Våra nya mynt gjorda för högre konsumtion

2017-03-04

Och vi har fått nya mynt vilka förutom att dra mindre energi att transportera (och möjligen - tycks rimligt men jag vet nu föga om var kostnaderna egentligen ligger - billigare att tillverka).


Särskilt tillsammans med mynt automaterna i kassorna bör de dessutom ej alls helt litet öka konsumtionen. De är mindre och skillnaden mellan tidigare typisk storlek resp. värde är ej liten. Förutom förväxling mer från vana än att man tror att det mindre myntet är en krona istället för 2 eller fem kronor kommer de naturligt en tid uppfattas som mindre valör oftare. Vidare kommer värdet av hur vi uppfattar mynt-värdet varaktigt gå ner:


  1. Via vad vi kan kalla reset-av-tidigt-inlärd hos äldre som lärde sig värde av en krona som yngre.
  2. Hos alla rent från storleken relativt vad lärt.
  3. I rent absolut mening där mindre alltid ger en tendens jämfört mot en globalt i kognition relativt förbindelse ej lätt att uttrycka rationellt.

Vi skulle här (utnyttjande termer motsvarande mina vikt system i delsystem more-or-less) säga att vi kommer se ökning UP i konsumtion från ökad UP i det vi säger är "effektivitet" (och det sista är allmänt ett svårare viktsystem rent praktiskt om vi istället som här rent resonerat ligger i sådant vi behöver göra text-analys för att bygga bild av verkligheten: Emedan UP allmänt över stora mängder text går att hantera enklare - rent av men sämre utan parsning per mening eller emellan bag-of-word uteslutande och det parsning titel med ingress, eller utnyttjande annan kunskap inkluderande något relaterat sådant som taggar eller kategorier mer i regel-parsning än ämnes-vikter för stora news-providers - gäller att effektivitet oftare än annars kräver parsning och mer komplex användande av det: Emedan vi i bag-of-word över mycket text kan ex. approximera mindre som DOWN gäller det nu inte effektivitet, och effektivitet mindre uttryckt relativt sådant som UP och DOWN har ej någon motsvarande enkel motsvarighet givet få egna ord).


Sedlarna vill jag ej säga något om. Det behövs tydligare som jag upplever det att jag tar in och mäter data för Sverige (vilket känns tämligen irrationellt för något egentligen oviktigt där det ej finns behöv av att föregripa annan statistik som ej kräver egen analys). Jag har fått för mig att de är mindre men har ej suttit och jämfört för annat än 500-kronors-sedlar där jag fått prioritera inväxling ett antal månader för att slippa extra besvär utnyttjande annat än butiker (och familj). Samtidigt har vi nu andra kända personer på dem. Långsiktigt möjligen något som påverkar även om jag tror att kultur-områdets lugnare natur (mindre kontroversiellt kanske även om förespeglade "kvinno-hataren" Bergman - om än nu inte Strindberg - på 500 kronors sedeln istället för kvinna kanske kan upplevas som kontroversiellt av någon: Men ej så i nivå där jag tycker det är intressant kontroversiellt - Folk blir arga publikt mer än att skriva något surt ex. slår Riksbankschef på käften) troligen gör det till tämligen icke-påverkande här efter ganska kort tid. Motsvarande aktiva år samt ej levande gör det också föga påverkande på medel-lång-tid i något som annars kan inverka genom att göra allt runt med intressantare och väcka länge pågående önskan av att uttryckt så. Färg är också annorlunda: Möjligen balanserar det närmare 1-1 att de blivit mindre. Finns något tekniskt bättre än andra länder är det bra men spekulativt kanske vi troligare ej är sämst tidsmässigt men knappast ej bäst heller (jag tror det var Australien som lade till plast-delar med vissa egenskaper kanske tidigt 1990-tal - om inte rent av ännu tidigare), och vi hade åtminstone för säg 5 - 10 år sedan (möjligen före det också vilket då ej var något som intresserade mig - Men spekulativt tänker jag som Uppsala-bo - Uppsala var ju 1980 och kanske in god bit in på 1990-talet men osäker här nyckel-komponent i förflyttning av folk från bl.a. den persiska-kultur-sfären - att det nu kan ha varit så en längre period bakåt också) associerade med problematik runt passen (men återigen även om en del pass åtminstone före de senaste var bättre så var och är många länders pass sämre).


Praktiskt faktorer kan påverka oftast när de irriterar i vardags-moment inlärda. Jag har ej märkt något här (ända möjligen men föga troligt ej inverkande allmänt är att de är lite men ej mycket svårare att rulla - krävs fler gummi-snoddar också). Om något är effektivare och underlättar kan det vara bra och påverka hur vi värderar det men det krävs mer här för att det ska vara förändring som vi märker. Vanligen har det lättare betydelse när konkurrerande val vi gör medvetet finns och en kostnad ej trivial finns. Att något blir lite bättre i vardagen utan att det är associerat med ett beslut om val vi gjort eller ska göra påverkar sällan hur vi värderar något. Det kan tyckas kanske att faktorer som storlek borde vara av samma sak. Men det är känt ej så i latent påverkan (där mer krävs i det senare). Orsakerna här har jag ej sett spekulerade eller teoribildade men kan tänka mig åtminstone för här där vi tänker rent motoriska moment att hur referens-punkter i ren perception resp. perception och motoriskt i agerande ger oss detta när vi tänker oss two-pathways här dopamin inverkande i det senare där därmed en naturlig referens ges och därmed görande filtrering av icke-relevant lätt samtidigt som omvänt också för när motoriskt är inblandat att resonemang om värdering mer konkret inkluderande prefrontala (som ju har den egna transporten direkt men ej lika lätt utnyttjar vad den andra medverkar i att medföra) blir svårt i nivå mening av det är mer komplext (därmed att försämringar som irriterar kan påverka så mycket: De kräver mer av vad som allmänt kallas impulskontroll vilket mer eller mindre står linjärt till dopamintransporten till prefrontala cortex - varför missbrukaren som slutar med sin drog av de tyngre typerna går ner mot noll i impulskontroll emedan användningen av drogen i missbruk i sig ej lika självklart behöver öka impulskontrollen även om medicinska doser av metylfenidat - Ritalin / Concerta - gör det åtminstone vid ADHD men utan tvivel skulle göra det oss alla i jämförbara doser kanske rent av 1-1 i procentenheter d.v.s. hos personer utan egentligt behov kanske upp till en ej rationell lite hämmande nivå motsvarande möjligen metylfenidates ibland uttryckta bieffekt av att öka inslag av vad vi kalla lite "autistiskt" eller natur lite som vid aspergers syndrom men jag vet mindre om de senare)


Just fenomenet med storlek och effekt för hur vi uppfattar något är för mynt (vilket rent allmänt är en faktor när den kan tas upp oavsett situation / ämne som kan användas som indikation om att större sampling / mätning av något är meningsfullt) utan tvivel mer välkänt (om än troligen i en sämre egentlig förståelse av sambanden än korrekta därför vad här bygger på gammal dåligt gjord forskning ofta i äldre handböcker felaktigt förklarat också än vi lärt sista tio åren) p.g.a. av tidiga försök bl.a. på barn just med mynt. D.v.s. vi kan tänka oss att det är något som folk rent allmänt kan se en poäng av att försöka manipulera om ej andra negativa effekter tycks uppenbara.


Vi kan rörande ökande konsumtion via mynt-pengarna spekulera om värde-neutrala fördelar av det. Med värde-neutralt avser jag här att frågan om ökad konsumtion rent principiellt är bra eller inte oavsett frågan om ökad konsumtion är bättre för "ekonomin" (d.v.s. mer omstritt inom hard-core-naturrörelsen - movements och belief), resp. om ökad konsumtion är vad ekonomin mår bättre, sämre eller ej påverkas av. Att vi omsätter mynten mer utan att kräva fler mynt i sig har värdena att:


  • Minska behovet av fler tillverkade mynt.
  • Mycket tänkbart hos de aktörer som har störst behov av mynt öka deras intagande från konsument mer än hos andra. D.v.s. varuhus med flera. Vilket jag tror minskar behovet av transport av mynt. Och ej bara därför att de oftare har mynt-automater.
  • Görande betalningar i flytande gräns för vad vi köper kanske mer benäget. Vad som kanske gör vad vi kanske kan beskriva som att en mer exakt yta av vad vi köper uttrycks med pengarna vilket ev. ökar effektiviteten i köp (mer än prissättningen där den ev. kvarstår eller rent av lättare blir mer "avrundad"?).
  • Att vi mer benäget betalar fler varor med mynt men p.s.s. sätt kommer ta fler mynt för det som växel. Detta som del av föregående. Det blir lättare att lämna in mynt men med sådant som 200 kronors sedeln får vi i fler situation mindre lätt mynt tillbaka.

För punkterna sist här kan jag resonerat fel. Inget jag är van att resonera kring.