Kollektivets jakt efter stereotypernas epitet

2015-04-08

Tror Bloomberg med flera:Och kanske hade det betydelse även om faktorer likt denna Bloomberb också pekar på säkert även haft betydelse (såväl som själv spekulerande att Kina kanske så smått allmänt ser över saker uppförda eller förändrade i miljön som tillstånd saknas för):


"The crackdown against golf is likely also motivated by environmental concerns. Golf courses can have a negative impact on the local environment, both as a result of their extensive water demands, and -- in places with lax regulatory regimes, like China -- the chemicals and pesticides used to keep them green."

Spontant upplever jag något av gillande här. Många gånger stördes jag av bandy spelandets meningslösa gapande och supande i Uppsala. När alla dessa personer lika onyttigt störs på förbud och manifesterar protester m.m. blir det svårt att göra någon egentligen bättre långsiktig åtgärd som att förbjuda det och uppmuntra en kombination av sund fysisk träning såväl som mental sådan istället.


Självklart bara flyttande perspektivet till någon kommande och lägga sig i sådant här för min del och risk för balanserande karma är ibland fallet (eller akut medicinerande med något lugnande).


Hela konceptet med att kunna förskjuta ansvaret för att besegra fienden till andra deltagare gör det hela dessutom så luddigt. Likt en bunt myror utan egen identitet eller mening: Försvinner alla spelare utom en är denne förlorad. Försvinner en spelare kan denna ersättas. Det blir bara en kollektiv blobb utan möjlighet till ex. uppmuntra barn och ungdomar till sund dådkraft. De lär sig bara att skjuta runt ansvar och över-värderat uppmuntra varandra på default-nivå istället för att se till att saker tas dit de ska.


Del-konceptet att en spelare skjuter pucken / bollen i mål med sin klubb tycks vettigare. Eller säg en resp. målvakt och en resp. utespelare som ska med större frihet än idag besegra den andra och sidan göra ett stilistiskt målskott för att skatta hur väl hans kropp och mentalitet hållit sig över att besegra motspelaren. Den "döda" utespelare byts sedan ut medan den "levande" får kvarstå ev. med viss vikt-värdering på nästa mål av att han är trött och säkert lite skadad.


Dessbättre kanske bandy såväl som is-hockey är på lugn nedgång även om jag är mindre säker på att det hinner städa upp något i Sverige under överskådlig tid.

The Big One: Nu ännu svårare att skatta risken för

Händelser vi vet kan inträffa (som en subjektiv bedömning) men som ännu inte alls inträffat alls innan eller som sägs inträffat för evigheter sedan (jfr att en del menar att en mängd arter dog ut av en meteorit) kan vi troligt strunta mer eller mindre helt i om skadan (eller värdet) är försumbart.


Är istället skadan de orsakar mycket hög - i någon mening kompenserande för en låg sannolikhet vi egentligen svårligen kan bedöma därför vi ej har något utfall överhuvudtaget - tenderar vi gärna att underskatta den subjektiva sannolikheten mot den som det kan visa sig faktiska. Åtminstone under tidfönster framåt i tiden som inte är längre än att någon åtgärd för att hantera risken bärande en kostnad är aktuella för: Om kostnaden (att vi behöver göra något) är mer filosofisk kan vi resonera mer välfungerande.


Ett exempel som av och till förekommer på fenomen runt detta är (men där jag aldrig tittat närmare just på denna händelse och vet därför inte hur korrekt man egentligen resonerat rörande sannolikheten och föreställningen om att den ska komma med en viss mer än väldigt tydlig skada) idén om att Kalifornien kommer drabbas av en mycket skadande jordbävning:Betraktar vi det som en affärsrisk och lämnar alla kostnader förutom personal och tänker oss att 10% av personalen försvinner under minst fyra veckor efter händelsen har man en kostnad att tänka vidare från.


Eller om vi nu adderar på med en till risk om alla medarbetare samt allt i övrigt försvinner därför att man är nere nedslaget av:Också en svår sannolikhet att försöka bedöma även om kanske lättare i skada (om man gör det enkelt för sig och säger att allt associerat företag just är vid nedslaget).


NORAD är det nordamerikanska - ett mer amerikanskt än NATO baserat men högst rörande allt konkret även involverande Kanada av praktiska skäl bl.a. relaterat avstånds-vektorer från gamla Sovjetunionen via Nordpolen - försvaret mot från början kärnvapen levererade via flygplan, och senare också kärnvapenbestyckade interkontinentala robotar. Det torde idag (och jag gissar här) ha kanske minst ett till tekniskt och tidsmässigt senare system man kanske valt att ej tekniskt föra in med NORAD (om så tror jag från allt vi allmänt runt om i världen lärt om integration av system från olika generation lärt att det var en klok separering). Att representant från NORAD säger detta bör därför vara vad som har en konkret praktiskt översättning till hur de hanterar sina lösningar för försöka ta ner pay-load-leveranser som kommer.


Problemet med NORAD's resonemang här är att man också kan tänka sig andra leverans-vägar de tänkbart är sämre förberedda för. En sak är Nordkoreas ofta utnyttjade ubåtar man använt för allt möjligt omoraliskt över åren. Hur väl kan man hindra att kärnvapen tas i land vid kusten och därefter transporteras med en liten lastbil till lämplig stad? Det kanske inte är något större problem alls. Jag vet inte alls vilka möjligheter man har att bara detektera ett kärnvapen existerande (utan att explodera) i ett geografiskt område via förändring mot förväntad bakgrundsstrålning o.s.v. eller hur lätt det är att använda ubåtar för landstigning (erfarenhet från Japan just för Nordkorea inkl. under Kalla Kriget indikerar att det är görligt).


Samtidigt en slö leveransväg medan möjligen Nordkorea givet det enorma upplevda värdet kärnvapnen har riktigt gillar att förflytta dem till en plats där de ej har direkt kontroll över dem. Det är ju vapen för top- och middle-management att besöka när osäkra eller misstänkt osäkra för att stärka upp självbildens upplevelse av vilket självförtroende den kommer ha den närmaste tiden och förändra sig lite närma det fortsatt. Just vapen i alla hotfulla miljöer - eller upplevt så - är känt potenta här (de är potenta i fler miljöer än hotfulla också: Ett fenomen vi kan kalla Guns are cool).


Vapeneffekt (weapon effect)

Frekvenser: Smoothing

Jag har prövat ett fåtal av de mer välkända algoritmerna för smoothing av sannolikheter för förekomst fler-gram och kan hålla med om en del i:Också att i den mån smoothing ej sker eller så har skett befintligt för vad känt och något nytt upptäcks att vi kan se det som en förekomst och därefter börja spåra sannolikhet fortsatt.


Emellertid började jag små räkna lite i dagarna för att räkna om min Bluelight intensity till samma generation som andra viktsystem och därmed enklare jämförbar och samtidigt använd som dessa. Här utgick jag initialt för några tester från frekvens för koncept resp. sannolikheten för ett koncept givet ett annat koncept som också har en fast relation i Bluelight till det första konceptet (övrig P ( A | B ) sparade jag ej uppgifter för då det blev väldigt utrymmeskrävande och betungande).


En intressant egenskap här är att för vissa ord har frekvenser i stora delar av corpus ej räknats bl.a. the och of delvis också från ärvda sannolikheterna från föregående version. Medan dessa i absolut sista underversion av Bluelight gavs vänner fullt ut när jag såg att Berkley DB ej gav något problem krävande att jag ej kunde använda det (d.v.s. vid problem hade jag behövt kunna ha hela Bluelight i minne vilket kräver givet övrigt en gräns helst under 300 MB).


Frekvensen för the kommer därför ordentligt långt ner och befinner sig ej topp 10 000.


Säg nu att vi gör smoothing genom att göra något ganska enkelt som att över alla vänner en relationer finns för summera resp.


P ( the | relation ( i ) ) * frekvens ( relation ( i ) )

Den andra delen av uttrycket går som jag vet av erfarenhet att göra ordentligt bättre genom att utgå från relationerna för det konceptet och räkna framåt.


Värdet som detta gavs när ingen värdering alls till resp. koncept's uppmätta frekvens "korrigerade" positioner för åtminstone mycket vanliga ord som ex. the och of. Jag gjorde ingen mer exakt kontroll av det mer än att notera att jag mycket möjligt för beräkning av okända sannolikheterna hade en såväl enklare som eventuellt bättre algoritm än den jag just nu använder (som är similarity baserad och inte troligt presterar bättre än denna inom forskning m.m. tydligt ämnes-nära jfr om frekvens cognitive psychology är okänt).


Mitt intryck var emellertid att korrigeringen var mycket god för 1-gram (ord) åtminstone för alla ej ovanliga (jag tittade bara en bit högt upp). Mycket god bedömt från rank-ordningen. Effekten på fler-gram betraktade jag föga om alls men noterade en del tecken på att man troligt om alls utnyttjande detta behöver kontrollera det mycket noggrant. En del organisationer (United Nations, länder och en stad (New York) tycks korrekt gynnas men jag har en känsla här för att vi här inte längre får frekvenserna korrigerade eller skattade så mycket som att få motsvarande Bluelight intensity. P.s.s. som att frekvensen vi utgår från är mer eller mindre korrekt p.g.a. stop gäller tänkbart att ev. värdering av den behöver påverkas av faktorer kanske svåra för fler-gram anta är samma för allt.


Jag var här också intresserad av att få magnitud på det hela för att värdera vad känt såväl som frekvens och kontext på hur lätt vi processar data d.v.s. grundvikter utan hänsyn till det lokala kontext (kontext i bredare mening). Någon trivial vikt utnyttjande resp. frekvens och "smooth-frekvens" tillsammans presenterade sig emellertid inte.


Inte otrolig är mina frekvenser från start mycket nära vad jag sökte ovan eftersom de är baserade med en ganska kraftig andel titlar. I titlar har vi ofta 1 förekomst av resp. koncept och ger därför något motsvarande en kontextuell beräkning: Jämför gärna med mått vanliga i bibliotekssystem resp. sökmotorer för antalet dokument ett koncept förekommer jämfört med antal förekomster vi samlat har.


Detta är ett annat sätt att se på och göra smoothing även om det inte var målsättningen med vad jag gjorde här. Och tänkbart är den subjektiva vikt man kan få ut görlig att få närmare contextual diversity:Jag kan tänka mig att sådana subjektiva sannolikheter kanske kan ge en förklaring till effekt som frekvens för chunk vs. frekvens för kortare chunks eller bara orden kan ha hastighet vi processar meningar med.

ISIS i Syrien

Inte noggrant skattat utan mer allmänt subjektivt bedömt från Google News var mitt intryck en tid efter jag lät mitt lilla projekt att visa att ISIS bättre stämmer med vad Satan förväntas visa nära "slutet" av världen som nu känd än något att förekomst av sådana händelser genomförda av ISIS jag fann mer mänskligt problematiska reducerades. Och jag lät projektet vila.


Möjligen bedömde jag reduktionen av problematik fel och möjligt kan det förändras till mer problem igen. Det är emellertid ingenting man heller gör snabbt (heller inte vad som nödvändigtvis behöver ta många veckor heller) så det är i sig kanske inte en problematik.


Dock såvida inte viss turbulens mot slutet av mars ökar vilken subjektivt viktande kan upplevas balanseras av att man börjat släppa gisslan ökar kan projektet få vila fortsatt. Rörande afrikansk aktivitet utanför möjligen Libyen beaktar jag det inte eftersom det inte är självklart för mig att det ger en meningsfull koppling p.s.s. som att kopplingen mellan dessa grupper och ISIS centralitet i propaganda-maskin antagligen är minst sagt lös.


Projektet där det står nu:Sista inlägg: