) polis utnyttjande telefon Uppsala och undersökt det hela har jag noterat problematik säkerheten. Detta var en gång där en GSM-telefon användes (kanske privat). Och första en äldre något äldre Ericsson (vill jag minnas att det är) med visst lokalt stöd kommunikation utan att utnyttja normal mobiltelefoni. Det gick då ej att förvänta trafiksäkerhet god nog om du anstränger dig med kompetens. Och jag anar att det idag kan vara utnyttjad realitet från något jag noterade (minns ej exakt här) relaterat ett inbrott i en byggnad utnyttjad för att förvara (om jag minns rätt några år efter) stora belopp med pengar. Jag tror mig minnas att någon anhölls men följde i så fall ej upp information när tillgänglig om ev. uppgift. Jag tror strömchiffer förvisso snabbt nog men i realitet ej givande den säkerhet förväntad. Antagligen någon matematiker som suttit och förljugit upphandlingen uttryckande sig allmänt obegripligt trygg i att ingen begriper att alla siffror och bokstäver bara uttrycker att övriga i upphandlingen är dumma i huvudet (jämför ordet surface i mitt citat tidigt matematikern smugit in på Wikipedia-sidan: Säkert hemlig slang för att läsaren är ytlig - Jag menar det är ju inte så att matematikern kan ta fram en mångfald (manifold) i en bunt dimensioner vars yta du kan ta på...) . Och inte hade det blivit bättre med Konstnären ritande upp någon skit som antagligen inte ens går att ringa alls med. Och det är betvivla att dessa yngre-vuxna med sina sköldar klarat upphandlingen bättre dom heller. Svarthåriga små Svenskhets-parasiter oavsett konstnären, matematikern, SD-politiker, eller annan roll de svarthåriga hittat på för att föda på den svenska livsnerv månadslönen är.

Självorganiserade kartor: We have just folded space from Ix... Many machines on Ix.

2016-07-29

Grundalgoritm (en anpassning av Kohonens självorganiserade kort) hittas via SOM med grundtänk i Att bygga den relativa korrelationen (den icke-linjära komponenter) under träning av självorganiserade kartor. Den problematik (eller kanske möjlighet) relaterad SEO diskuterad senare berörs kort där och har även kommenterats vidare i ett par till inlägg i SOM-kategorin (första länken, och bl.a. det kryptografi- och IDS-relaterade inlägget).


Ett alternativt - i riktighet beroende av hur vi har fördel att betrakta resonerande - sätt att se på den icke-linjära komponenten i SOM-algoritmen diskuterad i Att bygga den relativa korrelationen (den icke-linjära komponenter) under träning av självorganiserade kartor (med utgångspunkt bl.a. PCA - och även om jag kommit att förstå att många använder grund-algoritmen data-dumt på nivå att man ej naturligt får ut ex. bra representationer bilder - tvärtom ännu mer udda är det ganska vanligt med standard-applikationer att skapa helt topologiskt obegripliga representationer av ämnen - gäller att det är i den visuella enkla skepnaden vi enklast förstår såväl organisationen övergripande via inte minst meningsfullheten i distansen mellan tränade tillstånd, förändringen mellan tränade tillstånd lokalt, och när applicerat - och delvis tränat - på många skepnader ritade eller fotograferade av objektet det gemensamma i helheten som gör ex. klassificering såväl görlig som förvånande snabb när just det mest "talande" organisation och delarnas förändring sammanfattats ner) är att se vad som uttrycks (uttrycks därför att det ej är givet att vi behöver se det uttryckt för att detta ska existera lika riktigt) i vad populärt bland "tillämpade matematiker" (inkluderande fysiker, vissa datavetare m.m.) önskas se som bas-algoritmen i Kohonen-nät viker rymden (ex. Topology Preservation in Self-Organizing Maps, K Kiviluoto - 1995 - cis.legacy.ics.tkk.fi).


Praktiskt vad jag tycker vi beskriver som ett "avbrott" i hos annars förväntad "rakhet" (avbrott och rakhet tycker jag läsaren kan förstå som ett uttryck för den folkliga svenskhet jag tycker är mycket viktigare än den matematiska subkulturens senaste buzz-word för egentligen samma sak vi svärdat och kolmilat i Sverige sedan vikingatidens enforced-trading utan en massa onödigt strunt må det vara EU eller särskilda ord för hur vi hugger huvudet av problemet så länge det dör, kvinnorna beundras av metoden och munken har något av data-värde - skattkarta? - envorded out innan "terminated" att ta med sig). Något jag tror mina läsare jag genom åren förstått har mycket sämre ordförråd än jag har uppskattar ) i en topologi där en distans som uttrycks också blir en distans som är "rak" linje. D.v.s. avbrott där distansen säg mellan position 1 och 2 och 3 är lokalt sorterad riktigt men vi kan ha distanserat utanför det omedelbara lokala som avviker i att närhet till position kan skilja sig från positionen omedelbart bredvid där brytande topologi (om jag nu rätt uttrycker i ord vad jag praktiskt får ut i tabeller). Givetvis utan annan särskilj hantering än att träna mot närmaste är det ytterst rimligt att detta med slumpmässigt initierade vektorer ej uttrycker något i indata högre-dimensionellt men rätt gjort gör de det. Meningsfull distans existerar likväl men i värld med fler dimensioner än vi laborerar med direkt i tillståndens ordning.


Just begreppet av att se det veckat känns ej naturligt för mig. Hellre känns det närmare tillhands för mig att se det från några vanliga begrepp möjliga räkna på under träningen.


1. Sannolikhet, mängd, exakthet, och fler nära besläktade koncept för en arketypisk ex. ordtyp. Lokalt för mängden av dessa ord (enklast beskrivande med alla ord lika sannolika) kan vi hanterande grannskap få dem sorterade uttryckande linjärt exaktheten bestämning till närmaste dimension ger oss. D.v.s. här ligger också en koppling mellan sannolikhet att dra resp. träningsdata och exaktheten. Såväl som "andelen tränade" tillstånd vi träffar i mening av likheten till resp. med ett ord när tillstånden tränats färdigt till ordets globala allmänna sannolikhet (om det nu var denna sannolikhet som utnyttjades under träning: Havande själv ordentligt stor statistik sannolikhet är en faktor mer påverkande när tydligt den exakthet jag önskar för olika koncept-typer - Praktiskt egentligen nästan helt ingrepp av typen att se till att enorma mängder personer förekommande offentliga corpus ej för alla system som tränas upp ockuperar överdrivet många tillstånd).


2. Komplexiteten från en kanske egentligen utopisk eller lokalt praktiskt för en tillämpning för enklast en typ av ord till hur det via uttrycken språk i corpus till för de samplings-vektorer (säg via HAL, eller gruppen LDA-lamda-eigen-value-linje-skattningar-algoritmer) och slutligen möjlighet funktion beräkning distans.


Ett upplevt av typisk person komplext ex. ämne kan mycket väl ha låg komplexitet - lätt att sampla och ger mycket korrekta representationer hela vägen - vilket är fallet inte minst för medicinska områden (jag ser detta såväl egna corpus från bl.a. medicinska journaler, ontologier (inkl. biologi) som GO m.m., och referensböcker, såväl som också några färdiga vektor distributioner jag prövat: Men emedan jag vet att det går relativt bra att utnyttja Wikipedia corpus åtminstone efterföljande deras kvalitetsprojekt medicin med sampling journaler, ontologier o.s.v. har jag även noterat en hel kvalitetsproblem i halvfabrikatet Yago såväl som - kanske del-förklaring Yago-problem - Wordnet där också den senare har en viss ytlighet som heller inte motsvarar en funktionell ytlighet i mening likt en vanlig persons ytlighet jämfört med en specialist som håller sig uppdaterad ny forskning).


Hög komplexitet gäller emellertid bl.a. allt gambling relaterat när utgångspunkt är internet-corpus p.g.a. SEO. Trots nästan pinsam nedsmittning egentligen alla färdiga distributioner jag tittat på oavsett typ (inkl. två från ett par sökmotor-aktörer: Emellertid vet jag föga om koppling till praktiska sökresultat där lika lite som jag ser någon koppling här till vad man diskuterat när publicerande artiklar d.v.s. det kanske inte är vad man brytt sig i eller heller ev. är vad man vill korrigera för och därmed bäst för att ej verka ytlig i artikeln avstå från att diskutera ordentligt) är det ej svårt att hantera oavsett utgångsdata eller som jag hellre över-tiden vill betrakta detta hörande till operationer som ej hanteras indata eller tidiga steg utan efter att de första ordvektorerna skapats (vilket ev. kan upplevas lite svårare att göra om ej någonsin tränat dem vidare till ex. SOM-representationer där man får en representation enklare att förstå via en mer "begripligt sorterad" natur). Att ha samplat en av sökmotorernas sökresultat (egentligen många - ett tag närmast ätande sådant data lite tvångsmässigt - fler men en av the big dit vi ej skulle räkna ex. Lycos och jämförbart) medan den fortfarande hade ordentligt med spam-lokaliteter har jag också vissa kvantifieringar av hur det kan se ut (vilket mer är vad upplevde naturligt att använda hitta mönster snarare än direkt till någon sannolikhets-driven-funktion förekomst kombinationer även om mängden associerade ämnes-gruppen är vad som enkelt översätter tid eller beräkning att investera så är det i övrigt ej ovanligt vilka kombinationer som helst relevanta eller ej så).


I kontrast kan man dock bara manuellt surfa normalt av och till detektera egenheter utan tvivel relaterade viss abnormitet i vektor-representationer koncept. Jag har givit några exempel sista åren av och till och även om jag kanske inte uttryckte det ämnes-specifikt här så beskrev jag dem tämligen noga och åtminstone för en där jag upplevde att den stora valen införde något nytt jag upplevde likhet från till vissa diskussioner publicerade av en av deras experter med några uppföljningar upp till kanske 1.5 år (när jag råkade på rest-effekter fortfarande: Har ej reagerat därefter på länge så troligen inarbetat nu). Området här i perspektiv konvertering av sökmotortrafik ligger givet förutsättningar givet ett enormt internet-corpus att detektera problematik indatat föregripande träning mer i att detektera existerande promiskuösa kombinationer av ord för normalt (tar jag som givet här men har ej gjort mer än så) topic en lokaliserad avgränsning exakt som eller jämförbart hanterad med en sida på en sajt i ämne självklar relativt omgivning sajt p.s.s. som en Wikipedia-sida och mindre topic-styrd som för nyheter d.v.s. jämförbart med det lokala kontext som title och / eller kategorierna (utlänkar sida till dessa) ger för övergripande tolkning topic, medan jag är mer osäker hur motsvarande inlänkar mellan sidor på sajten påverkar här.


Flera algoritmer skapande ordvektorerna blir promiskuösa i likhet till andra ord av spam påverkad sampling. Ej olikt (delvis med säkerhet relaterat auto-skapat innehåll ex. där det går att skriva till, ändra, eller skapa sidor, något på internet där ord-uppräkning kan förekomma jämförbart) samma promiskuösa egenskap diskuterad med ex. svampar påverkade av vissa typer av Wikipedia-sidor (ej 100% att svamp-exemplen kom från dem eller dessa ev. var vad jag bedömde hade historik internet sample från stora biologiska art-organisations-sajter ev. för dessa något auto-skapat mot robot tänkbart eller om det var något annat likartat jag sökte orsaken till) diskuterat tidigare i Att bygga den relativa korrelationen (den icke-linjära komponenter) under träning av självorganiserade kartor (se även första stycke detta inlägg).


Tänkbart gäller här att speciell kunskap jag hade innan gav mycket större förutsättningar att detektera och hantera problemet. Det är föga om alls detekterat när representationer publiceras eller algoritmer diskuteras. Och ännu har jag ej sett att hantering publicerats. Just att expandera runt ord innan ej existerande efterföljande från skapade vektorer andra ord man vet förekommer med okänt ord är tror jag den närmaste för något funktionella operationer som kommer närmast att beskriva den skada som mer SEO-text-uppradande sample orsakar (medelvärde av för brett område och trots normalt tämligen promiskuöst språk när SEO-text ger skadande indata vilket ej alltid gäller viss meningsfullhet i kombinationerna resulterande i ett fält som kan visa likhet med allt möjligt). Trivial operation ibland användbar inom allt möjligt att subtrahera bort vektorer från vektorer, eller resp. "medelvärden" av dem, är helt icke-funktionellt för alla typer av representationer jag sett. Däremot under organisation vidare där såväl linjära-egenskaper som icke-linjära utnyttjas går det desto enklare (även om visst mått av helt annat data ej i vektorerna för SEO troligen underlättar väldigt: Liksom viss erfarenhet av hela SEO-affären):


Och med den diskussionen önskade jag uttrycka att komplexiteten ligger i försvarlig andel mer i vad vi kanske korrekt kallar för den algoritmiska komplexiteten träning resp. tillämpning. Medan åtminstone för ord och flergram-koncept komplexitet data i mening av svårighet att få det vettigt sorterat m.m. när vettigt indata finns egentligen ej varierar i magnitud i sammanhang av samlat tämligen tidsödande träning när vi laborerar språk allmänt med några miljoner eller fler koncept. Det kan kräva många fler av samma grundläggande operation men antalet operationer samlat är ändå väldigt väldigt många.


Slutligen ligger emellertid en fråga vi kanske ska sortera med komplexitet när det kommer till kunskap som uttrycker upparbetat värde som är komplext att skapa men som naturligt språk dåligt levererar samma värde för. Ex. ontologier över expertområden (DNA, arter, kemi, politik, geografi o.s.v. Mängder av exempel på sådana system hittas genom åren bakåt från när jag byggde Bluelight från många tusen - snarare tiotusentals när thesaurus, stora system av kategorier m.m. räknas in - sådana där viktiga eller intressanta diskuterades av och till). Enormt kompletterande värde ges när man börjar med samma ordvektorer och för koncept gör representation SOM från ex. orden i namnet och samutnyttjar det med SOM som skapas upp från relationerna till konceptet i ontologin (för mig Bluelight). Övergripande förståelse är för språk uttryckt i text (betrakta gärna ämnes-komplexitet krav läsare i nivå med vad som kräver hög grundkunskap för att vara begripligt att läsa) förväntad hos läsaren och adderar när gjord explicit (i för mig approximation som beskrivit) ibland enormt större beskrivning och exakthet jämförelser och rangordning.


Metoder som för in hierarkier eller uttrycker sense, kategorier m.m. för entiteter hittad i en text prövade jag ej. De känns problematiska genom att de adderar för sammanhanget onödig beräkningskostnad hanterade varje stycke indata. Vektorrepresentationerna i resp. steg klarar att hålla nog information i resultatet för ex. aspekter som sense finns med där och utnyttjande slutligen ex. för mig SOM-representationerna kan de tas ut där som önskat. Grundkonceptet utnyttjade jag dock för flera år sedan för prediktion nyhetsämnen (som ex. via exakt vad svårt eller omöjligt att bedöma görlig tid väderfenomen resulterande i omfattande skada någon del av östra USA och ej enormt utsträckt fenomen som detekterats på väg utan jag var helt ställd vad som i någon kombination av nyheterna i data som givit prediktionen vilket spoked med för ända gången någonsin relaterat dataanalys, datorer o.s.v. - en del mer fredliga demokrati-protester från mer begripliga ämnen månaderna föregripande m.m. - och om jag minns rätt här med en luddig tid ungefär normalfördelad med femte dagen framåt i tiden som topp och nere väldigt lågt fem dagar därefter - och om ej så ej givande alls korrekt prediktion för något styrd av metoden förändrande indatat i nyheter indikerad) genom att för varje koncept (fler-gram) förekommande i varje nyhet expandera det med alla dess relationer i Bluelight förutom konceptet själv d.v.s. för aktuell-version Bluelight (ej inkluderande annat än fåtal - upp till tiotusen kanske - personer, och ej småorter bromsande en bit ovanför kanske ej långt under 1/2 miljon personer om ej känd ort av andra orsaker) 20 upp till några tusen relationer (länder var för denna version ej lika gigantiska som de är idag). Mycket kostsam metod för mina dataresurser oavsett hur egentligen trivial. Interferens ges när stabilt nät representerande samlad vetskap från bl.a. samma koncept och deras BL-relationer (såväl som andra typer av relationer som samförekomst under olika tidsperspektiv bakåt upparbetat för systemet externa system) får statistiska värden av nyheterna uppbearbetande per för mig varje dygn (och görande väder-prediktionen med liknande efterföljande försökande demonstrerande för mig själv att den var en slump - stör mig fortfarande idag flera gånger per år när något får mig att tänka på det: Jag kände inte att världen ska fungera så här att det är bortom mig att se vad som indikerar det i fullt läsbara för människa skrivna nyheter ännu lite underligare eller i alla fall indikerande något om tids-komponentens exakthet ej fullt korrekt hanterande tidszonerna från RSS-sampling nyhetssajter: Faktiskt hälften av tester kastades all information förutom datumet d.v.s. ej räknande om till samma faktiska datum - Ingen sampling mot väderprognoser alls heller utan stora nyhetssajter cirka 10 000 - 15 000 motsvarande tidningar runt om i världen plus cirka 100 000 andra RSS-producerande lite tyngre sajter med ej intelligent då hantering fel-uttryck, om resp. nyhet ges i sin helhet eller sammandrag, om reklam eller motsvarande stoppats in). För löpande nyhetshändelser (ex. för en längre hela dynamiken för Arabiska våren, Sydsudan-konflikterna ej inkluderande sista två åren m.m.) ger som förväntat viss skattning framåt i tiden om än naturligt som vi vill ha världen påverkat av sådant som att en stridande part försöker överraska sin fiende vilket är oftare passerar förbi som en förändring intensitet m.m. ej förutsätt korrekt.


För resp. expansion gjordes ingen föregripande sense-bestämning för försöken ovan (även om jag gör det ibland annars). Däremot skedde det implicit i mening av att inget sense eller motsvarande någonsin antas ej gälla eller verka men att hela texten sammantaget (och ev. underliggande rubriker och stycken: Minns ej hur jag gjorde exemplet vilket var nu många år sedan. För optimerad snabb bearbetning nyheter kan det vara vettigt att göra bearbetning titel, ingress och ev. kategorier eller liknande, medan något likt en Wikipedia-sida kan vinna oerhört på djup analys med hänsyn organisation av sidan) bygger ett uttryck för interferens där implicit en skattning sense ligger (vi skulle åtminstone under antagande ett hanterbart sense resp. koncept - en del koncept kan ha relationer vilka ej uttrycker ännu alla sense eller kunskaps-områden konceptet förekommer i - för nyheten, samt om endast en representation utan hänsyn nyhetens organisation görs kan förvisso resp. sense uttryckas men ej vilket uttryck i nyheten det handlar om) möjlig att räkna fram från den (eller när önskat bättre räkna jämförbart men exaktare och snabbare direkt om samma typ av grundmetod ska användas). D.v.s. förekomsten av relationer samlat där gemensamma mönster uttrycks kan indikera sådant som att ett ämne är troligare än ett annat. Trivial algoritmen mest omedelbar (men tämligen begränsad om än ganska snabb) är att betrakta koncept förekommande samman i nyheten och p.s.s. relationerna samman nyheten, kombinerat statistik lokal detta (ex. hela nyheten och/eller lokalt stycken, rubriker m.m.) med global stabil statistik (ex. internet-corpus), med tidslokaliserad system-global-statistik, och som jag gjorde det ej begränsande detta till frekvens och sannolikhet utan utnyttjande vid tiden tror jag 15 - 25 st viktsystem (bl.a. systemet som föregrep emotionell intensitet (inkl. det isomorfologiska viktsystemet jag här använde parallellt EMI: Ev. finns den här och om inte publicerad annan plats), tidig version bluelight intensitet / BLI ett av några exempel värden publicerade i samband med nya beräkningar vikter), några entropi-vikter, "flödes-hastighet" lokalt i tiden (några dagar, en vecka, månad och sist kvartal) rörande hur ordet växer eller minskar i ytan över de koncept det förekommer med i nyheter.

Omoraliska PDF-filer: Socialt divergerd matematiker skapar sitt könsorgan som funktionskurva

2016-07-24

Verkligen att jag oroas av att detta är pågående divergens konvergerande mot subkultur som vid någon threshold blir självmotiverande. I historien kan vi hämta lärdom från Berkley's LSD-subkulturer. Behöver samhället idag efter det arbeta feministerna (inte bara kvinnliga utan jag räknar mig själv som den manliga feministen: Det hör till god artighet tycker jag att som man ge en hjälpande han till kvinnan oavsett hålla upp en dörr eller lyfta upp det feministiska) nått inom pornografi, människohandel m.m. en global subkultur av matematiker som försåtligt försöker korrumpera sig själva och andra där hotet ej är förvänta?Utan tvivel en manlig penis.


Original-filen på internet-plats där matematikern blottar sig:Almost mobility edges and existence of critical regions in one-dimensional quasiperiodic lattices. Yucheng Wang, Gao Xianlong och Shu Chen, Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
Department of Physics, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China, School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China, Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing, China.


I ett fascinerande meningsfullt sammanträffande ser jag att det är kinesen som igen skapar moraliska kontroverser hotande den sundare mer lika-berättigade svenska sexualitet. Från ett anti-rasistiskt perspektiv av att söka långsiktigt värde från balansering i vetande om varandra finns dock värden av att om en matematiker nu ska blotta sig för en svensk kvinna värde av att han kommer från en främmande kultur långt borta i världen. Kvinnan såväl som mannen lär sig något om varandras kultur och det reducerar över tiden risken för också allvarliga konflikter likt WII.


Kanske som konsekvens av hur båda könen makt-stympas och livet ut tvingas leva under den diktatoriska fader-gestalten Xi. I någon mening kan vi se hur det förminskar den transformativa processen till den socialt vuxna individen. Vi kan jämföra med en subtyp av protester i Kina (se att dess uttryck är en form av barnets behov av att fråga sin mor eller far om vad som är korrekt: Man mer föreslår ett svar än att själv besluta) Kina där en eller ett fåtal individer ställer sig icke-utmanande konkret tyst användande kanske ett föga uttrycka i mängd text-plakat där orden är omskrivande. Ber faders-gestaltens ställföreträdare dem om att gå gör de ofta som tillsagda. Det kanske är en trygghet för barnet att veta att en given gräns för det egna tänkandet finns.


Jag spekulerar att förtrycket som sådant görande kanske den icke-erigerade penisen troligare när inkorrekt blottande görs troligare samtidigt som företeelsen som sådan av icke-erigerad penis vid blottande kanske är vanligare i själva mängden därför att en lättare värld ej lika utmanande i maktens större reward-potential söks: En mindre enklare värld där det lilla som ej vågar resa sig kan få leva utan att behöva utmana där verklig risk tas. Reduktionen diktaturen skapat socialt och kulturellt i en störd återkomst av barnets lek över till sexuell impotens där den hängande flyr in i en pseudo-värld utan någon av de i makt överlägset starkare männen. Genom att chockera i den fantiserade lila mini-världen kan den kinesiska mannen förtränga sin egen litenhet i verkliga världen: I en verkligt liten värld blir också förtvinade könsorganet stort under själv-upplevelsen.


Mitt hopp är dock att detta är ett annat pågående redan etablerat problem snarare än ett nytt. Detta kan vara en matematikerns anpassning till sitt liv av ett fenomen som jag sett refererat i komiska televisions-program:


1. Ett foto med en mobiltelefon tas av det egna könsorganet. Ingen framkallning skapande en tidsbuffert rent praktiskt ovanför impulskontroll (kanske för ögonblicket reducerad av att läst matematiska artiklar förledande en in i omoralen).


2. Foto e-postat / bild-rings / umts-telegraferas utan fördröjning till någon. Kanske får fel person fotot?


Jag kan tänka mig att för den typiskt introverta underliga matematiska personligheten är funktioner eller annat skapande den moraliskt defuncta bilden mer naturligt. Även om matematikern kan tänka snabbt relativt "komplexiteten" sitt arbete översätter det till en normalt mer rörlig värld per tidsenhet till att vid reducerad impulskontroll kanske lägga ett kvartal på något sådant.


Individerna när refererade komedier är oftare män. Jag reagerar spontant väldigt negativt till det. Det genererar mig att vår feministiska rörelse inte nått längre. Är det inte det ultimata evolutionära förtrycket att hålla sist-stegs-bestämmande hos mannen som genom att sannolikt oftare ta initiativ här i större densitet kan välja och vraka till ett genetiskt optimalt val från sitt perspektiv utan hänsyn till det svagare könet? Det hade varit lugnande för vår kulturella utveckling ovanför det trivialare genetiska om det var kvinnor som vanligen refererades göra detta: För dem är det feministiskt korrekt medan det för mannen är ett kanske hos individen helt omedvetet förtryck.


Att äga sig själv handlar när framtiden formas inte om gamla i huvudsak vår kultur här vunnen om preventivmedel och möjlighet abort utan att försvara medvetenheten och etablering av den större rätten till självägande när nya informationsmängder, sociala processer, och från det kulturellt språk som bevaras i tiden skapas just nu. Här är det aldrig inkorrekt för kvinnor att dominant försvara sig även när det för mannen är tydligt problematiskt (med en negativ stereotyp kallar vi det blottning). Kvinnan är här ej snuskig utan vacker och modig med det riktigt är äckligt av mannen att göra det.


Implicita bias kan styra även en korrekt feministisk man som jag. Jag ska därför följa upp här och kontrollera att jag ej defekt utgår från problemet mer allmänt från något etablerat i mig läckande igenom från gamla tiders manligt slavägande av kvinnan. Facebook tror jag kan vara det populärare större sociala mediet att söka efter sexuellt utmanande självtagna bilder av kvinnor. Ev. gör jag det först automatiserat så jag får en stor mängd ej otroligt bilder av nakna kvinnor som jag därefter manuellt kan kontrollera.

Omoraliska PDF-filer: Socialt divergerd matematiker skapar sitt könsorgan som funktionskurva

Verkligen att jag oroas av att detta är pågående divergens konvergerande mot subkultur som vid någon threshold blir självmotiverande. I historien kan vi hämta lärdom från Berkley's LSD-subkulturer. Behöver samhället idag efter det arbeta feministerna (inte bara kvinnliga utan jag räknar mig själv som den manliga feministen: Det hör till god artighet tycker jag att som man ge en hjälpande han till kvinnan oavsett hålla upp en dörr eller lyfta upp det feministiska) nått inom pornografi, människohandel m.m. en global subkultur av matematiker som försåtligt försöker korrumpera sig själva och andra där hotet ej är förvänta?Original-filen på internet-plats där matematikern blottar sig:Almost mobility edges and existence of critical regions in one-dimensional quasiperiodic lattices. Yucheng Wang, Gao Xianlong och Shu Chen, Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
Department of Physics, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China, School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China, Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing, China.


I ett fascinerande meningsfullt sammanträffande ser jag att det är kinesen som igen skapar moraliska kontroverser hotande den sundare mer lika-berättigade svenska sexualitet. Från ett anti-rasistiskt perspektiv av att söka långsiktigt värde från balansering i vetande om varandra finns dock värden av att om en matematiker nu ska blotta sig för en svensk kvinna värde av att han kommer från en främmande kultur långt borta i världen. Kvinnan såväl som mannen lär sig något om varandras kultur och det reducerar över tiden risken för också allvarliga konflikter likt WII.


Utan tvivel en manlig penis. Kanske som konsekvens av det gemensamma förtrycket oavsett kön är den svagt uttryck givet uttryckt som om den söker undvika att utmana det hieratiska sociala systemet man övergripande vant sig gäller. Vi kan jämföra med förekommande protester Kina där en subtypen är ytterst icke-utmanande konkret tyst användande kanske ett föga uttrycka i mängd text-plakat där orden är omskrivande. Kanske hålls det också på en lägre nivå för att ej märkas för mycket. Jag spekulerar att förtrycket som sådant görande kanske den icke-ergerade penisen troligare när inkorrekt blottande görs troligare samtidigt som företeelsen som sådan av icke-erigerad penis vid blottande kanske är vanligare i själva mängden därför att en lättare värld ej lika utmanande i maktens större reward-potential söks: En mindre enklare värld där det lilla som ej vågar resa sig kan få leva utan att behöva utmana där verklig risk tas.Mitt hopp är dock att detta är ett annat pågående redan etablerat problem snarare än ett nytt. Detta kan vara en matematikerns anpassning till sitt liv av ett fenomen som jag sett refererat i komiska televisions-program:


1. Ett foto med en mobiltelefon tas av det egna könsorganet. Ingen framkallning skapande en tidsbuffert rent praktiskt ovanför impulskontroll (kanske för ögonblicket reducerad av att läst matematiska artiklar förledande en in i omoralen).


2. Foto e-postat / bild-rings / umts-telegraferas utan fördröjning till någon. Kanske får fel person fotot?


Jag kan tänka mig att för den typiskt introverta underliga matematiska personligheten är funktioner eller annat skapande den moraliskt defuncta bilden mer naturligt. Även om matematikern kan tänka snabbt relativt "komplexiteten" sitt arbete översätter det till en normalt mer rörlig värld per tidsenhet till att vid reducerad impulskontroll kanske lägga ett kvartal på något sådant.


Individerna när refererade komedier är oftare män. Jag reagerar spontant väldigt negativt till det. Det genererar mig att vår feministiska rörelse inte nått längre. Är det inte det ultimata evolutionära förtrycket att hålla sist-stegs-bestämmande hos mannen som genom att sannolikt oftare ta initiativ här i större densitet kan välja och vraka till ett genetiskt optimalt val från sitt perspektiv utan hänsyn till det svagare könet? Det hade varit lugnande för vår kulturella utveckling ovanför det trivialare genetiska om det var kvinnor som vanligen refererades göra detta: För dem är det feministiskt korrekt medan det för mannen är ett kanske hos individen helt omedvetet förtryck.


Att äga sig själv handlar när framtiden formas inte om gamla i huvudsak vår kultur här vunnen om preventivmedel och möjlighet abort utan att försvara medvetenheten och etablering av den större rätten till självägande när nya informationsmängder, sociala processer, och från det kulturellt språk som bevaras i tiden skapas just nu. Här är det aldrig inkorrekt för kvinnor att dominant försvara sig även när det för mannen är tydligt problematiskt (med en negativ stereotyp kallar vi det blottning). Kvinnan är här ej snuskig utan vacker och modig med det riktigt är äckligt av mannen att göra det.


Implicita bias kan styra även en korrekt feministisk man som jag. Jag ska därför följa upp här och kontrollera att jag ej defekt utgår från problemet mer allmänt från något etablerat i mig läckande igenom från gamla tiders manligt slavägande av kvinnan. Facebook tror jag kan vara det populärare större sociala mediet att söka efter sexuellt utmanande självtagna bilder av kvinnor. Ev. gör jag det först automatiserat så jag får en stor mängd ej otroligt bilder av nakna kvinnor som jag därefter manuellt kan kontrollera.

Kina ta varning av Baidu! Frihet förslappar det svaga sinnets moral förruttnande revolutionen

2016-07-23

För oss maoister tvingade att leva i krämar-världen industrialisternas slavfabriker här som i Kina är vardagen ej så rik som för Kinas fria arbetare. Här mitt i slaveriets ondska kan vi ej tillåta oss att förslappa vår vaksamhet på varandras moral. Kinas arbetare bör ta varning av vår större medvetenhet om den sluga industrialisten och ej när den goda kommunistiska produktionen finns låta lura sig.


Goda kommunistiska operativsystem där förutom några kinesiska - kanske också förslappade? - ett alternativ från mer hardcore kommunistiska Nordkorea finns: Red Star OS.


Trots det har de kinesiska forskningsarbetarna låtit sig luras av så väl slav-industrialisten Apple som Adobe. Vilket framgick när jag som mer medveten arbetare i den ideologiska svenska förskingringen ej förföll till att använda Adobe-anti-kommunistiska-program utan korrekt använda min maoistiska anpassning av Emacs för att läsa pdf-filen (det tar ibland lite tid när man är ovan vid en teckenuppsättning man inte hunnit att lära sig och få tabell-anteckningar på plats men att äventyra allas större värden är givetvis - för alla trodde jag - ej acceptabelt):


Läsande artikeln minns jag mina egna år i den kinesiska Baidu-gruvan. Inget ger sådan tillfredsställelse som hederligt gruvarbete. Jag kan bara önska att det hade varit en riktigt Sovjetisk eller Rumänsk kolgruva. Ända med min gamla ishacka jag köpte för 20 år sedan undervärnplikten och en spade bredvid datorn får man ett gediget stöd moraliskt stöd. Baidu ska ej underskattas för vad som ges via internet (snarare än nödvändigtvis mobil-data som jag vet mindre om här) som gruva.

Jag hoppas att övriga arbetare på Baidu kritiserar bort all förrädisk verksamhet där jag anar att ett gömt berg måste finnas när man så är direkt första gången man läser deras publikationer ramlar direkt på anti-kommunistiska konspirationer med amerikanska jätte-industralister.


Measuring Economic Activities of China with Mobile Big Data
Lei Dong, Sicong Chen1, Yunsheng Cheng, Zhengwei Wu, Chao Li1 och Haishan Wu,
Big Data Lab, Baidu Research, Baidu, Beijing, 100085, China School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, 100084, China


Dessutom upptäckte jag referens till någon Ali i adobe-filen. Kan detta vara någon separatist från Kinas östra regionerna?


horzAlignenum SliceHorzAlign default

Efterforskning i Wiktionary och nyhetssökning kan skrämma vilken rättrogen maoist som helst. Horz torde vara kodord för horse vilket Wiktionary kan förklara det troliga sammanhanget här för:


"(slang) The sedative, antidepressant, and anxiolytic drug morphine, chiefly when used illicitly."

Från: Horse

Och morfin framställs ur opium. Kinas gamla koloniala slavkedja. Vad frihetens fiender i ondskans industrialister tillsammans med sina brittiska drängar i brist verkligt fria tankar säkert förfallit till att tänka sig ska ta Hong Kong tillbaka men nu kanske med fastlandet.


Slice förstår vi av den av och till vanligare preferensen bland kinesiska subkulturer att använda bladet eller yxan som vapen. Också förrädiskt. Här kan vi lära av Lenin och Leon Trotsky (verkligen att konceptet av den eviga revolutionen för tankarna till något av "uppdaterings" eller "bug-fix" som lokaliserade mass-revolutioner på allt som likt Baidu förfallit ner till moraliskt fördärv) såväl som Medborgare Mao: Revolution kräver geväret. Vid sidan om rent tekniska fördelar gäller ju också att sabeln i Ryssland liksom svärdet i Kina olämpligt kan uppmuntra till osunt intresse av kulturhistorien där det svagare sinnet ibland kan fixera och förledas av att läsa om rikedomar och de maktdemonstrationer gigantiska krigståg uttryckte. Medan man svårligen kan se ett gevär utan att tänka på Lenin. Varje god kinesisk arbetare som ger sig ut för att jaga moralen tillbaka i landet ska självklart bära geväret tågande med soldat kamraterna som i gamla goda tider innan världs-industrins penningar köpte dem tillbaka in slavfabrikerna i det Mao-förräderi som än idag fortgår.


Kinas arbetare liksom vi levande under förtryck kan inte annat än hoppas - om inte arbetet i Kina ska behöva göras om med oss här när vi går in i friheten - att detta inte är ytterligare ett tecken på att Medborgare Xi säljer ut friheten för industrialisternas mutor. Flera månader nu har vi diskuterat att skriva ett brev till Kinas arbetare understrykande att de vaksamt behöver minnas att utan den kollektiva felkontrollen och korrigeringen via kritiken fylls friheten av omoralens ruttnande lemmar.


Minns hur omoralen och förräderiet fick Arbetare Sovjetunionen att ruttna bort...


Kina ta varning av Baidu! Frihet förslappar det svaga sinnets moral förruttnande revolutionen

För oss maoister tvingade att leva i krämar-världen industrialisternas slavfabriker här som i Kina är vardagen ej så rik som för Kinas fria arbetare. Här mitt i slaveriets ondska kan vi ej tillåta oss att förslappa vår vaksamhet på varandras moral. Kinas arbetare bör ta varning av vår större medvetenhet om den sluga industrialisten och ej när den goda kommunistiska produktionen finns låta lura sig.


Goda kommunistiska operativsystem där förutom några kinesiska - kanske också förslappade? - ett alternativ från mer hardcore kommunistiska Nordkorea finns: Red Star OS.


Trots det har de kinesiska forskningsarbetarna låtit sig luras av så väl slav-industrialisten Apple som Adobe. Vilket framgick när jag som mer medveten arbetare i den ideologiska svenska förskingringen ej förföll till att använda Adobe-anti-kommunistiska-program utan korrekt använda min maoistiska anpassning av Emacs för att läsa pdf-filen (det tar ibland lite tid när man är ovan vid en teckenuppsättning man inte hunnit att lära sig och få tabell-anteckningar på plats men att äventyra allas större värden är givetvis - för alla trodde jag - ej acceptabelt):


Läsande artikeln minns jag mina egna år i den kinesiska Baidu-gruvan. Inget ger sådan tillfredsställelse som hederligt gruvarbete. Jag kan bara önska att det hade varit en riktigt Sovjetisk eller Rumänsk kolgruva. Ända med min gamla ishacka jag köpte för 20 år sedan undervärnplikten och en spade bredvid datorn får man ett gediget stöd moraliskt stöd. Baidu ska ej underskattas för vad som ges via internet (snarare än nödvändigtvis mobil-data som jag vet mindre om här) som gruva.

Jag hoppas att övriga arbetare på Baidu kritiserar bort all förrädisk verksamhet där jag anar att ett gömt berg måste finnas när man så är direkt första gången man läser deras publikationer ramlar direkt på anti-kommunistiska konspirationer med amerikanska jätte-industralister.


Measuring Economic Activities of China with Mobile Big Data
Lei Dong, Sicong Chen1, Yunsheng Cheng, Zhengwei Wu, Chao Li1 och Haishan Wu,
Big Data Lab, Baidu Research, Baidu, Beijing, 100085, China School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, 100084, China


Dessutom upptäckte jag referens till någon Ali i adobe-filen. Kan detta vara någon separatist från Kinas östra regionerna?


horzAlignenum SliceHorzAlign default

Efterforskning i Wiktionary och nyhetssökning kan skrämma vilken rättrogen maoist som helst. Horz torde vara kodord för horse vilket Wiktionary kan förklara det troliga sammanhanget här för:


"(slang) The sedative, antidepressant, and anxiolytic drug morphine, chiefly when used illicitly."

Från: Horse

Och morfin framställs ur opium. Kinas gamla koloniala slavkedja. Vad frihetens fiender i ondskans industrialister tillsammans med sina brittiska drängar i brist verkligt fria tankar säkert förfallit till att tänka sig ska ta Hong Kong tillbaka men nu kanske med fastlandet.


Slice förstår vi av den av och till vanligare preferensen bland kinesiska subkulturer att använda bladet eller yxan som vapen. Också förrädiskt. Här kan vi lära av Lenin och Leon Trotsky (verkligen att konceptet av den eviga revolutionen för tankarna till något av "uppdaterings" eller "bug-fix" som lokaliserade mass-revolutioner på allt som likt Baidu förfallit ner till moraliskt fördärv) såväl som Medborgare Mao: Revolution kräver geväret. Vid sidan om rent tekniska fördelar gäller ju också att sabeln i Ryssland liksom svärdet i Kina olämpligt kan uppmuntra till osunt intresse av kulturhistorien där det svagare sinnet ibland kan fixera och förledas av att läsa om rikedomar och de maktdemonstrationer gigantiska krigståg uttryckte. Medan man svårligen kan se ett gevär utan att tänka på Lenin. Varje god kinesisk arbetare som ger sig ut för att jaga moralen tillbaka i landet ska självklart bära geväret tågande med soldat kamraterna som i gamla goda tider innan världs-industrins penningar köpt dem tillbaka in slavfabrikerna.


Kinas arbetare liksom vi levande under förtryck kan inte annat än hoppas - om inte arbetet i Kina ska behöva göras om med oss här när vi går in i friheten - att detta inte är ytterligare ett tecken på att Medborgare Xi säljer ut friheten för industrialisternas mutor. Flera månader nu har vi diskuterat att skriva ett brev till Kinas arbetare understrykande att de vaksamt behöver minnas att utan den kollektiva felkontrollen och korrigeringen via kritiken fylls friheten av omoralens ruttnande lemmar.


Minns hur omoralen och förräderiet fick Arbetare Sovjetunionen att ruttna bort...