Sverige i NATO: Värde resp. Risk i kontext av den verklighet åren av debatt skapat

2016-07-19

Välkända men ej i ämne och inköpare så mycket som i spridning särskilt ovanliga Rand-rapporten publicerad nyligen imponerade inte direkt heller. Hela konceptet att NATO ej har överkapacitet lätt frigjort snabbt för start- och landning om inflygning mot inte bara allt väsentligt Ryssland utan tillochmed endast Baltikum - Utan faktiskt har en allvarlig brist i flera bedömningsaspekter visar på en betydande inkompetens hos författarna antingen i förmåga att trovärdigt leverera beställd rapport-PR eller om seriöst utredande klara faktakontroll och etablera goda bedömningsmodeller (där förövrigt oavsett hur ytligt form-trovärdig rapporten kan upplevas hela cluster av metod och värde områden saknas: Jag menar för ett aktuellt exempel anknytande ex. det exempel på SOM jag gav i kan ju kapaciteten som funktion av tid och geo-position skattas ut direkt från satellit- och flygfoton - och tror jag säkert blir vanligare allt mer även om jag ej etablerat färska nedhämtningar denna typ av foton på några år från sociala media drönare: Det ger en grov QA som kan användas som sista - ej i tid utan tänk - rimlighetskontroll av ev. feltänkt man gjort i mer subjektiva resonemang. För ett publicerings-aktuellt exempel från mycket mer i metod rimligt att kombinera). RAND brukar förövrigt leverera av och till riktigt intressanta översikter statistiska modeller i allt från neuronnät till bayesiansk inlärning, grafer, Markov m.m. Så ej otroligt finns en tänkbar defekt typ av upphandlare eller hur Sverige bedöms i prioritet skapande en vek rapport-budget.


Rapport-PR är dock RAND sämre i än en del andra likartade relationerna. Huvudsakligt värde ligger i varumärke från ren repetition och att formatet för denna typ av rapport (militär) är vad som är naturlig för dem. Problem i övrigt ligger i att man lite för lätt accepterar dåligt bias hos sina åldrade semi-associationer handlande DoD och ger dem vad de behöver som internt argument, samt att de just upplevs starkt associerade DoD och därmed NATO och blir något av en part. Varumärke i ämnet men tydligt mer oberoende hade fungerat bättre hos kulturbärare mer inverkande på hur subkulturer såväl politiska organisationer som befolkning bredare.


Medan för befolkningen bredare (utanför "konspirations-intresserade" - använt ej värdeladdat - vilka vi kan sortera bland politiska subkulturer: Jag minns ju från år som godtrogen yngre vuxen att jag angreps av kultur-imperialistisk amerikanska rörliga serietidningen The Simpsons - istället för att korrekt studera ex. Gnuttarna p.g.a. att jag saknande det stöd av visa gamlingar med erfarenhet bak från 1920-talet jag här efterlyst - att sunt studera svenska Gnuttarna - där ungdomsbrottslingen och beatnik-förledande ([Beatnik...] culture was extremely dangerous| Nordicwelfare.org Bart i försök att sprida förvirring bland jämnåriga barn ritade in RAND på en skiss av en konspirations-teori) det är att tvivla på att upplevd trovärdighet är sämre RAND av dessa orsaker.


För media resonerar jag att de sorterar hos befolkningen bredare snarare än kulturbärare. De är ju i tillräcklig andel lite borta i faktakontroll som är tekniskt associerad oavsett bransch historia, i branschen allmänt välkända affärs-värden, eller tekniska metoder likt egentligen ganska enkla statiska kontroller om man har data och verktyg etablerade d.v.s. inte sällan svårare än att anställa någon som gjort det förr för att lära ut resp. samla data: Eller handla in från en större jämförbar aktör kanske internationellt eller möjligen konsultleverantör).


Lite borta här påverkar ju unisont för också bias-gruppering rent i de numera inte sällan mest tydliga etablerade fram till sent Kalla Kriget - och av och till mycket troligt så rent av kanske publikt eller ej publikt indikerad i information ut från resp. aktör - i då åtminstone olämpligt samarbete för en svensk när ej korrekt redovisat USA, UK, Östtyskland, Sovjetunionen eller för något vill jag minnas (men kontrollerar ej) Polen. Sverige är ganska öppen i accepterande av sådant när det ytligt i uttrycken över tid tycks stämma hyggligt med någon större grov värdegrund etablerad landet (medan diskretare risker när detta ej är känt missas) också för sådant som Scientologerna vilka är för åtminstone tidsperioder är den huvudsakliga indirekt finansierande artiklar vissa tidningar genom belönings-inköp av samma journalister obalanserat tid till pris (medan media för kanske ej allt här men mycket tenderar att betala dåligt relativt antalet försäljningar per år möjligt att göra). Jag anar att åtminstone äldre personer från min generation och lite framåt väl ser problemet och är mindre känsliga för det medan jag tror en del äldre generationer sämre ser risken och kanske också så för yngre generationer ej uppfödda under Kalla Kriget (möjligen).


För denna bias-grupp har vi en särskild typ av kulturbärare. Denna form av PR-rapport fungerar här huvudsakligen för att leverera argument de kan använda i krönikor m.m. Det är med andra ord en transferering när man ej som jag såg i någon publicering kompletterande upp, fördjupade eller jämfört nära nog uteslutande av varumärke RAND med varumärke skribent verkande på bandbrand ex. krönikan. Därav att de egentligen när ej tagande värdet givet i rapport som arguments skapare bara är bandbredd av rapportens existerande vilket är nedre gräns för acceptabelt värde för denna typ av strategi PR. Mer allmänt: Känd person A ses av många med varumärke B i kontext C - C här "relevans" som för RAND-rapport militär-association hos person, tidning och RAND inarbetad).


Jag ser själv inget omedelbart behov eller motivation för Sverige att gå med i NATO (även om antagligen sunt på sikt vilket jag motiverar sist) efter reduktion av vissa kostnader och risker jag ser tämligen trovärdigt aktuella nu och några år framåt i tiden:


1. En hel del sådana kostnader är relaterat att organisationen behöver anpassa sig vilket vi antagligen bättre slipper vara part i. Kostnader här ligger ej endast i icke-kompatibla vapensystem (som dyr tänkande "ammunition" flygplan skjuter för att ta ett välkänt ex.) där gemensamma standarder införda ändå ej fungerar mellan leverantörer till primärt vissa länder och system samband utan dessutom utan tvekan den kostnad samma transformation vi ser tvingande behov av i EU att påbörja snarast (ex. betalar stora summor finansiering forskning räknade värde utifrån vissa antagande leverabler länder representerande huvuddelen forskning "fuskar" med, ej följande upp investeringsområden, ej optimerande värde skapande bredd värde kunskap når, resp. infört dyra organisationer för att göra något man ej p.g.a. organisationen i andra delar eller övergripande kan utnyttja så som detektionen år innan av att Grekland m.fl. falsk-rapporterade låne-lösningar till EU från innan euro-medlemsskap och följt av dem framåt i tiden: Ändå "överraskning" för alla - Alla fel som detekteras med dyr lösning för det behövde vara ok med alla medlemsländer om ingen icke-politiskt anställd ej ska stoppa informationen inkorrekt förstörande systemets värde på vägen).


2. Vidare vissa allvarliga risker. NATO tolkas fel i Sverige: Folk tror att NATO innebär att övriga länder försvarar oss emellertid är försvaret av Sverige vad Sverige med ev. fria resurser länder i närhet från samma försvarsområde behöver klara själva. Är andra försvarsområden utan ansträngning av resurser övrigt kan stöd ges men omedelbart finns inget i försvarsområdet än redan där d.v.s. praktiskt i huvudsak Sverige för Sverige och allmänt försvarsområdet som funktion av befolkning och BNP betydande allmänt i den) .


Vi behöver implementera försvaret själva om vi ej tror jag troligare ska hamna i samma feltänk en del andra välbeställda länder i NATO gör där de utgår från att det är givet att NATO som sådant reducerar risken för krig till nivå där man ej behöver annat än mycket litet låg-prisförsvar. Det är jämfört med länder som Belgien mycket sämre feltänk för Sverige. Svårligen ser jag vidare att NATO via större intressenter kan postera annat än vissa enskilda funktioner Sverige för värde som radikalt adderar något för oss. Undantaget är om ex. de två nya norska fregatterna kan tas Östersjön (ej troligt: Om aktuellt behov ej mer fredstid behövs de säkert någonstans en bra bit norrut), motsvarande sista generationen av de brittiska ubåtarna (ej kärnvapen) jag spekulerade kanske besökte oss nyproducerad för kombinerat varierat test med leverans goda argument (extremt sannolikare var det dock en rysk-ubåt: Men betraktar man något presenterar sig hypoteserna här från tidsnärheten med när den färsk gick i vattnet). Flyg har vi på nivå där vi ej lär kunna övertyga någon att behov postera för eller ens i Sverige finns (jfr RAND-rapportens strunt där ev. val svenska start-fält kontra jämförbara annan inflygning med åtminstone ej gående genom Ukraina har lägre och äldre ryskt luftförsvar efter ompositionering Ukraina än såväl ryska enklaven och i och runt St. Petersburg har). Soldater om tränade gott med moderna vapen pansarvagnar antar jag kan ge något om invasionen kommer inrullande likt en lång uppvisnings rad i atavistisk sovjetiskt-tänkande men Finland såväl som Norrland absorberar massor bara försvars-nivå Finland resp. oberoende av försvarskraft Sverige själva storleken Norrland och är resurser lättare att leverera andra NATO-länder (men det otroligare behovet och ej representerande den större kostnaden eller värdet från samarbetsstrukturer vapensystem där vidare Sverige bör ha om inte allt stulits bort av motorcykelgängen såväl betydande antal som en del moderna vapen ska finnas och tror jag mig förstått tämligen enkla att skjuta med [Jfr motorcykelgängens tjäcka "klubbgårds-diskuterande": Peka och avfyra].


Kustförsvaret är vad som vid många tänkbara problematiska konflikter där NATO Sverige alls är omedelbart värde kostar. Samtidigt ser jag inte att vi seriöst har en aktör i vårt försvarsområde eller ens Europa som har samma grundbehov vi har och därmed har något av överskott att fördela. Sverige har ju också en del försvarskapacitet tror jag korrekt prioriterat och likt landsförsvaret delvis baserat på omfattande snabb och föränderlig minläggning (den praktiskt funktionella vägen om geo-stor relativt befolkning och budget.]


Därav ser jag inget seriöst i en realiserad verklig situation med behov hjälp avgörande som vi kan utgå att andra än vi själva står för annat än i området taktiska kärnvapen. Jag ser p.s.s. ingen egentlig moralisk poäng för Sverige att gå med i NATO som alternativ ej gå med men komplettera försvaret med taktiska kärnvapen. Kvarstår gör NATO's avskräckande effekt men försvarsförmåga är ej bara "varumärke" (varumärke och PR ska dock ej underskattas: Det står för huvuddelen av den riskreducerande effekt en försvarsorganisation kan medverka till att leverera under fredstid. Du har säkert nytta av några överraskande game-changing weapons men du vill också om ett Sverige ej uppfattas som svagare än du: Ex. hade vi kunnat struntat i att lämna vårt upparbetade kärnvapen-plutonium till USA och istället planterat indikationer på att vi hade några flygplan med taktiska kärnvapen gjorda med dem.]) utan också:


a. Trisslotts-motivationen. Att vinna en stor vinst på denna typ av gambling är fullständigt otroligt. Det är en phreak-event. Men det är en event som inträffar för någon med en hastighet vi kan skatta och förstå.


b. Hur många lotter som köps i olika områden är vidare vad vi ej kan anta är konstant. Radikala förändringar ställande om allt kan inträffa: De kan ex. göras olagliga. Hyperrika teokratin A kan hota att destruera 100 000 svenska arbetstillfällen via kastade köp från industri om de ej görs sämre via 10% återbäring istället för närmare 50%.


c. Nya lotter kan komma och invadera trisslotts-marknaden. Det kan vara inbördeskrig eller invasion. Invasion var åtminstone förr olagligt men inträffande ändå.


Men värde och kostnad befolkning är omvänt rörande phreak-event. Köpande fler-lotter är att öka chansen för lägre kostnad om phreak-event inträffar. Köpande fler-lotter är lägre risk för att phreak-event ska inträffa. NATO levererar endast via PR det senare för vilket jag bedömer (men också att i kontrast NATO-rapporterna jag kritiserade ej alls menar att Sverige gör ett dåligt arbete: Bättre än flertalet - d.v.s. de mindre medlemmarna - NATO-länder sista 2 åren) att vi kan ta upp levererat värde en god bit upp (kanske 2 - 5 ggr eller rent av mer) till mycket låg kostnad. För phreak-event i sig så otrolig är risken för att Sverige ensamt behöver hantera vårt land såväl som kanske innan levererat iväg stöd i försvarsområdet tämligen ointressant: Accepterar vi att phreak-event ska hanteras påverkar denna fortsatta risk ej denna beräkning.


Slutligen helt spekulativt: Vidare att jag tror Sverige kanske har vissa "commit" bilateralt med Finland från 1950-talet (eller ev. tidigt 1960-tal) och därför troligen riktigt gör detta tillsammans med Finland om alls då Finland har den större sannolikheten för risk-realiserad omedelbart i GEO (ex. invaderade helt eller i delar som reaktion in i NATO).


Kanske kan vi korrekt ej gå med i NATO utan att Finland samtycker (om man ej ska strunta i gemensamt tänk om jag nu spekulerar ej underbyggt rätt i mening av nivå en ens nivå en god dokumentär Kunskapskanalen vilket självklart för en demokrati går utmärkt att göra) resp. omvänt så för Finland (så varken Finland eller Sverige kommer gå med i NATO kommande fem till tio åren som vi inser från vår utrikesministers uttalande om vår policy: Antingen stoppar vi, Finland eller båda) som rest-skapelse efter att idén om en gemensam nordisk allians dog (först tror jag tappat mer direkt Island som USA tog försvarsansvaret för som än idag, därefter Norge, och sist Danmark).


Ev. om Sverige och Finland står helt frågande kring detta kanske det är riktigt kontrollera bakåt och destruera bort ev. gamla gemensamma koncept man tappat historien till. Det verkar väl sunt om aktuellt. Men jag kan tänka mig att det om det alls gjordes hölls levande hela vägen till Kalla Krigets slut. Att man delar radar och liknande i något färskt projekt med Finland vet jag ej om jag tror är någon trovärdig indikation här alls: Vad två aktörer givet andra samarbeten internationella grupperingar och organisationer, och denna geo- och kultur-närhet givet budget nog kan hamna i från del-syften med en del sådana organisationer. Däremot om det framkommer att samarbetet egentligen var etablerad i någon (ev. teknik-äldre form) några år innan så har vi en indikation jag skulle finna indikerande (men kanske svår att kvantifiera utan mer historik liknande för Sverige och troligt smalare i förekomst p.g.a. "riktlinjer" Sovjetunionen gav Finland i datamängd görlig att få också Finland).


Slutligen ett värde är nedskjutning strategiska kärnvapen. Det finns verkligen ingen orsak för Sverige att oavsett medlemskap NATO eller inte se till att vi får samma sådant skydd oavsett med i NATO eller inte. Så mycket kan vi ge tillbaka andra strategiska värden (oberoende kostnadssidan vi ser separat då den kan vara tungt ensamt värde åren som kommer) resp. också givet GEO-närhet Norge (de kan ex. komma passerande nordpolen eller över Sverige till Norge), Danmark och Tyskland att utsträckning (ev. rent management snarare än teknisk) Sverige om vi accepterar delar av kostnaden (mycket sunt eftersom stora delar av all försvarskostnad endast är till för phreak-events) är mycket attraktiv. P.s.s. är politiskt svårare och moraliskt mer divergerat i åsikts-preferens möjligt att definiera att man skjuter kärnvapen tillbaka om man skjuter kärnvapen på Sverige (jag har ej någon åsikt eller preferens här: Mental state tycks för mig enormt påverkande för hur risk utvecklas från hela den här strategin där det kan förebygga risk jfr sitting-duck men där också mental state vissa stress-events gör att vi som beslutande personer förenklar hur vi resonerar om världen bl.a. med kraftigt krympande utsträckning i den tid vi betraktar men där tiden tar en högre koncentration av händelser eller rena händelse-kedjor som att oavsett faktisk verklighet med risker och behov följande lista av tänkt best practise förkastad för år sedan men som man en gång lärde sig i sin ungdom vilket är ett tänkbart problem här som är en välkänd problem-typ i andra som äldre läkare agerande under tidsstress vilka rent av gjort rätt procedur massor av gånger sista tio åren ej under tidsstress men som en gång lärde sig en lista på händelser ordnande med nummer under studieåren och tillämpat några gånger verkligheten troligare när viss kontextuell-likhet finns så som plats och plötsligt faller ner till den: Dessbättre ofta för hög tidsstress om än ibland sämre ofta nog ej längre på många år direkt farligt eller ej fungerande i någon utsträckning). En del kritik har riktats[Warning / Varning: Avsnitt där jag blandar in påhittad information för att skapa ett exempel jag tog för givet ej skulle förstås för något annat. Givet verktyg översättning idag tillgängliga för alla påpekar din tjock-försvarsbudget förslappade kines / amerikan / ryss / britt / fransman : jag det bäst tydligt här. Jag ljuger här för att skapa ett exempel: Gillar du det inte så kom hit ska jag lära dig det svenska språket känt längst Europas floder som blodets språk än idag en massa år efter vikingarna började kallas för 30 åriga kriget. Nå det bör ha skrämt iväg dem: Större försvarsbudget-kulturer har ingen kraft utanför att bomba rebellgrupper utan luftförsvar i Syrien, bomba med drönare eller kines-domstolsförhandla med kärnvapen flyg ovanför havet när en riktig kultur pratar med knytnävarna till dem - Springer så fort en svensk kommer som romanen med samma namn - Nils Dobblare passande särskilt för barn och ungdomar vackert illustrerar].


För att slutligen illustrera ett brand-värde information - om än givet detta värde ska vara aktuellt accepterande hos ex. läsaren viss mått av desinformation - olämpligt associerade ex. i media kan ha när detta är av och till lite små-känt hos i alla fall några läsare drar jag för att skapa upp lite tyngd och trovärdighet i mina argument här att jag tre år agerande vikarie som station manager Sverige åt CIA efter att svenskarna jagade ut den amerikan ambassaden (Mr C) som var det innan och man ej önskade reta upp den ytterligare. Vidare text-skapar jag upp - och längre tillbaka hemligt - var jag en av arkitekterna inhyrd fem månader för att skissa delar av ett bildanalys-system övervakande en massa viktiga datakällor påverkande hur man värderar svenskt medlemsskap i NATO. Testdata var ju där skarpt i stora mängder och även om det ej går att publicera varande hemligt evigt och ej är möjligt för mig att kommentera ev. leverans för tyckte jag det lät bra att i alla fall nämna sist. Vidare - och nu lämnar vi den rent påhittade text-konsten innan - har jag utbildat ej fullständigt men nästan svensk såväl som amerikansk militär informationssäkerhet resp. Cyber warfare (en mängd år tillbaka dock och vi bättrar på med lite påhittat med att det kanske berodde ej fortsatt på mitt moraliskt starka ställningstagande mot tortyr, kvinnans rätt i samhället, värdet av att dela grundforskning om nästan alltid dödliga cancerformer som spontant kan börja sprida sig med virus riskerande att smitta ner hela världen m.m. Reagan som ju svensken är skeptisk till ofta om jag ej var för ung för honom - annars Bush II sämre men ändå ok Sverige - gillade det ej och när han fick frågan om mig på bordet i The White House efter intensiva organisatoriska konflikter om detta såväl om så vem skulle ta kostnaden kompetens-tapp - sa Women if we need information would be incorrect så we keep him ett beslut som hans fru mycket värdekonservativ därefter som vanligt tittade igenom och valde att ändra). Dessutom är jag så nationalistiskt säkerhetsmotiverad att jag ej tvekar att tämligen spekulativt för korrekthet antyda nära nog för ID här misstankar om olämpligt rapporterande oavsett typ av relation med avstånd till mig (så vet man om man är där det realistiskt har betydelse: Lite som media ibland gör och inte alltid själva utan ibland samarbetande indirekt annan tidning som gör huvuddel kontroll och publiceringen).


Dessutom är jag verkligen som ni oftast är: Jag gillar ej djurförsök - plågsamt precis som krig - men menar att vi kan behöva dom givet virus-cancer-formen m.m. men då ska det göras på ett trevligt sätt för djuret där jag gärna litar på våra myndigheter och ej mer direkt via videoklipp eller liknande vill se vad det praktiskt realiseras till. Kärnvapen är jag lite allmänt mer mot men ej helt uteslutande: Jag kan tycka ja för vissa situationer om man frågor om användning om de tas för givet. Och passande den trovärdighet diskriminerbarhet ger (du tycker att du ser mig för vad jag är) uttrycker jag mig närmast komiskt stereotypiskt när det kommer till Försvaret (och erkänner rent av mina skumma konsultleveranser NSA resp. the Navy bildanalys). Och så där 60 - 40% d.v.s. korrekt här lite men ej överdrivet mer krigisk än svenskarna är. Kompetent via unik erfarenhet, Ändå så mycket svenskt trovärdig det kan bli (om någon på CIA-rollen alls hellre en nationalistisk svensk än någon understimulerad amerikan som i lugnets Sverige sitter och fantiserar samman arbetsuppgifter) och stor djurvän precis som då och för dig om nationen kräver det offrar jag gärna mina men inte dina nära.


[Old man Hans pratar för sig själv i texten visande på viss trovärdighets reduktion p.g.a. möjlig demens men ändå adderande någon form av intressanta erfarenheter värde som spännande nog tycks vara en gömd skatt sist på en lång tråkig text. /Hans]. Råkar jag allt mer disträ med åldern referera mina vildare yngre år som vuxen framöver kan man senare vackert dessutom länka tillbaka hit oavsett om det rör kärnvapen, CIA, tyska Sicherheitsdienst eller någon av mina många egna hobby-eskapder in i internationell politik som när jag senast med sluga ord (men samlat defekt då jag underskattade min förmåga) hånade upp Kinas vid färska big boss Xi till att ta över en massa hav enorma geo-sträckor från Kina (i princip allt mellan allt i aktuellt hav). Lite bad boy inkorrekt men alltid moraliskt lite imponerande såväl visande på min djupa kompetens. Dramatiskt motiverande den tråkigaste fråga läsvärd om jag små-dement framöver skulle börja fela i området men fint att kunna förklara efteråt länkande tillbaka hit. Så kopierande in lite på slutet från mitt gamla CV Reagen bad mig leverera honom i The Great 2000 Scandal and Defense Budget Battle of The Hans Husman Issue är nog bara bra även om jag verkligen saknar den fina enkelhet de första VMS hade: Varför skulle text ens kunna föras över försåtligt dolt utan att jag gjort det på skärmen? Vad man har sin bandmaskin till.


Utmärkt så har man förklarat demens-skrivandet av och till som egentligen lärande exempel. Det går säkert alla läsare på. Ingen torde skriva mer värde-effektivt per ord än jag. Guld allt sammans och fina stolpar till om jag någon gång gör konkret verklighet av den livförsäkring min påstådda självbiografi skapar upp. Eller åtminstone reducerande risken visande på arbete att man ska behöva ödsla tid på att faktiskt skriva den. Words of Budget Efficient Warfare in hostile environment of networks and good vs bad human values kunde vara en bra titel. Bra sak med varningen också: Så tar man allt junk Frankrike pyntade mig 1750 kr för att skriva som givet - det ska jag påpeka nästa gång jag gått över budget på tobak, vin och gatans flickor.