Vad Obama och talibanerna lär oss om människovärde under konkurrerande perspektiv

2014-06-09

Inte överdrivet långt ifrån utmaningarna diskuterade i Robotar på Twitter vs Kinesiska diktaturen i Washington Post är frågan vad (om något) vi kan läsa ut om värdering av enskilda individer (vad vi kan kalla människovärde) från affärer likt dessa:Välkänt är att all sådan värdering naturligt för oss tenderar att göras olika för individer i samma flock resp. i annan flock (särskilt annan flock upplevt fientlig). Det är tror jag en orsak till (kanske den unika orsaken) varför krigslagar ovanför länder och andra särintressen krävs.


Vidare tycks för mig att särskild prövningar för individ kan för aktuella kontext öka upp förväntad värdering bland personer i samma kontext. Detta gäller där jag upplever mig notera det inte minst soldater i flocken USA. Prövningen att vara soldat innebär och att ett värde uttrycks för alla kommer med en kulturell förväntad om att soldaten ska värderas högre. Jag tror det kan vara generellt.


Så långt (under förutsättning att ev. negativt egen-flock människovärde ej gäller d.v.s. att en av de fem ej senare kommer kosta flera egna soldater eller civila livet antas vara noll) tycks affären mycket rimlig.


Emellertid när vi vänder perspektiv och betraktar affären tycks den av exakt samma orsaker orimlig. Och det är här det blir intressant därför att orsaken är knappast att Taliban-flocken menar att soldaten faktiskt i människovärde är värd fem stycken av deras flockmedlemmar.


Snarare än att söka blanda in påverkan av motivation att göra affär relativt tidsperspektiv vilket i sig inte förklarar något och inte alls otroligt är samma sak kan vi ev. skönja orsakerna i att affärens värde ej behöver vara uttryckt i samma valuta i resp. perspektiv.


Vidare kan gälla (jag tror att det är så men har ej någonsin sökt verifiera det via dataanalys) att förväntad om vad en individ under ett utmanade kontext förväntas klara uttrycker som funktion av bl.a. detta dennes människovärde. Något av samma sak som gav den förväntande i USA flocken högre värdering av soldaten. Men som för sammanhang där man befinner sig i motsvarande en stridande underlägsen eller revolterande sida ej i påverkan vad man uttrycker eller beslutar ser att konsekvensen av detta är högre benägenhet att med flera växla hem en individ utan kanske snarare ser det som förväntat att resp. individ man söker handla hem är beredda att stå ut med mer för att uppnå seger.


Det skulle inte förvåna mig om som ungefär uttryckt ovan är väldigt generellt för människan när det gäller konflikter där resp. sida ej upplevs balanserade. Mycket möjligt är det en faktor som gör att en av två sidor i en konflikt tämligen eller rent av mycket underlägsen när det kommer till de flesta resurser kan göra en ändå kraftfull strid och ibland segra.


P.s.s. som det kan ha värde för underlägsen entitet i en konflikt tycks för mig att det kan vara en domän som medverkar till att göra det svårare för två förhandlande entiteter i konflikt att finna stabil fred. Förmåga att förstå och uppleva värdering jämförbart är ju viktigt och söker vi uttrycka eller påverka i eller föregripande fredsförhandling under antaganden för hur fienden värderar effekten felaktiga kan det medföra onödiga kostnader för den egna sidan såväl som för fienden och samlat dessutom öka distansen man står till fred.


En modell-konflikt man kanske kan reflektera kring rörande detta är Vietnamkriget:Där min tolkning (ev. felaktig) är att mål om att uppnå kostnad för Nordvietnam amerikanska strateger och taktiker hade mycket möjligt faktiskt nåddes för långa perioder men däremot ej verkade så för dom och ej heller gav den effekt om att vid olika fredsförhandlingar uppnå stabil fred bevarande Sydvietnam. Dispergens i omräkningsfaktor head-count till minsta tänkbara "verktyg per head-count" tycks verklig för mig.


Jag tror vidare att den för en flock ökad värderingen (oavsett om det resulterar i firande soldaten eller förväntande av att soldaten ska stå ut med mer om så krävs för seger) inte självklart är exakt samma som själva flocken soldater på fältet förväntar eller vill uttrycka det (även om jag det nog kan gå åt olika håll i påverkan). D.v.s. med Vietnamkriget som modell-konflikt kan jag tänka mig om att full vetskap om kostnader var tillgängligt för alla soldater deltagande i konflikten hade kostnaderna för konflikten varit mer problematiska för resp. sida att bära och växt tror jag ordentligt för Nordvietnam och allt associerat Nordvietnam.


Vem segrade i förhandlingen?

Vem gjorde bästa affären? Segrade talibanerna därför de fick fem eller vann Obama?


Många metoder för att skatta värdering för USA finns men åtminstone vad tillgängligt för mig att ens med begränsat antal samples skatta för talibanerna finns. Möjlighet till värdering får ses som ett värde relaterat utbytet om än kanske inte bärande för syftet (om så hade affären inte nödvändigtvis slutförts och därmed hade datat inte sannolikt varit tillgängligt för mig).


Det känns för mig naturligt att söka en indikation om vem som tycks segra relaterat till värderingen i sig snarare om resp. hade klarat att relativt i genomsnitt över antal tänkbara förhandlare kanske bör ha förväntat prestera bättre.


Vad jag bäst uttrycker som en känsla är att värdering i perspektiv från talibanerna indikerar att kontext för dem kan vara mer scarce (trots givetvis historiskt bakåt alltid scarce i allt) än vad man är van vid. Värde i att märkas från något, behov av att visa stridande individer att av dem större förväntad förmåga att prövas mer återspeglas något i alla fall av värdering flock-gemensamt konkretiserat i förhandling, och kanske rent av en värdering av själva individerna som sådana som symboler aktiva fria m.m.


Benägenhet att göra affären från deras perspektiv innebär ej att jag upplever att Obama nödvändigtvis gjorde fel som accepterade den. Benägenheten som sådan tycks inte otroligt indikera att värde och effekt i absolut mening är väsentligt mindre av samma orsaken som den samma i relativ mening görade talibanerna mer benägna att göra affär på en nivå Obamas folk kan känna är rimligt nog att ta upp till deras flock-boss troligare.


Tråkigt följer jag ytterst dåligt det mesta runt konflikt-området. Och om min känsla är riktig av att talibanerna med associerade som vi i alla fall från vårt perspektiv naturligt vill se som fundamentalistiskt i mening av konkretiserade risker kan ha vara svagare än jag annars grovt hade gissat från reduktion jämfört med några år bakåt har därför ej bedömts.


Hur mycket människovärde oavsett riktning ligger i konceptet "kristen hund"

Men också om uppgiften att andra amerikanska krigsfångar saknas är riktig ser jag en annan lika spännande möjlighet till likartad skattning. Rent av mer spännande därför att vi kan se möjlighet att ta in effekt av språkets symboler. Aktuell subkultur - religiös fundamentalism av den muslimska sorten - har ju associerad negativ kraft samlad i ett antal uttryck vi kan sammanfatta med kristen hund. Hunden ses tycks det som lite speciell och väldigt negativ när projiserad en människa åtminstone när motsvarande en grupp människor man upplever kan stämplas som kristna (d.v.s. ej självklart motsvara egentligen kristna i religiös mening). Och åtminstone en hund vet jag är krigsfånge:Kanske kan man göra en liknande affär för att få den fri? Om man nu har lämplig valuta att förhandla med. Då får vi mer att bedöma och kan mer avgränsat bedöma effekt av påverkan konceptet kristen hund kan ha. Det kan sedan separeras från befintlig förhandling.


Lämnar vi kanske olämpliga försök att vara komisk i en domän där många antagligen bara tycker att det är osmakligt kan gälla att benägenhet att betala kostnad i mening av personer frisläppta i förhandling av denna typ kan påverkas hur illa vi tycker om gruppen dessa kommer från.


P.s.s. men mer komplext kan gälla att vår vetskap om hur väl de personer vi konkret förhandlar med motsvarar konketiserade handlingar associerade för den större flocken styrande sådan negativ association påverkar om vi är beredda att förhandla och vilken nivå vi gör handel. Enklare saknas sådan vetskap är approximationen av att bedöma från hur illa man tycker om hela gruppen enklare. Exempelvis:


 • Om talibaner nära amerikansk krigsfånge över tiden kommit att tycka att han kanske inte är fullt så djävulsk någon från den västerländska djävulen är kan man mer villigt handla med honom. Särskilt om faktorer som brist på mat är påverkande samtidigt som det inte känns riktigt bra att svälta honom längre (om någonsin fallet).
 • Om Obama har vetskap indikerande att krigsfångar (eller jämförbara begrepp när eller om ej formella krigsfångar) man erbjuder egentligen är dåliga exempel på personer uttryckande de handlingar som gör att man finner den större flocken unikt problematiskt. Ex. kanske ej särskilt relaterade svåra terrordåd eller grovare brott mot normal moral kan Obama vara mer benägen att gilla utbytet än om det handlar om svårt moraliskt korrupta personer.
 • Motsvarande resp. omvända riktningen går också att tänka sig.

Ett fenomen oavsett positiv eller negativ värdering påverkande vi väl känner från fängelsevärlden såväl som den initiala nivån på straff för ett instansierat brott.

Robotar på Twitter vs Kinesiska diktaturen i Washington Post

Att robotar är så pass effektiva - i någon mening beroende på definition likvärdig med människa - för att simulera människor på Twitter är för mig varken nytt (sedan ett antal år) eller det som är mest intressant i fråga om utmaning relaterat analys av Twitter:Detta därför att utmaningen av att separera dessa och människor ej för de fall det är intressant självklart löser dom problem robotar är del av att skapa. Problematiken har snarare att göra med vilka förstådda eller underförstådda definitioner vi ställer upp för en Twitter-användare (eller användare i vilket socialt media som helst) vi önskar analysera.Skämtbild med tillhörande komiska ord såväl som en introduktion till the noble art of sockpuppets finns i Sockpuppets: Barnpsykolog möter Internets belöningsinriktade barn framtagen av Staff Clown Husman.

Säger vi att tillräcklig definition är att användaren är mänsklig kvarstår problem relaterade åtminstone följande:


 • En person har inte en Twitter-användare utan fler användare.
 • Där det inte är självklart (kanske inte ens vanligast eller normalt) att resp. användare uttrycker en aspekt av personen själv.
 • Utan istället kan vara simulering av olika mer eller mindre trovärdiga typiska Twitter-användare utifrån olika kommersiella inriktningar.

D.v.s. situationen vi har när för att expandera upp räckvidd för att introducera marknadsföring en person upprätthåller många konton inriktade olika subkulturer och intressen. Separeringen emulerande subkulturer ger både (normalt generellt) bättre räckvidd i resp. och möjlighet att rikta marknadsföring mot dessa utan att det kan störa kanaler in i andra subkulturer (ex. tydligast när vi önskar tala i två motsatta riktningar relativt två subkulturer).


Snarare för mig tycks istället definitionen av en optimal Twitter-användare vara en användare med exakt ett Twitter-konto. Frågan om den personen får betalt eller inte för en del inlägg upplever jag väsentligt mindre (om alls egentligen) problematisk att korrigera för automatiserat (i tycker jag likartade miljöer ej problematiskt för korrigering men ej prövat specifikt Twitter). Om dispergans från detta skapas med robotar eller inte är sekundärt och gör problemet större i den mån det blir relativt vanligare resp. mindre problematiskt i den mån det gör filtrering enklare.


Är dispergens från optimum en användare ett konto (där jag gärna räknar användare med flera konton uttryckande dem själva oavsett sorterande delar av livet eller inte som sannolikt ett icke-problem under förutsättning att redundans ej om vi tänkt för samman innehållet är större än normalt för ett konto utan snarare avser när något uttrycker samlat av som försöker emulera flera personer men ej motsvarar detta oavsett om ursprung är mänskligt eller inte).


Uttrycket av att beskriva vad som ej är ett problem utifrån normal nivå av redundans ger oss en indikation om vad som annars är det faktiska problemet:


 • Analyserande datat kan vi ev. säga något om människor allmänt ex. vad de tycker rent allmänt rörande något.
 • Men om resp. användare i en grupp skapar större redundans rörande frågan än motsvarande antal individer får de större påverkan när vi gör beräkningarna.
 • Och praktiskt får vi en felaktig skattning av vad alla i "genomsnitt" tycker därför att ett antal bakomliggande implicita verkliga personer (om vi utesluter rena "virus-organismer" ej styrda mänskligt om vad de tycker) "röstar" fler gånger per falsk uppfattad "Twitter-individ".

Risken att värdera ner starkt övertygande till mindre än en människa per individ

Jag kan förövrigt notera att motsatt effekt också är möjligt. Starkt mer sekteristiskt troende personer vet jag av erfarenhet gärna surfar runt webben efter frågor de känner för som de kan reagera på. Detta gäller bl.a. Scientologer. Och långt ifrån sällan har de ens läst vad de reagerar på utan reagerar i default mot ett antagande.


Vi har ett något jämförbart fenomen för frågor relaterade resursstarka organisationer bevakande vad som uttrycks för dem. Ett excellent exempel är Kina när nyheter publicerade av The Washington Post berör dem där vi normalt får första kommentar av någon uttryckande en alltid starkt försvarande position från perspektiv av kommunistpartiet. Ett potentiellt värde Washington Post har (och varför man egentligen borde spindla ner det innan de ev. tar bort kommentarer binärt) är just möjligt corpus som respons till nyheten som signal. Ett färskt exempel (från mängden approximativt alla nyheter runt Kina):


"Rising China
6/5/2014 8:24 PM GMT+0200
What a stupid statement! Hong Kong is China.
A more pertinent question for the Washington Post to ask would be: is the US breaking apart into two countries? Last I checked, it was the US whose Congress is totally dysfunctional. China's government, on the other hand, is doing quite well minding its own business, and improving the standard of living for all of its people."

Från: 25 years after Tiananmen, is China losing Hong Kong? - Kommentar Ett

Det ska självklart påpekas att sådant vi ser exempel på ovan inte självklart har riktning motsvarande innehåll i effekt. Tänkbart uppfattas det åtminstone bland regelbundna läsare av aktuell tidning som uttryckande en latent gemensam problematik relaterat diktaturen (från mitt paradigm läsaren är när önskvärt ej så stor idiot man hoppas utan är idiot troligast när det är till nackdel publicist). Men jag har aldrig försökt skatta det. Möjligen ger det en effekt närmare vad som sökt.


Komplettering: Ett avbrott noterade jag i en av de färska nyheter Kina jag öppnade upp (jag tog första ovan som ex.) i Despite China’s economic growth, its people’s discontent can’t be stifled. Vad jag minns från när jag tänkt på att notera "fenomenet" är denna unik. Givetvis tycks det inte otroligt att fenomenet i sig över tiden uppmuntrar och skapar jämfört med normalt annars kraftig motivation hos andra att göra ungefär samma sak men just i motsatt riktning vilket vi kanske nu börjar se uttryck för.
Sådant uttrycker mönster och natur inte överdrivet svårt jämfört med andra utmaningar relaterat dessa frågor att detektera automatiskt (därmed inte sagt nödvändigtvis trivialt). Men möjligen har vi samma mönster också när resp. individ uttryckande det ej motsvarar många personer eller ens när vi kräver att mängden uttryckt ska falla innanför normalt för en normal person. Det är möjligt att konkurrerande kostnad av att reagera på massor för att reducera förmåga att skapa en "frisk normal" reaktion i det rationella ej krävs om tron är stark nog.


Vi ser vidare ej avvikande från vad jag försökte uttrycka generiskt att vi tänkbart ganska ofta har individer - ett konto som uttrycker kring vad de annars ej uttryckt kring (kanske inte ens varit aktiva i vad vi tar stickprov från) som latent uttrycker motsvarande en gemensam individ som via dem röstar många gånger medan resp. skrivande person i sig egentligen inte röstar. Det är mer allmänt symptomatiskt för diktaturer där entitet som är makt diktatur gäller för bestämmer vad övriga ska tycka, säga o.s.v. Ej ovanligt är förövrigt att diktatur kan uttrycka formen av motsvarande en omröstning men där resp. individ deltagande ej är fri eller upplevel sig fri att rösta som de själva tycker.


I detta fall kan vi riskera att över-filtrera personer som är starkt troende kring en fråga därför att de tycks uttrycka repetitiva mönster indikerande det maskinellt skapade eller att man egentligen inte läser vad man reagerar på utan tar det endast som möjlighet att säga något förberett. Detta är självklart oerhört problematiskt och ett mycket värre problem när det kommer till hantering av robotar resp. en person - många användare när vi just söker mäta relaterat fundamentalism eller likartade områden där stark tro påverkar hur vi skriver om samma område.

Att observera objektivt kan komma med subjektiva risker

Förutom att jag finner följande "metod" lätt "oartig" eller "snuskig" tycks den vara att kräva orealistiskt mycket av den som tillämpar den:


"If you're faced with a troubling personal dilemma, such as a cheating spouse, you are more likely to think wisely about it if you consider it as an observer would, says a study led by a professor at the University of Waterloo."

Från: With distance comes greater wisdom, research finds | University of Waterloo


Jag tror de flesta falerar på att klara betraktaren föreställd till att vara någon annan än dem själva. Det om så tror jag kan resultera i stegrad ilska ev. kanske skapa mycket större problem än något innan är del av (mord i värsta fall). Det är nog bättre för de flesta att inte föreställa sig observera det hela.


Följande annat pressmeddelande om samma forskning menar jag pekar på allvarlig risk för att få¨tråkig objektiv visdom saknande varje subjektivt för individen upplevt värde:Entitet A i konflikt med entitet B kan tyckas för oss som utomstående i konflikt om något fullständigt meningslöst och irrationellt. Men vi resonerar ofta fel. Vad vi falerar att se är att:


 • Konflikten i sig kan vara i en punkt där tidigare uttryck ocb händelse av resp. snarare än dess ytliga form är dess bärande innehåll.
 • Delseger eller total seger kan leverera upplevd - rent av kraftig - belöning oavsett hur i sakfrågor meningslös ansträngningen är.

Vi kan jämföra med hur många föredrar att äta näringsmässig likvärdig eller rent av sämre mat om den är godare. Kanske rent av betalar extra (mycket extra om köpt på restaurang) för att kombinera maten med alkohol. Detta är irrationellt värde för observatören som följer kroppens näring, distans till svält m.m. som funktion av kostnad i pengar men personerna från sitt subjektiva upplevda perspektiv tycks ändå få ut något av det.


Tråkigast - kanske ej olikt det gamla Viktorianska samhället när det gällde romantiska värden - är underförstått av det hela att folk ska gå runt att ha dåligt samvete för den känsla av glädje och belöning en ordentlig konflikt med fienden skapar.


Jag tror heller inte att ska förneka det sociala värde konflikt har för flocken. Kanske inte helt olikt värdet godare mat och vin kan ha vid två resp. bord med resp. människoflock som senare kommer i intensiv diskussion med varandra. Det för samman och ger möjlighet att pröva intellektuell förmåga i diskussion (information när vi talar) resp. rörelsemängd och rörelsenergi såväl som intensitet (energi när vi slåss fysiskt).


Betänk vidare att dåligt samvete av entitet A medan entitet B glatt anammar all den glädje en ordentlig fejd kommer med fortfarande kommer innebära att A är i konflikt. Skillnaden är A nu ej får ut det värde den ofelbara evolutionen givit oss möjlighet till.