Feltolkning av information: Jag är ej anställd vid CIA

2012-02-27
Komplettering: Man kan visst ifrågasätta att publicera text härrörande från experiment men jag anger ju det regelbundet i inlägg och ska komplettera med kvalitetssystemet över bloggar där sådant indikeras. Saken här är att med undantag för boken jag skrev i femte-klass om den svenska kulturhistorien i trollformlernas poesi (se TigerAnt börjar skönjas i morgondimman har jag alltid skrivit för en leverans av något slag. Antingen mot betalning av tidning, företag i konsultuppdrag eller för läsare Nyfiken vital, och att vad man skriver åtminstone måste publiceras för att det ska gå att skriva sitter tämligen hårt. Det blir inte av annars. Och att skriva ögonblicksbilder är viktigt även om data när relevant oftast sparas på annat sätt. Det ger mig en tidslinje, bearbetar det hela vilket jag föga annars gör strukturerat med god abstrakt-översikt (just för bloggar har jag stort värde i att associera mot möjligheter indikerade i studier jag såg relevanta men hade svårt att se exakt hur de skulle kunna ersätta eller föra samman annat till större enkelhet).

Motsvarande vad jag säger regelbundet om filmklipp jag publicerar följer de ibland en logg av känslo-dimensionen av minnet löst ej "formellt" för att inte glömma musikens perspektiv på språket. Det gör att det ibland om någon mot förmodan läser den regelbundet nyfiket att falsk korrelation med annat kan uppstå.

En del personer är mer känsliga för det. Därför är det bra just att säga att ingenting meningsfullt i titel eller lyrik finns i faktiska händelser. I den större värld där människan fortfarande är ovan vid den högre intensitet (ge det några år är det normaliserat) vi har i kommunikation mellan människor över kulturgränser är det spontant för hjärnan utan våra vänner datorerna lätt att se sådana falska träffar för känsliga och se vad som inte finns. Det har ex. någon gång för ganska länge sedan (bör ha varit kanske 2005 - 2007) någon som hade fått för sig rörande arbetet i informationssäkerhet att en koppling till CIA. Självklart ska detta inte ens behövas påpekas (jag tvivlar på att de ens skulle anställa någon utan säkerhetsklassificering eller för någon så ändå politiskt fri-språkig våga initiera ett dolt samarbete givet att man då är mer benägen att utan att tänka på det kanske läcka indirekt kunskap man inte borde ha). Därmed inte sagt att jag inte träffat folk från något liknande organisationer även i USA förr när jag var mer mobil på konferenser och liknande men det är ju en helt annan sak, och heller inte där vad jag träffat på flera år eller ens skulle ha budget att resa över att träffa även vid möjliga situationer för det i Europa.

Så det är viktigt att säga att jag inte är anställd eller tar emot pengar av CIA eller någonsin har tagit emot pengar av dem, givit information eller så vitt jag vet någonsin samtalet med någon anställd hos dem. Detta är viktigt att säga av anledningar som diskuteras kort nedan och risker obefintliga för de flesta. Sådan problematik kan också tänkas störa i den mening att det kan ge falska träffar för en ev. verklig hotbild (även om jag inte nödvändigtvis säger att det är aktuellt här utan betraktat generellt).

Givet det och den ibland övertolkning när man gör något sådant som att föra en känslologg i musik och också som jag också anger regelbundet experimenterar med text där en del texter är skrivna från maskin-genererade symbol-sekvenser ej uttryckande sdpråk utan koncept där jag i enskilda experiment spontant lagt ord till dem där jag försökt uttrycka olika "personlighetstyper" eller "känslor". Inte för att egentligen seriöst analysera eller försöka förstå vårt språk från utanför att direkt "röra vid" kunskap jag redan har eller bedömt kan vara väldigt värdefull från egna resultat och insikter eller oftast för fallstudier flera koncept och/eller algoritmer från forskning jag vill känna på.

Ett perfekt exempel på det senare har vi i Tigrar äter upp ankor om de omoraliskt stör jakten med kvackande och bajsande där jag får erkänna att jag blev glatt överraskad över kommentaren som ju ger en om än i antal väldigt begränsad men ändå talande kommentar:

"Va fan - var du full när du skrev det här - eller?? Stavning, faktagranskning - allt är rent käpprätt åt helsike! Driver du med läsarna? Det verkar ju helt meningslöst att publicera dravel - med etiketten "kul" - det här är INTE roligt! på Tigrar äter upp ankor om de omoraliskt stör jakten med kvackande och bajsande.

Jag ser dock att även regelbundet kommentera just detta på Pryltrend kanske inte räcker och ska därför något framöver införa en kvalitetsmärkning på bloggar. Pryltrend får då lämplig indikerande och förklarande komisk, ej nödvändigt politiskt seriös eller korrektur-läst, och experimenterande i språk, musik m.m.

Rörande nu Hans Husman om Media gäller ju att när man följer politiska skeenden i världen uppstår lätt falskt uppfattad korrelation. Det beror av att när jag berör en fråga är det logiskt när jag vill ha ögonblicksbilder sparade av vad som sker är att något relaterat i praktiskt skeende initierat av någon annan dokumenteras. Ibland kan människans hjärna om ett valence bias finns exempelvis att man feltolkat något för länge sedan och nått en övertygelse man har svårt att släppa eller vanligare i hela populationen människor att (förklarar utifrån hur vi med min modell skulle förklara det även om den ej är avsedd för individer utanför att samla in och analysera data från mycket stora populationer och ingenting i den ska någonsin användas relaterat till behandling av medicinska problem inte bara av allmän korrekthet eller mediciners överlägsenhet där utan också därför att direkta risker för personer med benägenhet till överaktivitet mycket väl kan tänkas finnas):

 • Aktiviteten i hjärnan divergerar p.g.a. ökad benägenhet att uppfatta olikhet. Forskning pekar på att orsaken kan ligga i en kombination av genetik (en flytande gräns med större eller mindre sannolikhet över en mängd anlag) olika skador hjärnan ex. vid post-traumatisk-stress, syrebrist, näringsproblem och en mängd miljöfaktorer.
 • Divergens innebär ökad beräkningskostnad och måste därför avstanna tidigare.
 • Vid en given ökad benägenhet att uppfatta risk eller fara kommer dock
 • commotion d.v.s. konkretiserad drivkraft framåt i do få ökad prioritet där amygdala samspelar med att skatta motivationsnivån.
 • Drivande i nivå på det är ju i en dimension olikhet mot normalt. Olikhet är ju antingen en okänd belöning eller dold fara tills vi verifierat det. Jämför hur du reagerar på ett oväntat ljud.

Om uppfattad olikhet ej kan verifieras vara ofarlig eller vad vi inte bryr oss i för att vi hellre tittar på TV eller menar att vi betalar skatt så då ska vi kunna förvänta oss att polisen tar hand om vad det nu var som öppnade eld med automatvapen vid kassan emedan du fyller i bankpapper emedan vi väljer att lägga oss på golvet (sunda reaktioner) kommer:

 • Hjärnan försöka tolka olikheten till vad den har referenssystem för.
 • Finns ingen historisk och drivkraften för fara d.v.s. relaterat ångest, oro o.s.v. kvarstår avstannar inte den processen.
 • Olikhet är i sig divergens och är nu divergensen inte lokaliserad utan relaterad till en generaliserad benägenhet i hjärnan neuron-nät plockar nu dessa upp "motivationssignalerna" från amygdala och risk centrum avsedda för helt andra saker.
 • Divergensen även i perceptionen börjar vandra utåt längre än vad den kognitiva ekonomin normalt tillåter.
 • Det gör att indikationer nu börjar komma på allt underliga olikheter och allt större commotion signaleras som i sin tur späder på divergensen.
 • Vid fara är det viktigaste perceptiva-systemet hörseln. Det är också det troligt mest naturligt divergerande (givet de gamla klassiska enkla måtten på väl anpassning av relativ-skillnad i sensation är och också vad som tycks rimligt från vad man kan lära från datavetenskapens speech and language processing där jag rekommenderar boken med samma namn av Daniel Jurafsky och James H. Martin från maximum entropy modeller, Markov chains o.s.v. Samt att det talade språket tolkas "icke-kausalt" (korrekt predikterande) i den mening att föregående ljud fortfarande verkar när nästa kommer och att hjärnan "gissar" (sannolikheten givet föregående ljud) nästkommande ljud innan det hörts som i lägre intensitet börjar verka innan.

Förklarande diverse psykiatriska problem associerade till "underlig-perception" ex. schizofreni. För just schizofreni gäller ju att ljud-hallucinationer ofta uppges vara vanligare (jag har dock ej läst särskilt många studier eller annan referensinformation än Wikipedia mer sökande information kring verb och adjektiv i språk). Accepterar man denna förklaringsmodell som delvis verkande inser vi att alla ljud som har regelbundenhet i tid och intensitet givet det icke-kausala sambandet och divergens kan uppfattas som meningsfullt om commotion driver på att det ska tolkas p.g.a. en allmänt hög risknivå.