GEO-världens centralitet är svår att skatta (utanför Stockholms enkla svar)

2014-01-27

Sveriges mindre forsknings- och utbildningsorter skiljer ut sig ibland - åtminstone retoriskt i ögonblickets upplevelse - genom att ställa frågor hellre än att leverera någon litet beställt resultat en åldrad professor behöver till en 40 år gammal intellektuell argumentation med en kollega i andra delar av världen. Och om nu utbildning inte är ett av Gävles större värden ligger vad annat det kan vara långt utanför min Gävle-vetskap (om vi lämnar rena efectos especiales som att bränna julbocken vilket självklart föga utanför de verkliga storstäderna kan mäta sig med). Med ett fint illustrativt citat just noterat:


"Geospatial analysis is very much dominated by a Gaussian way of thinking, which assumes that things in the world can be characterized by a well-defined mean, i.e., things are more or less similar in size. However, this assumption is not always valid. In fact, many things in the world lack a well-defined mean, and therefore there are far more small things than large ones."

Från: Geospatial Analysis Requires a Different Way of Thinking: The Problem of Spatial Heterogeneity
Bin Jiang
Department of Technology and Built Environment, Division of Geomatics
University of Gävle, SE-801 76 Gävle, Sweden

Om jag nu för att bestämma mina medelvärden samplar ex. pressmeddelanden, nyheter, wikipedia eller liknande uppslagsbok, e-post-spam m.m. kan nu för ex. en företags-entitet orten EN_PÅHITTAD_EX_ORT aldrig förekomma eller ytterst sällan trots att den är basalt självklar för företaget för den som känner den lokala kulturen och nutidshistorien för företaget.


Kanske någon tråkig avfolkningsbyggd i Sverige där man har ett par viktiga fabriker inom ett teknikområde därför man en gång i världen var tidens föregångare till skogsbolag innan man gav sig in i telekom. Men det är kanske ej vad upplever tillför värde att diskutera i samband med produkter och tjänster.


Emellertid blåser det upp till den Historiskt unikt gigantiska stormen utanför LÄMPLIGT_NAMN_PÅ_VÄDERFENOMEN_SMHI_BRUKAR_REFERERA_VI_ANNARS_ALDRIG_HÖR_TILL kanske någon väderkunnig maskin-intelligens - eller oftare med dåligt geo-samplingsdomän människa - dra slutsatser om att träd kommer rämla ner träd, byar som sköljs bort (m.m. av dom svormod vi lär från lokala orters referade sorg rikspolitiskt varnade oss alla från att låta avsaknad av vägar, tåg, sjukvård m.m. förstöra från ev. investeringar).


Detta är en egenskap i geo-koncept när vi söker få mätvärden att hantera jämfört med många andra koncept. Om nu Jian, i Gävle, avser ungefär samma får jag reflektera när jag läser den annat än i mer uttryckta delar.


Emellertid upplever jag egentligen inte att GEO nödvändigtvis särskiljer sig här. Vi har en hel del domäner med mycket liknande rent allmänt. Common sense strukturer är ett försök att hantera det även om dessas breda blandning av allt man kan påstå sig veta är nog (IS) och jämförbart för blicken från den egenskap ibland möjlig uppenbar i GEO (om än långt ifrån alltid meningsfull att fokusera på): en gemensam "common sense" för hur man resonerar om distanser d.v.s. möjlighet att "fara" från A till B, den tid det tar, och som gemensamma variabler oavsett fordon o.s.v. avstånd i flygplans-sträcka och tid.


I den mening har vi samma utmaning - eller kanske möjlighet till förenkling med samtidigt bättre funktionellt resultat än statistisk smoothing i ngram-modeller - för många kunskapsområden. Ev. oftast (alltid som jag representerar vetskap) funktionell att beskriva i grafer. För grafer med uteslutande geo-koncept kanske vi representerar platser något kan ha att göra med som noder och avstånd mellan noder som variabler vilka parametriserar funktioner indikerande tid att fara mellan dem och hur mycket ansträngning en lokal-engagerad by-bo bör investera på att förklara för tåg-fientliga rikspolitiker betydelsen av att göra mer infrastruktur. En konstnär - eller oftare idag mer vetenskapligt lagt resp. än mer standard-förestående kartograf - kan sedan rita en bakgrund med skog, sjöar, vägar o.s.v. så har vi för en given mängd värden av alla parametrar till funktionerna en karta (d.v.s. motsvarande bilkartor m.m. som individen med sin biologiska kognition utnyttjar för att applicera parametrar man upplever sig veta värdena för eller som någon längs vägen påstått sig veta svaret på).


D.v.s. utan att riktigt läst allt håller jag både med och avviker något i den tolkning jag läser in i ett stycke citat av sammanfattningen. Det är förvisso så men bäst bör vi se det som ett problem vi löser i bäst på bättre medan vi uppmuntrar avbygdens medborgare att uttrycka data rörande samband mellan kart-noder (och alla andra noder) i språk såväl som gps-utrustning monterade på cyklar m.m. Kanske utiliserande Wikipedia, Facebook m.m. kombinerat med tävlingar, coola-hemsidor där deras cyklande märks m.m. man kan sampla för ungefär samma algoritmer som annat data om än normaliserat in för the brutal world defining import skalande bort individen, allt kul o.s.v. och få ut något nyttigt användbart av det.


Ett till område jag inte vågar säga särskilt mycket om därför jag har inte försökt det seriöst tolkande själva datarepresentationen utan hellre väntat på något närmare händelse-relaterat eller mer språk-association-mellan-koncept uttryckt är dataformaten för kartor kombinerat med data från när refererade i praktiska sammanhang ex. och aktuellt för ex. när de efterfrågas via gränssnitt där kartorna kan sökas (om jag inte blandar samman något liknande enklare med vad jag ser som optimalt i ej otroligt priseffektivt). Mycket troligt bäst refererar man för området Openstreetmap (där både format, själva problem-området såväl som numera diverse aktiva eller avstannade projekt på olika nivåer samlats genom). Jag tog nyligen ut data från något mer färskare där man tror det i alla fall som jag fick ut det är ganska lågt i ort-detalj-densitet (en myckenhet i subkulturella karttermer finns och jag hittar på en här uteslutande för att uppmuntra läsaren till att lära alla och ej därför att jag ej har en mycket gedigen förståelse och vetskap om den både på latihund och longitud d.v.s. för dem det är nya begrepp för vertikalt resp. horisontellt eller lodrätt och vågriktigt).


En försvarlig mängd inlägg rörande GEO finns från åren bakåt jag hoppas ska räcka när kombinerat referenslitteratur, landsbygdens goda kreativ och hemmets datorer för att skapa en större mer värdefull infrastruktur om dom statliga anslagen till vägar och tåg helt försvinner (möjligen - vet ej i närheten av säkert - ett byte både stadems och landets folk kan vinna på: ett bättre bredband med inspirerande blogginlägg men mindre väg och föga tåg). Några ämnen att starta från:Externa resuser:


  • 10’000 km of Ways added in 10 Months – New OSM Road Length Statistics for Switzerland | sosm.ch Och så ovanligt för föredömen användbart även om man inte följer föredömet och som här cyklar runt en massa.
  • Potential Datasources | Openstreetmap Openstreetmap oavsett geo eller annat kunskapsområde är här ett föredöme: att datakällor vettigt förs samman mer färdigt att imponera från en källa med färre övriga är närmast unikt för geo. Jag bugar för det hela och hoppas att det tunga kompetens samlat här scarce i övrigt kanske en dag känner sig modiga nog att försöka samma sak för museumföremål (allt vi hittar på museum och kan finnas i deras katalog och/eller vara utställt med relevant meta-data)... En del har försökts men föga med den kraft och korrekt inkluderande alla viktiga domäner för ett sådant projekt helt unika erfarenhet dom viktiga kulturbärare i Openstreetmap besitter. Utan dem inget eller föga bra kommer. Kanske går det rent av få in någon mätutrustning som gprs eller liknande ev. med värde för turister också om jag inte riktigt ser poängen för vad som mer intresserar mig.

Tennis-, Kalle-plan och Bollebyggden och alla andra bortglömda orter står mig aldrig längre bort än att jag kan finna glädje också kalla vinter-nätter när jag mediterar över deras tröstlösa kamp mot hungern och kylan

I löst relaterat går det givetvis att mena att jag roar läsaren - och stärker mitt självförtroende och vetskap om mitt värde - genom att trycka ner landsbyggdens folk och deras äldre kanske bättre traditioner och verklighet. Men samtidigt ser jag dem och jag tror de kvarståendens största utmaning idag är att de försinner i ett mörker i urskogen de flesta idag inte vill eller kanske vågar besöka ens för att söka ett kulturellt värde att i komik-gruva hämta ut till Sveriges flertals värde av och till tillförande den motivation så många behöver adderade för komma sig för att lära sig allt om GEO-världens tunga men viktiga utmaningar.


Bäst tror jag inte att det är fel att jag i språket beger mig ut i svårare lidande värld mindre just för att gör mig rolig åt dem och mer för att vi alla behöver våga se dem, deras infrastruktur-svält och det rättmätiga hatet mot stor-butolermas itsigamde av den locala ICA-butiken. Att det nu kan ge mig lite bättre självförtroende därför att jag blir tryggare i mig själv såväl som att läsaren kanske skrattar är ju bara en drivkraft för att svårmodet inte ska glömmas bort.


När nära nog alla titar bort vågar jag väcka debatt och tankar genom att skapa glädje. Tycks jag inkorrekt hånfull är det endast för att jag vill naturens folk och deras kultur väl. Vi ska ju ej förglömma att de är nära nog kritiska för att sampla upp kartorna och få in alla koncept relaterade kultur och geo så att det kan mätas upp kostnadseffektivt (som vattenkraften men med naturfolken snarare än vattnet för värde).