Medborgarlönen I

2017-01-04

Av och till sista 20 åren sedan en kamrat nämnde konceptet för mig första gången har jag från olika utgångspunkter reflekterat medborgarlönen. Efter att uppmärksammat franska valrörelsen beslutade jag mig för att göra det igen nära den upplevda paradoxen.


Jag väljer att förklara och uttrycka den paradox jag kan uppleva från konceptet helikopterpengar och i dess tänkbara förändring från typen (också i egen terminologi men ej som för helikopterpengar 1-1 med allmänna koncept: dock mycket diskuterade perioden när jag förde in dem med fortfarande av och till överraskande nya värden utnyttjande viktsystem m.m. textanalys - mitt värde av skapade dataprimitiver fortfarande ascending medan tid investering sedan länge nära noll slutat descending) more or less i mening upplevd effekt förändring upp eller ner (... Up / Down) resp. svårare utan relevanta mätvärden (givet kontext / vår bakgrund resp. - tror jag snarare än att det trivialt motsvarar varandra givet ex. och tänkbart ej största problemet ganska stora skillnader snittlön - ex. Sverige resp. EU gemensamt - mätvärden.


Och Up / Down - vad vi kan kalla för "derivata-komponenten" upplevt förväntad eller konkret - utifrån mervärdet dagligvaruhandel skapat exportnationen Sverige genom större uttryck "slot-arbeten".


Paradoxen ligger i att motivation är inverkande ekonomisk utveckling så som vi naturligt upplever det (och tämligen trovärdigt under kort- till medellångt tid också i verkligheten: På individnivå för områden där mycket tydliga - eller låt oss kalla det enkla värden att modellera resp. göra trovärdiga för någon annan emedan mer av spreading modeller är komplexare att skapa och kräver viss expertis att förstå - är ett exempel att du kan välja att vara mer tillgänglig på befintligt arbete rörande övertid om du är föregripande mer intresserad / upplever det viktigt att tjäna mer pengar. Motsvarande men annorlunda också i USA dock mindre vanligt Sverige att gå från att ha ett arbete till flera).


Emellertid ligger begränsningen - och kanske besläktat den upplevda paradoxen - vilket gör det hela för reflektion intressant i begränsning den enklare typ av modell vi har ovan. Jämförbart har vi stor preferens (säkerligen att det har att göra med preferens att betrakta stora system - länder, världen o.s.v. - tidigt under moderna historien emedan sådant som datorresurser var mer begränsat) till utility modeller som försöker ta hela konceptet motivation till vad som kan uttryckas med en variabel åtminstone för en stycken individ likställt oavsett kontext.


Emellertid har vi kognitivt inte en valuta (valuta som vad uttryckt mellan individer motsvarande hos minst en upplevt värde). Motivationsskapande (gör dig mer eller mindre trolig att göra händelse - och vi begränsar just här till händelser som kostar någon pengar och potentiellt ger någon värde: D.v.s. begränsningen är åtminstone en kostnad reda pengar och potentiellt ett värde reda pengar) mer kontext för en given individ resp. en subkultur av individer utan 1-1 omräkning till andra (vilka om andra - varandra - gärna uttrycker resp. som irrationella emedan om vi likställer preferens risk management så effekt av kortare eller längre perspektiv ej stör (en del mår ex. bra eller dåligt varierat av att som emotionalisera upp sig över något just nu ibland väldigt ljudligt medan folk i den andra extrem-punkten knappt märker ögonblicket just nu men känner ett kontinuerligt engagemang för något väldigt långsiktigt om någonsin problematiskt - Jag tvivlar inte för att ge något tänkbart snarare än ex. jag vet att jag mött säg den tycks det - troligen menar jag en felaktig tolkning av vad informationen avsedd i DNA och RNA är - ökande mängden DNA-fel däggdjuren anrikar över tiden. Eller varför inte koldioxid-mängden atmosfären kontra något mer kortsiktigt att bli emotionellt intensiv över asbest i kranvattnet, eller de kognitiva skador svenska barn pekande på en miljö-agent störande utvecklingen) lätt ser att om effekten av det hela gör att du mor 1000 kr bättre var det antagligen inte irrationellt oavsett vad du gjorde om inte bättre alternativ fanns för samma eller lägre arbete):


  • Prestige.
  • Handla begagnade "smurf-figurer" för att göra en samling av smurf-figurer mer total.

En generisk-komponent som inte otroligt går igenom i alla över grupper återkommande "valutor" (i mening acceptans värde till något delvis - eller helt symboliskt så som pengar eller smurf-figurer bland smurf-samlare) - men inte säkert förklarar ens huvuddelen i konceptet pengar - är en abstraktion från konkreta värden (mat, sex, makt i grupp vi kan se: Ex. litet grupp människor vandrande savannen eller med media världen) möjligheten att uttrycka värdet till andra såväl mer konkret (smurf-figur X kan göra n stycken individers samling komplett: Domination grupp i mening nått food scouting förmåga närmare i konkreta reward-värden i orbito frontala cortex) så abstrakt i mening här en mix av information och konkret (jag har figuren och kan välja givet något att skicka den till annan person), och slutligen ren information (jag kan uttrycka min möjlighet att skicka figuren och i det också undervisa i andra i att förstå andra mer eller mindre "rationellt associerade" värden jag har som individ: I am the fat bastard som andra - kanske sämre - smurf-samlare kommer skjuta först när revolutionen kommer men tills dess beundrar ni mig och möjligen fler kvinnor och här börjar förstår för att realisera ut ett ytterst abstrakt negativt värde för känsliga rörande den negativa stereotypen exemplet med smurf-figurer falera).


Inget i resonemanget så här långt talar för- eller emot helikopter pengar. Det ändå möjligen indikerat som kan tydliggöras till något praktiskt är att vägar att realisera och utnyttja motivation för individer där det kan skapa gemensamt värde för en abstraktionsnivå politiskt kontrollerade enheter är mycket mer flexibla än man kanske alltid tror.


Emellertid att förklara värdet dynamik dagligvaruhandel haft från effektivisering transformation - övergång - mellan att ha arbete och icke görs svårligen. Värde finns mätbart där men mer i absoluta summor och sträcker vi ut tiden vi betraktar i varje steg börjar också sådant som att förflytta personer från icke-ha-arbete till att-arbete också försvinna.


Argumenterat ligger tillochmed större delen av värdet i att det ökar och bättre riktar in olika former av motivationer vilka tillsammans samverkar för att göra hela detta område av "handel" bättre. Ytan erfarenhet, ålder, preferenser del av the scam (obalanserat tagande ett negativt uttryck för något säkert mer sällan negativt) från att ha arbetat i butikerna ökar ex. vilket även i dessa helt icke-expertis-krävande arbeten bör ge något upparbetat över tiden. Och jämförbart och omvänt kanske effektivare konsumenter. Tydligaste - ändå enkelt från mina preferenser mäta - exemplet är att alla typer av entiteter oavsett storlek och varor blivit mycket bättre på att förklara och uttrycka värdet av vad man håller på med (där jag utan svårighet alls nu sedan några år klarar att sätta effekten av effektivare kommunikation från här tydligast sådant sociala media, webben m.m. Jfr. med räckvidd unika per månad över nätverk som störst säg 7 år sedan var 1/2 miljon svenska bästa månad eller mer robust mätt längre tid som Google Analytics cirka 375 - 400 000. Även om nu tråkigare område i mening en hel del forskningsnyheter säger det något om förändringen. Och på den huvudsakligen efterföljande sociala media området krävande än mindre i mer "robusta kostnader" men desto mer - utan särskild expertis eller robusta kostnader - i effektivitet själva budskapen. The bilboard som något fysiskt och dyrt försvinner. Denna effekt kan jag få bort effekt av vilket inte bara sådant som ANOVA eller förklara variansen gör trovärdigt alls om vi vill förstå en förändring).


Jag gillar ej riktat ovan att vi som jag min tanke uttrycktes kan se det som kompetens-anpassning oavsett entitet (person, företag, konsument) betraktad. Att vi prövar ut. Aspekten av paradoxen jag vill reflektera är i reward / värde. Och vad jag såg ett aspekt-uttryck av känd från ett annat område är i hastigheten dagligvaruhandel tänkbart inducerande motivation företaget som entitet och där möjligen förklarande något av samhällsvärdet ovanpå vad som kan tillskrivas ha med individen anställd att göra.


Därför avslutar jag min skrivna tanke här. För mig är det naturligt att tänka text. Så minns jag det åtminstone halv-strukturerat. Förhoppningsvis att jag kan fortsätta detta. Men jag vill ej riskera andra aspekter av samband som bättre för att uttrycka något av initial tanke hålla konstant eller ej del av resonemanget kommer in och sedan stör.


Att ta reward individ till population mätande och/eller predikterande något som betyder mer än att det mer självklart givna i metoder och verktyg etablerade (där föga mervärde finns mellan att ta tidiga modellsystem ekonomi 1960-tal med idag: Skillnaden är mindre än många ännu insett iochmed att en stor "retro-återgång" till tidigare system skett iochmed big data mining: Tidiga system effektiva p.g.a. ej hyggliga dataresurser enkelt tillgängliga. Big data kräver just nu i alla fall snabbare än tillväxt tillgängliga dataresurser effektivare algoritmer kanske uteslutande för många därför att möjligheten konceptet expanderar tydligt - Men också tydligare för områden och entiteter där allt som sker och alla möjligheter är kända därför att mängden tillgängligt data med värde - eller tänkbart värde som behöver prospekteras - växer mycket snabbt just nu. Data rules men bara i mening av att du begriper vad datat i datat är och hur du kan ta ut det på rimlig tid). Abstrakta resonemang som tar det mer konkreta in i förr kanske för komplexa samband så som associerat säg rent av vad som intresserar mig primärt här ner till konkreta händelser individer refererar till - vad köpte du, vad säger du runt om o.s.v. - och vidare därifrån till större omfång så som alla personer vi kunnat följa som skrev något på engelska - i text (ex. blogg eller Facebook: Och jag avstår tror jag från att nu göra en Trump och uppmuntra Ryssland att hacka dom här telefoni-loggarna som NSA för att få corpus med såväl tal som troligt tal upplevt mer privat när talat: Men för alla som ev. gör något sådant är viktigt ofta missat att man har ett bra format på datat så som ett meddelande per rad med alla fält tab-separerat: Annars upplevs man inte cool. Rent av att en del behöva sitta och programmera en fast-ad-hoc parser som aldrig går att använda till annat data kan bli fientliga och svära över det hela: Sådant som avgör utan att man kanske inser det om the pardon någonsin kan bli aktuell. War diaries | Wikipedia / wardiaries.wikileaks.org bra värde trots litet corpus genom såväl personligt uttryck av scen / situation pågående inkl. emotionella uttryck, samtidigt som ett för verksamheten standardiserat språk och format finns görande vissa strukturella samband lättare att använda för att betrakta det mer mänskliga språket (men redan för-formatet "codes" för diverse ger en del "särskilda" utmaningar tolkande in som del av inläsningen data för analys - Och föga om något efter att det nådde Wikileaks gjorde annat än att introducera mer av non-coolness till datat: Små problem radbrytningar och ditt och datt. Inte coolt alls när information-struktur finns övergripande så att värde att hantera allt tvingar fram utökad manuell tid att mer noggrant hantera problem vilket sådant som Twitter m.m. mänsklig text nära talspråk helt saknar: Bara att parsa engelskan och tolka ut och ta statistik utan något särskilt som en kod för en händelse följande ett system dåligt förstått plötsligt kommer in i något annat liknande. Vad vi alla borde kunna kräva att i förstahand ex. Wikileaks hanterar eller om de går defunct för det den i grunden ansvariga för datat reder ut oss - här US Department of Defense där jag tror vi alla är eniga om det gemensamma USA-Ryssland Snowden-API:et inte blivit någon förbättring alls i dataformatet).


Sedan när redan skrivit något utökat efter avbrutit tankegången primära [ motivation / primary reward predicted ] målsättningen data mining är att det socialt enklare (att omsätta till värde / prestige / beundran) i som ex. leaks gör kanske gör att folk lägger för lite tid meta-data. Jag såg själv för något så enkelt inte överdrivet många år sedan (och säkerligen att åtminstone huvudsakligt värde ligger kvar) att något så trivialt som meta-data på html-sida (som du får den motsvarande - eller konkret så klart också en vanlig för människor - webbläsare) entiteter i eller nära runt om resp. och mellan i och runt om där de som ibland möts själva partiet resp. PLA talande om just associationerna som ej motsvarande själva sidorna (inkl. länkar d.v.s. utökat information utanför det). Och jag avser ej sådant väldigt arbetskrävande dator eller algoritmer om man ej gjort det innnan (inte otroligt - jag vet ej - mer arbete än värt besväret här) sökande indirekta tecken på gemensamma personer eller teknikplattformar, eller leverantörer när sådant ej mer direkt trivialt presenterar sig (så som cues lättare att förstå mellan en viss kommentar i auto-genererade sidor oavsett avsaknad vanliga-människo-ord). Och vidare än mer konkret vad vi i webben generellt (när hade effekt / värde) hade mer av för mer närmare tio år sedan i form av information presenterad mer kompakt lite jämförbart med e-postens signatur (d.v.s. ex. jämför med site-wide länkar längst ner på webbsidor) när tydliggjort efter inte överdrivet data från meta-data sidan. Det finns att hämta här. Vad jag spekulerar kan minskat sedan jag såg i data hämtat är dock sådant som är ganska tydligt nära tänkbart egentligen föga korrekt kapitalisering (säg att du säljer saker på arbetstid och det kan framgå). När väldigt tydligt i alla fall.


Sedan har vi självklart också områden som jag sett (faktiskt avskräckande från egentligen få test-områden av vad det gav) mindre och inget värde alls när normaliserat arbete (inget värde mindre värde än rimligt resurser när kända områden ger mycket mer) som PDF-filer associerade just som ett testfall "Wikileaks-sajter" (den som söker information att använda angrepp mot större organisationer mer utmanande som uppenbart nätverk till dator mer direkt eller förmåga att nå personer i något i nätverket via nätet kan dock antagligen få ut desto mer vilket understryker betydelsen att som organisation vara observant av vad dokumenten säger i meta-information.


För ett trivial exempel är det ej bra att det går att knyta person till version OS resp. applikationer åtminstone när resp. är vad som regelbundet drabbas av defekter såväl som för flera dominerande kontors-applikationer och OS senare förändringar samt självklart och tror jag mer allmänt förstått att defekter i A kan ge information om defekter i B så som när båda statistiskt kompilerat in gemensam kod säg en gammal OpenSSL eller rent av SSLeay och en fet-applikation som så Microsoft Windows med tillhörande typiska applikationer har massor av sådant men missuppfattningen om komplexitet som krävs för s.j. Zero day möjligheter indikerar kanske att man inte alltid försökt skapa predikterande system från statistik - såväl som buggfixar säkerhet tar igång redan välkända säkerhetsdefekter korrigerade för flera år sedan: Retro fenomenet i säkerhet något av följande inlägg möjligen uttrycker nära inpå - NSA betalade RSA för att göra retro-parad av Netscape Navigators gamla SSL-defekt (2013-12-22), American Foreign Policy Council om Cyber Weapons
2015-03-02
, och .


Och förövrigt att jag nyligen såg en variant av the timing attack - seende typen lite mer abstrakt än the timing attack eller bit-fel på smarta kort - där det tas in i the cloud: DRAMA: Exploiting DRAM Addressing for Cross-CPU Attacks
Peter Pessl, Daniel Gruss, Clementine Maurice ´ , Michael Schwarz and Stefan Mangard, Graz University of Technology, Austria
- när jag läste artikeln först precis som nu tycker jag artikeln kan ha värde helt utanför vad det tekniskt-handlar om för att förklara något basalt om IT och säkerhet. Kanske samma något vedertagen förståelse hos de flesta användande dator i områden där de tvingas möta det: IT är väldigt ofta bara helt i mer av sannolikhet givet omständigheter. För hem-data och internet begriper folk det här: Den är ej som annat utan fungerar dåligt (och har lärt sig att förstå att den fungerar dåligt som att den av och till fungerar felaktigt - ej gör vad den ska - snarare än att hela varan är felaktigt därför att den av och till ej fungerar: Och rent av lärt sig att det är förväntat att man ska göra allt eller huvuddelen av korrigering själv eller som möjligt idag välja att få samma problem med återkommande men lite annorlunda problem om automatiska korrigeringar som Windows används).


Redundans tenderar att skapas där uppenbart (från känd problematik eller vad som för någon kan föreställa sig eller har en inarbetad lösning de vant sig att arbeta med). Bara att förändra en parameter som en ny person kan såväl visa på andra problem (när sökande det) eller ha sönder det användande det normalt men på ett lite nytt sätt. I kontext av säkerhet begränsas vi av hur fel hanteras övergripande: För en skapelse drivande en tjänst är normalt allmänt eftersträvansvärt att saker gör fel kastar något i värsta fall är tysta en kort tid och sedan finns tillgängligt igen utan någon radikal (ingen faktisk) förändring av hur saker fungerar för maskiner eller maskiner talande med dem. Och jag tänker att för cloud computing har vi mycket sådant (precis som för hemelektronik i form av kabelmodem, mobiltelefoner m.m. vilka är generiskt kontinuerligt defunct säkerhet utan att det är ett målsättning att kunden ägande dem ska märka det: Worst case är att du behöver stänga av och sätta på för att fungera med allt sekundärt det).


Samma basala natur illustreras i det mer uppenbart trivialt (allt är trivialt här när mer låt oss säga konkreta tilläggs-expertiser så som säg skapa matematiska modeller, förstå programmering i C, eller begripa nätverk vad som nu krävs för ett stycka data att se fel i) vi också har för min låt oss kalla det last line metod (senare än att pröva blåsa rök på det) för att göra om extern hårddisk till samplings- eller beräkningsdator när annat falerar eller jag ej ids göra (de flesta löser sig dock upp utan problem, och ex. Sygate saknar hinder och är i princip vad som lika gärna kunnat sålts som datorer)I sista ev. refererat hur man gör det annars för sur hårdvara man köpt svår att trivialt ta upp till anpassning något annat kan det gå utmärkt att lösa genom att linda strömkabel inte mer avancerat än vanlig kabel från nätuttag till transformator och små-pyssla runt med tills man ev. klarar att få bit-fel / växling där något stoppande villkor sitter. Vem vet: Kanske bara att något ej är 0 utan fått någon bit i sitt WORD växlat).


Nå information warfare oavsett vad. Må det sedan vara krypteringsanalys, IT-säkerhet, propaganda, SEO, emotionell intensitet i tweets, tidningar eller något annat. Även om blandningen som sådan råkade bli mer konkret realiserad i inlägget än jag vanligen gör här. Försvarsfilosofi om vi tar perspektiv från att skydda något.