Sovjetunionen: Stressad situation awareness åren föregripande transformation till demokrati genom konkretiserad verkligheten

2015-06-09

Händelser i och runt vad som kallas Able Archer 83 inkl. President Reagans kommentarer senare har jag ej tidigare betraktat i perspektiv från just detta mer "händelse-lokalt" och är ej heller tidigare vad jag minns familjär med begreppet:Emellertid har det roat mig att mappa upp ett större antal händelser utifrån information primärt (nära nog helt) från USA under dessa år såväl som precis före och efter inkl. analyser och rapporter intelligense, forskning relaterat information såväl som mer tekniskt närmare krigföring, förutom faktiska händelser som existerat i nyheter.


Slutsatserna och idéerna presenterande i Wikipedia ligger ganska långt från den tanke det gav mig vilket snarare var att:


  • USA systematiskt och genomtänkt skapande en bild av att vara mycket aggressiv.
  • Byggande på ett antal år innan realiserat ytterst aggressiv politik (jfr Vietnam) här ej längre lika faktiskt sedd som trolig från kostnad till "subjektiv risk" upplevd där jag med subjektiv risk menar att man omvärderade vikten av faktorer utan att man såg mening i att göra det tydligt (snarare kanske tvärt om även om det är vad som är svårt att egentligen se när man ej bra har en tänkt feedback tolkning kanske möjlig av USA på personer hos Sovjetunionen på hur information uppfattats).
  • Inkluderat här är bl.a. divergens mellan perspektiv kommunicerat av tämligen högt uppsatta strategiskt påverkande militär kontra en något mindre "krigisk" militär.

Syftet kanske mindre var att just ge intryck av en väldigt motiverad och krigisk militär. Utan mer en önskan hos gruppering att gå i krig just preventivt. Tangerande för önskat intryck en närmast litet av och till "vansinnig" nivå hos enskilda i citat. Just sådant tycker jag nog att man kan fästa viss tolknings-vikt vid även om man så klart kan tänka sig att effekten av sådant var vad man skulle ha felbedömt ordentligt (men vetande rörande sådant när det kommer till hur information påverkar finns i delar dom här åren ganska god substans - ibland kan jag tycka inte otroligt på praktiskt högre nivå än motsvarande idag).


Samtidigt dom här åren är Sovjetunionen ansträngt ytterst mer än konkret mätbart påverkande så många aspekter av samhället man valt att kraftigt prioritera. Livsmedel, produktion av nya generationer vapen (och här förutom mer välkända domäner som relaterat "rymden" också mycket relevant förmåga att processa och bedöma en växande mängd information från omvärlden som radikalt kommer också i de klassiska mät-områdena såsom vad som flyger i luften kommer i kraftigt växande intensitet), hållande befintliga tekniska system fungerande o.s.v.


Rörande:Kan man också tänka sig att detta (även en händelse faktiskt ny för mig troligt därför att den ej förekom i information publicerad för de år jag betraktat som ej ligger aktuell tid nu och bakåt ett tag även om jag ej minns när i början i slutet av 1980-talet eller i på 1990-talet jag bryt) är ett bland också fler exempel på hur man ansträngs i kanaler man söker bibehålla situation awareness. Intensiteten information är högre än systemen klarar och man har växande svårighet att se och tolka världen.


Lämnande diverse mindre händelse har vi en till nyhetsintensiv händelse tidsmässigt näraliggande 1983 Soviet nuclear false alarm incident:


Om första ej tar upp det addera till som uttryck för det nerskjutning ac Korean Air Lines Flight 007:Av ovan förstår vi att vi kan lära av "non-science / soft science" forskning - lära av historien: När diktaturer av kommunistiskt typ är på väg att ge upp skjuter de ner ett flygplan fullt med civila.Självklart var ingenting riskfritt i detta i mening av större problem än att de som dog när Korean Air Lines Flight 007 sköts ner men åren innan var också väldigt farligt. Närmast mer så kan man argumentera möjligt när större tilltro till den egna krigsmaktens förmåga fanns: Åren fram tills problemet relativt upplevda behov var mer begränsade och om man ej hade prövat krigsmakten praktiskt i Afghanistan vilket jag kan tänka mig precis som för USA i Vietnam var en avstämning för många. Precis som för USA begrep man innan att det hela skulle kosta men precis som för USA räknade man med att kostnad tagen faktiskt skulle leverera resultat istället för att ständigt kräva att kostnaden togs igen gång på gång.


Vidare gäller ju här vilket hela diskussionen åtminstone i Able Archer 83 tycks blind för att historik verklighet för Sovjetunionen rörande händelser och incidenter arbetades upp kontinuerligt från befintlig stress passerad såväl av hur deras situation awareness uttryckte dem pågående kontra hur de i efterföljande djupare korrektare analys när möjlighet visade sig egentligen vara (oavsett om vi menar att det var ett övergripande syfte med riktad information från USA såväl som hur man skapande information i luften, på haven o.s.v.). Man fick en snabb serier av händelser inträffade som just visade vad det var: ej skarpa angrepp. Jag är heller inte övertygad om att 1983 Soviet nuclear false alarm incident var unikt: Den tekniska förklaringen låter ju väldigt speciell (jag kan inte bedöma den domänen) men övergripande situationen awareness handlar ju om en mängd kanaler laggande efter i förmåga att leverera.


Så vid en tidpunkt när vi är etablerat en bit in från en mjukare start har inflygning mot gräns m.m. redan inträffat många gånger innan över en utsträckt tidsperiod. Detta är ytterst fundamentalt för påverkan på hur vi resonerar och förstår världen. Vi kommer alltid tendera att (och ofta nog sundare så) värdera det mer än den om realiserat upplevt större risken fodrande ett annat agerande när ingen historik av realisering av denna finns eller att sådan realisering upplevs konceptuellt distansierad (skedde långt bak i tiden, handlade om folk man ej upplever sig ha något gemensamt med, på en plats man aldrig hört talas om, är vad som diskuteras med en massa begrepp som verkar konstiga och inkluderande en massa händelser som tros ligger tiotals år framåt i tiden - det sista kan vi jämföra med klimatföränderingarna som ju märks allt mer nu: New temperature records | CNN och i år förväntas också El Nino komma, såväl som möjligen svår torka och andra väderproblem i Nordkorea indikerande hög risk för omfattande svält om ej livsmedel levereras utifrån).


Det finns en god förståelse av hur vi resonerar och tolkar denna typ av information etablerad i allt väsentligt innan dom här åren. Och även om jag inte menar att Sovjetunionen kontinuerligt upplevd en relevant risk här tror jag emellertid inte att man egentligen i en enskild punkt (där jag åtminstone ännu inte har läst mer om 1983 Soviet nuclear false alarm incident än Wikipedia-sidan). Det är ständigt pågående upplevt men aldrig indikerat realiserat avvikande. Istället får vi reaktionerna och uttrycken av information overload:


  • Feltolkningar.
  • Försök att markera linjer för att avskräcka med buffert / marginal utåt vad som skapar överdriven information från att fortsätta.
  • Allmän små-irritation.

Och samtidigt har vi ju också långsammare koncept som introduceras vilka ej stressar situation awareness men påverkar genom att tydliggöra - och göra överdrivet tydligt - de begränsningar faktisk verklighet redan visats i den ekonomiska uppföljningen sedan några år och som under stress av situation awareness blev konkretiserat. Mest känt är Star Wars:Trots att jag knappast kan varit särskilt gammal åren detta lilla konstverk i information presenterades minns jag ännu hur avvikande bättre konceptuella skisser och illustrationer av hur tjusigt funktionellt det skulle vara eller skulle bli när svenska tidningar visade det (och som man nu förstår från amerikanska pressbilder). Nedan en tidstypisk skiss från 1984 (ev. 1983) vi idag kanske inte imponeras av men då var mycket mer än förväntat normalt:


U.S. Air Force. Hittad via Strategic Defense Initiative, Wikipedia.

Visst att man återanvänt befintlig brand building såväl försvarat initial mer "konceptuellt" riktad information inte riktigt i närheten av korrekt uttrycka verklighet under överskådlig framtid som nära stående genom att humpa samman man diverse fortsatta projekt som idag kan konstaterats levererats närmare en som vi också idag kan förstå mer rimlig effektnivå genom åren. Idag är man kanske närmare var som när presenterades kunde ske intryck av att vara bara ett fåtal år borta (så flygplan och ubåtar har istället kanske blivit lite populärare).


Vad Bruce D. Berkowitz menar var fallet U.S. Intelligence Estimates of the Soviet Collapse: Reality and Perception | CIA.gov (publicerad i International Journal of Intelligence and CounterIntelligence 2008) tycks för mig av allt att döma varit korrekt från diverse andra dokument som numera ej längre är hemliga utan publicerade (minns jag rätt ger artikeln dessutom i sin helhet en vettig sammanfattning för några av källorna om än färre än vad som i alla nu är realitet):


A commonly belief is that the United States Intelligence Community (IC) failed to anticipate the collapse of the Soviet Union. Indeed, many of the U.S. officials who received intelligence about the Soviet Union, its decline in the late 1970s and 1980s, and its final crises in the 1989–1991 period, believe to this day that they were not warned—that they were, in effect, ‘‘blindsided.’’

This is odd, because the documented record shows that the Intelligence Community performed much better than most people seem to think.

Indeed, this record suggests that U.S. intelligence provided about as good a product as one could reasonably expect. It detected the slowdown in the Soviet economy; it noted that the Soviet leadership was running out of options to save the country; it stipulated a set of conditions that might signal the crisis had reached a tipping point; and it notified top U.S. leaders when these conditions were met.

Excellent kompletterande i denna domän utanför mer grundläggande analyser, riktad forskning, bedömning teknik m.m. är sammanfattad analys levererad President Reagan där jag minns två särskilt intressanta refererat (en om jag minns rätt levererad av övergripande chef eller jämförbart andra man eller vad det nu kallades för CIA) vilka jag troligen länkad bakåt i tiden någon gång och just nu ej letar rätt på. De kan emellertid hittas via declassified information på CIA.gov och jag tror följande sida i struktureringen ger var resp. dokument sedan kan hittas (sedan får man ta att resp. ej är särskilt beskrivet: det är verkligen vad man bäst tar buntvis och söker efter vad som intresserar en med hjälp av en dator):Så vi vet därför att under förutsättning (ytterst rimligt givet en faktiskt mycket god situation awareness från den amerikanska sidan) man kan bedöma hur mycket ungefär USRR falerar i sin förmåga att hantera informationen kan man också sätta kostnaden för att hantera det i relation till hur ekonomin övergripande kan hantera det. D.v.s. kan man alls tekniskt orka upp och i så fall behöver man ge upp andra saker?


Verklighet konkretiseras möjliggörande förståelse och inlärning av vad problematiken befintlig innebär i en av de tyngsta symboldomänerna sedan många år: Krigsmakten. Görande tydligt att man verkligen måste börja ta ner kostnaden här för att hantera andra problem där istället ökade investeringar ej är vad som ändå orkar upp till att hantera den intensitet uttryckt resp. från indikerande gigantiska projekt med mest media-uttryckta vid tiden Star Wars i spetsen.


Så då förhandlar om man om nedrustningen. Viss avslappning och viktigare accepterande av verkligheten i dom problem tydliga mer allmänt inför och under dessa förhandlingar med sin här relevanta effekt-uttrycks topp av det latent 1985 - 1988:President Reagan och President Gorbachev, Höfði 12 oktober 1986.

Hanterande problem tydliggör dem. Hur kan du hantera dem om du ej ser dem väl? Att ställa om ett ekonomiskt system så abnormt icke-flexibelt som detta skapar i sig intensitet:Mycket information behöver växlas mellan folk, organisationer, entiteter från olika delar av samhället. Detta är nu en annan typ av intensitet - självförändrande, potentiellt transformerande, där man kan försöka ta kreativa impulser, förståelse av varandra upplevelsers av verklighet befintliga, problem verkliga men som kan vara onödiga, in i en process av förändring.


Själva mängden av information som kommer lös i försök att förändra kanske mer avgränsat bibehållande övergripande ramverk är i sig vad jag tror var förutsättning för att förändring skulle få fart och nå längre. Och också en förutsättning för att "statskuppen" (begreppen rörande sådant finner jag problematiska för diktaturer: Hur kan en diktatur när ej vald vara något annat än att makten är för den som just nu kontrollerar den?) skulle misslyckas slutligen släppande lös skapandet av bl.a. nationalstaten Ryssland.


Och diktaturen Sovjetunionen transformerades ganska lugnt åtminstone de omedelbara åren:Efterföljande krig i de perifera delarna av ett tänkt politiskt imperativt Ryssland är vad som tänkbart hade kunnat realiseras också i Ryssland om Sovjetunionen hade transformerats mer problematiskt. Men det gjorde den ej.


Fanns det då något syfte att skriva det här? En sak att komma ihåg är att man för att åstadkomma något ibland behöver göra något. Det ger intensitet, Dessa år tycker jag är ett elegant exempel på det (och så oavsett om vi vill se en strategi nära den jag föreslår var realiserad verklighet eller det mer kom att uttrycka en jämförbar effekt av andra orsaker - eller från så mycket annat som skedde dessa år under transformationen av Sovjetunionen om vi helt menar att dessa faktorer jag pekade på saknade betydelse). Bra år att försöka lära något av.


vissa risker realiseras, problem kan uppstå o.s.v. men det ger också möjlighet till att ner befintliga risker och problem och göra något bättre av världen. Och jag också vi alla har lätt för att tendera till att felbedöma "verklig storlek" / "stabilitet" / "might and power" hos entiteter vi upplever som en av de största. Komplexitet och kostnad för att reagera kan dock växa sig abnormt stort och begränsa förmåga i domäner där diktaturen mer än annars uttrycker sin natur. Förändring vi sista åren sett i mindre länder ska rörande relativ storlek hos olika entiteter initialt (och i skillnad fortfarande fallet trots ex. i Syrien erövrade vapen m.m.) när kontra hur konflikt utvecklat sig förändrat relationerna delvis ses som skalande upp till större entiteter som funktioner av antal personer och en växande komplexitet resp. kompenserande en ibland mer en linjärt åtminstone när förenklande ner till endast räknande motsvarande tio största städerna med en försvarlig bit omgivning växande försvarsmakt (jag är mindre säker på att krigsmakt växer så pass snabbare med innevånare bedömande hela länderna: Men det hela ska ju alls vara görligt utan överdriven ansträngning approximera något grovt för och där tar det åtminstone för mig stopp om man försöker ta saker längre än så).


Might / Power är en reward dimension. Olika individer kan ha lite olika preferens för vad de mer än kanske genomsnittligt föredrar. En del gillar pengar. Andra är känsliga för uttryck av makt. Och andra är ytterst fascinerade av alla aspekter av mat. Känslig och effekt av uttryck av såväl makt och pengar tycks förändra hur vi betraktar och ser på entiteter där en tydlig förändring nu verkligen är etablerad verklighet för Kina (och jag avser nu inte primärt jämfört med när jag en del första diskussioner i denna domän 2008 - 2009 delades här om jag minns rätt utan jämfört med för två år sedan d.v.s. nytt steg upp). En sekundär verkan är tror jag ibland mer positiva bedömningar av verkligheten än som egentligen är korrekt oavsett politik, ekonomi eller turistmål.


Trots att sådan effekt är välkänd från forskning kognitiv i andra typer av domäner och förenklade studier gjorda i olika varianter och från skilda teorier och modeller med början så långt bak som 1960-talet är jag lätt förvånad av steget upp sista åren här. Egentligen rörande förändring Kina tvivlar jag egentligen på om det har någon negativ effekt. Kanske är det rent av gynnsamt för möjlighet stabil transformation att man ser mer av "beundrad" i omvärlden byggande lite avkopplat självförtroende (jag kan ta fel här och självklart kan man tycka att korrektare mer rationellt balanserad bild av Kina kan göra det lika bra). Emellertid ska man utanför Kina heller inte underskatta andra former av risker: Kina är en säkerhetspolitisk risk man behöver ha respekt för. Det är en entitet man ej kan lita på jämfört med länder man kan vara mer van vid. De försöker om något du gör intresserar dem att korrumpera när det går, extrahera information via dokumenterade vägar o.s.v. Jag har en känsla av att man kanske av och till är lite - knappast naiv det är nu inte problemet här - men för känslig för uttryck av might ej korrekt balanserande det påverkande hur man ser på allt möjligt och kanske också implicit (eller explicit om det leder till korruption även om jag tänker att det ganska sällan i antal är problem när ej vissa andra faktorer också är fallet att se från de arresterade sista åren Taiwan och USA) bedömningar samt risken att glidande hamna där man samarbetar lite mer än vad som egentligen är moraliskt korrekt eller den parlamentariska delen av demokratin vet är fallet (även om jag i all verklighet ej kan bedöma det vettigt alls var egentligen min känsla mer av ett tänkbart - men aldrig påvisat konkret så verkligt - problem fallet under Bush II president-period).


Relaterat: Exempel på information från en till enkel och stor källa dokument från dessa år

En hel del (massor jämfört med jämförbara "enkla" samlade databaser) finns tillgängligt via DTIC.mil bl.a.


The Burden of Soviet Defense - A Poltical-Economic Essay, Abraham S. Becker October 1981, A Project AIR FORCE report prepared for the Accession For United States Air Force


Ögonblicks bild av sovjetiska medier sammanfattande på engelska från 1983:


USSR REPORT POLITICAL AND SOCIOLOGICAL AFFAIRS (FBIS - FOREIGN BROADCAST INFORMATION SERVICE enligt Wikipedia "an open source [D.v.s. arbetande med mer eller mindre öppna källor som ex. publicerade nyheter snarare än relaterat copyright.] intelligence component of the Central Intelligence Agency's Directorate of Science and Technology.").


Relateat Strategic Defense Initiative (Star Wars) finner vi exempelvis:


SDI (Strategic Defense Initiative) and the Soviet Defense Burden (tycks ännu ej vara i sync eller färdig digitaliseras men finns via RAND: här) från 1988. Jag tycker förövrigt allmänt rörande den här typen av uppgifter att man sundare tar en bunt bedömande sådant här tidstypiskt om det finns snarare än stirrande sig blind på en analys: Om slutsatser här låg nedanför, i mitten eller ovanför centralitet minns jag dock inte.


STRATEGIC DEFENSE INITIATIVE PROGRAM - Status of Space Surveillance and Tracking System, 1987