Olika former av osäkerhet: Att vinna det amerikanska presidentvalet via clustering och en mer praktiskt definition predikterbarhet

2015-12-31

Visual Analytics and Uncertainty: It's Not About the Data, MacEachren1, 1The Pennsylvania State UniversityI upplevde jag kan vara en god översikt av ämnet information och osäkerhet mindre ifrån matematiska definitioner och algoritmer som mer ontologisk-indelning av ex. typerna av osäkerhet citerade nedan (de är givna som faktorer men själva indelningen och citerad författare tror jag kanske är vad jag ej läst) och en artikel jag lägger undan att läsa annat än som nu ytligt:


"2.2 Levels of uncertainty
Courtney [Cou03] identified four levels of uncertainty,
[...]

(a) clear enough future: where point forecasts exist that are ‘close enough’ for the decision at hand (e.g., location decision certainty: will a Segafredo Café opened at Kärntner
Str and Philharmoniker Str in Vienna make a profit?);

(b) choice among alternate futures: with a limited set of possible outcomes defined, one of which will occur (e.g., given a choice of two intersections vs. a location inside the train sta-
tion for a Segafredo Café, which will be the most successful?);

(c) range of futures: with a possible range definable within some bounds (e.g., given an estimate that 35-55% of Starbucks patrons will switch allegiance, will a Segafredo Café be successful across the street?) and

(d) true ambiguity: given which it is impossible to even define the range of possible outcomes uncertainties may be both unknown and unknowable (e.g., how will Star Trek like food replicators that bring a cup of ‘real’ Segafredo espresso and pastry to you impact the success of physical Segafredo Café locations?)."

Förutom en bit skuren markerad av [...] adderades nya stycken för resp. typ.


En till typ av osäkerhet vill jag gärna addera utan närmare funderande om den hör bäst hemma i denna grupp eller någon av de andra:


 • Grad av möjlighet att konkret göra en verklig "förändring" / "manipulation" / "test" / "påverkan" av en faktor eller uttryck av tillståndet varande känd eller som tros påverka hur "världen" / "tillståndet" vi betraktar kan utvecklas till vid en kommande tidpunkt / tidsperiod.

Att faktiskt utifrån från predikterande scenarier göra ett eller flera mer eller mindre troliga än innan med hjälp av manipulation av vad som ligger under dom faktorer vi mäter och skattar ifrån är mer eller mindre min definition av riktad information.


Sådana operationer är vad som genomgående utelämnas hur diskussioner, referensböcker, universitetskurser statistik och mätanalys, för att istället se ex. sådant som att mäta attityder i en större population ses som en separerad operation jämfört med att exempelvis förändra ett politiskt budskap inför ett val bedömt utifrån åtminstone sagda studie.


Dock är sådana attityd-studier såväl som en mängd andra mätningar av verkligheten nu vilka naturligt och självklart för att vara effektiva behöver inkludera modeller rörande predikterbarhet (mätmetoder saknande detta är välkänt abnormt närmast pinsamt dåliga på att ge vettiga indikationer om vad man kan uppleva att de borde berätta något om (ex. resultatet i ett val utifrån vad folk menade nyligen inpå det att de tänkte rösta på). De grundläggande statistiska metoderna utan modeller predikterbarhet framtiden är helt enkelt undermåliga.


Emellertid är vanliga metoder för att prediktera framtiden utifrån modeller heller inte självklart nödvändigtvis väldigt bra. Inte sällan kan de vara lika dåliga dom.


Men för många problem går det att faktiskt pröva modellerna genom att dra slutsats om något man kan göra för att utnyttja informationen. Och därefter bedöma om metoden indikerad för att förändra en indikerad framtid eller situation just nu fungerade. Fungerar de flera gånger ger de tilltro till modellerna. Ibland kan de gå att göra avgränsat.


Andra gånger kanske det ej enkelt går att bedöma effekten av metoderna man upplever indikerade förrän senare: Exempelvis efter att det politiska valet i tidigare exempel gjorts klart. Denna osäkerhet handlar mer om (menar jag är ett mer rationellt tänkande för att komma närmare praktiska värden realistiska såväl som ej tappa värde av vad som mäts på vägen till metod därför att det går åt tid, sämre koppling till mätning finns m.m.) osäkerhet om hur man kontrollerar att indikerade metoder för att hindra eller förändra predikterad troligare framtid fungerar / kvalitetskontrolleras i tid för att det ska gå att förändra för korrigering till "rätt" framtid: Än om osäkerhet för:


 1. Hur vi mäter och skattar tillståndet just nu i världen.
 2. Hur vi matematiskt mäter och beräknar fram för tidsperioder, "tillståndsövergångar" (jfr transfer entropy m.fl. algoritmer) information, redundans, diversity och övriga besläktade "mått" / abstrakta koncept relaterade mängden information (eller osäkerheten).

Låt oss konkretisera med en algoritm som ej relaterat detta är aktuell för mig men väl aktuell praktiskt i övrigt: Ord-vektorer (här cirka 20 000 - 40 000 stycken ord i varje vektor för varje resp. byggda från text-data i och runt ordet. De indikerar om datat är aktuellt och pågående just nu ex. ämnes-relationer aktuella för ordet och deras förmåga att diskriminera det mot andra ord. De kan - beroende på hur dimensionerna byggs upp krävande bäst lite extra utanför bag-of-world - indikera attityder florerande i grännskapet möjliga att bygga vidare från (men ej den optimala metodvägen för det alls). Emellertid oavsett alla frågor relaterat information och osäkerhet för detta har vi också en osäkerhet relaterad mängden typer och mängden token vi har fått in samlade för resp. ord d.v.s. datamängden vi bygger ifrån. Ofta hanterat via normalisering över korrelation (för ordvektorer normalt kallat cosinus similarity - men uttrycker vikterna sannolikheter är det vettigare att se på det andra sättet upplever jag kanske därför att jag lärde det första redan i statistikkurserna - kanske stokastiska processer).


Vetskap om mängden diskriminerande typer och data vi kan förvänta för ett ord är en indikation om stabilitet. Är det känt att vi vanligen får en ganska normal för orden mängd data över ett antal dagar kanske vi rent av konkret emotionellt upplever osäkerhet om vi verkligen fått ett korrekt sample för ordet för tidsperioden. Vi kan dock reducera osäkerheten genom att gå ut och mäta riktat för att kontrollera om vi haft otur samplande (eller kanske troligare oftare haft en datakälla död eller med problematisk anslutning för oss vi normalt kan sampla men som fallet bort eller givet havhugget data - eller som istället givit små hotfulla amoraliska ner till upplever jag ofta omoraliska angrepp på vår moral - vår spindla-webbsajt-moral pratande om straff-sidor likt de kriminella gäng som lynchar andra oskyldiga samhällskritiska medborgare som kämpat för en bättre värld ex. genom att protestera mot diskriminering i the Deep South under 1960-talet (jfr ) vilket jag en gång råkade ut för samplande membran-proteiner aktuella för signalsubstanser i vår hjärna viktiga för emotionell upplevelse del av mitt idealla projekt: Bekämpa den irrationella fienden humor som läsarna här mer känner från perioden jag var tvungen att göra humor själv för att försöka förstå dess bedrägliga natur). Vi kan reducera bort denna osäkerhet.


Men saknar vi historik för vad som är normalt är det ej säkert att vi i tid kan bedöma detta. Osäkerhet råder om vi faktiskt detekterat ev. under-samplade koncept, om vi vid misstänkt under-samplade koncept men där vi ej riktigt vet givet en begränsad tid (sampla data kostar verkligen upp till brutalt med tid även om riktad sampling mot särskilda ord m.m. via vissa idag "arketypiska internettjänster" ibland går att snabba upp även om de introducerar andra för resp. sådan "tjänst" systematiska osäkerheten vilka inte alltid bara är att söka sig bort från) valde rätt koncept att försöka hinna komplettera.


Breddade vi ut oss rätt i fördjupningen runt ämnen när vi söker förstärka säg vår möjlighet att bedöma vilka nästa "chunk" av diskriminerbara (i mening att de tydligt kan avskiljas rörande ett antal egenskaper möjliga att resonera till politiska frågor eller via algoritmer automatiserat ta ut dessa frågor för och vilka förändringar budskap vi kan göra för att uppnå förändring) Donald Trump tänker att rikta in sig mot. Ty som jag tror att jag kan ha diskuterat tidigt som vad jag upplevde att han gjorde under starten för att försöka få resultat är att:


 • Identifiera små till tämligen små men ej helt små väljargrupper.
 • Vilka diskrimineras av ett antal tydliga avgränsade frågor där man ganska enkelt kan tillmötesgå deras intresse via ett budskap som ej är komplicerat att kommunicera.
 • Och där budskapet man gör ej med icke-acceptabel osäkerhet alienerar andra väljare skapande en förlust i stöd.

Givet som jag vill se det här och nu en pågående process där upparbetning av värde existerar utifrån denna övergripande strategi. D.v.s. att får vissa möjligheten annars begränsade från risken att alienera andra väljar grupper vilket annars är menar jag allmänt i politisk-verklighet en risk som konkret är vad man har respekt för (medan jag verkligen ej tror mig kunna kategoriskt mena att man alltid tänker rätt här):


 • Med sådant stöd d.v.s. möjlighet att prediktera effekten över olika grupper efter identifikation av kanske initialt innan vidare analys ett hundra tusental möjliga cluster av väljare eller mycket möjligt för kunniga vana vid domänen rent intellektuellt göra detta utiliserande biologiska neuronnät hos sig själva och medarbetare resonera sig fram om värden man arbetar upp och risken såväl som möjligheten till värde från att ta kostnader från andra kanske större väljargrupper för resp. enskild fråga.
 • Värde givet att man kan föregripa och gå före i frågor ledande "politiken framåt" (jag önskade här uttrycka något av hur det kan upplevas som en emotionell egenskap tillskriven av väljare varande positiv - Ska inte presidenten LEDA landet GÅ FÖRE och VÅGA DÄR ANDRA EJ HAR BETALT ELLER IDS MED NOG TV FÖR ATT VÅGA? Jo så det är ej självklart binärt negativt värde även om det ej behöver vara trivialt att försvara detta värde.
 • Mer "konservativa" politiker kan uppleva det lugnare och säkrare - kanske nödvändigt givet satt situation - att följa efter. Riskerna har ju då kan tyckas redan realiserats allmänt för kandidaterna och att detta därmed ska vara "säkert" vilket dock är falskt p.g.a. av "inkompatibla modeller" (givet den ena blir den andra sämre):
  • Det blir möjligt för den som leder framåt - etablerar situationen pågående - att snarare för rätt frågor (med tur eller bra system) "lura" övriga kandidater att ta dessa kostnader utan att de någonsin får det värde metoden allmänt ger ex. Trump.
  • De saknar upparbetad effekt av alla frågor Trump prospekterat. Men de tar förlusten.
  • Emellertid för de typiska undersökningarna de "platta" modellerna ännu vanligare använder (samma junk SIFO m.fl. fortfarande gör föregripande vår val) går det ej trivialt att bedöma varifrån värdet för en "så bred" prospektör som Trump etablerat sina väljare i (tänk tillbaka på de cirka 100 000 cluster vi började görande det praktiskt bedömer jag ogörligt att följa förändring eller ens få en bild av var de kom ifrån och här länge de varit hos honom därför att mätning helt enkelt tar för lång tid för att fungera vid en "platt-tid" utan en modell verkande över utsträckt tid bakåt såväl som korrigernade sig själv via ex. metoder som riktad sampling verifierande sin korrekthet via predikterbarhet).

PC Principals förenings-metod i skoltidningen påstådda metodik för att sammanträffa intimt med kvinnor kan löst jämföras med detta. De väljer en fråga och ett antal cluster av kvinnor som kan tänkas vara engagerade realiserade i ögonblicket starkare engagement tillsammans med en annan intresserad. Frågan är nu ej kvinnors rätt i samhället utan snarare vilken fråga som helst där en "säker" / "enkel" politiskt-korrekt ståndpunkt stödjande en antaget / upplevt / och/eller verkligt svagare entitet finns (tagande en enkel återkommande roll: Hjälten) ex. vietnamesiska kvinnor i USA, kvinnor arbetande inom gruvindustrin, kvinnor arbetande i livsmedelsbutiker, homosexuella män fångade i en kvinnlig grupp de fötts med o.s.v. Metoden kan fungera både för spontant engagemang såväl som göra det möjligt att skapa ett gemensamt värde genom samarbete (clustrande kvinnor till bra grupper av kvinnor runt olika frågor och kanske inkluderande löst relaterade kulturella faktorer så som ev. religiös-association till "no-sex-before-marriage" tankarna). De kan i metodiken förlora stöd från lokala kvinnor som upplever resp. man "osäker" / "promiskiös" / "allmänt föga tillförlitlig födo-skydds-mekanism inför den tidsmässigt långa investering barn innebär" men metodiken kan betala sig genom ett pågående upparbetat värde mer än väl kompenserande för det.


Så hur besegrar man Trump? Vetskap och etablerade lösning ger valfrihet att välja vad man vill dela: Man kan göra ett mer effektivt val av åsikt som betyder mer än det gör antagligen åtminstone för tiden innan valet de flesta amerikaner har. Är om vi köper Trump som republikansk kandidat han bättre eller sämre än Hillary.


Hillary har jag ju redan uttryckt stöd för. Jag gillar kvinnor. Och kanske kommer hon på statsbesök här och vi ringar mötas på McDonalds eller var nu vår statsminister korrekt i diplomatisk kutym tar henne för att äta på hans favorit "restaurang" - Relationerna med hennes man minns jag från min barndom var "problematiska". En perfekt hustru för mig: Välbeställd, bossig så man kan ha henne att agga ut på en massa skit man irriterat sig över alla år (Nordkorea, Kina, Ryssland mer nyligen, Egypten, Saudiarabien, delar av Syrien, danskar m.fl. divergenser från sund mänsklighet). Säkert goda resurser att tillgå i hemmet också: Bra datorer, ev. möjlighet att allokera resurser för viktiga saker från departmenten o.s.v.


Samtidigt hur villig är hon egentligen när det kommer till att hantera viktiga politiska frågor? När det kommer till syriska flyktingar till USA är jag föga engagerad - i all verklighet hanterar de i organisatorisk-förmåga och ekonomisk-stabilitetständigt utmärkande starkare länderna i Europa - vi och Tyskland - (god generell politiskt do-ability över många frågor emellertid exkluderade alla som kräver projektion till geo-områden utanför de egna länderna där ex. vi bottnar ut redan på antal flygplan eller som vi pinsamt upptäckte under Libyen-insatsen möjligheten för försvaret att köpa in diesel till JAS utan att finansministerns godkänande i person vilket fodrade medias uppmärksamhet innan det blev gjort) och kanske gör skillnaden mellan Trumps resp. Hillarys åsikter realiserade föga till eller från jämfört med via som har realiserad do-ability i problemets "geo-närhet" (i mening av vandrings-buss-avstånd till flyktingskrisen) redan från vad vi tog emot innan vi utiliserade värdet bro såväl fartyg har för gränskontroll.


Hur är det med internationellt viktiga frågor? Är kanske Trump modigare än Hillary när det kommer till Kina? Verkar i all ärlighet Hillary inte lite otydlig jämfört med Trump här?


För mig känns det tidigt att som en intresserad utomstående med det större geo-avståndet lokaliserad i den europeiska kulturens äldre civilisation att skilja ut någon ännu.


Jag upplever att vad som är rätt för mig ännu i alla fall är att stödja både Trump och Hillary. Båda verkar kunna ha potentiellt värde för dom frågor jag tror är viktiga för världen, är mer intressanta och "roligare" att följa än typiskt för andra kandidater, är prövade och välpresternade i olika arbetsuppgifter från sina karriärer (brand-building i arena television - nog så viktigt för en president - resp. tror jag unikt för Trump hotell, fastigheter och sportartiklar - medan Hillary unikt har erfarenhet och värde som positiv-stereotyp för kvinnor - jag vill här begränsa mig lite som diskuterat några gånger sista tre åren att jag annorlunda från PC Principal faktiskt kan ha formats av att jag trodde mig kunna få som fler meningsfulla relationer med kvinnor genom att träda ner i feminist-frågorna och få lite varaktig ordening och effekt realiserad relaterat kvinnoförtrycket och fortfarande känner jag mig lite förvirrad här: Jag menar för en sak kan Hillary tänkas lämna Bill om än bara inofficiellt när valet är avklarat? - resp. faktiskt arbetat med utrikespolitik i mening av uppgifter involverande att officiellt representera USA såväl som politiskt övergripande ledande arbeta inkluderande möten och interaktion med representanter från andra länder vilket jag tror kan särskilt när några men ej överdrivet många år hunnit gå kan ge en förståelse av hur saker görs grundad i en reflekterad erfarenhet som kanske kan minska risken för bortkastad tid eller misstag).


I domänen av war face / war dancing (jfr Hillarys Krigsansikte) har ju som vi vet Hillary av och till kritiserats för att bossa runt med flygplatspersonal. Och likartat imponerat på mig när hon verbalt-misshandlat journalister. Sådant är trygga indikationer om att hon bra ska klara av saker och har jag fått för mig kanske ha bättre naturliga förutsätter än Obama haft (Obama är ju som jag ibland är lite undervisande - Kanske en konsekvens på att vi båda upplever sig - ofta för mig i alla fall korrekt så - veta mycket mer än folk vi föranleds att kommunicera med - ex. dig och andra läsare - men att klara att effektivt från de kortare personernas kanske inbillat ofta högre intensitet trovärdigt klara att be folk att dra åt helvete är en annan sorts värde). Trump tvivlar jag mindre på här: Han gillar situationer med intensitet runt honom (detta kan kanske upplevas som diffust dåligt men det tycks för mig etablerat som välfungerande personer under kris där de får fram energi och fungerar praktiskt väldigt bra medan i kontrast många andra situationer till vardags där samma personlighet kanske presterar lite sämre egentligen ej är särskilt krävande utan vad etablerade funktioner klarar av med eller utan - kanske ibland bättre utan - presidentens intresse).


Båda känns coola och jag vill ännu inte - om någonsin - ta mitt stöd från någon av dem. Jag stödjer tillsvidare båda. Rent av att jag kanske donerar en liten symbolisk summa till resp. av dom. För att om jag känner mig tvingad att smalna av mitt stöd göra det igen till den som kvarstår.


Välj Hillary för en gladare ekonomi i en vackrare lugnare värld där politiker förstår varandra med hjälp av Hillarys större än närmaste tre - fyra manliga presidenter språkliga potens..
Skapad av Konstnär HH till Slanta Upp Hillary för ordning och reda i USA

Om resp. kan förbättra sig i något är det att bli tydligare - vara väldigt konkreta - i frågor kritiska för hela mänkligheten: Försvara och Etablera USA's roll som den som löser problem vi gamla förslöade kulturer i Europa med flera regioner i världen ej längre vill klara av att göra själva. Exempelvis hantera Nordkorea och Kina medan jag tror att Obama's nuvarande strategi för bl.a. Vietnam är sund.


Medan jag för Nordkorea egentligen ej kan bedöma samma sak trovärdigt medan jag upplever honom vek och undanfallande mot Kina även om jag också finner mycket sunt - motsvarande sådant jag pekat på - föregripande honom så ni läsare ej förvirras i vem som är The Big Dog när det kommer till att undervisa upp er om komplexa frågor - som att påbörja etablerandet av Japan som militärt balanserande faktor i centrum av samarbete flera geo-nära länder som en fall-back-lösning om kineserna ej klarar att nå upp till de fulla kognitiva och emotionella kraven införande av demokrati fordrar kanske behövande i värsta fall flera hundra år till ovanpå tusentals år av "civilisation" innan de hunnit blivit civilisations-vuxna. D.v.s. i sammanfattning:


 • Lär av Obama där han gör rätt: Läs in är här på dom stora frågorna (ni får plagiera mina idéer även om det självklart är ni med eer större organisation som bär ansvaret för att införa med vettig quality assurance - De bästa idéer kan bli katastrof om man slarvar).
 • Utnyttja er personal och kunskap till att konkretisera trovärdiga lösningar på dessa frågor.
 • Kommunicera dessa ex. i New York Times, Washington Post, The Guardian, som jag av och till läser.
 • Framgår en av er som starkare exkluderar jag bort den vekare - kanske defekta - kandidaten och ger segraren en extra donation: Säg $10 US (* en okänd hemlig konstant jag ej vill skriva ut eftersom nu det större värdet nu är att vinna över en krävande mycket kvalitetsmedveten bedömare av er: Även om ni senare förlorar valet vet ni efter det ändå att ni var bäst).

Känner ni er osäkra behöver detta ej ses som svaghet hos er. Er osäkerhet är Vårt värde! Det kan vara ert omedvetna som försöker berätta något viktigt: Ni kan behöva en stark resurs nära er för att hjälpa till när det behövs.


Att skapa värde från sådant är nu presidentens-kanske viktigaste uppgift. Då tar ni kontakt och jag hjälper er konkretisera rätt lösningar på rätt frågor för att världen ska bli säkerhetställd som den redan borde vara idag. Först gör vi Asien - säg halva närmare heltid första president-perioden och därefter strö-timmar - och skapar upp en mognads-inrättning för att stabilt under en avgränsad period föra dem gemensamt in i demokrati (lite som en koloni men med ett moraliskt korrekt epitet representerande riktiga åtgärder som betyder något som undervisning i demokrati m.m.) och sedan danskdjävlarna som jag alltid stört mig på och tror håller på med en massa djävulsskap (korrekt term bland väljare är i fri-svensk översättning Anti-amerikansk pro-ISIS terrorism - Och danskarna kommer ju utan problem rätt in i USA när helst de vill - De kan tilloched utnyttja militära flygfält del av NATO... Rätt förklarat massor av stöd hos väljarna som kommer visa sig) hemlighet (bara en sådan sak som att de smilar upp sig med en vacker men föga funktionell tågstation i Köpenhamn medan den naturligt ärligare svensken år efter år ej flyr från att skämma ut sig med Europas kanske fulaste största-tågstation-i-huvudstaden men som likväl antar jag - annars förstår jag ingenting alls - är oerhört effektiv och välfungerande jämfört med danskarnas såväl som alla andra liknande skapelser som prioriterat mer normal skönhet.


Riktiga otäcka små gynnare som mina modeller lär indikera och visa när jag satt dem rätt färdigt genom att skriva upp mer av total mängd corpus med rätt dansk-åsikter här och runt om på internet.