Reward discounting: Weapon effect vs Kawaii

2014-06-17

I fortsättning på:Där vi nu mycket nära praktisk skattning och prediktion som jag befintligt gör det och i grundprincip kommer fortsätta adderande endast bättre förmåga att konfigurera tidsperspektiven för hur det som i första inlägget diskuterades och illustrerades med "grundtillstånd serotonin".


Egentligen inte mer komplext återinför vi nu de två sidorna i vår natur som exemplifierades för depression där vi kan ha (normalt har) såväl reducerad som ökad aktivitet. Ökad aktivitet i delar vi kan se som relaterade upplevd risk och fara resulterande här i de vanliga symptomen i form av ångest och oro.


Vi noterar följande ganska illustrerande studie i Plos:Och tycker jag såväl elegantare jämfört med en del relaterade romantik resp. romantik men med skillda tidsperspektiv män och kvinnor (hårt commit långsiktigt för kvinna åtminstone utan preventivmedel) samt att jag valde tidigt att se över kawaii givet en ändå ganska avgränsad kulturellt såväl som visuellt värde-relaterad dimension där kommersiellt värde finns enklare att kvantifiera såväl som intensitet i form av publicerad vulgär-kultur. Ett hundratal rent visuella minnesanteckningar finns på prylar-elektronik.blogspot.se/.


För studien Plos är egentligen det enda vi är intresserade av och som räcker från hur vi gjort antagande påverkan att visuell uppmärksamhet tenderar till större fokus och som de uttrycker det smalare (vi här tänker jämförbart topologiskt neuronnät såväl som visuellt).


Att detta kommer med bättre mer exakt reward discounting är i sig givet från föregående. Att samma övrig visuell intensitet när övrigt antas konstant ger större uppmärksamhet och smalare d.v.s. mindre stört konkurrerande brus inneär som vi uttryckte det just att mindre reduktion är fallet när konceptet jämförs sig självt så att säga. Det gör mer med motsvarande dess visuella yta vi tar in i perceptionen än utan kawaii.


Sedan kan man förstås tycka det lite udda att kalla just detta för ett fenomen relaterat reward discounting men vi uttryckte nu ett antal fenomen som motsvarande samma underliggande orsak där vi skapade och gjorde antagande så att vi för språk och information in kan hantera dem alla p.s.s. utan ev. i övrigt störning magnitud eller relaterat olika sinnen.


Men vad är kawaii? Är det en försåtlig imperalistisk konspiration av Japan för korrumpera våra barn och ungdomar? Görande dem fjantiga kanske lite gay eller metrosexuella så att de blir lätta att besegra när Japan igen rider ut i världen för att befria den från kolonialism och imperalism (kanske från Kina som ju tycks ta utrymme med lugnare början nu från sina grannländer)?


Smygande imperalistisk japansk fara eller ökad möjlighet intäkt från större sannoliket varaktig uppmärksamhet särskilt hos personer som normalt föredrar eller har roll av att hantera risk och fara (ex. vanligare barn och ungdomar)?

Svaret om det stämmer är en icke-fråga här. Det fodrar antingen en mer tidsödande värdering (och att vi bryr osa att bedöma sådant). Här i den omedelbara visuella uppmärksamheten är det enklare snabbare värderingar. Vad vi har för att effektivt kunna identifiera hot och av och till något lugnare ej uttryckande fara eller ett konkret värde att hämta upp.


Här genom ofta utnyttjande handgrepp (hörande till vad jag brukar kalla efectos especiales - specialeffekter) uttrycks föga hot. Vi har större ögon oftare där vi har association till barn d.v.s. föga hotande såväl som möjligt något genetiskt betingat för att skydda mot fara och antagande normalt aldrig hotande (d.v.s. kanske oftare tagande viss fysisk kostnad av att yngre barn slår till oss med något redskap relaterat att äta - hanterande det istället mer långsiktigt genom att kanske börja spara till en internatskola).


En jämförbar till kawaii "dimension" eller uttrycks-preferens kan vi också se i språk där jag i egendimensioner kallar den för gracefull cute uttryckande en något större bredd på vilka åldersgrupper såväl som kulturella associationer vi har där delar av den förekommer fångande det primära i föga uttryckt fara, ofarligt gulligt oo.s.v. utan tänkt användning detektera specifikt kawaii eller något jämförbart kulturellt fenomen där detta förekommer. Det finns förövrigt på Pryltrend delvis samtidigt men mer efterföljande något år ett antal visuella exempel på samma fenomen men från andra kulturer (och inkl. fotograferat såväl som tecknat).


Problemet med kawaii och uppmärksamhet som vi nu kanske tolkar saker för brett är att när det istället är fienden som döljer sig bakåt en bedräglig yta med mycket kawaii angripande oss med stridsyxa eller ett handeldvapen kommer vi mer benäget titta bort istället. Fienden är ju inte gullig.


Viss sanning ligger i det. Vi har olika preferenser för hur viktigt vi upplever lugna trevliga visuella kvaliteter. Och om vi har ett tillstånd av högre tillstånd pågående relaterat förmåga att uppfatta fara och risk (d.v.s. vad som ger mer ångest i depression och inte sällan en ökad grund-preferens också efter depression efter några episoder) kan preferens mot cute gälla. Och om tidsperspektiv hot ej är oeedelbart föredrar många att se det som någon annans problem.


Dock oavsett preferens gäller att både domän av det lugnare se värden utan att strissa problem mer direkt dimensionen (nedsatt vid depression) resp. indikerade risker och problem kommer klara att ge motsvarande effekt. Vad vi förenklat kan säga sammanfattas tillsammans till grundtillstånd via upparbetning över en längre tid och bredd för symboler som vi önskar tolka dem vidare: Positiv - Negativ.


En del skapande viktsystem för positiv och negativ ser dem som sammanfatta till ett samlat värde. Eftersom vi har två resp. delar i hjärnan vars aktivitet kan vara såväl hög som låg samtidigt relativt normalt gör vi det ej utan det är två värden. Praktiskt gör det också det lättare att anpassa tolknings-preferenser på olika sett utan att behöva uttrycka än mer "under-dimensioner" för resp. utifrån olika perspektiv. Det räcker ganska väl för en hel del grundläggande perspektiv vi kan ta på preferenser medan mer direkt mätning mot grupper fångande mindre men mer exakt uttryck mot resp. inte alltid är en sann exakthet för perioder kortare varierat med mängd data att ta upp. Medan vi riktat för en entitet ibland väl förstår deras preferens som rent av kan vara deras faktiska verksamhet.


Ett utmärkt jämförbart exempel till kawaii men i risk är weapon effect:


Likt när någon görande ett relativt mindre mer begränsat övertramp kring områden tas för att potentiellt vara en större fara och lite oväntat unikt möter någon som kommer ut snabbt med stridsyxa för det något längre distansen, pistol för när närmare, och med bladet på handtaget för revolerna. Det är inte säkert vi här om överraskade kort springer iväg. Är vi ovana av risk-domänen är det tänkbart att vis tirrar utan att ta oss ur faran.

Vi skattar ner "värdet" av vapen mindre än mycket annat. Verktyg är dock rent allmänt ganska starka. Jag kan tänka mig att det mer än relaterat just att vi manipulerar och förändrar världen med dem d.v.s. närmare i handlande just sådant mer i information skattning handlar om dessutom använder dem av och till för att verifiera och kontrollera andra sådana skattningar eller löser problem där vi redan gjort en värdering.

Risk för att överskatta visuellt uppenbara vapen enkla att förstå är dock upplever jag mycket vanligt i tidsperiod där det är aktuellt. Ganska ofta är det just inte det som tycks avgöra där relativt fiende-entitet mindre av dessa vapen tycks räcka bra till (frågan är dock svår: distans såväl konceptuellt som topologiskt kan spela in här - är distansen kortare från var vi börjar ökar det värdet av mindre vapen medan mer vapen kommer relativt totala mängden värderas ner mycket mer - tänkt förenklat att vi beräknar logaritmen för dem - så vid konflikter likt revolten i Libyen nås det ganska långt ganska länge med relativt begränsade vapen relativt regeringen - medan när vi tänker oss ett land ockuperande ett annat medan ett än mer hierarkiskt distansierad konflikt föreligger kan få ut mer värde a vde vapen man har där accepterande per individ såväl som för grupperna agerande större egna förluster och mer av eller närmare brott mot mänskligheten).

För att tolka och förstå värdet av ett vapen innovativt för avancerat för att trivialt förstås bara från dess visuella uttryck kan det dock enkelt ofta göras genom att jämföra det med ett annat vapen det står emot. Tänker vi oss det konceptuella sniper weapon jag menar och av och till diskuterat oftare längre tillbaka (cirka 2008 - 2009 kanske - eye of the sniper) för att hantera bepansrade fordon i urban warfare utnyttjande bättre vetskap material fysik för att tränga in splittras upp och terminera soldaterna i den skulle vi kanske betraktade ett sådant vapen tolka det från en normal automatkarbin. Men när vi förstår dess applikation liggande i fönster eller tak för att ta ut pansarvagnar m.m. från säg flera hundra meters håll när de närmar sig ex. en fredlig protest värderar vi det nu med intensiteten hos pansarvagnen.

Emergens förändrande spelreglerna kan därför av och till tolkas och förstås från något värde eller effekt vi känner till och tänker oss kunna hålla konstanta. Det är jämförbart tänkbart (men jag har aldrig tänkt på att se vad känt för det) att en kulturell såväl som visuell preferens i romantik finns till vad man är mest repeterad till lokalt där man bor. Men accepterande samtidigt viss variation över - rent av indikerande större värde och sannolikhet värdering från större komplexitet i uttryck - när detta kan bäras upp av tillräcklig likhet från mer grundläggande repeterat och känt.

Risk och cute enkelt konkurrerande

Cute är vad vi ger tid i lugnet mellan slagen. Medan när fienden börjar närma sig vårt läger lämnar vi kvinnorna såväl som musiken och matens enklare nöjen för att den högre intensiteten relativt den absoluta tiden.

När fara mer omedelbar föreligger är det inte bra att göra ha för mycket av impulskontroll väljande att vänta med att reagera.

Förövrigt kan jag lägga till att när normaliserande intensitet i sig endast söks utan behov resp. båda perspektiven eller de för en större population naturligt inkluderad båda använder jag ej Positiv - Negativ utan emotional intensity som är ett viktsystem som fångar mer med större kvalitet. Långsiktigt har jag tänkt mig få det att gå in i resp. positiv - negativ.

Är kawaii värde?

Ofta samtidigt. Men vi kan verkligen ha de visuella uttrycken för kawaii tydligast för samtliga roller i en anim utan att vi finner dem alla tilltalande. D.v..s. vi har just normaliseringen från kawaii tidigare diskuterad för serotonin i första inlägget.

Galadriel

Givet att vi accepterar både positiv och negativ påverkande parallellt indikerar det en del lite särskilda effekter. Vi kan tänkbart uppleva att vi har en splittrad eller ofta utlöst av föga förflyttad perferens mellan att se någon som positiv eller negativ. Och ibland uppleva det påverkande samtidigt. Fenomet just när indikerat som tänkbart från egendimensioner varande varandras motsvarighet i resp. valence brukar jag kalla det kognitiv dissonans lånande termen från mer välkända teorin inom psykologin. Jag tror egentligen inte att det är riktigt samma sak. Vad vi här får uttryckt av är upparbetad inlärning i symbolerna som realiserat normalt rationellt anpassat i ögonblicket oavsett styrt motsvarande en persons tillstånd som förstått där eller relaterat sammanhang symbolen eller symbolgruppen existerar i.

Vi har vidare även det från psykologin att jämföra med teorisystem rörande (vad jag hoppas att jag minns rätt och rimligt från tiden i denna del av psykologin preferens för det matematiska) incongruence theory. Utan att försöka förklara vad man dom åren tänkte sig när dessa teorier var starka uttrycker vi det här som att våra preferenser förstådd i resp. riktning inte alltid är vad vi behöver ha lärt oss hur vi tillämpar för en specifik situation. Vi kan behöva lära oss en del, få tid att lägga på kognitivt processande och tänkande, hinna mäta upp i vår vårdag mer information o.s.v. innan vi riktigt hamnar vad egentligen givet för oss i preferens från vårt tillstånd innan och vetskap om vad aktuellt för situationen.

Bygger vi något innovativt kan man helt visst mäta och göra mycket rörande graceful cute, kawaii m.m. men är det nu vår natur att ha preferens mot "risk management" kommer det vid dagens slut likväl ha en försvarligt större andel applikationer och komplexitet uttryckt mot att detektera risker av olika former. Men kanske blev den "otäckare" förståelsen av weapon effect så mycket bättre av att tagit sig en titt på kawaii och dylig strunt kvinnorna och barnen roas av?

Om inte annat är vad Tolkiens Galadriel som jag vill minnas från när jag läste Sagan om Ringen i gymnasiet varnar - eller om vi så vill boostar upp sin självbild i ögonblicket tillåtade sig att föreställa sig att hon faktiskt hade kunnat falla för frestelsen till mathunger och när erbjuden tagit ringen Frodo erbjöd henne. Ytterst vacker tilltalande attraktiv. Men samtidgt oerhört onskefull.

Vi har en hel del "default" dynamik i vår natur för att ta upp kamoflerade faror. I domän av analys språk är det emellertid i mina egendimensioner vad som primärt från de grundläggande ska hanteras av Known - Unknown tillsammans förslagsvis med Positiv - Negativ. Galadriels mindre reward discounting och större skönhet är mer omedelbar. Att förstå ringens påverkan korrumperande under normala omständigheter kod moral när makten vi erbjuds är enorm och distansen till människorna vi styr är så stort att vi inte längre riktigt ser dem. Individens smärta och som upparbetat över populationen försvinner mer benäget som upplevt när vi har diktatur. Färre personer är mer distansierade övriga populationen.

Det samma är förövirgt typiskt för en större egenskap realiserat lite olika ganska vanlig inom komik. Ex. vad jag tror mig sett i två olika komediserier man mötande vacker kvinna som visar sig söka offra eller görande otrevliga ritualer i skogen eller annan dold plats. Där det kan överraska med underlig kontrast varnande oss för de icke-patrikaliska religiösa riskerna (jag som svenskt har gender politiskt korrekt valt att föredra att tillbja gudinnan - kvinnan känns mer naturlig för mig att tillbedja). Vidare kan komisk dissonans uppstå när man gör "felaktig" discounting i kortare tidsperspektiv vs längre. Ex. låtande kvinnan via riterna suga någon form av andlig kraft från honom (rent av blir blek som lidande av blodbrist) men föredra det därför att kvinnan i kortare resp. tidsperspektiv upplevs tilltalande.

Avslutat kan jag nog förresten besvara frågan om kawaii är en smygande japansk konspiration. Dels därför att jag delvis tror mig förstå vad det kom som kulturell preferns född ur kvinno-kulturen föregripande kejsardömets fall och förstärkt under ockupationen och den tidiga efterkrigstiden hanterande kraven där. Men dessutom känns det för inflytelserika grupper i Japan inte riktigt helt stabilt med en massa rultiga överdrivet gulliga maskotar nu när Kina är expansivt. Planen är därför nu mindre gulliga symboler.

Och vem är jag att säga att de tänker fel? Är vi i riktad information är nu när dessa domäner tolkas spontant mer direkt men där vi genomtänkt kan välja vad vi omedelbart uttrycker är informationen i sig här potentiellt värdefull rätt gjord. Och vad som är bäst för Japan utifrån olika risker och möjligheter har jag inte sökt skatta. Likväl kan jag tänka mig att något mer krigiskt från dataspelsvärlden såväl skrämmer kineserna minskande risken för konflikt och ökar upp det ekonomiska välståndet i Japan genom större försäljning dataspel och hårdvara. Eller så är ytligt från resp. Kina och Japan ej uteslutande rationellt mycket tydlig information där man gör tydliga linjer väl förklarade där man hellre rationaliserar varje beslut till varandra riskabelt när det handlar om att ytligt förstärka mer av vapeneffekt därför risken är större att fienden ej tolkar det uteslutande rationellt ens i risk management utan faller till ett impulsbeslut och skjuter ner ett flygplan eller värre (japans "kawaii" preferens från första början är dock i allt av vad maskot och symboler heter ordentlig så jag betvivlar egentligen helt att någon risk likt det kommer vara märkbar).

Japan grade cute. I populärkultur förekommer också weapon grade cute med otrevliga dolda faror. Sunt för alla barn som kan tänkas närma sig vilda djur därför att de ser gulliga ut är Woodland Critter Christmas förklarande väl många av de tänkbara farorna (och ett tredje exempel på nära nog samma handgrepp som tidigare kort beskrivet men här utan kvinnan).