Vad vi kan välja att säga att ett adjektiv är resp. att hantera spektrum av polaritet för olika kategorier av epitet samt kort om effekt-storlek för perceptions- resp. religions-nära epitet utifrån tidsstabilitet

2015-04-24

Jag har sedan flera år givit upp på att försöka få Google Docs att fungera för mig när det kommer till att sortera innehållet i motsvarande fil-kataloger. I all ärlighet gäller för mig allmänt att jag behöver vara ytterst noggrant generellt när det kommer till att sortera innehåll (där katalogstrukturer visat sig fungera bra): Utmanad kan vi säga. Där det alltid känns som för mycket arbeta för ögonblicket i gränssnittet (som åtminstone när man börjar med en historik känns minst samt bökigt). Sökfunktion m.m. man kanske kunde hoppas på är ganska rudimentära och inte vad jag någonsin märkt ens på nivå med Gmail som jag när använd aldrig tyckt löst problemet snabbare än normalt för andra e-post-klienter jag använt (Eudora + Windows ex. för en åtta - tio år sedan) via bläddring och sökning. Mängden innehåll att indexera vs antal sökningar man gör är föga otroligt förklaring nog till det: Säg att man får 50 - 70 e-post per dag och söker som jag mindre än 1 - 2 ggr per månad = Stor arbetsbelastning indexering hos Google för föga värde.


Hur som helst fungerar såväl Google (med min normala språk-filtrering till endast engelska avstängd) såväl Bing utmärkt för att söka bloggen så utan annan genomtänkt strukturering i taggar nu lika lite som förr mer än indikera mer allmänt beskrivande nyckelord publicerar jag ett par anteckningar egentligen uteslutande gjord för egen del (d.v.s. ta det för vad det är: Utmanande att läsa krävande mer än jag och många andra klarar av om vi inte skrivit det gör egen del sorterande tankar - För starka läsare lite bättre än vi andra).


Den första strukturerar upp (men avbryter när jag tyckte det var löst för att slutföra på en pappers-skriven punktlista mer TODO-direkt) resp. mer "exakt" typ av adjektiv i form av ex. bedömningar, kvaliteter m.m. tillsammans med vissa typer av mer substantiva indikationer (ex. titel, funktion o.s.v. President Hillary resp. Statsminister Eva i exempel använd).Och den andra ger en motsvarighet för hur konvergens - i mening hur vi bygger inlärning av associerad polaritet till en entitet d.v.s. exempelvis vad vi tycker om dem - byggs i frasen (och för inlärning över en mängd motsvarande fraser) sker i hjärna om vi antar att det sker jämförbart (där jag från början delvis var inspirerad av en del känt kring denna inlärning och hur vi konvergerar in mot en entitet -ex. Hillary Clinton - avsedd givet ett kontext).


  • https://docs.google.com/drawings/d/1n7sOBZ9_UV6z3iYR5QlD3e1ioAC9-XsLGvEaewFaack/edit?usp=sharing
  • Det förklarades för mig nyligen att trots domänen samma för mig när jag skriver docs.google.com har det bytt namn till Drive: Jag trodde länge tills jag slutligen klagade på det att Google tyckte jag skrev för mycket innehåll privat istället för "att köra ut det på webben" [Red. Skämtar. /HH]. Men det hela har bytt namn till Drive: Mycket "upp-intensivt" koncept även om relevans-närhet motsvarande förväntad inlärning nog är ordentlig: Hade applikationen varit min hade jag lite fegare konservativt litat på värdet hos inlärd association hos "docs" från Lotus Notes, Microsoft Office o.s.v. Men "dokument-skrivande" är nu en ganska konservativ tillämpning för de flesta anar jag). Även om den andra vägen heller inte skulle förvåna mig kan jag tänka mig att man tappade varaktighet hos de användare man befintligt kan skatta användning från (spekulativt var kanske Google Docs inte enormt framgångsrikt från början: En lång väg när nästan alla har befintliga applikationer på datorn är ju förväntad och den kanske lugnare väg till något stort som det normala kanske kan gynnas av ett tråkigare namn: Mer skapa och skriva dokument än att köra runt i Google Drive klickande på små fyrkanter för filerna istället för förr de enklare filnamnen som jag med inlärt bias för hur jag vill ha det föregripande Google Docs kan känna).


Följande från den första länkade skapelsen kan vara värt att citera ut därför att jag tror att det kanske intuitivt kan visa på hur resp. olika grupper av adjektiv såväl som substantiv utnyttjade för att indikera roller, titlar, typ (ex. politiker) delvis kan fungera p.s.s. även om vad associerat substantiv generellt tycks (och för det överensstämmande med skapelse två länkad) av allt att döma är mer tidsstabilt. I citatet har vi bara de tre enklaste basala fallen när vi via bl.a. adjektiv kan tillskriva känsla och egenskaper till en entitet. Uppenbart får jag modifiera för att göra exemplen bättre snarare än citera.1. NP

Green Party politician Katrin Göring-Eckardt suggested a new tax on the natural gas energy sector (instead of just mailing with the Russian ambassador) to help Putin to get motivated to handle "pussy riot" right instead of wrong.”

Ungefär som skissad som ovan (d.v.s. första länk).

2. "Katrin Göring-Eckardt is moral motivated 'green' politician."

D.v.s. vad vi kan se går att uttrycka jämförbart med formen i ett:

"The moral motivated 'green' politician Katrin Göring-Eckardt suggested a new tax on the oil energy sector"

Eller mer formellt:

"The moral motivated Green Party politician Katrin Göring-Eckardt suggested a ..."

"Putin thinking they just got a letter 'with conserns' baffled everyone by calling her and all of Germany a pussy."

3. “Katrin Göring-Eckardt is a green political person.” / “Katrin Göring-Eckardt is a green party member.”

Och här har vi ett segment av vad vi har en första skapelsen länkad. Till höger saknar vi namnet på entitet vi slutgiltigt konvergerar till i ett d.v.s. N. Men vi har en typ indikerar ex. här "green party member" eller motsvarande övriga exempel tänkbart: "Hillary Clinton is a president" / "Hillary Clinton is President of the United States" där vi för sista fallet noterar naturen / ursprunget / geografisk hemvist kommande gärna naturligt långt till höger med för många fall så självklart att vi ej behöver indikera det (hemflocken: vilka om fler än oss själva representerar vi / är vi motsvarande när påverkad av en frågan nyheten kan handla om).

Så här hanterar vi typen jämförbart med den större gruppen av titlar, typer, roller o.s.v. i första länkad skapelse.

Och rörande följande:

"Men här tänkbart konvergerar man i typ-fallet till YY och därefter till N.
Eller så görs konvergens precis som för fallet 1.

Det torde visa sig när man prövar konvergens på den."

Vet jag nu att jag har testat det jämförbara fallet redan sedan tidigt men minns ej vad som är det typiska fallet resp. om båda fallen varierat för olika större grupper av adjektiv behöver hanteras (jag tycker mig dock minnas att det sista är det korrekta fallet rörande eventuellt en kombination av adjektiv med ev. typ indikerad vilket särskiljer vissa tidsstabila fall som ska hanteras särskilt: Som konvergenser som går riktat in mot egenskaper medan mer av åsikter grovt angivet är vad som kan gå in globalt över alla sådana uttryckt vi samlar in över tiden).

Följande citat kan dessutom vara intressant att lyfta ut. Vad jag skriver är på sätt och viss både ytterst givet i vad exemplen pekar på (d.v.s. primärt återanvändning för att peka på emotionell mening med adjektiv som också har mening för exempelvis spatiell-utsträckning i rummet: Straight / crooked). Den spekulerade förklaring är just spekulativ och är överhuvudtaget givet här ändå väldigt få adjektiv i engelskan jämfört med antalet för vanliga adjektiv över godtyckligt "mer exakta" egenskaper mer eller mindre tidsstabila utnyttjade med en tydlig polaritet i mening mot positivt eller negativt när de utnyttjas för egenskaper tillskrivna människor. Och även om förklaringen tycks för mig elegant såväl som med personlig aktualitet rörande diverse beräkningar normalisering via komplexitet jag nyligen implementerad kod för vill jag nog peka på att en annan förklaring kanske är att de få-dimensionella adjektiven här helt enkelt är vanligare i såväl språk som när vi möter dem i faktiska situationer orsakande problem (kanske byggande något är det oftare så när det är viktigt att saker ska vara raka donerande en negativ upplevelse när grunkan vi hyvlat ändå visar sig krokig) :-)


Just att vi återanvänder dessa adjektiv ganska ofta för att uttrycka positivt eller negativt utan motsvarighet till meningen de kategoriseras till grupper i nedan är emellertid bra att ha sett. Det går som bör framgå i länkad skapelse ett indirekt att utnyttja genom återanvändning för faktiska i argumentation mer direkt accepterade egenskaper som dock också har förväntad spill-over på gemensam konvergens positiv och negativ: Så av och till när de hos aktörer köpande vissa ännu ganska mer sällsynta tjänster i argument ska man bäst små skratta lite (humor är ju särskild när det gäller sådant som egentligen inte riktigt stämmer så det är ett säkert sätt att möta den lite överdrivna argumentationen).


"För storlek, färg, form, smak m.m. finns ett komplexitets-beroende mellan få-dimensioner och lättare judgemental, resp. fler-dimensionell och troligare mer utvärderad mot kontext resp. oftare svårare att använda flexibelt.

1. Färg

1.1. Få-dimensionell.

Ex. Svart / Vit, Mörk / ljus.

1.2. Mång-dimensionell / Komplex. Här fortfarande relativt låg komplexitet som grovt skattat antal triviala typer (vanligaste färgerna: Säg färre än tio oavsett färg-teori runt kognition och nivå utveckling uttryckt i språk).

Ex. Grön, yellow, brown, red o.s.v.

2. Form.

1.1. Få-dimensionell

Ex. Straight, crooked, twisted, bent

Och i ett mellan-steg har vi två-dimensionella vilka sällan men av och till utnyttjas judgmental.

Ex: Square (ända ex. jag kom på så vi antar sällsynt även om jag inte minns att jag försökt kontrollera det).

Ex. "Hans blog post is fun and trendy. He is not a square. Hans is cool."

1.2. Många-dimensionell

Ex. Pyramidal, conical, oval, spherical

3. Taste

Allt här är få-dimensionellt därför att smaken i sig är så pass komplex att det likt ex. emotionella adjektiv
allmänt relativt få lönar sig för att försöka beskriva ett tillstånd.

Ex. Sweet, sour, salty, bitter, acid.

4. Tactile.

P.s.s. taste.

Ex. Rough, smooth, hard, soft, sharp, dull.


5. Storlek

Storlek som vi spontant vill bedöma det och tror jag för alla vanliga adjektiv är få-dimensionell. Minns jag
går vi (eller för barn flera åldrar i alla fall) ner till additivt kastande ut multiplikativa jämförelser så fort
jämförelse-situationen är ny.

Ex. Thick / thin, tall / short, big / small, long / short, "

Ett samlat exempel:


"People reasoning thin - not accepting cool Hans sharp arguments - could be thick and dull minded, moral crooked and short sighted."

"Smooth" argumenterat.


Och ett problematiskt område jämförbart med jag innan citatet löst pekade på är ett område som kan användas för lite mer optimerat språk (effekten ska heller inte överdrivas för många områden) är religion. Har vi nu en skapelse enormt tidsstabil finns en enkel väg att introducera jämförbart med vad jag primärt i länkad skiss hanterar i vad vi har långt till höger som ex. roller, funktioner, titlar, ämnestyper o.s.v. Sådana egenskaper vi där kan ta ut är starkt stereotypiska och när optimerat indikerat mer benägna att påverka relativt beredskap att hantera det som från allt övrigt språks centralitet förväntat. Att man lär barn koranen utantill tror jag nära besläktat detta är osunt. Emellertid går nu ibland vägar i båda riktningarna och samma argumentations-typ och sort går p.s.s. att vända på. Liksom mycket annat styr pågående språk och kultur resp. ofta när relaterat förändring budget och/eller motivation resp. kunskap. Vad som tycks vara en utmaning argumenterande i starka religiösa områden är preferens hos många att egentligen mindre argumentera för dom troende man gör till ämne utan mer för personer som liknar en själv. Perspektivet för effektivitet behöver dock vara just de troende man gör till ämne inkl. deras språk och den mening och association man lägger till begrepp.