När CIA övertolkade informationen

2012-02-27
Ett bra exempel på problematiken jag pekade på i Feltolkning av information: Jag är ej anställd vid CIA som demonstrerar att fenomenet kan manifestera sig även utan mer systematiska felbalanseringar i hjärnans neuronnät där ju bl.a. min känslologg med musik, en del frågor jag följer regelbundet här o.s.v. hos överkänsliga innebär låg med verklig risk för ej verklighetsförankrade övertolkningar är CIA. Med exemplet varande lätt pinsamt för dem tydliggör jag ju också att jag att jag inte är någon karriärist hos CIA som säkert liksom alla organisationer där information-in och ut är viktigt troligt är mycket lojala och ej kritiserar organisationen utåt genom att som ett till exempel på irrationell övertolkning av information dra upp en för CIA inte allt för gammal dessutom dyr pinsamhet.

Vi tittar förutom CIA dessutom över ett liknande fenomen hos också friska: Horoskop. Skillnaden är att för CIA fanns verkande commotion skapad av den svåra risk-situationen för USA både hemma och i Irak verkade motiverande mot det konkret problemlösande där upplevd tidsbrist alltid finns. Hög fara ger en känsla av att tiden alltid är kort. Du är hela tiden i just nu där nya problem hela tiden måste lösas nu.

Horoskop

Fenomenet med övertolkning kan ha alla människor uppvisa under kortare perioder utan drivkraft med commotion. Det stannar då av utan att det blir självgående som vid schizofreni och mani där jag utifrån min modell av människans kreativitet i populationer gav en enkel förklaringsmodell av hur det uppstår.

Det tydligaste exemplet är horoskop diskuterat i Citat är ett förstärkande språk som ger texten kraft. New Scientist hade också tror jag förra året en artikel som bra sammanfattade området också tror jag inkluderande kunskap senare än min diskussion.

Jag skulle idag vilja förklara horoskop-fenomenet i att du inte har någon relaterad händelse som informationen rationellt indikerar. Informationen bär inte något meningsfullt kontext men däremot innehåller ord och meningar vilka i entropi sett endast för språket snarare än du i ögonblicket är vanliga och ofta indikerade med mening kastas de ej bort.

Hjärnan har ingen liten kejsare som sitter överst och dirigerar allt därför vad som indikerar värde är endast det resulterande tillståndet. Ingenting konkret har tillförts i informationen och ditt tillstånd förändras därför inte mer eller mindre än det hade gjort med vilken annan information som helst med samma intet-sägande egenskaper.

Det är dock informationen från någon du vid befintlig "tro" värderar i vårt kollektiva sociala värderingssystem. Därmed bekräftas nu redan pågående rörelser och med en viss trygghet om horoskop-källan är "ansedd" (ex. publicerad i Expressen vilken jag dock menar att de ska göra sig av med då jag finner det stötande att han rekommenderar strategier för hasardspel vilket ju förutom att det är att gå över gränsen att ge ekonomiska råd liksom medicinska att rekommendera till hasardspelande precis som alkohol- och drogmissbruk).

Händelse eller tanke relaterade till redan initierad förändring får nu bekräftelse av tron på horoskopet. Därför ingenting har påverkats av informationen men informationen har tagits in och antagits vara meningsfull (i flocken betrodd "shaman" talande med andar, triangulerande månen och planeterna eller bara i automatiserad av vana skrivande ca 10 minuter dagligen cirka 50 meningar ingenting). En skattning ges och givet att de flesta beslut naturligt relaterade de flesta dagar är av ingen betydelse där vi varken lyckas eller misslyckas ges nu en initial vikt och vi upplever viss bekräftelse (även om vid upprepade horoskop i tidning troligt väldigt reducerat jämfört med ex. en resa in Sydamerikas jungler, 10 dagars fastande, underlig musik, ovan miljö, shaman traditionell och därmed värd mycket mer än säg än högskoleutbildad präst som också specialiserat sig i psykologi för att ge folk bättre råd än att bara be när de är deprimerande o.s.v. med en extrem hög efectos especiales förstärkande värderingen till det extrema.

Effekten här är därför bara ökat självförtroende genom att någon i flocken bekräftar dig där "magin" som gör att det för kanske vissa personligheter "fuskar" lite med hjärnan är att du inte vet att de bekräftar dig medvetet utan det härrör till själva "universum", "gudar" eller "all vetande entiteter" i sig vad som ligger utanför fysikens lagar och därmed väldigt högt värderade. Men i princip troligen inte mer värt än att någon på jobbet artigt uttrycker att dokumentet du skrev hade hade titel och dokumentnummer följande senaste införda standarden för det och att du därför är ett föredöme för alla andra bakåtsträvare på kontoret som försöker checka in dokument med den gamla standarden. Givet att du lärt dig det nya systemet fortsätter du ändå använda det men gör det nu med svagt förhöjd motivation.

De tillför dock ingenting specifikt. utan neuronerna "självorganiserar" en helhet. Ingen av dem minns heller något annat än om de kan avfyra eller inte och övrigt kontext är topologi i avstånd mellan dem och kemiska jämvikter mellan dem (samt en del andra korrelationsvägar vi struntar i att diskutera).

CIA och Al-Jazeera

Övertolkningen CIA gjorde har vi i följande citat från :

"But senior U.S. officials now tell NBC News that the key piece of information that triggered the holiday alert was a bizarre CIA analysis, which turned out to be all wrong.

CIA analysts mistakenly thought they'd discovered a mother lode of secret al-Qaida messages. They thought they had found secret messages on Al-Jazeera, the Arabic-language television news channel, hidden in the moving text at the bottom of the screen, known as the "crawl," where news headlines are summarized."

Från: Bogus analysis led to terror alert in Dec. 2003 | MSNBC

Är detta samma sak som horoskop-fenomenet? Ja och nej.

Likheten är att språket de tolkade ej bar så vitt är känt något relevant med det kontext CIA (några hos dem i alla fall) antog. Därmed förändrar det inte tillståndet hos dem utan de läser in saker vika speglande dom själva.

Likheten är också med spå-kvinnan eller -mannen att Al-Jazeera var och är socialt högt värderade. Värdering är ju i såg lika viktigt för att söka ex. positiva affärskontakter som för att "väga-upp" the boxer du ska upp och slåss mot. Det är en stor - troligen den viktigaste nyhetskanalen i arabvärlden - och därmed fanns ju värdering i kontext av det sociala nätet.

Vi har också att ingenting uppenbart i alla fall tycks fuska i fysikens mer uppenbara lagar. De har räckvidd över stora områden och har man ev. missat en informationskanal man antar finns kanske det väcker idéen att det är TV.

Men en viktig skillnad finns. Vi hade commotion hos CIA liksom amerikanska folket allmänt. Känslan av hot var extrem och verklig. Att igen ta en sådan förlust i människoliv vore fruktansvärt. I det ligger ju också kognitiva värderingsfaktorer: slår du ihjäl folk i min folk reduceras allas vårt värde i hur vi upplever oss själva och varandra. Det väcker också försvarsinstinkt.

Commotion i den meningen behöver inte vara negativt. Det skapar kraft att agera. Men att agera kommer med energikostnad. Och det är därför viktigt för CIA såväl som en ande-troende som ärvt pengar att känna till fenomenet.

DHA samlar nu CIA bredvid NSA

Jag tvivlar förövrigt på att någon risk för att något liknande ska uppstå hos CIA igen finns. Mindre av händelsen i sig som kan drabba vem och vilka som helst under liknande omständigheter och där ett känt fall inte självklart gör att vi ser det lätt i en annan situation. Idag är dock CIA samlade under DHS som inkluderar alla federala myndigheter associerade till funktioner viktiga för att hålla landet säkert.

Därmed kan organisationerna tillföra varandra kompetens och misstag som ju är vanligare i områden man själv kan sämre minskar. I detta exempel tvivlar jag som exempel på det att NSA hade om de blivit konsulterade kommit till denna slutsats.

Informationskanalen var möjlig men tolkningen CIA gjorde byggde ej på information från kanalen

Ingen information tillförande meningsfull d.v.s. information i kontext CIA fanns. Denna informationskanal generellt är dock fullt möjlig och innan vi tittar på det troliga felet CIA gjorde kan vi titta på några vägar (många fler finns) som denna typ av kanaler finns där vi ser möjligheten först från en situation ej aktuell.

Fienden vill överföra information utan att detekterbara mönster finns. Vi behöver där först om kanalen är föga begränsad utan TV-kanalen kan användas när som helst av fienden börja med att titta på mängden händelser vi tror att informationen påverkar. Vi kan anta att det handlar om Irak:

"CIA analysts mistakenly thought they'd discovered a mother lode of secret al-Qaida messages. They thought they had found secret messages on Al-Jazeera, the Arabic-language television news channel, hidden in the moving text at the bottom of the screen, known as the "crawl," where news headlines are summarized."

Även om det självklart inte avgör frågan är det viktigt att göra därför att antagligen kan väldigt mycket förklaras via andra kommunikationskanaler mycket troligare. I resursansträngd organisation med höga krav på sig är det inte oviktigt att se den dimensionen eftersom en terrorist-varning kostar tid kanske bättre använd till annat. Sådana krav är kanske vad mycket resurssvaga organisationer oftare har naturligt men de är också verkliga för stora organisationer.

Vidare givet antaganden om nyhetsfunktionen hos Al-Jazeera vad som är möjligt att påverka i textning utan att det vid avvikelse eller påverkan skribenter väcker uppmärksamhet för olika bedömda sannolikheter för direkt association med fienden. Där alla associerade och dessutom klarar att hålla helt tyst om det trots att de är journalister av naturen pratsamma.

Betraktar vi nu istället antagandet att det var en avgränsad mängd information CIA tolkat fel där ej kontinuerliga meddelanden skickades ut gäller att den enklaste rimlighetskontrollen ges av entropin. Detta är det aktuella fallet även om jag ej minns eller nu kontrollerade hur många ord och/eller tidsperiod som var aktuell. Minns jag rätt var den ganska kort.

Om en text saknar redundans gäller att vi inte kan komprimera den. Entropin d.v.s. mängden information kan vara mycket hög men vi märker ingenting av den. De statistiska egenskaperna givet mängden text vi har avviker inte från vad vi kan förvänta.

Krypterad text med mycket låg redundans bär nästan ingen information vi kan detektera utan kännedom om nyckel och/eller krypteringsalgoritm, och oftast givet att hela eller delar av nyckeln saknas att krypteringsalgoritmen är defekt och/eller att vi har omfattande beräkningsresurser för att utnyttja defekten.

Har vi vanlig text representerar den hög redundans och vi kan komprimera den. Adderar vi information till den ökar informationen liksom redundansen. De statistiska egenskaperna avviker.

Om mottagarna ska kunna identifiera den dolda informationen i den löpande texten oavsett om steganografi används snarare än kryptering gäller att vi påverkar texten. Det blir fallet märkbart om vi inte kan påverka speaker-rösten utan måste addera en förkortad eller förlängd variant. Med en viss sannolikhet blir språket lite onaturligt.

Om så inte är fallet d.v.s. att antingen nyhetskanalen är korrupt i större delar eller att inga fasta eller ungefärliga tidpunkter finns kan den dolda informationen passera utan att väsentligt påverka entropin. Du väljer ju bara ut tidpunkter när rätt ord finns. Problematiken är att föra över information om när du ska läsa texten. Vi kan fortfarande tänka oss det som meningsfullt om andra kanaler avlyssnas och analyseras och vi inte kan kryptera eller dölja via den kanalen men att tidpunkterna skulle passera igen.

Problemet med det sista angreppet för CIA och vad de missade att inse att givet den normala entropin och av vad som är känt för mig att de reagerade på från i nyheter förekommande information var ju förekomsten inte onormal i fördelningen vilket den senare metoden heller inte kan vara utan övrig korruption av nyhetskanal. Därmed så länge du inte ställer krav på någon information ej given i texten kan du ju läsa in precis vad som helst.

Rimlighetskontrollen är därför om vad du läser in förekommer utan att uppvisa olikhet med vad som faller inom normalt för språket. Accepterar du inte den begränsning givet att inget i övrigt korrekt finns kan du hitta hemliga meddelanden i precis vilken text du träffar på som helst.

Ska man ge sig på någon allmännare tolkning av hur publika informationskanaler kan missbrukas och hur det detekteras krävs mycket mer utrymme. Rörande prioriteringar och satsningar som görs tror jag dock vad vi här började med för CIA: Väga resurser mot resultat och inte leta efter efter nyckeln under lampan när vi hörde något falla ner i mörkret ner på isen när vi ramlade 20 meter bort.

Mitt "angreppssätt" i nyhetsanalys där jag dock inte söker hemliga meddelanden utan egenskaper i språket som speglar människan nu, vår förändring och värdering och tolkning vi gör av information från ett kollektivt perspektiv kan ge oss indikationer om förändring, vägar att reducera konflikt genom anpassat språk, se samband mellan vetenskapsområden där tillförd information mellan dem lite troligare leder till innovation. För att upptäcka fara och risk som terrorism har det i modell det bygger på ingen del eller koncept som syftar till att göra det i det konkreta. Däremot kan det fånga indikationer på uttryck som gör det troligare och viktigare kanske språk och områden som kan reducera problemen.

Här gäller ju att det inte är helt lätt att göra fallstudier just för terrorism eller andra problematiska konflikter. Prediktionen mitten tror jag förra året jag antingen skrev om här eller på Nyfiken vital satte vecka åtta i år som intensitets-topp för Syrien. Men hur många Syrien har vi att bedöma riktigheten i? Samma problem har vi för skyddsmekanismer där man verkligen måste vara noga med att tänka till i hur man värderar deras faktiska värde relativt kostnaden och inte nöja sig med föreställningen att det inte går att mäta om ingen olycka eller annan fara realiserats.

Rörande Syrien och generellt gäller ju som jag löst diskuterat problemet med hur vi omvandlar förändring vi ser i språkets symboler till verklighetens energiomvandling. Inflation är verklig för pengar och pengar är abstrakt kognitiv-värdering representerad i information vi ex. kan omsätta till socker eller annat belöningsstimulerande. Saknar man information om omvandling till energi kan man ju lika gärna tro sig prediktera ett år emedan det i verkligheten är 100 år men i övrigt uppvisande samma mönster.

Jag kan för ett osmakligt exempel t.ex. inte säga hur lång tid det tar innan ofoget att bränna ihjäl sig som de munkarna i Tibet börjat med i för många fall. Men helt säkert kommer den och när så sker blir resultatet sänkt intensitet i och runt demonstrationer inklusive media om antagligen som bränner ihjäl sig minskar eller mer korrekt inte ökar. Vi är vid denna punkt tillbaka vid samma värde de uppnådde utan att bränna ihjäl sig.

Hemskt nog kan jag ärligt inte säga att det inte har värde. Men upprepat kommer inflationen eller toleransen beroende av vad vi jämför med. Och uppnådde man ingenting så kommer toleransen snabbare. Ska sådant göras och det ska det inte gör man det när det räknas. Om det nu ens är möjligt och om inte när det är möjligt kan jag inte bedöma. Men jag kan säga så mycket att det knappast dröjer ens månader även med enstaka fall innan inflationen slagit till. Därför vi har vana att stänga av sådant här snabbare relaterat till TV-mediet.

Se även:
Att motverka "tända eld på sig själv" subkulturen: Positiva åtgärder

Rörande Warrior och mellan-versionen Flashlight finns en förenklad översikt i:

Sniffs värld
Relationer och likhet: Exempel politisk och ekonomisk analys i geo

Därmed genom att dra upp denna för CIA pinsamhet och än mer visat på okunskap i lingvistiken och krypteringsanalysen har jag i alla fall för det enstaka undantaget visat på att jag ej är associerad med dem.