Riktad information - Navigation: Förstärkt i spatiell organisation

2013-12-03

Mappa eller navigation jag kallar detta metod-område är både vad vi gärna upplever naturligt och självklart men också ganska komplicerat om man börjar i vår kognitiva organisationer. Låt oss därför därför först vandra igenom ett antal exempel med varierad information och sist indikera några grundläggande principer kortfattat,


Karta - Två dimensionell visuell representation av rummet

I vandring från punkt till punkt är detaljerna vad vi i mycket upptäcker i rummet och ej nödvändiga på kartan. Exemplet nedan är skapat via Openstreetmap.org med Humanitarian layer:


"The Humanitarian OpenStreetMap Team (H.O.T.) ( hot.openstreetmap.org) coordinates the creation, production and distribution of free mapping resources to support humanitarian relief efforts in many places around the world. Launched in January 2009 and incorporated in August 2010 as a US NGO, it aims to apply the principles and activities of open source and open data sharing to humanitarian response and economic development and support the growth of the OpenStreetMap project. "

Från: Humanitarian OSM Team | wiki.openstreetmap.org


View Larger Map

Edward Johnston: London Underground - Design-karta konstruktion symbol

Teknisk- / design-"karta". Kartan är här vad som senare i normala sammanhang är symbolen vi ser igenkännande utan att betraka detaljer eller hur dess delar förhåller sig till varandra ens i närheten av exakt mer absolut "mätning".Harry Beck: London Underground - Topologisk-karta navibering i tunnelbane-nätverk

Karta ytterst funktionell för att navigera. Genom att vi konkret förflyttar oss mellan tunnelbanestationer är deras exakta position i det geografiska rummet mindre viktigt så länge vi kan övesätta stationernas namn till var i staden dom är.Alfred H. Barr: Cubism and Abstract Art - Utveckling koncept som funktion av tiden

Tidigare koncept konvergerar till nya koncept (eller om vi så vill syntes) och påverkar framåt till en eller flera "nya" koncept. Den vid sista året av konstnären föreställda konvergensen är mellan två större grupper i kontrast mot varandra i en ganska avgränsad dimension: geometrisk resp. icke-geometrisk abstrakt konst.Enkla tydliga idéer om samband i mänskligt vetande eller uttryck är ett privilegium vanligare innan datorresurser gav möjlighet att beakta så mycket mer. Det är inte sällan vad vi resonerande kan jämföra väl just med graf-konceptet ovan. Vi ser ett samband som rimligt och vad vi upplever riktigt - accepterar det - och ställer oss på nästa nod för att resonera vidare.


"Navigering 3D" - Utställning av fabriksmaskiner

Att djup och känsla av rum påverkar vår upplevelse råder ingen tvekan om. Men normalt vill jag hellre att konceptet här diskuterat begränsar sig till två dimensionella representationer för att hålla det avgränsat. Just för 3D och rum inkluderade jag heller aldrig ett samlat rsonemang relevant just för att resonera om visuella uttryck utan istället jämförande med perception djup och graf av koncept med relationer i två funktioner i perception vi kan ha båda (eller kanske fler) eller den ena (om du är enögd):


  • Att betrakta ett koncept i grafen från två perspektiv i form av två grupper av symboler och koncept. Vi kan skatta skillnader vi får när vi mäter från resp. grupp.
  • Koncept och symboler i en samlad representation mer distansierade ser vi mindre detalj av och istället närmare deras minsta gemensamma nämnare. Men vi kan istället se fler symboler samtidigt. Jämför ex. med den ännu mer förenklade similarity koncept som togs med tidigare i Riktad information - Identifiera potenta symboler 1: Similarity med perspektiv där vi endast ser en dimension för koncepten istället för många fler ex. uttryckande associerad intensitet likt.

Det första är djupseende via våra två ögonen. Och det andra via textur-densitet.


Visualisering nedan från Världsutställningen 1851 i London - vid tiden industralismens centralitet - har vi likväl en del möjliga samtidiga "dimensioner" att navigera i: Ganska komplicerat rum med ev. farliga maskiner, samband mellan maskinerna kanske för en del i alla fall, och ev. försök att försöka begripa något kring vad de gör via stora kugghjul och liknande.
Text och bild i tillståndsövergångar byggande mening

Likt alla tidigare men mycket tydligare indikerande kunskap nödvändig för att klara att tolka och förstå (likt hur någon som ej kan svenska kan uppleva det försökande tolka en mind-map med både bilder och text m.fl. informationsbärande uttyck) kan vi räkna in åtminstone delar av de religiösa eller semi-religiösa kombinationer av visuella konstverk och hieroglyfer såväl inte sällan inkluderande staty eller andra konstruktioner i rummet. Enskilda uttryck följe emellertid oftare ett me standardiserat format )hälsande dom levande o.s.v. diskuerat tidigare när jag lärde mig av skriftspråket i mening av att ej vara oberoende referensboken alls).Och ex. med dom piktiska stenarna från Snowden-filerna: Att detektera manipulerad information är än tydligare (om vi utesluter navigera i pyramidernas irrgångar mer konkret)). Det är möjligt att de spatiella sambanden i språket blir tydligare när detaljernas mening är för oss mindre tydligt eller helt obegripligt. Lite som att vi kan se att något rör sig i fjärran men vet inte alls ens om det är något som blåser runt eller kanske ett flygplan eller ett djur.Kyrkomålningarna och glasfönster med motiv beskrivande scener eller scener i övergång från bibeln är ett tor jag delvis samma fenomen (oavsett om den kontextuella kunskap som krävs för att det ska bli mer begripligt nu är en bok eller samhället man lever i med dess nutidshistoria).


Det kan motivera till scouting beteende där individen kan uppleva att det otydliga budskapet är viktigt och något de behöver klara att tolka fram. Ofta vanligen resonerat fram p.s.s. som kommentaren till Barr's - Cubism and Abstract består det av en långserie antaganden motiverade eller bättre sagt argumenterade men svårt att verifiera, vad man kan se i många delar andra förklaringar till och ibland egentligen krävande att alla antaganden behöver vara riktiga.


Samma koncept säljer välkänt bra i roman-form där v har en ständig ström av mord- och detektivhistorien. Närmare mystiska tecken och esoteriska detaljer i konstverk finns ju också Da Vinci Code, Dan Brown.


I många sammanhang är denna navigering verklig utan att vi tänker på det därför att relationernas språk inte är främmande för oss. Böcke organiseras typiskt när det gäller särskilt referenslitteratur (varande mer komplex) med välkända komponenter och relationer mellan dem (bild och bildtext, referenser, innehållsföreckning, lista över författare refererade m.m.). Såväl som särskilt journalartiklar. Nyheter kan variera lite mer hur de är organiserade men inte mer än vi vanligen tolkar utan problem och typiskt följande välkänd organisation för samma aktör över tiden.


NASA etablerar den svenska stereotypen för hela världen universiellt.

Grundkonceptet: Att organisera information meningsfullt från början till slut

Vi utgår här från samma markov-koncept där vi ser kognition som en serie av vad vi jämför med tillståndsförändringar påverkade från föregående, ny information och inlärd kunskap var och en begränsad i vad vi kan resonera med samtidigt:Jämför med hur hanterar just vår spatiella navigering. Vi kan planera vår förflyttning till en plats i förväg ex. med en karta men resonerar där gärna just att vi går från punkt till punkt eller en mer allmän linje när riktpunkter inte krävs.


När vi sedan vandra från start till mål bygger vi fortlöpande ett tillstånd som beskriver verklighet just nu. Ofta krävs föga medvetet i det annat än om vi behöver fundera om vi ex. ska ta vänster eller höger. Vi kan där hämta upp vetskap vi har och vi har ett tillstånd med vad vi ser från scenen just där och hur vi kom dit - och kan försöka resonera framåt för resp. vög ex. hur deras riktning tycks stämma med vår minnebild av kartan vi tittade på innan vii promenerade iväg.


Idag är också mycket från dom senaste åren indikerande att kunskap bredare än vår spatiella organisation delar likhet med hur vi organiserar kartvärden. Det bör inte förvåna oss eftersom vi i kunskapsrepresentation allmänt såväl som när vi resonerar lätt kan uttrycka det visuellt. Också när vi läser text vill vi gärna följa ett något så när meningsfull ordning (även om vi kan följa olika upplösning t.ex. läsa rubriker initialt och av och till öka upplösningen genom att läsa texten emr exakt och där aktivera upp fler detaljer för att bättre förstå och passa in vad som är indikerat).


Viktigare - och stor kunskap kvarstår att etablera hur vi organiserar minne kommande närmare vedertaget accepterat - har vi här mycket funktionella modeller att se som stämmer väl med hur vi praktiskt arbetar med kunskap (och också om funktion kända celler och deras relationer är vad vi kanske lär nytt här eller att nya neuroner kan etableras troliga tenderar många grundläggande paradigm för hur de fungerar med varandra vara mycket lika där skillnad inte sällan just är mer topologiskt i form dendrit-träd och hur de relaerar andra neuroner på olika organisationsnivåer).


Vi kan föråterkoppling jämföra celltyperna nedan med tidigare diskuterat enligt grid cell med graf-nätet av symbole i och hur vi där med dessa diskuterade möjligheten att skatta similarity (d.v.s. omvänt och med samma algoritmer distansen) resp. tidigare här noteringen med jämförelse till djupseende, place celler indikerande med de symboler vi givits aktiva just nu (ex. kategorier, rubriker m.m. i en nyhet vi precis surfat in på) och head direction var vi är på väg exempelvis att vi söker en viss artikel på en sajt och för att nå den följer länkar eller läser information beskrivande ett område för att hitta fram till kunskap vi vill ha eller ett kortare fakta av något slag.


"Inside the hippocampus and neighbouring brain areas scientists have identified three types of cells which, says Dr Spiers, make up the sat nav. These are called place cells, head direction cells and grid cells.

Place cells map out our location, lighting up to say 'you are here' when we pass a specific place. There are thought to be hundreds of thousands of place cells in the brain, each preferring a slightly different geographical place. Head direction cells act like a compass, telling us which way we are facing. Grid cells, discovered in 2005 by Professor Edvard Moser's group at the Norwegian University of Science and Technology, tell us how far we have travelled using a grid-like pattern akin to how we use latitude and longitude for navigation."

Från: The 'satellite navigation' in our brains (2008-11-11) | University College of London (UCL)

Doktorsavhandlingen gjord vid Norwegian University of Science and Technology publicerad i Nature 2012 ger i pressmeddelande en enkeel bild av hur våra grid celler (med place cell för var vi befinner oss) med olika referenspunkter (kanske vad vi kan jämföra med hyperkub likt en tesseract där varje konvergerad punkt motsvarande en aktiverad grid punkt när vi står där är binär d.v.s. 1 eller 0 och när vi växlar referenspunkt därför kan skatta distansen mellan ortogonala plan med pytagorassats - för att mindre än spekulera försöka se någon orsak till varför skalfaktorn för forskarna blev roten ur två) skapar topologiska nätverk:Illustration: NerdBoy1392 (via Tesseract | Wikipedia
Kubens (3D) motsvarighet i 4D (den första av en serie hyperkuber) kallas tesseract. Ovan ett försök att uttrycka den i två dimensioner vilket har fördel genom att vi har svårt att visualisera vad fyra dimensioner skulle vara om spatiella.

En enklare och snabbare men tror jag väl så tydlig illustration av hur vi kan förstå navigerande tillståndsövergångar där faktisk bild av världen runt om där vi står, kunskap etablerad och en karta vi navigerar efter stegvis är beslutsträd likt följande (i detaljer vad jag försökte göra lite komisk d.v.s. ingenting att rätt av bara införa om inköpen handlar om större summor):


Upphandlingssystem - Exakt och säker.

Notera hur systemet inkluderar reundans där medarbetaren behöver svara ja och nej på flera djuploadande frågor innan han själv kan köpa in vad det nu kan handla om. Genom att ta sig tid som chef och göra en graf som denna kan resuerser därefter istället prioriteras på mer långsiktig planering och strategiskt tänkande istället för en massa detaljer. En enkel entydig karta arbetsenheterna kan navigera efter gör saker tydligt oh ingen virrar bort sig.

Från hur vi navigerar mellan tillstånd där just nu, föregående bakåt en bit avtagande och vad vi ser framåt eller kan resonera om inser vi att det åtminstone är mycket rimligt att våra minnen och kunskap organiseras med möjlighet att resonera i dem likartat över vilken dimension nu aktuell (som spatiell eller i tidslinjer eller hur vi lärde oss en ordningsföljd för hur vi löser ett matematiskt problem eller något annat). Det är också konstaterat åtminstone för de spatiella dimensionen mycket konkret genom direkt mätning neuron (medan en hel del annat indikerat det tidigare också):En lite längre diskussion uttryckande en av många modell-system eller idér för hur dom här koncepten mer konkret såväl som abstrakt kan fungera finns i:Förstärkt information med pågående riktning

Den självklara men nog så praktiskt utmanande värdet att hämta är att information vi ger ska vara en självklar väg från det den börjar läsas eller betraktas tills klart. Videoklipp har här fördelar av att tvingande så länge nu tittaren stannard kvar att följa ordning även om ej optimal. I övrigt distraheras vi ganska lätt.


Det finns ocskå som refererat tidigare en grupp av fenomen relaterat scouting där organisation och relationer mellan koncept i sig uppmuntrar till att särskilt uppleva kunskapen.


Och för båda ska peka på att när koncept till sin natur "rena" och mycket tydliga grafer dyker upp upplevs de gärna som självklart naturliga, förklarande oerhört mycket om människan, och skapande stora möjligheter i verktyg vi kan tillverka. Detta oavsett om de tillfört någon ny kunskap i förståelse ex. människan eller ens egentligen nytt data möjligt att hämta in jämfört med tidigare jämförbara datakällor men ej lika tydligt graf-rena.


Sociala media (med ex. Facebooks grafen) är ett exempel (relativt möjlighet till datamining av relationer mellan persone redan innan via bl.a. diskussionsforum där ju mer kontextuell information om relationerna finns).


"Friends: https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=...
News feed (this is an outdated view, does not reflect the News Feed on facebook.com): https://graph.facebook.com/me/home?access_token=...
Profile feed (Wall): https://graph.facebook.com/me/feed?access_token=...
Likes: https://graph.facebook.com/me/likes?access_token=...
Movies: https://graph.facebook.com/me/movies?access_token=...
Music: https://graph.facebook.com/me/music?access_token=...
Books: https://graph.facebook.com/me/books?access_token=...
Notes: https://graph.facebook.com/me/notes?access_token=...
Permissions: https://graph.facebook.com/me/permissions?access_token=...
Photo Tags: https://graph.facebook.com/me/photos?access_token=...
Photo Albums: https://graph.facebook.com/me/albums?access_token=...
Video Tags: https://graph.facebook.com/me/videos?access_token=...
Video Uploads: https://graph.facebook.com/me/videos/uploaded?access_token=...
Events: https://graph.facebook.com/me/events?access_token=...
Groups: https://graph.facebook.com/me/groups?access_token=...
Checkins: https://graph.facebook.com/me/checkins?access_token=...
Objects with Location: https://graph.facebook.com/me/locations?access_token=...

Från: Graph API Examples | api.facebook

Facebook är enkelt men två personer som utbytt kommunikation över tiden i diskussions-forum eller andra sammanhang ger oss mer information. Facebook relationer är ofta av en enkel relation gjord och mycket korta kommentarer som sällan säger så mycket. I delar en ganska kollektiv sak att mäta men som sådan tämligen kort i tiden just nu pågående.

Den enorma fascinationen för mycket formella och ofta mycket smalt definierade ontologier (när gjorda av ett fåtal ofta definitioner och relationer självklara för dem men som många andra lika självklara aktivt används) förklarande koncept och hur de ska per definition förhålla sig till varandra är ett till exempel. De kan ha utmärkt värde för ett avgränsat specialistområde men är utan en gigantisk statistisk-tyngd ganska vådliga i övrigt. De flesta rent allmänt vi kan tänkas önska analysera vad de skrivit skulle inte hålla med om mycket i de vanligaste ontologierna här just runt icke-triviala resonemang om vad skrivit nu egentligen är.


Ex. Wikipedias vars graf-natur inte är lika trivial att se varande gigantiskt kopplad jämfört med smalare ontologier likt välkända Wordnet (vi kan se Wordnet praktiskt för en hel del och också med en del sannolikhete kända vad vi från det kan skatta vidae sannolikhet för hur lingvistiker kunniga i engelska från typiskt för dom nu skulle se på många koncept medan vi görande samma sak för ex. nyhetsmedia brett på engelska behöver större strukturer med mycket mer statistiskt data hanterande att folk använder begrepp ganska olika både mellan olika kunskapsområden, om man språkar närmare visuellt, svårare kultur-preferenser och icke-relaterade intressen eller riktigt fult refererande implicit koncept i nya såväl som gamla filmer) via bl.a. kategorier och länkar (såväl via sociala grafer i diskussioner och mer populations-kunskaps-hastighet i olika områden från versioner bakåt i tiden resp. ganska intressant uttrycka subkulturella konflikter mellan grupperingar - se Intrusion detection: Snowden-sensorer resp. tools of the trade för sociala media konflikter och Wikipedia-krigföring) är här mer fascineande genom att uttrycka både mer naturlig självorganisation vi kan mäta statistiskt såväl som att försöka från det också hitta varaktig vedertagen struktur som kan vara funktionellt.


Exempel på information i Wordnet. Nedan med de betydelser för best Wordnet känner till.

"(4){00015568} [03] S: (n) animal#1 (animal%1:03:00::), animate being#1 (animate_being%1:03:00::), beast#1 (beast%1:03:00::), brute#2 (brute%1:03:00::), creature#1 (creature%1:03:00::), fauna#2 (fauna%1:03:00::) (a living organism characterized by voluntary movement)
(1){09864997} [18] S: (n) beast#2 (beast%1:18:00::), wolf#5 (wolf%1:18:01::), savage#2 (savage%1:18:01::), brute#1 (brute%1:18:00::), wildcat#2 (wildcat%1:18:00::) (a cruelly rapacious person)"

Från: Wordnet Online - Best: wordnetweb.princeton.edu

Jag vet ej utanför smalare specialistområden jag spontant vet något som nått i närheten av Wikipedia. Söker man ett brett verktyg man kan använda manuellt är det inte en dålig standard-punkt att börja på. I vår domän här tror jag dock att man har mindre att hitta i Wordnet (oavsett ganska allmänt praktiskt för små-saker egentligen när man natural language processing).


Vi kan dock trots mycket svårt här se en enkel sak vi kan göra åtminstone som del av skapandet av informationen (per meddelande resp. över meddelanden) i att när möjligt ta tid och skapa grafen korrekt enkelt över hur vi tänker oss det hela och med de förändringar vi gör."Felriktning" och orientering jämfört med vad vi är vana vid. Det kan ta ett tag (ganska lång tid för mig försökande vid tillfället vrida det hela som jag önskade det hela "fel-vridet" om det alls lyckades hellt). Och vad vi kan använda för att ibland få information att överhuvudtaget beaktas. Låsta föreställningar och hårt-troende på koncept kan ibland rent av göra att man aldrig - eller inte lätt - annars värderar relationer och och noder man skapat en liten åsikts och föreställningskarta med.

Mer navigation och mappa

1. Sarah Palin visar hur budskap förstärks vid tal (2010-04-16)2. Att navigera spännande tak för nya intryck
2010-05-16
- ett annorlunda spatiellt perspektiv direkt i vardagen och kräver ej en jordglob.
Dessutom inkluderande navigations-nära verktyg (se även Riktad information - Symbolernas upplevda intensitet och emotionella potential: Verktyg II) med association till noggranhet och havet.


Sextant