Verkliga värdet av Shinzo Abe: Från WII till idag

2013-05-27

Det går att se indikation bra förändring i Japan. Bra i meningen inverkande ekonomin utanför Japan.


Vad jag inte kan se - och tvivlar att någon annan heller trovärdigt kan motivera - är att det är relaterat någon faktisk åtgärd. Det kommer istället av kollektivt språk från Shinzo Abe som för första gången så långt jag som person kan minnas och färre år än det har nyheter samlade (förutom om möjligen mitt Wikinews corpus går längre bak men Wikinews är ju också idag tämligen låg-intensivt med enstaka nyheter vs de några tusen åtminstone man behöver faktiskt samla per dag relaterat något så stort som hela Japan) tydliggör i ett språk intensivt indikerande att han tänker lösa problemet.


Det är det kollektiva språk jag antydde tidigare att jag såg som meningsfullt mot Japans större granne:Betraktar vi förslag faktiska åtgärder och lämnar indikerat resp. ofta diskuterat bra men ej konkret nu vill jag indikera utan någon särskild motivering (som skulle bli åtminstone lite för lång här och värt besväret) att ökad statligt finansierad forskning och kunskapsbyggande kan ge Japan med utgångspunkt från en oerhört där stark grund värde när också följande är fallet:


  • Området är dyrbart och kostsamt för vilken aktör som helst att ge sig in i. D.v.s. avskräckande många kommersiella särskilt det här året och från den förutsättningen praktiskt rationellt resp. mind-set de kommande tio - 15 åren.
  • Ett konkret faktiskt problemområde med en statlig beställande roll finns att lösa. Det i sig innebär inte att forskning pågående längre än flera år inte skulle vara aktuellt.
  • Det kritiska är att en verklig tämligen omedelbar grounding in reality finns att fortlöpande koppla forskning till.

Inom flera områden jag följer aktivt regelbundet är faktiskt värde i publicerad forskning - om än litet i antal från journaler jag läser resp. periodvis samplar elektroniskt jämfört med United states - enormt potent relativt antal referenser, presentationer o.s.v. Också i faktiskt nytänkande (d.v.s. vad jag utan att ha borrat det riktat vill förklara min tolkning ifrån att ett mer dominerat perspektiv i huvudmängden ligger längre ifrån Japan men att kompetens, kunnande m.fl. konkreta faktorer inverkande ej är relevant skilda: ett perspektiv väsentligt annorlunda men normaliserat bakomliggande faktorer helt jämförbart).


Huruvida reduktion referenser, presentationer, ej publicerat märkbart utanför Japan via ex. Google.com, Scholar.com m.m. (eller noterat särskilt referenser utanför Japan) trots på engelska är i sig relaterat samma kulturskillnad jag kan spekulera är stor-del av praktiskt värde jag personligen kan uppleva d.v.s. mindre refererad p.g.a. det, eller om det har att göra med vad vi tillfälligt kallar faktor två, är ej trivialt att avgöra (och jag har inte försökt utan presenterar dem).


GEO-distans är också via publicerad forskning (senast mer uppmärksammad i Plos one om jag minns rätt men samma resultat var i annan domän redan publicerad 1960-talet tidig) men jag ser ingenting i nivåer som gör denna skillnad när normaliserad ett värde-perspektiv förklarande. Att Europa och Nord-Amerika står för stor del av forskning kan räcka som förklaring av det där likhet är så stor att geo-distans modeller också håller bredare (beroende av definition och valda signifikans-nivåer eller motsvarande i sundare statistisk-modell).


Mer generaliserat och vad jag verkligt nog kunnat konstatera för Japan i övrigt och för jämförbara entiteter är ett "stor-språk-men-ej-engelska-fenomen". Vi har det också för Tyskland och Frankrike. Alla tre kan också konkret relaterat språket menar jag undvika engelskan för att optimera sig själva och av och till uppleva konflikt ej konkret enskilda händelser från kultur-distans (mer noterat i oftare läst press senaste åren om än kring mindre viktiga frågor torde vara Tyskland rörande sökmotor, katalogtjänster, ontologier av internet m.m. vilket givetvis inte har någon spridningseffekt alls eller viktmässigt intressant jämfört med politiska och ekonomiska frågor av samhälls-relevant dignitet).


Faktor två är relaterat WII och ej i systematik för samhällsstyrning relaterat den amerikanska inverkan (rörande vilken vi kan se enorma konkreta system-likheter för ekonomi-styrning på lands-nivå ex. för billig-likhets-poäng resp. lands enorma utväxling infrastruktur-kunskaps-och-naturresurs-värde i statsskuld relativt konkretiserad tillväxt värderat i punktformig värdering tolkat årsvis - krångligt formulerat men genom att nu tillväxt mer trovärdigt kommer förskjutet i tid punktformigt genom att handlare ej kontrollerat själva fortlöpande styrs över några år handel med statsskuld inte till oväsentlig del av tillväxt tolkad årsvis).


Förlust i kriget kan tänkbart haft viss small-group verkan men på abstraktionsnivå lands-vis där man är mer försiktig med att proaktivt-expansivt-prospekterande-dominant-imperativt visar upp vad man kan med tillförsikt till att man kan vinna de slag värde-förslag det medför kan leda till.


Att United states i det mycket mer konkreta under cirka 30 år var väldigt när oerhört mycket kan ha varit viktig anledning till att Japan om konceptet stämmer ändå blev väsentlig industrination. Det var och fortsatt några år i allt väsentligt dom åren - oavsett periodvis upplevd problematik - ett komplement till industriellt USA där kulturell distans ej relaterat det imperativa i värde-byggande torde representerat oerhört av USA:s värde.


Mycket per komplicerat om vi tänker oss att jag mer seriöst motiverat konceptet presenterat men likväl inte otroligt har vi det jämförbara i Tyskland. Samtidigt finns skillnader vars ursprung visst från hindsight bias lite för lätt tycks gå att förklara med kultur men vars verkliga ursprung är svårare att sia om särskilt idag när efterkrigstidens realiteter närmast är glömda. Därmed inte att jag - därför ingenting konkret eller indikerat alls i övrigt - vill föreslå att ex. en faktisk valuta-politik någon gång 1950 - 1970 föranlett en kultur-grunds-skillnad här mellan Japan och USA. Snarare om jag ska spekulera inte mindre hindsight-bias har det att göra med mötet resp. kultur relativt USA, och för Tyskland inte alls oväsentligt UK (Frankrike är i så mycket nära nog helt i mörkret för mig: de märks agentativt dom föga i engelskan och jag har aldrig som för Japan heller gått in och lärt mig språk och tittat själv resp. översatt maskinellt via tjänster för det men jag tvivlar på de om jag spekulerar väldigt kreativt rätt var inverkande).


För Tyskland är jag heller inte helt uppdaterad kring vad som gäller juridiskt numera relativt ockupations-makterna. Om vi antar - givetvis felaktigt - att jag har ett medborgarskap och diplomatiskt representativt sådant ex. Uk eller US har jag i Tyskland numera de utökade rättigheter när indikativt ockupationsmaktens militära-styrka som under många år?


Och om så har det faktiskt konkret värde med folket på gatan som polisen? Jämför gärna med hur jag relativt nyligen under 2012 reste över gränsen till Tyskland tre gånger i den ena riktningen och vid en sådan övergång - den första inkommande Tyskland - kontrollerade man pass trots resa mellan EU-land d.v.s. mellanstatligt kontrakts-brott aldrig aktuellt de flertal år jag reste mycket till Tyskland och man vanligen löst visade pass eller klev av lite off-mainstream från färja och det missades helt.


Kan jag vandra Tyskland idag som en man skyddad av att vara representativ för ockupationsmakterna? Och om så har Tyskland möjlighet eller rätt att ex. bevaka eller logga ekonomiska transaktioner mellan organisationer formellt indikerade hos en av ockupations-makterna som kritisk säkerhetspolitik? Och om inte kan vi skjuta beslutande politiker eller tjänsteman lagligt i Tyskland oavsett lagligt i aktuell ockupationsmakt? Antagligen inte (som sagt jag har ej kontrollerat själv) men länge var det just så i Tyskland (och nödvändigt så och unikt relativt all dokumenterad föregående mänsklig historia väl-hanterat).


Förslag mer funktionell sök-ngram än: right of german police to search military officer of the occupation forces today in germany.


Komplettering: Utan givetvis indikerat innan möjlighet att bedöma korrekthet av tycks här indikerat :


"POTSDAM, Germany - The Allied occupation of Germany began 58 years ago this month and in the eyes of many Germans has not yet ended. Foreign armies are still based on German soil and Europe's largest and most prosperous "democracy" still lacks a constitution and a peace treaty putting a formal end to the Second World War."

Från: rense.com/general69/germany.htm

, som ockupations-makterna har en del teoretiska utökade möjligheter fortfarande. Kanske normalt ej beaktat längre som default av t.ex. tysk-polis när de möter berusad militär p.s.s. som direkta åren efter krigsslutet men ev. fortfarande i alla fall teoretisk verklighet. Om så tror jag att det är korrekt att se över hela frågan med de väsentliga i ockupationsmakterna d.v.s. USA och UK tillsammans med Tyskland och städa bort hela frågan. Det vills ju ofta just att Tyskland gärna mer ska agera agentativt inom ex. ekonomi (därmed inte sagt om så att det är att se som icke fråga idag om brytande mot det när aktuellt givet att det är kollektiv infrastruktur vi kan utgå från på den mest reella globala juridiska nivå vi kan tänka oss samt att allt sådant givet den enorma nära nog unika bland ett tiotal scenarier vi haft i historien problematik Nazityskland representerade ska ses som en icke-fråga: tvärtom så länge systemet gäller är ju varje brott en utmaning för krigstidens problematik och behöver hanteras av Tyskland - det ev. inofficiella här rörande förståelse tillämpning är verkligen inte bra varken Tyskland eller någon annan givet deras faktiska potentiella agentativa förmåga så många vill se mer realiserat av d.v.s. det är inte helt bra att de egentligen i delar kanske är omyndigförklarade om man vill att de ska vara mer agerande i världsekonomin).


Apropå maskin-intelligens och auto-sökning data automatiskt samlat av EU och/eller Tyskland, eller data inköpt, spionerat, eller på annat satt inkluderat i Tyskland: Också vad det kan innebära i verklighet att ge sig på att kontrollera vilken information eller föremål en representant för occuptionsmakterna förflyttar eller bär på sig. I sådant är vi annars ej direkt missnöjda Tyskland. Möjligen mindre informativt inofficiellt överförande Kina också om i begränsade stycken semi-officiellt - utläst-bart förekommande från indikerat utan begränsning eller med föga begränsning i dokument m.m. d.v.s. ej vad försökt att dölja i realitet som funktion av den motiverat kompetenta - i bl.a. vissa kontrakts-frågor globalt resp. ekonomiska frågor mer abstrakt-konceptuellt kommunikativa på flera nivåer. Inte sämre än någon annan viktig och bitvis kanske lite bättre.


Och om vi ska tänka worst-case i risk management och vilka konsekvenser det kan innebära ska idén att Japan och Tyskland är och blir viktigare än oftare bedömt del av att balansera ett längre än jag håller sannolikt diktatoriskt Kina ses som viktig. Information load-handling och förmåga att agera på sätt lösande problem tidigt genom att dra gränser (jämför gärna Sverige relativt Sovjetunionen som relativt föga slagkraft ändå klarade att gång på gång dra gräns vid gränsen). Särskilt givet magrare fonder från de just de viktigare occupations-makterna att i sig själva trovärdigt klara det i worst of worst case om 5 - 15 år. Därmed inte att jag för att vara helt ärlig egentlig vill att de ska egentligt vara för oberoende men just mer agerande och bättre klara att blåsa upp sig med självförtroende relativt det kinesiska kommunistpartiet.