Verbens roller: Advice, Advise och Upplevelse / Uttryck - For / Against

2015-02-25

Betydelsen Wiktionary markerat föråldrad kan vi likväl visar något djupare i mening för advice:


"(obsolete) Deliberate consideration; knowledge.
How shall I dote on her with more advice, That thus without advice begin to love her? — Shakespeare."

Från: Advice ł Wiktionary

Ett råd är ett stycke avgränsad information. Informationen har normalt alltid (även om relativt mycket färre väldigt generella råd ytterst för instanserna repeterade finns) tydlig mottagare antingen individ, grupp av personer, eller en kategori av tänkta individer.


Råd har syfte d.v.s. vi rör oss här med riktad information: Avståndet mellan intresse av att åstadkomma effekt och någon till vem vi transfererar information är kortare i resonemang och intresse (att i kontrast jämföra med att skriva - eller för den delen pågående läsa - en bok med syftet läsa: Kanske väljer vi att skriva / läsa en efterföljande bok efter denna).


Advise (ej advice) Against

Vi kan ge råd mot något: Vanligt genom att använda PP-operatorn against. Vi kan ge råd stående mot en vägg och vi kan slå mot väggen. Men här avser vi råd som rekommenderar mot något: Att rekommendera är ett råd (mycket konkret så) medan om vi taggar karakteriserar (kategoriserar) något. Vi skiljer ut råd från vad som övervägande kategoriserar genom att:


 • Verb vilka uttrycker råd ger gärna möjlighet till flerdimensionella uttryck vilka ej trivialt tillåter förenkling ner till to (som PP-operator).
 • Medan övervägande kategoriserande verb kan ha färre möjligheter i breda valmöjligheter rörande argumenten.

Exempelvis kan vi ofta behöva förklara vårt råd med att något görs som är bra eller dåligt:


För:
A recommends B to leave food on the table for the elderly.

Emot:
A recommends against running outside the building.

Det är inte alltid recommend beskrivits närmare advise som kategori. Ibland har det beskrivits hellre varande kategorisering. Det finns emellertid fler fördelar egenskaper som stämmer väl för indelningen här:


 • Ett stycke information vi ger någon - talar, skickar o.s.v. - med ett syfte består dels av den konkreta informationen skriven resp. informationen implicit.
 • Implicit information inkl. sådant som ex. bransch-termonologi, subkulturella värderingar och vad helst gemensamt för en stabilt existerande grupp av personer relevant för språk mellan dem.

Ibland argumenteras för att egenskaper hos kulturgrupper relaterade kollektiv (vilket vi framöver tänkbart återvänder kring rörande arabiska och kinesiska kulturer vilka ibland - kanske ibland över- / feltolkande det) kan komma med en större andel implicit information. Nära relaterat är när sändande person är välkänd för oss i vilket fall vi kan förenkla kontroll av den konkreta informationen rörande oavsett hur explicit en domän är:


 • Medicinsk forskning är argumenterat väldigt explicit men råden i sig om informationen översätter till sådana kan vara helt implicita rörande allt i övrigt.
 • Alla resultat från forskning går att abstrahera bort från information vi skickar. Och om skickad kan mottagaren strunta i den.

Optimeringen är mer rationell / fungerande när mottagaren har förtroende för avsändaren.


Att kategorisera tenderar att för språk verb-argument är analysfråga för ha tämligen allmän-mänskliga styrande faktorer (här ofta den implicita informationen) och också väldigt ofta att vi snabbt kan bekräfta nästan automatiserat när kategoriseringen är oviktig eller inte tycks felaktig: Vi reagerar snarare på att något inte stämmer och stannar upp om indelningen känns fel alt. blir agiterade och önskar uttrycka avvikande mening om kategorisering följer värdering vi ej stödjer (Ex. djäv*a nedvärderande-kategori-av-personer som kallar oss hederliga fin-kategori-av-personer för något dåligt).


Men för recommend är kategoriseringen (där nu kategorisering mellan för och emot är det aktiva för råden hos mottagaren) behöver hur sändaren vägde samman säg en mängd kategoriseringen rörande bra eller dåligt inte alls vara en fråga oavsett explicit eller implicit information.


Värde för mottagaren

I perspektiv från den som ger information vill man gärna att mottagaren ser ett värde med råd vi ger. D.v.s. det är de flesta av oss alltid vill se på råd i alla de situationer vi ev. mer genomtänkt uttrycker information. Detta avspeglar sig också hur engelskan utvecklat sig och vi finner det naturligt att se att vi kan ge råd till vad som får ett värde av det.


I engelskan gör vi det ofta med for som PP-operator:


Hans fights for the whole world and we don't do enough for him

[Red. I sanning så: Vi kan alla göra mer här - Kanske mest andra eftersom jag redan ligger före naturligt här men annars i ev. brist på det får man väl anstränga sig ännu mer...]

Koppling mellan värde och att göra modellerar vi med reinforced learning. Även om belöningen där efterföljer görande under inträning gäller att när en motiverande faktor därefter åstadkommande beteende föregår (before) det handlande: Varande orsaken (be the cause ~ because) vilket möjligen är relaterat ordets historia Wiktionary ger:


From Middle English for, from Old English for (“for, on account of, for the sake of, through, because of, owing to, from, by reason of, as to, in order to”)

Against

Negativt värde generaliserar likartat i språkmönster:


Hans fights back

Hans fights against the enemy

Hans fights back against all odds

Men ändå upplever jag också annorlunda (som vi vill se det men kanske just egentligen samma sak här också). Värdet är vad vi antar / ofta har motiverande ex. som ovan fienden och den motivation är vad som tvingar / motiverar mig att agera against flodvågen av ytligt värde-motiverad omoral / samhällsdestruktion / beskattning av mig eller vad helst i övrigt.


Ändå kan vi lätt hitta "fight" against där det negativa värdet för oss om vi ej gör något är tydligt samtidigt som "fienden" ej är mänsklig. Väder och vind är en kategori av verb vi lätt ser detta för: Hans fights against the ice storm to save all the children still inside the city walls.


Möjligen gäller för de sista att det är samma fenomen vi gärna - trots ej mänskliga - ger mänskliga namn: Stormen Gudrun. Eller kanske The Bigger Storm Hans där vi görande det hela mer komplext att om för står kan det få något av Varelse och avhumaniseras till vad det gör men med en manner eller goal / "negativ-värde" komponent: The World Ender.


Tänkbart kan myter inom religion ge oss exempel här i skillnad mellan Skaparen och Förstöraren. Dock är jag inte säker på att jag har rätt här. Jag har ännu inte tittat på hur detta fördelas i stort corpus utan endast hanterat en del "särskilda" fall rörande sättande av roll-nära funktioner argument har under "parsning" av lexical decomposition semantics ty det är nu så att:


 • Against hanteras väldigt dåligt (tycker jag) i alla större verb-common-sense jämfört med hur vanligt det är just för riktad information nära eller just råd.
 • Och när vi har just eller nära "konflikt-liknande" konstraster mellan mänskligt som proto-agent resp. proto-patient.

Kanske har against blivit vanligare för ett antal konstruktioner än det förr varit? Common sense för verb är ju för alla av de få stora mycket besläktade med varandra byggande på gemensamma kulturbärare med arbeten (och så känner de och arbetar och publicerar tillsammans också av och till). En konstruktion jag tycker översatte till en regel jag gjorde i kod snarare än att ännu förändra min representation av verb-subkategorisering-med-roller är för recommend ger ett vanligt och tydligt exempel för:


The Medical board recommends against feeding pets to children if the moon is visible during lent.

Rekommenderar är ju ett naturligt positivt ord (medan forget är exempel på ett naturligt negativt ord) tror jag ännu oftare. Så against löser ett problem för alla fall där tappande naturligt positivt.


Vi skriver emellertid ogärna Hans forgets against coming in time. Men vi skriver utan mer problem än normalt: Hans forgets against all odds to reach the city in the time.


Den mänskliga motiverande drivkraften tycks också för många andra verb vara vad som styr här. Detta är tror jag säkert besläktat med samma bakomliggande dynamik vi har för dative alternation där vi mycket oftare än annars gör det endast för mänskliga mottagare:


Alternation möjlig och vanlig:


Hans transfers the package to Bill.
Hans transfers Bill the package

Alternation ej vanlig men tror jag säkert begriplig. Hus är av och för mänskligt där det rent av kan vara en människa som skriver på för paketet medan själva objektet är vad vi naturligt ser är vad vi går runt med:


Hans transfers the package to the house.

Hans transfers the house the package

Ej vanligt och känns konkret underligt (men fortfarande lär vi säkert ha preferens till en tolkning: Kanske något kring Bamse skickande något till den kolsvarta skogen dit de antar jag innan serierna började hade fördrivit dom färgade djuren som primärt den svarta vargen):


Hans transfers the forrest the package

Och:


Hans transfers the forrest, the package.

Reference i Verbnet ger en indikation om hur upplever jag sämre samlad. Emellertid ska jag ta och följa upp med min lista av verb jag tog ut kompletterande genom att se över i The Specialist vilka som tog against och titta igenom dem manuellt efter just people against people filtrerande port de spatiellt.


Hans advises on how to pet him with rewards

On har mer förstärkning av priming av vad som är relaterat underlaget än var vi är väg (om det senare alls är relevant): Vi förväntar oss oftare och har oftare relevans av underlaget i sig än vad vi gör stående eller gående på underlaget.


Rör vi oss till något eller om vi agerar mot nog är motivationen vad vi uppfattar relevant oftare. För advise och to gäller (om jag inte förleder mig fel nu när jag inte direkt kontrollerat: Ibland resonerande kring PP kommer jag fel oavsett hur mer typiskt rätt jag använder dem) att vi har mycket stark preferens mot agentens motivation för att ge råden snarare än rådens värde eller motivation för att realisera:


Hans advises to earn money. The role is consultant.

Men när vi har målet för rådet föregående gäller att vi nu har samma starka preferens att avse deras mål:


Hans advises adults to have fun instead of wasting money on gifts to themself.

Konkret tydligt mål nära just vad som avses: Ett "ord-steg" mellan där vi är och dit vi ska (när vi kan gömma hela vägen mellan from och to).


Och för advises och många andra verb har vi ofta det ämne vi kan kategori råden med indikerade via on som PP-operator:


Hans advises women on rewards.

Säg nu att jag istället för att uttrycka från hjärnan tar indata via perception:


Hans feels on the thing.

Hans feels heat on the thing.

Hans feels heat to the end of the day

Hans feels heat for satisfaction.

Så framgår kanske tydligare antagandet om ämnet: För advises var Hans ursprunget till råden vi kan se som en kognitiv (och nyttig) stimulans för den läser eller hör på. Men varifrån kommer råden "on Hans": Från ämnet rewards i mängden råd han ger. Förutom den normala rimligheten allmänt för PP att vanligen översätter topologiska PP och därefter fordrande att vi kan särskilja om de är konkret topologiska (ex. on Hans foot) eller avser något annat.


För against, on m.fl. för "råd", kategorisering och några fler grupper verkade dock stora verb-grupper komma ut där riktat mer specialisering för särskiljande från spatiell mening var möjlig. Grupper vilka tillsammans formar verb där det är meningsfullt att:


 • Vid första steg i analys av mening i LCS tänka oss en BE_AG operation.
 • Där BE_AG fångar in diverse grupper av implicit information.
 • Alla grupper avsedda här varande vad de säger om agenten nära direkt varande sådant vi normalt antar (eller antar att agenten är "korrupt" eller jämförbart defunct om det inte riktigt stämmer).

Ex. att om någon endorses, recommends, o.s.v. en produkt, person eller liknande föredrar dom det samma själva åtminstone för det explicita kontext indikerat (explicit kontext: Ex. gruppen vi rekommenderar det till och on topic). Eller om någon tvingat eller köpt dig att rekommendera är du defunct men inte självklart rådet som vi alltid antar det: Propaganda effekt resp. värde-association kan fortfarande göra att vi värderar rådet också medvetna om det (det senare särskilt just när vi söker saker som höjer upp vår upplevelse av hur andra upplever vårt värde som med dyra smycken m.m.).


Har vi nu kanske några naturligt negativa verb jämförbara med råd? I så fall finns typiskt om jag tänker rätt inte ett positivt värde om man gör som du säger man annars har: threat med besläktade verb är kanske ett exempel.