Beijing-fraktionen i Kina-diktaturen tycks onödigt öka risker för våldsamheter inom närmaste åren (förändring beteende rekommenderat för allas nytta)

2016-11-05

Apropå:Etablerande riktad information här rent av upp i nivåer av kontinuerlig propaganda över discourse är det i kultur förväntande viss lojalitet lätt att själv som avsändare hamna där man börjar resonera och räkna med budskapet man skapade och skapar för att uppnå eller bibehålla något snarare än som god informationskälla till att ex. skapa prediktioner med värde för samma målsättning.


Riktad information i aktuell fråga här sedan några år har en över tiden kontinuerlig divergens mellan att se HK som Kina (Kina i mening ett abstrakt koncept med i informationen över tiden skapade association sökande mer eller mindre effektivt kombination av tankar såväl gamla som nya - nya i mening ett par år från början här) resp. separerad semi-contestant till något. I praktisk mening är den tunga effekten av detta att gjort informations-arbetet åt andra för att skapa den intensitet-givare till fastlandet tänkbart katalysator för större förändring HK blivit sista åren.


Reducerande - särskilt upplevt lätt till svårt orättvist - någons i motsatta perspektiv självbild i discourse är vad man kan experimentera lätt med själv för en god motsvarighet till hur populationer med gemensam kultur reagerar i den långsammare tiden genom att i ord förnedra någon. Är person du prövar med en historik av vad vi kan jämföra med ett lands historik av konflikt är sannolikheten att han omedelbart reagerar med våld större. Men även utan denna historik kan reaktionen komplext - hur erfarenhet en person återspeglar sig till nästa - variera från motord omedelbart till långsamt otrevliga återverkningar, resp. från motord till att omedelbart jorda dig.


HK är nu ganska lugnt i sådana här sammanhang och häri ligger problematiken i delar av diktaturens diktatur. Såväl delar HK som Beijing tenderar här att se HK som en avgränsning men för andra ej lika engagerade personligt i hela "Kina-området" är det ej lika självklart. Tvärtom skulle jag själv säga att det aldrig i någon tung mening handlat alls om HK i sig. Och nu särskilt kanske allmänt lite små-boostad i mer amygdala drivna faktorer brytande av kognitionens resonemang från sidan mer i amplitud efter framgångar (stora ännu ungefär i nivå förväntad 2007 eller 2008 kanske här - det kan kännas som man gör mer än innan men det är varians-rörligheten upparbetad under många tiotals år man är i och att ta erfarenhet av sådant till att se nytt är i sig potentiellt också mycket varligt men knappast där vi är nu eller snart p.s.s. även om uppenbart många tycks ha en annan syn) tänker man fel.


Världen är lite trött just nu. Syrien, Libyen, Sydsudan, samt något mer. Kina har några år nu - säg tre - varit vad om du kastar tändstickor på den med vetskap om känslighet kommer brinna. Och här men ett problematiskt år där det troligast resulterar i att man hamnar där kustområdet är nedbrunnet och förstört om några år likt andra realiserade risker ej överraskande och ej konstant ohanterliga ännu i process och vad som jag och många andra diskuterade innan (se tidiga av de 300 - 600 inlägg i tidsserien Libyen några år bakåt börjande tror jag med Italien besöket al-G). Här sitter man nu självtänder sig bra och sunt sedan några år men nu eldar man upp det mer än jag gillat ett år. Och det är ej HK som är saken utan Kina och jag som egentligen alltid seriöst betraktar och ser ej mer än Beijing, Shanghai och HK med en del mellan och i vissa dimensioner utsträckning mellan dem.


Jag känner att för Kina såväl omvärlden är en lugnare väg bättre. Xi tycks ej bära något av förutsättning för den. Det kommer tror jag bli hans död och föranleda transformation från nuvarande statsskick intensivt. Men det är känner och ser jag hyggligt starkt bättre att diktaturen fortsätter som etablerat flera år något år bakåt i lugnare takt än att nu fortsatt accelerera upp det. Ett till tre år fram eller bak här är inte grejen från folkets perspektiv och möjlighet att vägar öppnar upp sig parti och armé fortsatt växande nående broms-nivå utrensning och konsolidering Xi's militärdiktatur över parti och det som fortfarande mer är i tradition av "partiets-armé" och skapa en enklare väg så har värde.


Jag respekterar starkt - inte bara från tror jag moraliskt riktigare grund utan även i väsentlig del därför att jag upplever det personligt lättare att resonera från Kina's såväl andra avgränsningar i världen rätt såväl som nödvändiga ansvar att själva ta ansvar och bära kostnaden av att i det brista till sin framtid - rätten och skyldigheten hos Kina's folk att göra det här i praktiskt realistisk mening bra. Sunt här ser jag dock är att peka på att jag menar det bra att diktaturen fortsätter själv elda sig mer går tillbaka till tidigare hastighet. Jag tror jag kan göra det utan någon egentlig problematik alls. Fenomenet som sådant är ej lätt att gå ifrån när krutdurken nu är etablerad sedan år (det här är landet där 60-åringar tanter utan historik av våld eller annan kriminalitet en dag snaps och försöker elda upp oartig butikspersonal: Och detta är ej enstaka händelser avspeglande antalet innevånare) och agerande i riktad information ligger i vad som kan förväntas från vetande och historik härrörande av hur diktaturens inflytande (och jag följer här även ytterst personligt ovanför vad analysverktyg kan bra klara så som publicerad forskning från deras universitet från sociologi till maskinintelligens).


Frågan waving lätt. Och vi är i domän av more and less och black and white i HK-konceptet som man pakterat informationen och börjat tro på själv i vad som formar tänkande diktaturen. I förenklad mening antonymer. Falska eller förenklade motsatt-förhållande men där det verkligen är samma övergripande större fråga - och där perspektiv bara är att välja det ena av två ord istället för det andra medan intensitet i större fråga kvarstår som given. Men moraliskt riktigt vill man hamna där det självantänder sig förtidigt (som jag skulle se det) så är det givetvis ok om än tror jag onödigt dyrt (och verkligen inte att personer konvergerande mot frihet i Shanghai eller HK - eller troligt Beijing som jag mindre följt sista åren - är frågan eller ens i den kraftiga påväxten alls har något: Mer att de sunt kan gå upp enormt i allt i de domäner av verktyg och metoder de arbetar med och det bara är sunt: Utan det är diktaturen som eldar upp sig för snabbt nu där kontrollen snart är borta i mening av att det når en punkt där man ej längre lätt bedömer framtiden betraktande systemet därför att tidsperspektivet blir kortare - ej längre månader utan kontinuerligt dagar oavsett om det tills viktig händelse i sig visar sig ta månader - vilket där generellt för aktörer oavsett görande sådana bedömningar eller bara seende och kännande verkligheten från erfarenhet upplever att osäkerheten i sig talar för att man ska göra mer händelser i intensitet mer tidsenhet snabbt växande).


HK kan vara en god katalysator därför att Beijing-diktaturen gör arbetet över de sydkinesiska kustregionerna i sin propaganda. Men framtiden av upp till ett Syrien är ej bra heller om det handlar om år tidigare än annars och kanske ej sparade i någon verklig mening. Och oavsett om jag nu menar att diktaturen är defunct i sin övergripande strategi och svårligen kan finna har jag menat och tyckt mig fått bekräftat nu kanske sju - nio år alternativ om man fortsatt ser behov av att arbeta med den här typen av information när konkurrerande inflöde av världens mer allmänt självorganiserade rapportering och publicerande tankar - finns det heller ingen orsak att tro att man övergripande och centralt när underlined ej överdrivet svårt alls kan se problematiken verklig om man utan från propagandan givet bias betraktar förändringens indikationer och givet det inducera fördröjning därför att det är för dem upplevt (och tror jag riktigt så konkret köpande tid) gynnsamt.


Alternativt sund strategi är att föregripa sydkinesiska katalysatorn HK och ge den maximalt stöd säg någon gång från sex - 36 månader när mer rörligt. Och se att man ej otroligt kan vara där förändringen är turbulent och intensiv ställande andra krav på verktyg än bara ordet eller protesten om man ska kunna påverka den mest intensiva delen av transformationen. Särskilt ska man se möjligheten att struktur bryts upp inklusive (kanske först) försvarsmakt och skapa värde från det, såväl som utnyttja värdet legotillverkningen övergripande ger så att man kan väpna upp polisstyrka för nya statsskick eller bara för att bibehålla lag och rätt. Jag finner emotionellt hela sceneriet dessa vägar går in i oerhört lockande. Intensiteten är när den går högt trevlig och sunda prediktioner i maskin när givande värden kan resultera i reward prediction intensitet som ej haft något stort jag följt sedan Libyen. Att utesluta att det i sig kanske ger en av mig som personlig onödigt tids-feg preferens ska ej uteslutas då jag väl förstår hur reward prediction fungerar och jag ogärna tillåter den att påverka mig kan jag svårligen helt så vitt jag vet från kunskap allmänt etablerad människans kognition som jag känner till men jag tror det mindre troligt.


Bias orörlighet mig - och ej sällan alls allmänt människa även om mycket stor individuell preferens är verklig - är allmänt verklig när det gäller vad jag i abstrakt koncept införande det i en ontologi kallade i svensk översättning för i motsatt mening avskräckande vad jag har bias mot: Springa i dimma / mörker.. D.v.s. jag vill ej agera om jag ej upplever att jag ser vad jag ska röra mig i. Generellt som utgångspunkt ej nödvändigt en god strategi oavsett vad mödrar rådande sina barn kan säga: Det handlar där verkligen om hur snabbt och väl du klarar att etablera situation awareness relevant. Men Kina-arenan är en av de få politiskt väl-avgränsande med storlek nog att märkas i det "all-globala" (där vi börjar ungefär en bit nedanför ett land med vissa större organisationer agerande på sådant sätt att de märks i nyhets-discourse - säg ex. Greenpeace) där jag upplever mig snarast uppleva mig default se "för bra" antagande att givet hos mig gäller fortsatt utan behov att kontrollera förändring.


Vidare bias och här säkerligen styrande i delar är att Kina är stört och i transformation ställer upp behov av stöd såväl påverkar omvärld där jag ej upplever att man bäst stressar ut det utan hellre i den mån möjligt bättre senare. Och verklighet är ej otroligt så att saker kan vara där vilka som helst oavsett upplevd eller skattad påverkan kan göra vad som helst utan att man senare i tiden kan säkerställa trovärdigt att något beslutat oavsett vad egentligen påverkade processen: System med väldigt många personer har sitt indirekta oftast långsamma självorganiserade - egentligen inte sunt demokratiska eftersom upplevt ansvar individ "röstande" och än mindre individer agerande där från saknas men lite elegant valt ändå - demokrati som också kan gå upp i riktig hög intensitet likt under kravaller där ingen icke-springa-i-mörker finns om under något uppe i luften (jfr från egentligen samma sak rörande geo-organisation men något mindre intensitet som händelse per tidsenhet och ej våldsamt: Relationer och likhet: Exempel politisk och ekonomisk analys i geo (2012-02-13) får duga även om inlägg jag egentligen sökte ej hittades varande något lite äldre upp till ett par år diskuterande mer konkret liten fallstudie följande koncentration folk i Uppsala som indikation möjlighet händelse och då möjlighet handel vilket ju har en trivial relation mellan antal personer nära och antal transaktioner - Mer allmänt geo-intelligence inledande serie diskuterad bilaga i den mer basala grund-dimensionen situation awareness som ej är fullständig referens material publicerat här där bl.a. diskussion konkreta system NASA World Wind och Openstreetmap diskuterade bl.a. i Bing Maps: NASA World Wind förutom OpenStreetMaps (2012-10-18) är ofullständigt). Man ska omvänt ha respekt för här att folket i nationalstaten Kina äger rätten såväl som ansvaret för sin verklighet nu och i framtiden d.v.s. det är ej rätt att ej uttalat tydligt elda upp dem till att riskera överdrivet snabb eller problematiskt långsam tid för påbörjande transformation demokrati.


Så givet resonemang med verkande bias (tror jag säkert alla där nu är känt allmänt och som jag tror alla med vetande hur kan konstatera för bias hos dem verkligt är att de tenderar att påverka även när vi är medvetna och söker undvika dem - men först tydliga när från annat perspektiv annat data än bara oss själva senare efter händelser) utan detaljer djupare tänkande tror jag att för att ej onödigt med annan förändring ej givet lite mer tid att jag utan att notera det här ska se diktaturen ta upp skattad sannolikhet (WP begreppet mer här snarare än alla vikt-dimensioner givet själva storleken städerna i fråga och ännu storligen att det ej uteslutande eller dominerat är engelska som språk) förändring i mot den våldsamma vägen ännu ett halvår eller längre ty man kommer säkerligen (menar jag på det allvarligaste) få just det oerhört intensiva commotiona kusten. Sundast alla är att man låter katalysatorn HK vara. Men om ej så och något alls indikerar rörelser är gott default råd alla som söker förändring att gå ut sydkinesiska kustregionerna vid första möjlighet och ej fega eller tänkande att man gör en stor protest och ser vad det ger utan gå ut för att ta det i mål realistiskt tänkande förberedande för det ej senare än nu.


Så i själv-intresse att diktatur låter HK vara mer än man gör just nu och inte minst i hur man framställer sig göra eller tänka sig göra en massa man egentligen ej gör just något i (bl.a. säkert av orsaker relaterade här ej kanske klart för A resp. B i entiteter på avstånd från varandra vad som händer och ej och varför).


Kort bilaga i fortsättning "ej springa i dimma"

¨
Understrykande att jag systematiserat ej kan påverka genom icke agerande av bias är att vetskap uppenbart för mig vad som i agerande kan positivt påverka processen mot intensitet adderade jag följande komplettering (från delvis text utlyft från diskussion mitt bias under perioder väntande väntande på tecknet att det börjat bli "intensivt-tilltalande").


Kostnad strategi här är lätt att nå och det är i transformationer vi här betänker verkligen etablerat osund men jag är nu ej en "generisk" part och vill gärna såväl tror jag mig även om tids-dimensioner var att räkna med reflekterande det några år sedan etablerat över ett tiotal kanaler nog för att divergera förståelse föga alls trolig att förändras närmaste fem åren eller mer hur man kastar effektiva eldmedel (med kanske mindre strukturerat och ställande antagligen större krav på läsaren ej alltid eller oftast givet från vad som sägs så mycket som värdet som egna anteckningar och processen kognitivt för mig att skriva). Och för domän försvarsfilosofi brett i andra delområden gäller i information science och warfare att jag delat mer avgränsat tidigare resp. mer allmänt lösare kontinuerligt (jfr de kanske sex åren cirka - minns ej just nu - jag skrev upp till 1/3 av IDG's Säkerhet och Sekretess) med det ovanligt konkreta första exemplet Introduction to denial of service från 1997 cirka tror jag beroende också lite på version). Det lite djupare börjar egentligen med högre relativ frekvens på sida två för taggen riktad information.


Områden utanför information är kanske ej riktigt vad jag som där alltid gjort i olika former. Även om jag förvisso med kunskapssystem (skiss tidig version av ungefär hur det såg ut för mig: Common sense: Arkitektur (2012-10-24)) och ytlighet i andra kan konkretisera diverse även i vad som felaktigt kan upplevas också för populationer som mer konkretiserat (men vanligen i den mån det påverkar avgörande samma nivå delvis - mycket - är symbolisk information).


Och ej otroligt att moraliskt sunt vore och kanske vad jag borde försöka mig på att fortsätta mycket mer konkretiserat. Men även om jag har en del kunskap från havande kunskapssystem med väsentliga delar vetande publicerat människa och en del kunskap här och där som kemi m.m. (likt att vi börjar på bor och det fri-sätter energi i "hetta" antändande nästa metall lite tyngre o.s.v. vidare till nästa, ..., över syre-donerande, fram till en tillräckligt tung metall för att frisatt energi i form av förbränningen av den ska vara praktiskt intressant - säg för järn eller tyngre för god potens ev. via järn - och vi har löst vad som gör den tyngre metallen med enkla medel att finna hemmavid som gärna sätter ut energi ej svårt att nå ej långt ifrån ett litet tekniskt kärnvapen (ex. i nedre segmentet för järn sammanfattat utan praktiska processer Wikipedia: thermite) är det lite längre ifrån vad jag utan stor ansträngning (lärande från indikationer - för ofta behöva på det säkert addera ännu mer tid prövande något praktiskt jobbigt) kan göra (jag föredrar som tidigare om alkls sådant jag kan och bara kan skriva när jag ej bryr mig som här prioritera paketering av det: Egentligen skriver jag ej för en stor ideal målgrupp snarare än ganska stabil given jag är medveten om medan vad i övrigt ej är vad jag någonsin kommit mig för att mäta här: Stabilt några från Vänner resp. Fienden i - i relativ mening - mycket litet urval men från dem upp till gott spridande såväl som möjligt av dem som kanal-typ beroende på vad skrivet och just personen där realiserad läsande vilket jag nu av och till med något eller ett par år emellan brukar påpeka så ingen känner sig följande något latent skapande problem ex. störande tänkande hos personer som lätt inbillar sig saker vilket ej hänt här - om jag inte blandar samman år efter - men väl i ett par andra kanaler - eller faktiskt ev. just här (Men Skämtande givetvis: Men just anställd där jag ej säger något om kontrakterade uppgifter eller favors for pengar i handen för att förföra utrikesminister med efterföljande samtal och andra erfarenheter lika värdefulla för CV) sista gången: Minns ej säkert - såväl kommersiella som andra jag publicerat regelbundet i vilket kan bli problematiskt [d.v.s. kostade mig tid på något helt omotiverat omständligt om än ej just tråkigt utan varje form av värde.]).


Och väl att jag numera verkligare ser vad jag vetat långt innan att vad som i allmänhet tenderar att ta till sig såväl som aktivt sökande information är extremistiskt övertygande och i motivation högre än normalt från det drivna. Och jag vill ej i onödig utsträckning lära upp dem givet våra - världens - problem-entiteter höga av religiös fundamentalism realiserande bl.a. i strukturen högre upp egentligen makt-reward i Syrien - Medveten om problematiken personligt nu vilket jag ej såg varande utanför hela regionen jag alls bryr mig att se varaktigt i världen missande att vad jag delade riktad information och propaganda kunde hamna där medan som tycks det följande Syrien gav via svenskt material under Libyen anteckningen läsare - eller en åtminstone - som tog det via andra vidare varande eller blev under en period - död nu tror jag eller andra tycks tro det / En gissning utan samma information man borde kunna anta andra har är han dock levande och nummer två nu: Vilket som då sådant knappast längre påverkar hur saker kommer sluta - nummer tre i ISIS vilket var styrande orsak till att jag avslutande ner i det mer konkreta diskussion riktad information också om jag nu praktiskt egentligen ej ser att det hela konkretiserat resulterande i större kostnad mänsklighet och ev. minskade det givet att vissa av den större mängden avarter hos dem stannade av minskande kraftigt genom att man begrep att ta vad jag uttryckte dem på allvar i mitt lilla hot att visa att Koranen indikerar dem som den prövning av Satan som kommer vid jordens undergång (punkt-listar vi allt konkret indikerat i själva Koranen lämnande än mer att hitta i senare material har vi en perfekt listning av allt för ISIS: Så för troende är allt givet om man reflekterar mer än att ta bara följa utantill inlärningens prediktion utan att abstrakt tänkande associaton följande ensidigt riktade graf-strukturer med normalt tror jag föga av inlärda associationer utanför annat än enstaka praktiska frågor också väldigt regel-baserade från auktoritet: Särskild klädsel kvinnor eller för en av de andra öken-religionerna såväl aktuellt muslimer hur man korrekt slaktar djur) där vi i en av de påbörjade koncept-skisser jag gjorde - under förhoppning att slippa behöva göra det klart inkl. ta ut det via vad kanaler nu lämpliga för att etablera det som given information globalt - har konceptuellt viktiga Varelse: När Satan ljuger Orden i Qur'an (2015-02-23) även om denna utgår från sida av de abstrakta kultur-koncept öken-kultur kommer med (det förgiftade vattnet och värdet brunnen konkret innebär) men några mer direkt Koranen bör gå utmärkt hitta via taggar eller andra länkar. Medan ej något konkretiserat talar för påverkan från i mening av sund mätosäkerhets-tänkande etablerat i vetenskapliga metoder egentligen gäller givet konkurrerande informations-källor i globalt-corpus allmänt numera tillgängligt givet "fundamentalistisk-motivation" och ändå mer avgränsat från utsträckning serien riktad information ej "för kort" tid att ta till sig från och ta praktiskt. Och mer än väl att effekt av den balanserande åtgärd tid prioriterades för mer än väl kompenserar utsträckning "varians" och "osäkerhet" om ersätt av imaginärt tänkt vetande skulle haft (vill jag argumentera troligt men följer ej och vet ej att någon bra kan göra det nu sedan flera år processen i geo-området lokalt eller effekt globalt innan konkretiserade reaktioner märkbara finns vilka när det ej handlar om ett fåtal reaktioner vilket ej är funktionellt skattande sådant här handlar om när uttryck i globalt internet corpus gjorts d.v.s. ex. sociala medier eller e-post).


Själva fenomenet som sådant fick mig dock att ta bort den konkretisering mot det praktiska jag annars lät komma regelbundet några år. Och också om det går att konkretisera metod i information mycket längre är problematiken ovan vad som påverkar mig. Men det ska väl gå att göra när tiden börjar bli rätt utan problem om man håller risken aktuell för sig. Saker kan nu konkretiserat väldigt specifikt i kontext snarare än metod. D.v.s. diktaturen som kontext snarare än mer problematiskt kontext-ospecifika metoder.