Riktad information - Exempel från Ukraina: Benämna agerande i maktpolitik / Monument som symboler / Att förnedra potenta symboler samspelar sannolikhet för commotion

2013-12-15

Flera till tidigare diskuterade metoder och områden kompletterande exempel. Utgångspunkt för varje exempel är nyhetshändelse pågående eller nyligen inträffade i Ukraina.


Halshugga eller hänga admiraler

Att sätta namn på händelser var metod kortfattat introducerad som möjlighet (med några exempel från min termonologi):Här sätter vi beteckning på ett par nyhetshändelser med packs.


__CHOP_HEADS
hang admiral, effecient removal of sub-leaders

Exempel:Kan motverka ett systematiskt beteende genom att tydliggöra en kostnad (kanske mer tydlig med person högre upp i organisationen) och att kostnaden gäller alla. Vidare kanske troligare ovan kan det:


  • Indikera eller göra troligt att ett problem är löst.
  • Uttrycka att en kostnad i negativt värde för personer (att leva sig in i) balanserande problem orsakade för andra.

Samtidigt som förmåga till __EXERCISING_AUTHORITHY genom detta demonstreras. Det kan ibland tänkas vara gynnsamt för en härskare vars position i flocken är ifrågasatt.


__EXERCISING_AUTHORITHY
authorize, exempt, rule

Se det gärna också som vad som kan vara del av distansiera sig från vem (d.v.s. sig själv egentligen) och vad som ifrågasätts för att som den goda ledaren agera rättvist balanserande och som en ledare förväntas fattar beslut.


Ofta finns en direkt eller indirekt person påverkande hur vi uppfattar beslut i turbulenta situationer. När ett beslut nyligen fattas förändras - särskilt om det är vad som är långsiktigt påverkande - efter protester, diskuterade upptäckta problem m.m. kan det förvisso oavsett problem resp. värde med beslutet vara nödvändigt för att bibehålla position men visar förutom ev. problem gjort tydliga i förmågan att identifiera rätt beslut att auktoriteten som beslutsfattare också till viss del nu ligger utanför personen och kanske mer så än innan. Här är ju beslutsfattaren person-centralen medan det lättare uppfattas vara ansvariga nedanför när dom avlägsnas organisation (eller motsvarande).


Att förstöra ett monument eller bränna en flagga

I packs:


__AGGRESSIVE_EXPRESSION_OF_STEREOTYPE_OR_SYMBOL_DEVALUE__FLAG_BURNING
devalue symbol of group (flag or other)

Och aktuellt exempel från Ukraina:Lenin är en kraftfull symbol för nutidshistorien Ukraina kommer från där kvarvarande problem kanske fortfarande finns påverkande varför statyn motiverar förstörelse eller för den inverkan det kan ha. Det för själva mediet eller kanalen - monumentet är term jag använder inkluderande även byggnader, statyer, naturligt som berg m.m. om de i vissa sammanhang är symboler - särskilda diskuterades tidigare bl.a. i:En tror jag annan staty av Lenin i Ukraina nu under bevakning av poliser.

Själva företeelsen när det sker i situationer med många människor direkt i en scen geografiskt begränsad är indikation på att det börjar hettas upp och kanske kommr närmare commotion.


"__SYMBOL_SHOW_COLORS__EXPRESSED_CHANGE__COMMOTION_CO_LOCOTION
Delar likhet conformity men ligger i en större hastighet i mekanism och medium för uttrycket av gruppens likhet som funktion av tiden och normaliserat mot normalt (kraftig tillväxt och därefter kraftigt avtagande - jfr kravaller). Också vad vi ser som funktion av kognitiv-beräkningsförmåga resp. emotionell valence. Från att spegla och uttrycka likhet i det fysiska rummet till att uttrycka likhet i egna tweets eller möjligen inkluderande retweets betraktat kollektivt snarare än i perspektiv individ med vad som plötsligt uttrycks mycket kring något.

Jämför gärna commotion med vår benägenhet att när speglade direkt i rörelse uppfatta det ibland som meningsfull flock-likhet och spegla tillbaka. Samma fenomen när vi skalar det över personer görande samma sak under mycket högre hastighet är commotion. Commotion här oavsett kravallernas övertydliga exempel är inte begränsat till fysisk comotion eller visuell perception utan vi kan bl.a. inkludera som ett ex. från mycket stor bakomliggande grupp relaterat vårt skriftspråk inkludera Twitter stormar."

Från: Riktad information - Argumentera troende: Introduktion

Men vad krävs för att göra avslut?

En fascinerande möjlighet är att om inte direkt problematiskt daglig funktion strunta helt i protester. Praktiskt tycks det inte vara ett alternativ som appliceras (och som vi kanske naturligt förstår som ej riktigt möjligt). Protester är företeelse när förekommande - ju fler personer och desto längre tid förstärkt med hur mycket kommunicerat - oavsett vad man egentligen gör vad som verkar för att definiera en nor, visa vad som är den större flockens åsikt i hur det troligare upplevs m.m. mycket närastående metod för att övertyga resp. vad som bromsar förändrad åsikt diskuterad i:Att ignorera protester är därför inte funktionellt. Har de legitimitet när de uppmuntrar till rationell reflektion och balansering av egna värderingar växer de som norm-inducerande faktor. Det i historien bästa exemplet är Indiens väg till självständighet där en av flera taktiker för att bromsa processen det Brittiska Imperiet tillämpade var att försöka ignorera protester (ex. en fastande Gandhi).


I vad förändringen vid dagens slut kommer upp eller ner till är en av två vägar. Följande och det oavsett om ett mer spontant, uppmuntrat eller styrt uttryck är därför indikation på att förändring är troligare närmare i tiden:


"Pro-government and antigovernment demonstrators are holding competing rallies in Kyiv today."

Från: Live Blog: Ukraine Rallies Continue (2013-12-15) | Radio Free Europ

Ett enkelt linjärt-stödsystem (en mängd liknande koncept i matematiken är lika funktionella) diskuterade jag kort med utgångspunkt från ett citat tidigare:


"Kenneth F. Boulding i Conflict and Defense - A general theory (1962) kapitel The dynamics of conflict: Richardson process models:


"There is no balance of power, or balance of hostility, or balance of arms: the arms race or the price war will go on until the system
breaks down in war, or in capitulation of one side or the other, or in mutual reorganization of the whole system."

Sådana modeller (se också Richardson’s Arms Race Model) är ju just förenklingar som söker få linjära koncept med praktiskt funktionellt lägre komplexitet funktionella. Men just i ett kortare tidsperspektiv när man vi kan eller tror oss kunna approximera bort andra faktorer (ex. betraktande Kalla krigets kärnvapen-balans från hind-sight bias när det är avslutat och "lyckades") är de just genom enkla mycket praktiska. Nu en tid möjligen beskrivande slagfälten i editering (spekulerande: jag har inte försökt följa dem alls själv)."


Från: Intrusion detection: Snowden-sensorer resp. tools of the trade för sociala media konflikter och Wikipedia-krigföring (2013-11-12)


Utmanad behöver man slutligen om vad som utmanar inte går iväg stiga upp och välja väg i förändring / inlärning / insight eller stå kvar i struktur som nu eller att polariseirng hamnar på en eller den andra sidan men vad som praktiskt realiseras lämnande ögonblicket blir något annorlunda än vad resp. såg hos andra eller den egna sidan. Det sista kan vara vad man elegant i efterhand kan se en syntes i men kan ibland vara något helt annorlunda (innovation och utveckling i annat eller kommande nära efter kan ju också påverka).


Möjligen kan man tycka sig i Putin se en synts eller en sammanblandning av den gamla struktur man ville lämna under tiden för den mer intensiva förändringen resp. vad man såg att det kunde innebära men kanske uppfattande en del mycket nytt eller också inte fullt förstå den verklighet i kontroll och det genuina i koncept för frihet som verkligen krävs för att ett demokratiskt system ska fungera stabilt utan korruption, defekta beslut därför att fel inte framgår så att de kan påverka val som följer o.s.v.


Skillnad mellan representrande de sanna naturen av vad i flocken utmanat resp. struktur flockens samarbete skapar finns. I sammanhang av protester inte sällan mellan mot-demonstration kontra polis-ingripande. Frågan är något för omfattande att försöka beröra här och nu men mot-demonstrationen är ett trovärdigare tecken på att förändring i en djupare mening av etablerat eller större stabilitet i den lösning man slutligen når (även om knappast troligt här kan den stabiliteten dock komma efter väldig intensitet och rent av inkl. ex. delandet av ett land i två delar som praktiskt blev verkligheten för Korea och ett tag var verklighet för Vietnam resp. Tyskland).