Riktad Information - Prestige och prestigelöshet: Samspel hjälte och flock

2014-03-28

Accepterar vi att belöningsorienterad inlärning - jag föredrar att referera till det som reward dimension hellre än reinforced learning även om det diskuterat här antingen motsvarar varandra - har nivå uttryckt över dimensionerna vid etablering av inlärning, givet inlärning prediktion av reward för ett "beteende", och reward decay i mening av etablering resp. reward prediction betydelse när vi söker prediktera "beteende".


Beteende inom citationstecken trots det oftare diskuterade därför att vi också önska prediktera preferenser eller kreativitet i olika domäner mer troliga utan att motsvarande ett konkret beteende. Därav bl.a. att reward decay här ses som också viktigt genom att det ger indikation om distans som funktion av distans andra koncept från primär-aktiverade koncept resp. tid aktivt vid en viss vikt i perspektiv mot någon grupp av koncept d.v.s. vad som ex. kan ge hos troliga dessa kan inverka på kreativ-problemlösning vid samma punkt.


Betraktar vi nu dom förvisso intressanta:Kan vi "enkelt" indikera ett antal liknande situationer där mycket troligt jämförbara fenomen är aktiva när vi hellre väljer att se reward över dimensioner än som i beteenden direkt motsvarande dolda reward dimensioner. Ett exempel är prestige i konflikter där vi har:


 • Två entiteter i ganska inarbetad konflikt.
 • Resp. entitet är eller har en populationer "supporters".

Resp. sidas mer bombastiska krigare kan bygga upp eller bibehålla ett upplevt värde hos dom själva genom att göra "tydliga" angrepp (oavsett nu verbala, fysiska eller innovativa) på "fienden". Prestige byggs positivt när flocken efterföljande uttrycker sitt stöd för angreppet.


Givetvis i mer inarbetade låsta konflikter finns närmast en regelbok över vad supporters glatt uttrycker flock-stöd för när uttryckt mindre (utanför en del threshold liknande fenomen som har att göra med ny inlärning att göra). När så är fallet krävs också en större insats för att få prestige-tillväxt eftersom vad uttryckt lättare kommer i vad redan inlärt typiskt angrepp "fienden" såväl som efter en tid förväntat av bombastisk återkommande krigare. Kanske kan fenomenet vara jämförbart med:


"When within-group hierarchy and inequality are well established, high-rank individuals effectively spend their effort on competition with their peers in other groups. This competition then results in a seemingly altruistic behavior of the high-rank individuals as they make stronger effort, pay higher costs, and get smaller net benefit than their low-rank group mates who free-ride contributing nothing. The study also found that the total group effort that a group directs toward between-group conflict typically increases with the degree of hierarchy and inequality within the group."

Från: The altruistic side of aggressive greed

Vi kan hos människa också se att för motsvarande situationer när belöning från flocken i sig tröttats ut (högt up inlärningskurvan där större insats ger mindre skillnad) gäller ibland för domäner där droger naturligt förekommer (ex. musiker) oftare än normalt att de ibland tycks mer sannolikt försöka höja upp reward från fans genom perioder av mycket intensivt kraftigt besök (vilket inte sällan leder till mycket tydlig medial dokumentation när det efter en tid bottnar ut vad kognitionen kan hantera. Möjligen och ej vad jag trovärdigt kan bedöma var Mrs Spears period av udda beteende en tid ex. på något jämförbart: varande etablerat mycket stort blir det svårt att få den reward-utdelning av något gjort som krävs eftersom mer resultat hela tiden krävs än innan samtidigt som prediktionen av reward ex. från en stor publik event följer tidigare inlärt.


Åtminstone tillfällig prestige-förstärkning kan också komma tydligt i annat än intensitets-toppar när innovativa nya angrepp uttryckande negativ-prestige-förlust för fienden kommer. Det existerar transformation från det negativa värdet när förstådd bredare till positivt uttryck mot den som gjort det verklighet. Jag roas av och till av The Colbert Report som mer kreativ föga formell kontinuerlig fallstudie på denna domän. Här gäller dessutom att:


 • Ridicule används i paketering.
 • D.v.s. negativ-prestige uttrycks med komit ("weapon grade negativ prestige").
 • Komik enligt det ramverk för att resonera ovanför algoritmer jag använder (abstrakt modell) antar att komik är funktion för att upptäcka similarity riktig eller falsk i övergripande vad som (aktuellt primärt här) är masquerading falskt som normaliserat den kostnad det kan orsaka för oss om vi ej identifierar det för ex. en lägre risknivå än risknivå indikerad.
 • Om nu över- eller underdriften är delvis okänd för oss helt gäller att ingen etablerad vetskap självorganiserat kan existera för vilka befintliga biologiska neuron-grupper som behöver uttrycka interferens med presenterade koncept för inlärning ska ske.
 • Därmed krävs att reward påslag behöver komma brett över allt aktiverat pågående utan lokaliserad preferens. Påslaget är därför stort totalt men över också en stor rymd och tenderar lätt att knyta samman allmänt till det mesta vi har i tankarna just då.
 • Ridicule av Colbert-typ blir därför mycket potentare under valrörelser eftersom många av dom typiska ämnena är mycket aktiverade allmänt befintligt hos publiken.
 • Bredare påslag i rymd uttryckande interferens allmänt aktiverat om över upparbetade tröskelvärden kan lika starkt knyta an i inlärning koncept redan etablerade med polaritet oavsett riktning: under förutsättning att vi nu inte blir upprörda över skämten utan ser komiskt nöje i dem.
 • Effekt kan därför under valrörelse i påverkan vara viktigare och mer mätbar i förändring än många andra metoder relaterade relativa prestige-värden genom att enklare påverka motståndare ej för långt distansierade till potenta true believers.

Prestigelöshet minskar därför både påverkan pay-load direkt person i target (den som är prestigelös) och reducerar därmed också värde för angripare direkt såväl som effekt-tolkningen flock till angripare gör och från dem det indirekta värdet. Det ger också större möjlighet för angripare prestigelös att välja effekt syftande till mätbar faktiskt förändring snarare än apploderande just nu.


Oavsett komikens särskilda dimensioner kan vi se att reward dimensioner i prestige, status, flock-beundran m.m. är abstrakta värden. likt valutor är det värden med topologisk lokalitet - den egna flocken - och som också ibland precis som valutor kan växlas in till värden möjliga att realisera i "fiende-flock" (ex. marketing strateg eller comedy solider som köps över till en ny grupp av kunder: när sådant nu är aktuellt vilket inte alltid är fallet så klart men för marknadsföring vanligt nog och ganska normalt där ingen för betalda tjänster förväntar sig att någon aktivitet därefter p.g.a. troende är given).


Ex. från samma pressmeddelande är jämförbart med också med skillnad understrykande värdet av att försöka se reward dimensioner för flexibilitet i resonerande om vad upparbetat realiserat för något annat:


"As far as within-group interactions are concerned, the alpha males and females are 'bad guys' taking various resources from their group-mates. However, in between-group conflicts they become 'good guys' and their presence and effort benefit everybody else," said Sergey Gavrilets, NIMBioS' associate director for scientific activities and the study's lead author."

Här är nu det centrala att uttrycka ett värde till supporters för att tillbaka få "prestige" att utnyttja för att kunna ta makt från fiende-flock. Prestige här i meningen att de kommer följa honom eller henne när det krävs så det blir head-count tyngd i det hela. Här är troligare domänen som växlas in för att få prestige ej riktigt just förnedrande av fienden därför att världen är volativ etablerande ny inlärning och mindre makthungriga apor är inte repeterade till någon de gjutet stödjer.


Det kan krävas av the contestant visar på provider-värde generellt såväl som individuella anpassade belöningar: ex. (utan att vara särskilt kunnig om apor) frukter fler eller färskare eller godare eller scarce av andra orsaker (kanske importerade meloner ej växande lokalt eller en gemensam resa med några viktiga apor nedanför från Afrika till Indonesien för att smaka deras frukt under en vecka), hantera problem relaterat skadeinsikter angripande huden, jaga bort rovdjur, eller likt Earl Haraldson i Vikings ge sken av att "pimping out his wife" Siggy (bode vikingar och saxer varande på en lägre kulturell-nivå åtminstone i tv-serien uttrycker mycket apa i allt relaterat flock-makt, och frukt: men givetvis ett excellent ex. på den nordiska trenden i poopulärkultur hence a bounty of Scandinavia prestige from it tillsammans med övrigt aktuellt) m.m. Ett liknande ex. från äldre studie:


"The researchers found that adult males mainly shared the spoils of their crop-raids with females of reproductive age; particularly with a female within the group who took part in most consortships (where an adult female and an adult male chimpanzee move to the periphery of their community so that the male gains exclusive mating access)."

Från: Study shows wild male chimpanzees use stolen food to win over the opposite sex


Territorium - revir - är känt vad som är associerat både starka inlärda reward dimensioner så repeterade vi knappt märker dem annat sällan och kanske inte kraftigt förrän vi upplever deras geo-association hotad:Givetis har författarna rätt i detta:


"While the study focuses on social instincts, those genetically-based biases affecting individual behavior in social interactions, the authors point out that human behavior is controlled not only by genes but also by other factors, including culture, the environment and rational choice."

Det är inte för föga effekt vi investerar kämfört med nästan allt annat i statsbudget gigantiska summor på grundskola, gymnasium, högskoleutbildningar och universitet m.m. Flockkunskap etablerad när rationell är värdefull och omvänt när ej rationell vad som kan orsaka kostnader (ex. negativa stereotyper om främmande folk orsakande större kostnader för polis, sjukvård, störande kanske handel m.m. såväl lidande inducerande mindre korrekt konsumtionsglada och hårt arbetande invandrare såväl som kanske främlingsfientliga svenskar p.s.s. - för att försöka välja pengar i statsbudget och associerat runt stat som abstrakt gemensam reward valuta).


Och som gjorts känt tycks också schimpanser uttrycka kultur gemensam passerande över generationerna. Våldskulturer hos enskilda flocker antogs generella för schimpanser men visade sig just vara kulturer efter studier av andra flockar längre bort i andra regioner vara just våldskulturer utan motsvarighet.


"But perhaps more startling, and disturbing, was the tendency for aggression and violence within chimpanzee troops. Goodall observed dominant females deliberately killing the young of other females in the troop in order to maintain their dominance, sometimes going as far as cannibalism."

Från: Jane Goodall | Wikipedia


Ett urval relaterat apornas spännande outsider culture demonstrerar möjligheten att kultur kan etaleras kring det mesta innanför apornas fysiska och kognitiva möjlighet (troligt med inverkan av miljö m.fl. externa faktorer):Goodall's metodik studerande aporna var naturligt potent för teve, film, böcker m.m. Men slutsatserna blev kring mycket väldigt lokalt med mindre bärkraft generellt än som antogs under många år. Kanske jämförbart med att studera ursprungsinnevånare i Australien och sedan tillämpa kunskap om människan genom att resonera med Nazitysklands lägervakter eller visa versa.


En förklaring föreslagen var att kontakt med människor som jagade dem kan ha spelat emellertid vill jag spekulera att:


 • Att givet att dom verkligen kan uttrycka en kultur (vi har inte samma mängd grupper eller historik för apor jämförbart människor).
 • Tycks det troligt att flockar kan gå olika vägar av en mängd orsaker.
 • Något behov av att anta - som jag upplevde spelade in i förklaringen involverande människa - att se naturens apor som godmodiga fruktätare tills de möter civilisationens onda eller bara kött-hungriga människor finns inte.
 • Samtidigt kan jag se att incidenter med våld oavsett ursprung - människa, apa annan flock, kreativ innovation, rovdjur - i en sitution kan spela in.

Och betraktande titeln på nyheten Humans Aren't the Only Violent Animals | Wall Street Journal (2013-01-04) kan vi genom att komplettera den kanske lättare se innovationen schimpanserna organiserade sig i flockar och lära sig hantera enklare vapen uttryckte: Humans Aren't the Only Violent Animals but if needed we are much more effecient - vi behöver därför inte oroa oss för systematiska risker av att de börjat marschera ordnat väpnade med pinnar medan de behöver oroa sig för vår beväpning. Innovation även när det gäller våld kan vara potent flockvärde såväl som globalt generellt "artvärde". Vi ser även vapnens begränsning i kontakt mellan människa och apa: varken vi eller de har ett självklart systematiskt värde av att bekriga varandra (även om jag har svårt att kritisera jakt på vilda djur oavsett art i regioner med tydlig protein-brist). Bättre lösningar utanför vapen-domänen finns troligt att upptäcka med större värde oavsett apa eller människa finns nog (börjar "skumma" Nordkoreanska fartyg ankomma Afrika med besök av schimpanser skulle jag antagligen tänka om).


Givetvis är innovation inte innovation för att skriver det i titel på ett pressmeddelande. För följande fallstudie rörande en schimpans publicerad från Lunds Universitet spekulerar jag att apan tänkbart har plagierat människor:Och förvisso även om det inte självklart alltid är fel att ge igen är ett fel-resonemang kanske att se zoo-besökare är inte en uniform grupp representativ för de som ev. kastade sten på honom. Innovationen för den stenkastande apan är därför om alls aktuell studera ut människornas vapen-metoder och experimentera fram till något fungerande för han eller henne (jag vill ogärna att någon läsare associerar det till Planet of the Apes: även om aporna får tag vapen betvivlar jag att de kommer särskilt långt med tid - vapen fodrar som nyligen Syrien demonstrerat mer än man kan tro om inte hela hapitatet ska läggas i ruiner utan nytta till någon stridande flock: viss kognitiv-höjd är nödvändigt där det för aporna om de får fatt i skjutvapen är troligast att människan lungt kan luta sig bakåt medan de förstår träd, buskar, fruktodlingar, varandras soldater m.m. i interna atrider om vem som ska leda kriget mot människan).