Är Danmark självradikaliserat? Att fråga A och besvara B utifrån faktorer i A och B okända är bara förvirrande

2015-02-16

Kommenterande:Särskilt rörande "Är Danmark en självradikaliserad nation?" känns det som ett vad man spontant uppfattar som en meningsfull och "förklarande" diskussion utan att jag är riktigt säker på att det egentligen diskuterar händelsen och involverade personer utefter reella dimensioner. Kanske diskuterande egentligen något annat?


Låt oss först inse att för att meningsfullt diskutera om ett land blir eller är radikaliserat behöver först individer meningsfullt avgränsade av det landet "radikaliseras". Huruvida resp. sådan individ radikaliseras korrelerat med att de är avgränsade av Danmark behöver inte vara fallet. För att dra den slutsatsen krävs att vi har någon tilläggs information pekande på att boende in Danmark eller medborgare i Danmark faktiskt påverkande. D.v.s. det är två olika domäner huruvida vi söker en process övergripande i ett land eller realiseringen hos en individ.


Per individ finns tvärtom mycket man inser kan inverka viktiga. Inte minst på att kommunikation, kulturella impulser m.m. skapande förändring är globala. Vidare är radikalisering underförstådd här i domän av muslimsk tro vilket också är en global faktor.


Just här är ju målet (som spekulerat och ganska rimligt) för själva händelsen dessutom inte särskilt associerat Danmark varande medborgare såväl som boende i Sverige.


Givetvis kan kring alla faktorer vi såg som globala situationen i Danmark tänkas ha påverkat ex. via alienation skapande förutsättningar och/eller förstärkning av upplevda situationer av att tillhöra en flock medan annat är en annan fiende flock. Men såvitt jag vet finns ingenting överhuvudtaget indikerat eller diskuterat som ännu pekat på att det kan ha varit en faktor. Vidare är det notoriskt svårt att dra trovärdiga slutsatser rörande mer "populations gemensamma faktorer" påverkan på en specifik individ: Allmänt är det endast vad vi ska ta som seriöst när det diskuteras för populations gemensamma effekter inkluderande många individer.


Att förstå problemet för att därmed reducera risk för att liknande fenomen ska realiseras igen bör handla om när vi lämnar faktiska säkerhetsåtgärder (så som beskydd vid mål) om information påverkande kort- eller långsiktigt. Att se möjlighet åtminstone till de första torde förvirras ganska ordentligt av diskussion (som likt denna vanligen ej är ovanligt) där en elegant tanke skapas av att diskutera något utifrån en definition och/eller antaganden om verklighet som lättsamt tycks kunna existera men som man åtminstone inte vet något om rörande faktisk existens eller än mer problematisk som här rör sådant ytterst svårt att någonsin kunna avgöra för en individ.


Rörande risk management via faktiska säkerhetsåtgärder är kanske en utgångspunkt att jämföra Sverige med Danmark. Rimligen har intresse att realisera mord av samma individ varit aktuellt i Sverige. Kanske finns något att lära av varför man åtminstone ännu ej lyckats och/eller kommit nära att försöka mer spektakulärt.


Vidare finns åtminstone ett par faktorer verklighet oavsett om vi tar nationellt eller internationellt perspektiv, och som är implicit given från vad som är känt: Geografisk närhet mellan var angriparen sägs vara boende och var händelsen inträffade resp. Att målet för angreppet ej var konstant varande i Danmark. Kommer en person till geografiskt avgränsat område uttryckande typisk kategori för mål för angrepp (och/eller med känd historik) kan det realisera angrepp involverande personer boende likt (vilka mycket väl kan ha avstått från att öka över till Sverige och försökt samma sak p.g.a. ex. större allmän trygghet, lokal-kännedom m.m. lokalt). Mer generellt är det förändring introducerande en ny stimulans.


Historik fram till den tidpunkten är genom att stimulans förändras inte alltid självklart en tillräcklig indikation om risk (även om en historik av fler incidenter allmänt inom området bör ha resulterat i en p.s.s. varaktig mängd säkerhetsåtgärder "konstant" i området). Det är inte alltid möjligt att förutsätta att den normala nivån av säkerhetsåtgärder för samma typ av händelse är funktionellt när någon dimension eller aspekt av händelsen är utanför vad som normalt existerar i regionen. D.v.s. det är bl.a. inte självklart att man från polis-funktionens sida kan värdera stimulans-nivån en person lokalt boende vi tänker oss har ritat Mohammed är jämförbar med vad någon kommande utifrån som ritat Mohammed.


Ny risk-stimulans fodrar som default ny försvars-skapelse tills man kan bedöma om den behövs fortsatt.


Är Dagens Nyheter typisk?

Åtminstone här. Men det kändes bra att välja ut Dagens Nyheter och kick at. Förr var de mer svenskt lite allmänt pessimistiska och själv-kritiska men det börjar man upplever jag subjektivt tappa: Det är då en särskild glädje att av och till välja ut något ur just Dagens Nyheter för att illustrera generella problem för att hjälpa dem tillbaka till en mer negativ och pessimistisk självbild. Det ger mig en allmän diffus känsla av att må lite bättre vilket jag tror är indikation om att jag gjort något bra.


Men bättre uttryckt - och orsaken till den sista rubriken - har jag utnyttjat Dagens Nyheter för att peka på problem obalanserat mycket jämfört med andra svenska medier. Om det verkligen är ett problem realiserande är kanske mer tveksamt men det uttrycker ett åtminstone ännu pågående systematiskt bias som ej nödvändigtvis framgår i ett inlägg värt att peka på. Särskilt som jag verkligen inte på många år gjort det för att inducera effekt (varken rörande Dagens Nyheter eller annan svensk tidning) vilket jag en period experimenterade lite med.

Verbens mening: "Give food" vs "Throw food" / "Throw Bill food" vs "Throw food at Bill"

Fortsättning av:Give: Värde

Betraktar vi först utifrån throw:


För away är det tror jag åtminstone för all throw av spatiellt konkret (avgränsat) alltid fallet (i mening av rörelse bort från den som kastar):


They threw food

They threw food away

Men kanske har food också ibland ett abstrakt värde representerande näring vi kan äta där away understryker att det värdet korrumperas? Snarare än thew food into the storage facility.


They threw Bill food.

They threw food to Bill

They threw food at Bill


Bill är i de två senare ej omedelbart (utan PP) direkt runt verb d.v.s. utifrån principen att event-minne kan nås från två ingångar båda motsvarande en i språk direkt relation till verb är Bill nu mindre vad som när vi minns något d.v.s. motsvarande i språk berättar primärt ämne av händelsen.


PP-operatörer som to och at är potentiellt som de i en bättre värld borde vara ganska intressanta. Fight indikerar The Specialist bl.a. tar against och about vilket är en av flera kombinationer av möjliga PP snarare än just realiserade som indikerar mening i verb:et: Tråkigt nog är PP möjliga fullt av noise och opraktiskt jämfört med andra alternativ. Här understryker emellertid to att Bill är målet medan at degraderar betydelsen av målsättningen av värdet.


D.v.s. om Bill kan ta emot värdet av food är mindre en fråga utifrån perspektiv av they och food när vi använder at.


Give i kontrast till throw understryker transfer av vad som har värde. Throw pekar därför på att food har mindre av ett värde för they än hade varit fallet vid give eller korrektare:


  • Indikerar give att värde är en viktigare del av händelsen utifrån perspektiv från they.
  • Inkl. värde för egen del ex. en uppoffring.
  • Inkl. värde för den vi ger till även om i all verklighet ej ett värde för oss själva (man kan argumentera att allt som har värde för annan om än värdelöst för oss själva är också ett indirekt värde för oss skapande möjlighet potentiellt att byta till oss vad som har ett värde).

Throw istället för Give

För Bill gäller att värdet för hans del är det samma oavsett om vi använder give eller throw för att beskriva exakt samma händelse.


Antar vi att Bill ser för honom verkligt värde i food är valet av throw istället för give speciellt. Jag vill ogärna säga för mycket om vad det möjligen kan indikera därför att jag har inte betraktat samma sak för särskilt många fall men åtminstone ibland tror jag vi uppfattar detta i närheten av:


  • Värdet av food approximativt noll för they
  • Värdet av food verkligt för Bill.
  • Värdet av Bill väsentligt lägre än they i perspektiv från they.
  • Bill kan antingen kort och/eller långsiktigt acceptera reduktionen alt. ogilla i tillstånd för ev. realisering nu eller senare i någon motreaktion.

Den sista punkten understryker att det är viktigt att vi gör give istället för throw när vi transfererar värde till den eller de som det relativa värdet av vad vi ger väsentligt skiljer sig för.


Spekulativt är det därför bättre om man kommer ifrån vanan att kasta mat på behövande för att göra hanteringen effektivt vilket idag för vissa vanliga situationer för nödhjälp är mycket vanligt. Det är dock en tanke som kom till med nu skrivande långt ifrån vad jag betraktade verb:en för här.


Shot

Och så ett till exempel för att understryka dimensionen av at direkt efter verb oavsett frågan om värde:


Bill shots the deer

Bill shots at the deer

I fall två att Bill skjuter är mer topic än att han skjuter på the deer om en färdig händelse beskrivs. Om ej avslutad endast indikerande att vi pågående skjuter och eftersom shoot i mening indikerar målet i "vad vi skjuter på" så att säga ej att man klarat att träffa än vad man i alla fall vet.


Och vi kan betrakta:


Bill hunts

Bill hunts for food

I ex. två har värde inkluderats i en explicit dimension d.v.s. jämförbart med give vs throw för food. Givetvis kan man tänka sig att food som värde här är explicit i vad man söker få ungefär som throw away food åtminstone för många indikerar ett värde förlorat onödigt eller kanske omoraliskt men man kan så klart jaga av andra värden:


Bill hunts for Hans

Värdet av vad som sker är argumenterat vad Hans får där värdet Bill får är vad vi kan anta är del av någon form av affärsrelation mellan dem.


Ett urval andra värden Bill kanske får ut av jakten vid sidan om food:


Bill hunts for sport / sexual satisfaction / fun

Situationen när Bill jagar människor för sexual satisfaction är tror jag mer sällan vad innebär att han jagar efter dem med ett gevär men det bör ibland vara aktuellt särskilt som vi har rollen sexual predator ofta använd.


Kicked

Svårare?


Bill kicked the dog

Bill kicked at the dog

Här precis som för shoot är vi inte riktigt säkra på om vi träffat hunden i fall två eller om en kick räcker (kanske angriper hunden oss och vi behöver sparka pågående mot den ett tag oavsett en eller flera träffar). Jämfört med:


Bill kicked the horse
Bill kicked at the horse

Bill kicked the elephant
Bill kicked at the elephant

Ex. ovan bör illustrera att meningen av verb påverkas av argumenten och det utanför vilken semantisk roll de tar såväl som grammatiska relationer. Det vore elegant om skillnaden utifrån horse kunde förklaras med var vi tänker oss att Bill befinner sig relativt hästen men:


Bill kicked at the whale

Säger vi istället:


Bill fired Maria

Bill fired at Maria

Är det troligare att fired är vad som uttrycker händelse som är konkret och spatiellt avgränsad.


Bill walked Sweden

Bill walked at Sweden

Bill walked in Sweden

Bill walked Sweden from Uppsala to Stockholm

För en likartad mening som den sista noterade jag att egen analys-kod hade fått för sig var transfer innebära att agent förflyttade Sweden. Oavsett hur defekt gäller likväl att Sweden är en egenskap Bill rör vid under hela händelsen walked from Uppsala to Stockholm.


"Walked at" blir så klart lite speciell och understryker begränsningen common sense med typiska betydelser av verb-argument har. Normalt om jag inte ibland saknande rätt medfödda känsla för engelskan tänker fel bör den inte förekomma men samtidigt beroende av händelser föregripande introducerande särskilda betydelser av walk och Sweden kan det så klart vara en fullständigt naturlig mening. Jämför med:


Bill makes a run at Swedens Riksbank

Bill makes a run at Swedens Riksbank

Bill runs at Sweden.

Men kanske är han trött en dag (i brist på bättre ex. just för walk): Bill walks at Sweden


At i värde

Gemensamt för at kan vara att vi har:


  • Att vi kan betrakta "målet" som vad vi kan symbolisera med ett koncept: D.v.s. punktformigt där beteckning i sig uttrycker allt väsentligt.
  • Innebärande att oavsett var effekt sker "inom symbolen" betraktar vi det p.s.s.

Är händelse med at something meningsfull (har ett syfte) är syftets mål i sig förstått från verb och vad vi gör at something "till". Kastar Bill sten på Maria framgår målet såväl som syfte i mening värde-effekt (negativ för Maria) medan om vi (varande mer värde-neutralt känns vi nu ok) kastar sten i rummet är det mer otydligt.


För Bill runs at Sweden är Sweden målet och effekten är Sveriges oavsett var inom Sweden. Är meningen av Sweden spatiellt blir det lätt underligt därför om vi springer i Sverige är vi ju i Sverige d.v.s. målet som at finns redan vid start av run i vilket fall vi ej hinner springa innan vi redan är klara. Är dimensionen egentligen Riksbanken kanske konstruktionen är rimligare.


För shoot, kick m.fl. kan vi se i den mån målet är levande att vi kan sammanfatta effekt som smärtsamt eller dödligt oavsett hur vi exakt träffar. Och p.s.s. materiella mål ej levande i att de förändras av att vi träffar.


Jämför vi med in har jag stor förkärlek för att se in som en mängd (Set (mathematics)) händelse eller förändring sker inom. Accepterar vi den förklaringen gäller att om vi skjuter in något kan vi ej förändra eller förstöra detta utan att händelsen i sig förändrar mängden som avgränsar händelsen d.v.s. in är meningslöst. Men för meningar som:


Bill shot Maria in her leg.

Bill transport the drugs in a package.

Bill shoots animals in the forest

Är vad händelsen sker "inom" avseende resultat eller förekomst funktionellt. I den mån det räcker att vi träffar Maria i huvudet kanske at kan fungera utmärkt som alternativ (vilket så klart rörande effekt dödlighet egentligen inte behöver vara fallet men varande vad vi kanske approximerar det som lika ofta).


Och:


Bill transport the drugs into Sweden

Är vad vi kan se som transport till en position där vi befinner oss in Sweden (jämför med because \approx be cause där because spekulativt är en ganska ung konstruktion eftersom ordet både är vanligt och i antal tecken är långt medan spekulativt at är en gammal konstruktion eftersom det är ett väldigt kort ord).