RT: "Frekvens" vs "emotionell intensitet" för adverb och adjektiv i NP modifierande intensitet

2015-03-27

Jag såg tittade snabbt över diverse publicerade studier inför att göra algoritm-förbättringar antydda i:


  1. Att skatta komplexitet för NP är svårare än ofta föreslaget
  2. Är "man" verkligen större än "woman"?
  3. Ej säkert att engelskan har ett positivt bias

Jag såg i en artikel jag lästa ganska ytligt och ej hela sökande efter särskild information jag upplevde mig behöva eller föredra att ha om den fanns att vi:


  • För koncept med hög emotionell intensitet såväl som hög "frekvens" när de också är associerade negativ mening tenderar att bottna ut den senare aktivitet därför att den första verkar så ensamt nog.
  • Vidare kan vi närmast överstiga något när mycket högt på båda för värdet "frekvens" bidrar med. Eller så vill jag förstå det indikerande att ett samband finns där EMI delvis men ej uteslutande drivs av aktivitet från frekvens vilket alltid har viss kostnad i all rimlighet hamnade på ett maximum jag tänker mig något lite under den andra.

Jag förstod diskussionen på slutet resp. bilderna och bildtext av man tog ut resultaten genom att avbilda aktivitet. Och i delar sådan aktivitet jag brukar förstå och tolka som motsvara när högre vad som ger snabbare responstid om man ska besvara något resp. med (om jag inte minns fel) lite sämre tydliga samband bättre priming (att relaterade koncept gynnas nära i tiden). Tänkbart har jag fel rörande detta med responstid: Kanske kontrollerar jag bättre och följer upp - artikeln är på arbetsdatorn i andra rummet. Men det är ett bra sätt att förstå den sorts aktivitet vi diskuterar när den verkar omedelbart.


Jag får implementerande ny algoritm avseende adverb i NP inklusive ev. terminering på adjektiv funktionellt som adverb i mening av intensitet samma - nära nog - undantaget att jag ej prövat med just negativa koncept vilket om jag förstod det rätt var vad man gjort i studien (när jag besökt arbetsdatorn igen i morgon får jag se till att hämta över studien och referera så får vi se andelen fel jag har här om den). Här är det inte aktuellt för mig att kontrollera ev. positivt - negativt bias utan det är aktivitet upp eller ner som är aktuellt. Om något är emellertid upp-aktivitets-ord positiva (ex. på ett adverb vanlig i noun-fraser är very).


Och det är i algoritm för mig inte riktigt en inlärd frekvens så mycket som frekvensen modifierad via roten-ur (frekvens^0.5 om jag tar fel på svenska ordet) och från summan av dessa för alla ord (som mätta utan utnyttjande bas, prefix m.m. eller än mindre stemming). Och vidare den sannolikheten WP (normaliserad p.s.s. att den troligare är smidigare jämförbar med emotionell intensitet) för att beräkna ett WE = WP log (WP) / log (2). Annan log-skalning för WE tycks troligt likaväl funktionell men jag har sedan evigheter alltid först prövat att göra den så här eftersom den normalt fungerar bra för språk (men bör inte riktigt inte tolkas som entropi eftersom den är konkreta värden vi utnyttjar: Snarare en skalning för att uttrycka något av aktivitets-reduktionen vid normalt alltid får växande på avstånd mellan neuroner, mellan ord vi ska minnas o.s.v.).


Och det är här WE som uttrycker ungefär stapeln för frekvens-sambandet jag såg i en av studierna för negativa ord jämfört med EMI.


Respektive WE och EMI har emellertid innan resp. båda multiplicerats med samma ord-beroende vikt inspirerad av hur vi uttalar ord något tydligare resp. dispersity. Det senare fångar troligen delvis (eller kanske större delen) av vad jag diskuterade rörande negativa koncept i . D.v.s. tänkbart finns något här som förklarar det även om jag inte riktigt ser varför (eller för den delen kontrollerat att inte motsvarande samband inte gäller positiva koncept vilket jag egentligen håller för ganska troligt och kanske normalt alltid så om meningen vi läser ut känns viktig för oss vilket jag kommit att se sådan länge här såväl som i annat generellt är lättare att uppnå via negativa gärna farliga koncept: Du är mindre benägen att chansa på att reklamen för ett nätcasino är korrekt snarare än hanterande bonus via särskilda algoritmer men för information indikerande en konkret risk chansar du gärna mer så länge det inte ökar risken även om det säkert inte minskar den).


Sambandet i storlek gäller emellertid för mig endast så länge jag behandlar resp. term WE och EMI var för sig. Jag värderar dem normalt alltid tillsammans och normalt förr tillsammans med en till vikt (bluelight intensity som dock tråkigt nog nu är någon generation efter de andra och svårligen - om alls - går att få i jämförbar skala så att den går att ta in: Men för ord snarare än bakomliggande koncept är det sak samma). Ty åtminstone adderar jag helt enkelt samman.


Att vi får denna verkan förutsätter (men värderar ej i mängd-påverkan d.v.s. positivt bias är fortfarande möjligt såväl som troligt) markedness effekten diskuterad i Ej säkert att engelskan har ett positivt bias. Att mindre troliga men negativa termer aktiverar bra när de väl kommer. Samma funktion som kan ge viss boost åt dem i EMI ger ett starkare uttryck i WE när modifierad via påverkan av funktion av kontext och dispersity.


Och jag tror egentligen att det är vad som är korrekt. Effektiv processande - här motsvarande högre WE - ger om vi betraktar från perspektiv av att utnyttja risk och möjlighet bredare en väg att prioritera snabbare hantering av information. Stressad-tid och vi tenderar att "medvetet" (ofta inte särskilt medvetet) välja snabb information. Bias mot risk och värde upparbetas dock tydligare separerat till kontext och ligger kvar gärna oberoende av vad nu direkt möter för information medan kontextuell aktivering motsvarande WE kan fall ifrån snabbare när det i sig ej är mål-relaterat lika mycket som vägen.


I all rimlighet bör man få något senare toppande för det emotionella när interferens till ev. pågående kontext bekräftat kommer. Det är möjligt att man såg något sådant. Jag läste detta ytligt d.v.s. sökande på frequency och sedan när till avslutande diskussion. Det tycks för mig att jag inte lagt märkte till det förr men för annat än N400 (med risk att jag namnger fel) brukar jag inte ens känna igen dom här begreppen för vad dom här.


Hur som helst och nu rörande vad jag känner kanske får en vikt på resp. term (d.v.s. mer av otestat resonerande) att vi summerar trots att jag just skrev att EMI rimligen kommer att tendera upparbetas tydligare är att för resp. sådan indikation just nu gäller att dess vanlighet när hanterat för dispersity som funktion av kontext är en indikation för hur vi efterföljande kommer möta risken eller möjligheten. Det ger en bättre bild av den. Hög relevans just, vanligt förekommande tillsammans med högt värde eller hög risk är inverkande faktorer.


Taggarna sist för weapon effect, primacy effect, propaganda-effekten (som jag för den senare approximerar in diverse relaterat oavsett tidsperspektiv inkl. vad som ibland kallas frequency effect).


Att modifiera upp EMI via något exponentiellt eller multiplikation känns spontant elegantare och mer riktigt. Men jag har allmänt redan en ganska beräknings dyr preferens för att dividera och multiplicera när det motsvarar hur jag tänker och ett av få områden jag bättre brukar undvika det är mina normalisera vikter i sista steget beräknande som WE ovan. Så tills de eventuellt visar sig mindre funktionella adderar jag dem.


Här får det den mindre pedagogiska bieffekten att lågt värde eller låg risk men trolig i kontext kan propageras ganska högt som EMI. Dock är nu inte vad jag propagerar vad jag kommer använda just för detta och heller inte exakt vad som kommer propageras ut till den globala värden utan nu adverb resp. en särskild undergrupp av adjektiv i noun-fraser för att få ett värde som därefter ska påverka själva substantiven (noun om jag tar fel på begrepp: Jag var aldrig intresserad av grammatik i skolan och egentligen inte nu heller annat än att slå upp resp. vid behov räkna associationerna för depency-projektioner - men trots dyslexin fick jag fyror ändå).


Rörande när ett adverb modifierar ett annat avseende en riktning eller den andra såg jag i en annan artikel att en vikt-faktor utnyttjades efter utvärdering bland några fler alternativ. Vikten hamnade på cirka 0.35 vilket ungefär motsvarar dispersity för very, much (som förövrigt ligger på ungefär samma EMI båda resp. ]0,1] för kända ord). Och om det egentligen är samma sak (vilket jag fick för mig men det var inte helt lätt att säkert se i artikeln) men att vi här utnyttjar ett värde per ord (att man kan få en vikt hygglig för alla ord torde bero på att diverse ord som bl.a. very är väldigt vanliga) kan man spekulera att en alternativ beräkning än den jag gör kanske är rimligare.


Att oavsett om resp. av två ord båda verkande ex. upp i aktivitet värdera den sista mer och betraktande den första som en indikation om att den ska gå upp från sitt kontext. Det är inte alls orimligt. Samtidigt är närhet till adjektiv resp. noun kort. Och när nu flera adverb uttrycks tillsammans finns ett samband till det. De är meningsfulla för den som skriver och mer att läsa. Vidare tänker vi oss konceptet very much (som självklart är ett koncept i sig själv oavsett orden) håller jag det som lite löjligt att tänka sig att man mer logiskt resonerar om hur very påverkar much. För "verb" av typer som can, could m.m. har vi liknande man kan pröva och många gör vilka emellertid för en jämförbar vikt som funktion av WE, EMI (och BLI) rangordnar dem väl utifrån omedelbart troligare aktuell nu (med ett par från dessa tillsammans med ungefär lika många liknande ord som avviker besvärligt oförklarligt samt två som avviker p.g.a. att de samplades på väsentligt mindre data eftersom de lades till i erkänt inom ngram-recognition väldigt sent). Emellertid i snabbt-arbetsminne är upparbetat kontext med interferens mellan koncept vad som etableras fortlöpande och med viss fördröjning. Det kommer mindre mellan resp. ord oavsett adverb-adverb eller adverb-adjektiv och deras närhet motsvarande rent topologiskt mellan våra neuroner bör därför också motsvara just som de står i meningen - väldigt nära varandra - och givet det har vi heller inte just här och nu för orden möjlighet att direkt utan att bryta och fundera att ta ut deras kontextuella avstånd eller ens likhet och likhet och distans mellan dem som koncept i stabilt långtidsminne.


När vi lämnar frasen - här NP - bryts emellertid möjlighet till vissa grupper av priming effect innan verkande. Och en konvergens samlande upp aktivitets riktning gående mot koncepten slutförs. Nu är mer av tydligare arbetare prioritet som normalt. Jag menar därför att när vi för samma ord till "begrepp" likt väldigt mycket eller litet mycket handlar det mer om att de jämförs och kan påverka någon form av konvergens dimension som propageras framåt (ex. aktivitet uppåt som kan öka på efterföljande adjektiv eller kanske ett substantiv).


Dock kändes det mer osäkert - även om värdena verkande för mig för några fåtal jag testade bra så tillsvidare nöjde jag mig med lösningen trots att jag räknat med något jobbigare - hur vi bäst hanterar DOWN adverb föregripande UP adverb eller adjektiv. Den emotionella intensitet i lösningen jag valde propageras vidare: D.v.s. uttrycker jag neråt aktivitet med ett väldigt emotionellt potent-ord (tyska-ner standardiserings-arbetet till detalj-fixering, svenska-sönder) så reducerar det inte emotionell intensitet framåt utan propageras via addition som vanligt.


Medan däremot WE är vad som faktiskt kan jämföras direkt i snabbt-arbetsminne: Vi vet att det påverkar aktivitet omgående och effekt finns icke-diskriminerande oavsett annan effekt (om jag förstod artiklarna jag refererade tidigt rätt såväl som diverse annat man läst genom åren). Och om det är ner-aktivitet som förringar ditt folk eller din prestige riskerar du inte att ta medvetenhet om det utan kan ge korrekt respons tillbaka.


Variant för att reducera gjorde jag ej via negativ addition. Jag är inte säker på att det går att göra det heller. Gör vi positiv addition är det ju toppen för centraliteten för vad som motsvarande hos våra neuroner ger en fler-dimensionell form inte helt olikt normalfördelningen. Så toppen via fasta korta avstånd i snabbt arbetsminne kan för ord till ord tas upp direkt.


För less much med less pos-taggad adverb och much som adjektiv (vilket ej är den vanligaste pos-taggningen när de förekommer i noun-fraser men jag föregrep mig på det hela eftersom jag inte kom på mer "vanliga" test meningar: Så King Duncan got less much irresponsible green horses vilket gav lite udda pos-taggning) ger upparbetning additivt cirka 0.75 medan när less får reducera via WE och upparbeta EMI får vi cirka 0.5.


Men samma interferens har inte samma enkla optimerande möjligheter att reducera ord per ord (är jag något så när trygg i: Det här är ju snabbt processande). Så istället behöver vi göra något (jag tror är möjligt och kan ske i snabbt arbetsminne men som kan bygga på en mycket mer generell brutal missuppfattning om hur biologiska neuroner fungerar rörande matad aktivitet) liknande att propagera aktivitet och utlösa aktivitet p.s.s. egentligen (även om vi räknande inte behöver bry oss om det) men nu som ej ger interferens. Dock får vi också den andra mindre toppen från interferens på föregående neuron som nu kan ge interferens på den andra neuronen. Och cirka att jag tror (för att välja något som visade sig ge rimliga värden inför att senare mäta ut ev. behov av konstanter ev. som funktioner av något för att vikta in för den användningen det ska till) skattas via (1 - WE(föregående DOWN)) * WE(nuvarande UP). Första toppen motsvarar ju dess centralitet och topp precis som när de är i samma riktning. Medan den andra toppen är något så när längre som typiskt åtminstone för neuroner associerade visuell detektion vilket för vanliga ord ger ungefär samma samband (medan de för väldigt ovanliga ord ej skulle vara rimliga: Dock har vi ju ingen upparbetad WE värt namnet för dem då från första början).


Jag tror man bättre ser sådant här bättre förklarat betraktande resonerande kring aktivitet mellan neuroner framåt till interferens med olika topologiska polaritets-riktningar. Men görande den förklaringen blev det tydligt för mig att jag gärna önskade ta med de booleanska operatorer jag tror det var Max Planck som visade fanns kanske 2011 men som jag just nu inte minns har vad vi vill använda och jag inte ids slå upp. Man kan resonerande likartat utnyttjande wave-activity men jag gör aldrig det: Jag ogillar verkligen vågrörelselära. Min förklaringen i föregående stycke känns inte helt bra men den får stå som den gör så får vi se om jag kanske återvänder till. Ovanligt mycket osäkerhet rörande "refererat men icke-refererat och med tveksamt minne" gäller ju redan så...